🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

35. lička divizija NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 42 hronoloških zapisa, 151 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

1. 1. 1944 U s. Podlapcu (kod Udbine), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana 1. brigada Operativnog štaba za Liku (od 30. januara: 1. brigada 35. divizije NOVJ).

21. 1. 1944 VŠ NOV i POJ uputio depešu GŠ NOV i PO za Hrvatsku: odobrava da se od postojećih ličkih partizanskih jedinica formira 35. divizija a da se pri tome ostave odredska jezgra.

30. 1. 1944 Naredbom VŠ NOV i POJ, u Lici formirana 35. divizija NOVJ od 1. i 2. NO brigade, dotadašnjeg Operativnog štaba za Liku i Ličkog NOP odreda. Ovim formiranjem obustavljen je rad Operativnog štaba za Liku.

30. 1. 1944 Odlukom VŠ NOV i POJ, od 13. i 35. divizije NOVJ i jedinica Operativnog štaba za Istru formiran 11. korpus NOVJ. Njegovo je operativno područje zahvatilo Liku, Gorski kotar, Hrvatsko primorje i Istru.

31. 1. 1944 Jedinice 1. i 2. brigade 35. divizije NOVJ napale 34. ustaški bataljon koji je branio s. Lički Osik i s. Perušić. Posle višečasovne borbe neprijatelju su upućena pojačanja (31. ustaški bataljon iz Metka i delovi domobranskog 15. pešadijskog puka iz Gospića), pa je napad obustavljen. Gubici 35. divizije: 14 mrtvih, 19 ranjenih i 12 zarobljenih, dok gubici neprijatelja nisu utvrđeni.

8. 2. 1944 Iz Otočca, s. Perušića i Gospića ustaški 19, 32. i 34. bataljon izvršili napad na jedinice 1. i 2. brigade 35. divizije NOVJ u s. Ramljanima, s. Širokoj Kuli i kod s. Gostovače. Neprijatelj je potisnuo jedinice 35. divizije, ali se nakon tročasovne borbe povukao u s. Perušić i s. Lički Osik. Gubici neprijatelja: 2 mrtva i 7 ranjenih, a 35. divizije: 8 mrtvih, 6 ranjenih i 1 zarobljen borac.

2. 3. 1944 Četvrti bataljon 3. brigade 13. divizije NOVJ i 1. bataljon 2. brigade 35. divizije NOVJ odbili napad 19. ustaškog bataljona iz Otočca ka Umu.

21. 3. 1944 Izviđački odred nemačke 392. legionarske divizije i 19. ustaški bataljon iz Otočca, uz manje obostrane gubitke, odbacili delove 3. brigade 13. divizije i 2. brigade 35. divizije NOVJ i zauzeli brdo Um (kod Otočca).

30. 3. 1944 Jedinice 13, i 35. divizije NOVJ napale na posade nemačke 392. legionarske divizije koje su, kao predstraža Otočca, bile razmeštene u obližnjim selima. Jednovremeno su snage nemačke 392. legionarske divizije i 4. ustaške brigade otpočele napad iz Otočca i Perušića ka s. Vrhovinama, s. Ramljanima i s. Turjanskom. U teškim dvodnevnim borbama neprijatelj je odbacio jedinice 13. i 35. divizije NOVJ i zauzeo pomenuta mesta.

22. 4. 1944 Jedinice 2. brigade 35. divizije NOVJ i 3. brigade 13. divizije NOVJ vodile jaču borbu protiv 3. bataljona 846. puka nemačke 392. legionarske divizije i 19. ustaškog bataljona koji su iz s. Vrhovina prodrli u s. Babin Potok. Protivnapadom jedinica 2. i 3. brigade neprijatelj je istog dana prinuđen na povlačenje u Vrhovine.

26. 4. 1944 Delovi 8. i 35. divizije NOVJ otpočeli sedmodnevni napad protiv delova nemačke 392. legionarske divizije i ustaških snaga na prostoriji s. Crna Vlast - s. Vrhovine - s. Zalužnica. Neprijatelj nije odbačen sa ove prostorije ali su mu naneti veliki gubici

5. 5. 1944 Jedinice 1. brigade 35. divizije NOVJ i 3. brigade 13. divizije NOVJ razbile 34. ustaški bataljon i zauzele s. Ramljane (kod Perušića).

28. 5. 1944 Jedinice 3. brigade 13. divizije NOVJ i 2. brigade 35. divizije NOVJ posle jednodnevne borbe zauzele Korenicu (sada: Titova Korenica), iz koje se povukao 19. ustaški bataljon.

16. 6. 1944 Po naređenju Štaba 11. korpusa NOVJ u Lici rasformirana 2. brigada 35. divizije NOVJ (ranije: 4. brigada 13. divizije NOVJ).

16. 6. 1944 Po naređenju Štaba 11. korpusa NOVJ preimenovana 3. brigada 13. divizije NOVJ u 2. brigadu 35. divizije NOVJ.

16. 6. 1944 Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku 7. dalmatinska brigada 19. divizije NOVJ ušla u sastav 35. divizije kao njena 3. brigada.

4. 7. 1944 U s. Ličkom Petrovom Selu (kod Bihaća) jedinice 1. brigade 35. divizije NOVJ napale posadu 8. ustaškog bataljona i zauzele selo.

9. 7. 1944 U rejonu s. Ribnik - s. Budak - s. Široka Kula - Perušić 35. divizija NOVJ, uz podršku savezničke avijacije, napala na 4. ustašku brigadu i delove domobranske 3. posadne brigade, te ih odbacila zapadno od komunikacije Otočac-Gospić i zauzela pomenuta mesta.

10. 7. 1944 S linije Perušić-Gospić tri bataljona nemačke 392. legionarske divizije i pet bataljona 4. ustaške brigade napali na 35. diviziju NOVJ koja je u tom rejonu branila slobodnu teritoriju Like. Do 14. jula neprijatelj je potisnuo 35. diviziju i izbio na severnu i zapadnu ivicu Krbavskog polja, ali je toga dana protivnapadom prinuđen na povlačenje u polazne rejone.

17. 7. 1944 Druga brigada 35. divizije NOVJ napala 8. ustaški bataljon u s. Prijeboju (kod Titove Korenice) i odbacila ga ka s. Ličkom Petrovom Selu. Pokušaj ustaša, ojačanih dvema četama iz nemačke 373. legionarske divizije, da se od s. Plitvičkog Ljeskovca probiju u s. Prijeboj nije uspeo.

22. 7. 1944 Jedinice 35. divizije NOVJ uz sadejstvo savezničke avijacije, napale na ojačani 3. bataljon 846. puka nemačke 392. legionarske divizije i 19. ustaški bataljon koji su u rejonu Čudinog klanca, s. D. i G. Babinog Potoka, s. Vrhovina, s. Crne Vlasti obezbeđivali komunikaciju Otočac-Bihać. Neprijatelj je odbačen iz Vrhovina, Crne Vlasti, D. Babinog Potoka i obližnjih visova, ali je on, zbog kratkog dejstva avijacije i zbog pristiglih mu pojačanja iz Otočca, povratio izgubljene položaje.

25. 7. 1944 U Delnicama, po naređenju Štaba 11. korpusa NOVJ, formirana nova 3. brigada 13, divizije NOVJ. (Ranija 3. brigada 13. divizije NOVJ je 16. VI 1944. preimenovana u 2. brigadu 35. divizije NOVJ.)

7. 8. 1944 Na putu D. Lapac - s. Dobro Selo 3. brigada 35. divizije NOVJ napadom iz zasede uništila nemačku motorizovanu kolonu od 26 kamiona s materijalom. Poginulo je i ranjeno 38 neprijateljskih vojnika. Oslobođeno je 17 zarobljenih boraca NOVJ koje su nemački vojnici sprovodili u logor.

8. 8. 1944 Oko 6000 neprijateljskih vojnika (iz nemačke 373. i 392. legionarske divizije, 4. ustaške brigade, domobranskog 10. lovačkog puka i četnici) iz s. Lovinca, Lapca, s. Ličkog Petrovog Sela, s. Babinog Potoka i s. Široke Kule otpočeli napad ka Krbavskom polju radi odbacivanja 35. divizije i 2. udarne brigade 8. udarne divizije NOVJ i prikupljanja žetve. Vodeći teške borbe neprijatelj je prošao kroz celu oslobođenu teritoriju Like, ali se, pod pritiskom jedinica NOVJ, 18. avgusta povukao u polazne garnizone.

5. 9. 1944 U rejonu s. Bunić - s. Ljubovo (kod Gospića) tri ustaška i jedan legionarski bataljon iz s. Široke Kule i s. Perušića napali 3. brigadu 35. divizije NOVJ. Borbe su vođene do 7. septembra, kada se neprijatelj povukao u polazne rejone.

6. 9. 1944 U s. Dabru (kod Otočca) 1. brigada 35. divizije NOVJ razbila četu 19. ustaškog bataljona i 40 milicionera.

7. 9. 1944 Dva bataljona 1. brigade 35. divizije NOVJ zauzela četničko uporište u s. Škarama i s. Glavacama (kod Otočca).

15. 9. 1944 Treća brigada 35. divizije NOVJ napala delove 31. ustaškog bataljona i zauzela s. Kosinj (kod Gospića).

21. 9. 1944 Jedinice 35. divizije NOVJ zauzele s. Janču, s. Široku Kulu, s. Lički Osik i s. Perušić, koje su branila četiri bataljona 4 ustaške brigade. Ali je neprijatelj, sa pristiglim pojačanjima iz Otočca i Gospića, izvršio protivnapad i primorao jedinice 35. divizije na povlačenje ka Krbavskom polju.

1. 10. 1944 Naredbom GŠ NOV i PO za Hrvatsku nazvane udarnim sledeće brigade: Osječka brigada 12. divizije. Brodska brigada 28. udarne divizije, 1. i 3. brigada 35. divizije, 18. brigada i Omladinska brigada -Joža Vlahović- 40. divizije NOVJ.

4. 10. 1944 Treća udarna brigada 35. divizije NOVJ napala 31. ustaški bataljon i zauzela s. Široku Kulu (kod Gospića).

7. 10. 1944 Prva udarna brigada 35. divizije NOVJ izvršila neuspeo napad na 19. ustaški bataljon i četu legionara u s. Vrhovinama.

8. 10. 1944 Na Krbavskom polju održan okružni slet ličke omladine. Prisustvovali su stanovnici iz svih krajeva Like i borci 35. divizije NOVJ.

14. 10. 1944 U s. Širokoj Kuli (kod Gospića) 3. udarna brigada 35. divizije NOVJ razbila delove 31. i 34. ustaškog bataljona. Istog dana 800 ustaša 1. jurišnog bataljona 4. ustaške brigade probile su se iz s. Ličkog Osika u s. Široku Kulu, odbacivši 3. udarnu brigadu.

15. 11. 1944 Jedinice 3. udarne brigade 35. divizije NOVJ oslobodile s. Lovinac (kod Gračaca), u kome se branio 35. ustaški bataljon.

9. 12. 1944 Kod Gračaca jedinice 35. divizije i 2. brigada 13. divizije 11. korpusa NOVJ uništile nemački združeni odred, jačine oko 1400 vojnika (iz sastava nemačke 264. pešadijske, 373. i 392. legionarske divizije). Poginulo je 260, ranjeno 45, a zarobljeno 826 neprijateljskih vojnika. Zaplenjena je velika količina ratnog materijala.

20. 12. 1944 Naredbom GŠ NOV i PO za Hrvatsku nazvane udarnom 13. i 35. divizija NOVJ.

6. 1. 1945 Jedinice 3. udarne brigade, ojačane bataljonom 2. brigade 35. udarne divizije NOVJ, napale nemačku posadu u s. Plitvičkom Leskovcu (kod Titove Korenice), ali su se posle osmočasovne borbe povukle. Neprijatelj je imao 7 mrtvih i 10 ranjenih, a jedinice 35 udarne divizije NOVJ 2 mrtva i 1 ranjenog.

11. 2. 1945 Kod s. Ličkog Petrovog Sela, Drežnik-Grada i s. Ličkih Jesenica nemačke, domobranske i ustaške snage iz Bihaća izvršile napad na jedinice 8. udarne divizije 4. udarnog korpusa NOVJ i 13. udarne i 35. udarne divizije 11. korpusa NOVJ, Borbe su vođene do 18. februara kada se neprijatelj povukao prema Bihaću, s. Nebljusima i D. Lapcu.

12. 2. 1945 Delovi 3, udarne brigade 35. udarne divizije NOVJ, posle tročasovne borbe protiv ustaško-domobranskih snaga, zauzeli s. Plitvički Leskovac (kod Titove Korenice). Neprijatelj je imao 23 mrtva i 37 ranjenih, a 3. udarna brigada 2 ranjena.

16. 3. 1945 Delovi 8. udarne i 35. udarne divizije JA posle trodnevnih borbi zauzeli sela Selište, Čatrnju i Smoljanac (kod Drežnik-Grada), odbacivši nemačke snage u pravcu s. Ličkog Petrovog Sela. Gubici neprijatelja: oko 80 mrtvih, 120 ranjenih i 43 zarobljena. Jedinice JA su imale 10 mrtvih i 37 ranjenih. Zaplenjeno je: minobacač, 5 p. mitraljeza, 49 pušaka i 3 automata.

2. 4. 1945 Po naređenju Generalštaba JA rasformirana 35. udarna divizija II. korpusa JA: 1. brigada preimenovana u 1. samostalnu udarnu ličku brigadu, a sastavom 2, i 3. udarne brigade popunjene jedinice 13. divizije 11. korpusa JA.

Dokumenti

Zapovijest Štaba Trideset pete divizije NOVJ od 21 februara 1944 god. podređenim jedinicama za raspored i naredna dejstva

Obavještenje Štaba Trideset pete divizije NOVJ od 5 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o pretstojećem napadu na Bilaj

Izvještaj Štaba Treće NO brigade Trinaeste divizije od 23 februara 1944 god. Štabu Trideset pete divizije o borbama od 8 do 20 februara

Izvještaj Štaba Treće NO brigade od 22 marta 1944 god. Štabu Trinaeste i Trideset pete divizije o borbi kod Otočca

Izvještaj Štaba Treće brigade Trinaeste divizije od 2 marta 1944 god. Štabu Trinaeste i Trideset pete divizije o borbi protiv ustaša kod Otočca

Izvještaj Štaba Treće brigade Trinaeste divizije od 11 marta 1944 god. Štabu Trinaeste i Trideset pete divizije o borbi na cesti Brlog - Škare

Izvještaj Štaba Treće NO brigade od 20 marta 1944 god. Štabu Trinaeste i Trideset pete divizije o borbi na liniji Carapovo Selo - Donja Stajnica - Sertići

Izvještaj Štaba Treće NO brigade od 20 marta 1944 god. Štabu Trinaeste i Trideset pete divizije o borbi protiv ustaša kod sela Lončari

Izvještaj Štaba Treće NO brigade od 25 marta 1944 god. Štabu Trinaeste i Trideset pete divizije o napadu na neprijatelja u Starom Selu

Izvod iz Operaciskog dnevnika Trideset pete divizije NOV Jugoslavije o borbama od 26 do 31 marta 1944 godine

Izvod iz operacijskog dnevnika Trideset pete divizije o dejstvima u aprilu 1944 godine

Izvještaj Štaba Treće NO brigade od 11 aprila 1944 Štabu Trideset pete divizije o borbama od 5 do 10 aprila

Obavještenje Štaba Trideset pete divizije od 24 aprila 1944 Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o pripremama za napad na Vrhovine i Zalužnicu

Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 26 aprila 1944 Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o uzrocima obustavljanja napada na Zalužnicu, Vrhovine i Crnu Vlast

Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 27 aprila 1944 Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o prodoru neprijateljskih snaga pravcem Otočac - Vrhovine i Lapac - Mazin i o organizacionom stanju jedinica

Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 30 aprila 1944 Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o borbama kod Široke Kule, Perušića, Babinog Potoka i Bilaja

Izvještaj Štaba Treće brigade Trinaeste divizije od 3. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije o borbi kod Babinog Potoka i Čudinog Klanca

Izvještaj Štaba Prve brigade od 3. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije o borbama na području Turjanskog

Izvještaj Štaba Druge brigade od 3. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije o borbi kod sela Babin Potok

Naređenje Štaba Trideset pete divizije od 4. maja 1944. podređenim jedinicama za napad na ustaše na Liscu, Oštrom Griču i Dumanu

Izvještaj Štaba Treće brigade Trinaeste divizije od 8. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije o borbi kod sela Ramljane

Izvještaj Štaba Prve brigade od 8. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije o napadu na ustaše na Dumanu

Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 10. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije za raspored i dejstvo jedinica

Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 10. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o pokretima neprijatelja i rasporedu sopstvenih jedinica

Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 11. maja 1944. Štabu Prve brigade Trideset pete divizije da ispita jačinu i sastav neprijatelja i onemogući mu kretanje cestama Bjelo Polje - Gorica i Gorica - Debelo Brdo

Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 11. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije za razmještaj i dejstvo jedinica

Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 11. maja 1944. Štabu Druge brigade Trideset pete divizije da dejstvuje na prostoriji Gorica - Padališta - Duboko

Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 11. maja 1944. Štabu Prve brigade Trideset pete divizije da izvrši marš pravcem Ponor - Mihaljevac - Korenička Kapela - Uvalica i dejstvuje u pozadini neprijatelja

Naređenje Štaba Trideset pete divizije od 11. maja 1944. podređenim jedinicama za raspored i dejstvo

Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 11. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o rasporedu sopstvenih jedinica i o pravcima nastupanja neprijateljskih snaga

Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 11. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o prodoru neprijateljskih snaga prema Ljubovu - Kozjanu i Šalamuniću i u Laudanov Gaj i o zadatku sopstvenih jedinica

Naređenje Štaba Trideset pete divizije od 12. maja 1944. podređenim jedinicama za raspored i dejstvo

Izvještaj Štaba Druge brigade od 12 maja 1944. Štabu Trideset pete divizije o borbama od 7. do 12. maja na pravcima Babin Potok - Homoljac i Ličko Petrovo Seia - Korenica

Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 13. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije za raspored i dejstvo jedinica

Izvještaj Štaba Treće brigade Trinaeste divizije od 15. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije o borbama na liniji Trnovac - Kozjan - Ljubovo

Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 16. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o napadu na Pecane

Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 16. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o borbama kod Gorice i Pecana

Izvještaj Štaba Prve brigade od 17. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije o borbama kod Gorice i Pećana

Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 18. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije da pristupi uništenju neprijateljskih snaga na komunikaciji Bunić - Pišać - Podlapača

Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 18. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o pokretima neprijatelja i razmještaju i dejstvu vlastitih jedinica

Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 18. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o pokretima neprijateljskih snaga i o rasporedu i dejstvu vlastitih jedinica

Izvještaj operativnog oficira Štaba Trideset pete divizije od 19. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o situaciji na području Vrebac - Mogorić - Podlapača

Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 19. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije da napada neprijatelja na komunikaciji Vrhovine - Homoljac - Korenica, Prijeboj - Korenica, Vrebac - Podlapača - Bunić, Gračac - Udbina i Lapac - Udbina

Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 19. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije da prikupi jedinice i napadne neprijatelja na liniji Bunić - Korenica - Vrelo

Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 19. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o napadu na neprijatelja u Prijeboju i o rasporedu i stanju vlastitih jedinica

Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 20. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije za raspored i dejstvo

Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 20. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o pokretima neprijatelja , borbi kod Ljubova i stanju u jedinicama

Izvještaj Štaba Prve brigade od 21. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije o borbama od 18. do 21. maja

Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 23. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije da dijelom snaga dejstvuje na komunikacijama Ličko Petrovo Selo - Plitvički Leskovac. Poljanak - Saborski i Rakovica - Slunj

Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 23. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o pokretima i razmještaju neprijateljskih i vlastitih jedinica

Izvještaj Štaba Druge brigade od 23. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije o borbama od 7. do 20. maja

Izvještaj operativnog oficira Štaba Trideset pete divizije od 24. maja 1944. Štabu divizije o napadu na ustaše u Mekinjaru i o rasporedu sopstvenih i neprijateljskih jedinica

Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 25. maja 1944. Operativnom štabu Druge grupe brigada Trideset pete divizije za prodor zapadno od komunikacije Vrebac - Mekinjar - Bunić - Debelo Brdo

Pregled socijalnog i nacionalnog sastava Trideset pete divizije od 25. maja 1944.

Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 25. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o borbama od 7. do 23. maja

Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 26. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o pripremama za napad na Korenicu i za druga dejstva

Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 26. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o napadu na ustaše u Ramljanima

Izvještaj Štaba Treće brigade Trinaeste divizije od 26. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije o borbama od. 14. do 24. maja

Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 28. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije i Operativnom štabu Južne grupe brigada za raspored i dejstvo jedinica

Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 29. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije za raspored i dejstvo jedinica

Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 29. maja 1944. Štabu J edanaestog korpusa NOVJ o borbi kod Končarovog Kraja i o rasporedu neprijateljskih i vlastitih snaga

Direktiva Štaba Trideset pete divizije od 29. maja 1944. podređenim jedinicama za raspored i dejstvo

Izvještaj Štaba Prve brigade od 29. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije o napadu na Veliku i Malu Lisinu i Čardak i na liniji Ljubovo - Bunić

Izvještaj Štaba Treće brigade Trinaeste divizije od 29. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije o napadu na neprijatelja u Korenici i na okolnim visovima

Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 30. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o napadu na neprijateljske snage u Korenici

Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 31. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa o pokretima neprijatelja i o borbi kod Krbavice i Homoljca

Izvještaj Štaba Treće brigade od 31. maja 1944. štabovima Devetnaeste i Trideset pete divizije o borbama od 27. do 30. maja

Zapovijest Štaba Trideset pete divizije od 4. juna 1944. štabovima brigada za napad na neprijatelja u Korenici

Zapovijest Štaba Trideset pete divizije od 6. juna 1944. podređenim jedinicama da napadnu i unište neprijatelja na Cudinom klancu

Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 10. juna 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o organizacionom stanju jedinica

Izvještaj Štaba Treće brigade od 22. juna 1944. Štabu Trideset pete divizije o napadu na ustaše na pravcu Široka Kula - Bunić

Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 24. juna 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o borbama koje su vođene od 29. aprila do 31. maja

Pregled socijalnog i nacionalnog sastava ljudstva Trideset pete divizije o d 24. juna 1944.

Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 24. juna 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o prodoru ustaša u Korenicu i drugim borbama

Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 24. juna 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o protjerivanju ustaša iz Korenice

Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 24. juna 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o borbi u Homoljačkom klancu i napadu na Cudin klanac i Gornji Babin Potok

Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 26. juna 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o razmještaju i pokretima neprijateljskih jedinica i o dejstvima i stanju sopstvenih jedinica

Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 26. juna 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o formacijskom stanju i naoružanju Divizije

Direktivna zapovijest Štaba Trideset pete NO divizije od 29. juna 1944. podređenim jedinicama za raspored i dejstvo u slučaju neprijateljskog prodora na oslobođenu teritoriju Like

Izvještaj Štaba 35. divizije od 1. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o borbama od 14. do 26. juna

Izvještaj Štaba 35. divizije od 6. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o manjim borbama od 26. juna do 1. jula

Izvještaj Štaba 35. divizije od 6. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o borbama protiv ustaša na prostoriji Podovi - Ljubovo - Kuzmanovača - Crni Vrh

Izvještaj Štaba 35. divizije od 6. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o borbama od 2. do 4. jula

Izvještaj Štaba 35. divizije od 6. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o napadu na ustaše u Ličkom Petrovom Selu

Zapovijest Štaba 35. divizije NOVJ od 9. jula 1944. podređenim jedinicama za napad na ustaše na liniji Ribnik - Bilaj - Široka Kula - Lički Osik - Perušić - Janjče

Naređenje Štaba 11. korpusa NOVJ od 10. jula 1944. Štabu 35. divizije za raspored i dejstvo brigada

Zapovijest Štaba 35. divizije od 21. jula 1944. podređenim jedinicama za napad na Cudin Klanac i Gornji i Donji Babin Potok

Pregled socijalnog i nacionalnog sastava ljudstva 35. divizije od 24. jula 1944. godine

Izvještaj Štaba 35. divizije od 26. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o saradnji Nijemaca, ustaša i četnika, o mjerama za zaštitu žetve i o planu narednih operacija

Izvještaj Štaba 35. divizije od 26. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o razmještaju neprijateljskih snaga u Lici i o organizacionom stanju i radu Divizije

Izvještaj Štaba 35. divizije od 26. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o napadu na Cudin klanac. Gornji i Donji Babin Potok, Crnu Vlast i Vrhovine

Izvještaj Štaba 35. divizije od 26. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o napadu na ustaše na liniji Bilaj - Ribnik - Lički Osik - Široka Kula - Perušić - Janjče

Izvještaj Štaba 35. divizije od 26. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o borbama na sektoru Srdari - Ljubovo - Bunić - Debelo Brdo - Kuzmanovača - Krbavica

Izvještaj Štaba 35. divizije od 26. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o napadu na neprijatelja na komunikaciji Ramljane - željeznička stanica Lešće, Prijeboj - Plitvički Leskovac i Crna Vlast - Vrhovine

Izvještaj Štaba 35. divizije od 26. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o borbama na pravcu Široka Kula - Ljubovo - Bunić i Široka Kula - Jagodnje - Podlapac

Izvještaj Štaba 35. divizije od 7. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o mogućnostima izvođenja vojnih operacija u Lici

Izvještaj Štaba 35. divizije od 7. avgusta 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o borbama u Lici od 2. do 4. avgusta

Izvještaj Štaba 35. divizije od 7. avgusta 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o nekim borbama i diverzijama koje su izvedene u Lici od 1. do 5. avgusta

Izvještaj Štaba 35. divizije od 23. avgusta 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o napadu na njemačku auto-kolonu na cesti Dobroselo - Lapac

Izvještaj Štaba 35. divizije od 23. avgusta 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o borbama u Lici od 8. do 18. avgusta

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Borbe u Hrvatskoj 1944. 264. pešadijska divizija Komunistička partija Hrvatske Bihać 13. primorsko-goranska divizija NOVJ Slunj 16. omladinska udarna brigada Joža Vlahović Borbe u Hrvatskoj 1945. 5. kordunaška udarna brigada (2. brigada 8. divizije NOVJ) 1. lovačka eskadrila NOVJ Operacija Drežnica Osječka udarna brigada Donji Lapac 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Vrhovine 4. ustaška brigada Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Lici 1945. Četnici u drugom svetskom ratu Delnice Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 40. slavonska divizija NOVJ 18. slavonska udarna brigada 11. hrvatski korpus NOVJ Korenica 373. legionarska divizija Tiger Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Politički komesari u NOR-u Gračac 14. srednjobosanska udarna brigada 14. primorsko-goranska brigada (2. brigada 13. divizije) NOVJ SKOJ Saradnja četnika sa NDH Istra u oslobodilačkom ratu Glavni štab Hrvatske Operacija Morgenstern 3. lička proleterska udarna brigada Borbe u Lici 1944. Otočac Avijacija u oslobodilačkom ratu Lička Jesenica 12. slavonska divizija NOVJ 8. kordunaška divizija NOVJ Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu 28. slavonska divizija NOVJ Gospić 7. dalmatinska udarna brigada 4. brigada 13. primorsko-goranske divizije (potom 2. brigada 35. ličke divizije) NOVJ Operacija Wechselbalg Završne operacije u Jugoslaviji 1. lički partizanski odred "Velebit" Udbina Zasede u oslobodilačkom ratu Borbe u Istri 1944. 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) Omladina u ratu 392. legionarska divizija (plava) Partizanska avijacija Diverzije u oslobodilačkom ratu 3. primorsko-goranska brigada 13. divizije 1. udarna brigada 35. ličke divizije NOVJ Operacija Kesselstein Ni zrno žita okupatoru!