🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

39. krajiška divizija NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 74 hronoloških zapisa, 121 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

29. 5. 1942 Četnički odred -Kočić-, ojačan četom ustaša, otpočeo dvodnevni napad na s. Ribnik (kod Ključa). Napad je odbio 3. bataljon 1. krajiškog NOP odreda.

7. 12. 1943 Na prostoru s. Velimlje-Vilusi-Grahovo 3. i 10. udarna brigada 29. divizije NOVJ, ojačane bataljonom Nikšićkog NOP odreda, posle osmodnevnih borbi, razbile delove četničkog Nikšićkog korpusa i manje delove nemačke 181. pešadijske i domobranske 6. divizije. Poginulo je 68 nemačkih vojnika i domobrana i 47 četnika, dok su jedinice 29. udarne divizije NOVJ imale 9 mrtvih i 15 ranjenih.

26. 3. 1944 Po naredbi VŠ NOV i POJ, od 13. i 15. krajiške NOU brigade, Udarnog NOP odreda 5. udarnog korpusa NOVJ, Zmijanjskog, Banjalučkog i Pljevskog (Mrkonjićkog) NOP odreda formirana 39. divizija 5. udarnog korpusa NOVJ.

26. 3. 1944 Na području San. Most - Ključ - Banja Luka, po naređenju Štaba 5. udarnog korpusa NOVJ, od Sanskog i Ribničkog NOP odreda formirana 15. krajiška udarna brigada 39. udarne divizije NOVJ.

9. 4. 1944 Kod Magaljdola, posle oštre borbe, jedinice 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ odbile pokušaj nemačkih jedinica (jačine 350 vojnika) da iz Jajca prodru prema Mrkonjić-Gradu. Poginulo je 30 nemačkih vojnika. Gubici 39. divizije: 1 ranjen borac.

19. 4. 1944 Četvrta udarna divizija i delovi 10. udarne i 39. divizije NOVJ napali delove nemačke 373. legionarske divizije i domobranske 3. brdske brigade i četnike u Prijedoru, ali napad nije uspeo zbog slabih i nedovoljnih priprema, jakih utvrđenja i uporne odbrane neprijatelja. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 250 mrtvih i ranjenih i 20 zarobljenih. Gubici jedinica NOVJ: 26 mrtvih i 112 ranjenih.

17. 5. 1944 Četničko uporište u s. Lokvarima (kod Banje Luke) napali delovi 39. divizije NOVJ i naneli četnicima gubitke od oko 15 mrtvih, 11 ranjenih i 2 zarobljena. Zaplenjene su 23 puške, 450 metaka i druga ratna oprema.

26. 5. 1944 Za vreme drvarske operacije 1. proleterska udarna brigada i 13. proleterska udarna brigada -Rade Končar- 1. proleterske udarne divizije i 39. divizija NOVJ do 29. maja uporno zadržavale Borbenu grupu nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- na pravcima železničkih stanica Mliništa-Lisina-Potoci i G. Ribnik - Resenovača - Uvala, sprečavajući je da se spoji s nemačkim snagama u rejonu Drvar-Prekaja i okruži 1. proletersku udarnu diviziju NOVJ i VŠ NOV i POJ.

30. 5. 1944 Na pl. Srnetici manji delovi 39. divizije i Prateći bataljon 5. udarnog korpusa NOVJ sukobili se s nemačkim jedinicama jačine 600 vojnika, te posle oštre borbe probili se, nanevši neprijatelju osetne gubitke, uz sopstvene gubitke od 15 mrtvih i 22 ranjena borca.

2. 6. 1944 Trinaesta krajiška udarna brigada 39. divizije NOVJ napala na s. Ribnik (kod Ključa) koje su branili delovi 7. SS divizije -Princ Eugen-. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 50 mrtvih i ranjenih vojnika.

3. 6. 1944 Po ulasku u Ključ 13. i 16. krajiška udarna brigada 39. divizije NOVJ proterale neprijatelja preko Klokotovca i s. Čađavice i nastavile gonjenje ka Mrkonjić-Gradu.

5. 6. 1944 Na prostoriji pl. Dimitor - s. Štrbina - s. Pecka (kod Mrkonjić-Grada) jedinice 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ vodile borbu protiv delova nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 14 mrtvih i 20 ranjenih. Gubici jedinica NOVJ: 3 mrtva i 12 ranjenih boraca.

7. 6. 1944 Kod s. Vojića (na putu Ključ - Bos. Petrovac) delovi 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ vodili borbu protiv ustaško-domobranskog bataljona i naneli mu gubitke od 13 mrtvih i 30 ranjenih, uz sopstvene gubitke od 1 mrtvog i 3 ranjena borca.

8. 6. 1944 Kod Klupa (na putu s. Bronzani Majdan - Banja Luka) delovi 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ vodili borbu protiv četnika i naneli im gubitke od 13 mrtvih i 15 ranjenih, uz sopstvene gubitke od 1 mrtvog i 3 ranjena borca. Zaplenjeno je 12 pušaka, 1 pištolj i 600 metaka.

14. 6. 1944 Kod s. Oklinaca (na putu Ključ - Bos. Petrovac) jedinice 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napale domobransku kolonu jačine jednog bataljona i 22 kamiona i nanele joj gubitke od 60 mrtvih, više ranjenih i 1 zarobljenog, uz sopstvene gubitke od 1 mrtvog i jednog ranjenog. Zaplenjeno: 1 minobacač, 1 mitraljez, 8 pušaka, 6000 metaka i druga ratna oprema.

21. 6. 1944 Na putu Drvar - s. Oštrelj delovi 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali neprijateljsku kolonu i naneli joj gubitke od 10 mrtvih i 15 ranjenih, uz sopstvene gubitke od 1 mrtvog i 2 ranjena borca. Uništeno je 15 neprijateljskih kola.

22. 6. 1944 Na prostoriji s. Strbina - Podrašnica (kod Mrkonjić-Grada) i na Klupama (kod Banje Luke) jedinice 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ vodile borbu protiv četnika i nanele im gubitke od 7 mrtvih, 14 ranjenih i 1 zarobljenog, uz sopstvene gubitke od 1 ranjenog borca. Zaplenjeno: 16 pušaka, 1 automat i 2 pištolja.

28. 6. 1944 Delovi 4. i 39. divizije NOVJ izvršili neuspeo napad na Kozarac (kod Prijedora). Gubici neprijatelja: 35 mrtvih i 30 ranjenih vojnika. Gubici jedinica NOVJ: 6 mrtvih i 6 ranjenih boraca.

7. 7. 1944 Kod s. Crljivice (blizu Drvara), delovi 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali neprijateljsku kolonu jačine 150 vojnika i 20 kola, te joj naneli gubitke od 15 mrtvih i 20 ranjenih vojnika (a sami imali 3 ranjena borca) i zaplenili 5 konja i nešto ostale ratne opreme.

8. 7. 1944 Udarna grupa 13. krajiške udarne brigade 39. divizije NOVJ napala Štab četničkog srednjobosanskog korpusa u Mrkonjić-Gradu. Tom prilikom je poginulo 10 četnika i 3 oficira (među kojima i načelnik štaba korpusa) a ranjeno 5 četnika i 1 oficir. Udarna grupa je imala 1 mrtvog i 6 ranjenih.

1. 8. 1944 Šesta krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ i 13. krajiška udarna brigada 39. divizije NOVJ izvršile neuspeo napad na Bos. Petrovac koji su branile nemačke jedinice. Gubici neprijatelja 63 mrtva, 115 ranjenih i 4 zarobljena vojnika. Gubici NOU brigada: 11 mrtvih i 105 ranjenih boraca.

17. 8. 1944 Kod s. Oštrelja (blizu Bos. Petrovca) delovi 16. krajiške udarne brigade 39. divizije NOVJ iz zasede napali neprijateljsku kolonu i naneli joj gubitke od 23 mrtva i 47 ranjenih vojnika.

19. 8. 1944 Delovi 16. krajiške udarne brigade 39. divizije NOVJ napali nemačku kolonu koja se kretala od Drvara prema s. Oštrelju. Poginulo je 7 a ranjeno 15 neprijateljskih vojnika. Gubici 16. brigade: 3 ranjena borca.

24. 8. 1944 Na putu Drvar - s. Oštrelj delovi 16. krajiške udarne brigade 39. divizije NOVJ napali nemačku kolonu i naneli joj gubitke od preko 20 mrtvih i 15 ranjenih.

25. 8. 1944 Na putu Jajce-Bugojno delovi 13. krajiške udarne brigade 39. divizije NOVJ iz zasede napali nemačku kolonu jačine 5 kamiona i dvoja borna kola, te ubili 25 i ranili 22 neprijateljska vojnika, zaplenili 1 p. mitraljez, 3 puške, 1 pištolj, 15 bombi, 1200 metaka i ostalu ratnu opremu i uništili 3 kamiona. Gubici delova 13. brigade: 2 mrtva i 2 ranjena borca.

31. 8. 1944 Nemačke jedinice napustile Drvar, a u njega ušla 16. krajiška udarna brigada 39. divizije NOVJ.

5. 9. 1944 Delovi 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ odbili napad jedne nemačke čete iz s. Ivanjske ka s. Šušnjarima (kod Banje Luke), nanevši joj gubitke od 14 mrtvih, 20 ranjenih i 2 zarobljena vojnika i zaplenivši 4 puške, 1 pištolj, 8 ručnih bombi i 800 metaka. Gubici delova 39. divizije: 1 ranjen borac.

9. 9. 1944 Jedinice 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ oslobodile Jajce i G. Vakuf, koje su branili nemački vojnici, ustaše i domobrani.

10. 9. 1944 Delovi 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ oslobodili D. Vakuf, koji je, pod pritiskom, neprijatelj napustio.

16. 9. 1944 Kod s. Krmine (blizu Banje Luke) delovi 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ sukobili se sa grupom od 800 četnika i naneli joj gubitke od 20 mrtvih i 31 ranjenog, a sami imali 1 mrtvog i 1 ranjenog.

17. 9. 1944 Delovi 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali neprijateljsko uporište u s. Petričevcu i ustaško-domobransku kolonu (jačine 340 vojnika) kod s. Motike i s. Dragočaja (blizu Banje Luke), nanevši neprijatelju gubitke od 18 mrtvih i 27 ranjenih i zaplenivši 7 pušaka, 600 metaka i 5 ručnih bombi, a sami imali 3 mrtva i 15 ranjenih boraca.

19. 9. 1944 Šesnaesta krajiška udarna brigada 39. divizije NOVJ razbila neprijatelja u s. G. Šeheru, gde je zarobila jednu četu domobrana, i izbila do Kaštela (u Banjoj Luci).

19. 9. 1944 Trinaesta krajiška udarna brigada 39. divizije NOVJ zauzela predgrađe Lauš, prodrla u Banju Luku i uništila neprijatelja u zgradama žandarmerijskog puka i železničke stanice.

27. 9. 1944 Nastupajući iz Bos. Gradiške radi deblokade snaga u Banjoj Luci, nemačka borbena grupa -Panvic- odbacila 8. krajišku udarnu brigadu 4. udarne divizije NOVJ i 13. krajišku udarnu brigadu 39. divizije NOVJ na istočne padine pl. Kozare i prodrla u Šibića Han.

6. 10. 1944 Glavnina 16. krajiške udarne brigade 39. divizije NOVJ odbila ispad ustaša iz Banje Luke ka s. Saračici i nanela im gubitke od 11 mrtvih i 15 ranjenih, a sama imala 1 mrtvog, 2 ranjena i 1 nestalog borca.

8. 10. 1944 Šesnaesta krajiška udarna brigada 39. divizije NOVJ napala kolonu od 700 ustaša, koja se iz Banje Luke kretala ka s. Pavlovcu i s. D. Motikama, i nanela joj gubitke od 55 mrtvih i 43 ranjena. Brigada je imala 3 mrtva, 12 ranjenih i 10 nestalih boraca.

10. 10. 1944 Između s. Otoke i s. Buševića Blatne (na pruzi Bos. Novi - Bos. Krupa) delovi Podgrmečkog NOP odreda 39. divizije NOVJ minom srušili neprijateljski voz i uništili 4 vagona s materijalom.

12. 10. 1944 Na pruzi Bos. Krupa - Bos. Novi delovi Podgrmečkog NOP odreda 39. divizije NOVJ minom srušili neprijateljski voz i uništili 7 vagona s materijalom. Neprijateljski gubici: 10 mrtvih i 15 ranjenih vojnika.

16. 10. 1944 Na pruzi Bos. Krupa - Bos. Novi delovi Podgrmečkog NOP odreda 39. divizije NOVJ minom srušili neprijateljski voz i uništili 3 vagona s vojnicima.

28. 10. 1944 Dvadeseta krajiška udarna brigada 39. divizije NOVJ odbila ispad nemačkih i ustaških jedinica iz s. Dobrljina i s. Kozibroda ka s. Kuljanima (kod Bos. Novog) i nanela im gubitke od 20 mrtvih i 15 ranjenih vojnika. Brigada je imala 2 mrtva i 6 ranjenih boraca. Zaplenila je minobacač, 3 puške i 3600 metaka.

28. 10. 1944 Na liniji s. Javorani - s. Krmine (kod Banje Luke) glavnina 15. krajiške udarne brigade 39. divizije NOVJ napala četnike i nanela im gubitke od 20 mrtvih, 16 ranjenih i 1 zarobljenog (a sama imala 5 ranjenih boraca).

29. 10. 1944 Delovi 15. krajiške udarne brigade 39. divizije NOVJ napali četnike u s. Boltama (Kod Prijedora) i naneli im gubitke od 12 mrtvih i 2 ranjena. Gubici 15. brigade: 1 mrtav i 5 nestalih boraca.

2. 11. 1944 Jedinice 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ, posle devetočasovne borbe, odbile ispad 2.500 ustaša iz Bos. Dubice prema slobodnoj teritoriji Kozare, nanevši im gubitke od 40 poginulih, 30 ranjenih i 1 zarobljenog i zaplenivši p. mitraljez, 3 puške, 20 ručnih bombi i 2.000 metaka.

5. 11. 1944 Kod s. G. Šehera (blizu Banje Luke) jedan bataljon 15. krajiške udarne brigade 39. divizije NOVJ razbio 150 ustaša i naneo im gubitke od 25 mrtvih i 15 ranjenih, a on imao 1 mrtvog i 5 ranjenih boraca.

7. 11. 1944 Delovi 15. krajiške udarne brigade 39. divizije NOVJ, posle četrnaestočasovne borbe, odbili ispad tri čete ustaša iz Banje Luke ka Saračici. Poginulo 19 a ranjeno 15 ustaša. Gubici delova 15. brigade: 1 mrtav i 5 ranjenih boraca.

16. 11. 1944 Na putu Bos. Krupa - Bos. Novi jedan bataljon Podgrmečkog NOP odreda 39. divizije NOVJ iz zasede napao ustašku kolonu jačine 150 ustaša i naneo joj gubitke od 14 mrtvih i 8 ranjenih. Bataljon je imao 3 poginula borca.

18. 11. 1944 Na pruzi Bos. Novi - Kostajnica jedan bataljon 20 krajiške udarne brigade 39. divizije NOVJ zauzeo ž. st. Ravnice, nanevši ustašama gubitke od 5 mrtvih i 16 ranjenih. Bataljon je imao 1 ranjenog borca.

24. 11. 1944 Na prostoriji s. Jagara - s. Ljubačevo (kod Banje Luke) glavnina 13. krajiške udarne brigade 39. divizije NOVJ, u osmočasovnoj borbi, razbila 1200 četnika. Gubici neprijatelja: 39 mrtvih, 40 ranjenih, 30 udavljenih u r. Vrbasu i 4 zarobljena. Brigada je imala 2 mrtva i 2 ranjena borca.

4. 12. 1944 Kod s. Dobrnja (blizu Banje Luke) Zmijanjski NOP odred 39. divizije NOVJ razbio jednu četničku brigadu, nanevši joj gubitke od 6 mrtvih i 11 ranjenih i zaplenivši p. mitraljez, 5 pušaka i 800 metaka. Odred je imao 1 ranjenog borca.

5. 12. 1944 Petnaesta krajiška udarna brigada 39. divizije NOVJ izvršila demonstrativan napad na neprijateljska uporišta s. Lauš, s. Petričevac, s. Zalužane i s. Klašnice (kod Banje Luke) i tom prilikom zauzela rudnik uglja Rakovačke Bare. Gubici neprijatelja: 10 mrtvih i 1 zarobljen vojnik. Zaplenjeno 10 pušaka, oko 3000 metaka i druga ratna oprema. Gubici 15. brigade: 6 ranjenih boraca.

6. 12. 1944 Kod s. Krčmarice (blizu Banje Luke) jedinice 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ izvršile napad na tri četničke brigade i posle oštre borbe razbile ih, nanevši im gubitke od 21 mrtvog, 30 ranjenih i 4 zarobljena. Gubici jedinica 39. divizije: 3 mrtva i 7 ranjenih boraca.

7. 12. 1944 Na prostoriji s. Rekavice-Vodički vrh (kod Banje Luke) 15. krajiška udarna brigada 39. divizije NOVJ napala jaču grupu četnika, ali se, usled nadmoćnosti neprijatelja, povukla. Poginulo je 40 a ranjena su 52 četnika. Gubici 15, krajiške udarne brigade: 3 mrtva i 8 ranjenih boraca.

12. 12. 1944 Kod s. Krupe (blizu Banje Luke) delovi 15. krajiške udarne brigade 39. divizije NOVJ sukobili se s jednom četničkom brigadom i naneli joj gubitke od 11 mrtvih i 21 ranjenog. Gubici 15. brigade: 2 mrtva i 2 ranjena borca.

18. 12. 1944 Delovi 20. krajiške udarne brigade 39. divizije NOVJ odbili ispad četiri čete ustaša i domobrana iz Bos. Novog ka slobodnoj teritoriji, nanevši im gubitke od 15 poginulih, 25 ranjenih i 1 zarobljenog i zaplenivši 6 pušaka.

20. 12. 1944 Kod Bos. Novog delovi 20. krajiške udarne brigade 39. divizije NOVJ napali nemačku kolonu jačine oko 800 vojnika i naneli joj gubitke od 10 poginulih i 3 zarobljena. Zaplenjeno: 5 pušaka i 2000 metaka. Gubici delova 20. brigade: 1 ranjen borac.

27. 12. 1944 Kod s. Krčmarice (blizu Banjo Luke) delovi 15. krajiške udarne brigade 39. divizije NOVJ izvršili napad na grupu četnika Bosanskokrajiškog korpusa i naneli joj gubitke od 6 mrtvih, 3 ranjena i 14 zarobljenih. Zaplenjen je p. mitraljez i 15 pušaka.

0. 1. 1945 Po naređenju Štaba 5. udarnog korpusa NOVJ rasformiran Mrkonjićki NOP odred a njegovim ljudstvom popunjene jedinice 10. udarne i 39. divizije NOVJ.

1. 1. 1945 Delovi 39. divizije 5, udarnog korpusa NOVJ odbili ispad pet četa ustaša i jednog četničkog bataljona iz Banje Luke ka s. Motikama, nanevši im gubitke od 11 mrtvih i 10 ranjenih, uz sopstvene gubitke od 2 mrtva i 1 ranjenog.

4. 1. 1945 Kod s. Dubrave (na putu Banja Luka - Bos. Gradiška) delovi 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali iz zasede kolonu od 200 milicionera i naneli joj gubitke od 6 mrtvih, 10 ranjenih i 14 zarobljenih.

6. 1. 1945 Delovi 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ izvršili napad na neprijateljsko uporište Rudsricu (na putu Bos. Novi - Kostajnica), ali ga, zbog jakog otpora, nisu zauzeli.

12. 1. 1945 Kod ž. st. Kamen na pruzi Doboj-Derventa delovi 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ miniranjem pruge uništili oklopni voz (lokomotivu, 3 oklopna vagona i tenk koji je bio na vagonu).

4. 2. 1945 U rejonu s. Han Kola - s. Rekovica (kod Banje Luke) delovi 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ izvršili napad na četnike i posle oštre borbe ih razbili i odbacili u Banju Luku.

17. 2. 1945 U s. Maglajanima, s. Laktašima, s. G., D. i Srednjoj Topoli (kod Banje Luke) jedinice 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napale ustaško-domobranske posade i posle oštre borbe zauzele s. Laktaše i s. Srednju Topolu. Poginuo je veliki broj i zarobljeno 55 neprijateljskih vojnika, dok su jedinice 39. divizije NOVJ imale 12 mrtvih i 16 ranjenih. Zaplenjeno: 4 protivavionska topa, 1 p. mitraljez. 25 pušaka i dosta drugog materijala.

17. 2. 1945 Kod Banje Luke delovi 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ, posle kraće oštre borbe, odbili ispad ustaša i domobrana (jačine bataljona) ka s. Orlovcu i naneli im gubitke od oko 70 mrtvih, ranjenih i zarobljenih, uz sopstvene gubitke od 1 mrtvog i 4 ranjena.

19. 2. 1945 Posle četvorodnevne borbe protiv delova nemačke pukovske borbene grupe -Eberlajn- i ustaške 11. brigade, 4. udarna divizija 5. udarnog korpusa NOVJ, ojačana po jednom brigadom iz 10. udarne i 39. divizije NOVJ, oslobodila Travnik. Poginulo je i ranjen veliki broj neprijateljskih vojnika. Jedinice NOVJ su imale 60 mrtvih i 130 ranjenih. Zaplenjene su velike količine oružja i druge ratne opreme.

19. 2. 1945 Na liniji s. Poljavnica - s. Medici (kod Bos. Novog) delovi 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali i posle devetočasovne borbe razbili oko 400 ustaša, nanevši im gubitke od 27 mrtvih i oko 30 ranjenih, uz sopstvene gubitke od 8 mrtvih i 21 ranjenog.

21. 2. 1945 Jedinice 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ, posle oštre osmočasovne borbe, odbile ispad nemačko-ustaških jedinica s linije Bos. Novi - s. Dobrljin - Dubica ka oslobođenoj teritoriji. Poginuo je i ranjen veći broj neprijateljskih vojnika. Jedinice 39. divizije NOVJ su imale 8 mrtvih i 19 ranjenih.

22. 2. 1945 Jedinice 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ odbile ispade nemačkih, ustaško-domobranskih i četničkih snaga iz Banje Luke, Dubice i s. Dobrljina ka oslobođenoj teritoriji, nanevši im osetne gubitke. Gubici jedinica 39. divizije NOVJ: 15 mrtvih i 39 ranjenih.

22. 2. 1945 Između s. Rudica i s. Buševića Blatne (kod Bos. Novog) minerski vod Podgrmečkog NOP odreda 39. divizije NOVJ minirao put. Od mina je poginulo 50 a ranjeno 40 vojnika i uništeno 5 kamiona nemačke motorizovane kolone.

13. 3. 1945 U rejonu s. Motike - s. Vučelovići - s. Staninkovići 15. krajiška udarna brigada 39. divizije JA odbila napad ustaških i četničkih snaga iz Banje Luke nanevši im velike gubitke. Gubici 15. krajiške udarne brigade JA: 4 mrtva i 14 ranjenih.

17. 3. 1945 Po naređenju Generalštaba JA, za rukovođenje sarajevskom operacijom formiran Operativni štab grupe korpusa, pod čiju su komandu stavljeni: 2. i 3. udarni korpus JA, Operativna grupa 5. udarnog korpusa JA (4. i 10. udarna divizija) i Grupa brigada zeničkog sektora (11. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije JA, 13. krajiška udarna brigada 39. divizije JA, 18. srednjobosanska udarna brigada 53. udarne divizije JA, ojačana Artiljerijskom brigadom i Tenkovskom četom 5. udarnog korpusa JA).

1. 5. 1945 Posle četvorodnevne opštre borbe protiv delova nemačke 373. legionarske divizije i ustaško-domobranskih jedinica 39. divizija 2. armije JA oslobodila Bos. Novi i Dvor na Uni i nastavila gonjenje neprijatelja prema Kostajnici.

1. 5. 1945 Posle četvorodnevnih borbi protiv nemačkih i ustaško-domobranskih jedinica 20. krajiška udarna brigada 39. divizije JA oslobodila Dvor na Uni.

8. 5. 1945 Jedinice Unske operativne grupe divizija JA (28. udarna, 45. i 39. divizija 2. armije) posle trodnevnih borbi protiv nemačkih i ustaško-domobranskih snaga oslobodile Zagreb. U Zagrebu su istog dana ušle i druge jedinice JA, nastavljajući gonjenje razbijenog neprijatelja prema Krškom i Klanjcu.

Dokumenti

Naredba vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 20. marta 1944. za formiranje 39. NO divizije

Naređenje Štaba Petog korpusa NOVJ od 27. marta 1944. Štabu Jedanaeste NOU divizije da po preuzimanju prostorije Vrbas - Vrbanja od Trideset devete NOU divizije orijentiše svoje glavne snage na komunikaciji Bos. Brod - Sarajevo

Zapovijest Štaba 5. korpusa NOVJ od aprila 1944. štabovima 4. i 39. divizije i djelovima 10. divizije za napad na Prijedor, Ivanjsku i Martin-Brdo

Zapovijest Štaba 39. NOU divizije od 12. aprila 1944. štabovima 15. krajiške brigade, Udarnog i Zmijanjskog NOP odreda za raspored i dejstvo na prostoru Donji Pervan - Borkovići - Slavička, Gornje Slivno - Lušići, Pavići - Pejakovići i za zatvaranje pravca Banja Luka - Sitnica

Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 22. aprila 1944. Štabu 15. krajiške brigade da sa dva bataljona krene na sektor Gornjeg Pervana a jedan bataljon da ostavi u Piskavici

Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 22. aprila 1944. Štabu 13. krajiške brigade za prebacivanje na sektor Sitnica - Klokotovac

Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 24. aprila 1944. Štabu 15. krajiške brigade da dva bataljona prebaci u Kadinu Vodu za zatranje pravca od Banje Luke ka Sitnici

Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 24. aprila 1944. štabovima 13. krajiške brigade i udarnog NOP odreda za smjenu i posjedanje položaja Orahovljani - Kragljevići i Prisoje - Marčete

Izvještaj Štaba 39. NOU divizije od 27. aprila 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvu divizije od 28. marta do 13. aprila

Brojno stanje ljudstva, oružja, municije, komore, materijala za vezu i minerske opreme Udarnog NOP odreda 39. NOU divizije na dan 27. aprila 1944. godine

Izveštaj zamenika političkog komesara 15. krajiške brigade 39. divizije od 29. aprila 1944. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu o organizaciji partijskog rada

Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 30. aprila 1944. Štabu 15. krajiške brigade da sa jednim bataljonom napadne četnike na sektoru Tramošnia - Sokolovo

Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 2. maja 1944. štabovima 15. krajiške brigade, 1. bataljona 13. krajiške brigade i Zmijanjskog NOP odreda za zatvaranje pravca Banja Luka - Sitnica

Izvještaj Štaba 15. krajiške brigade od 5. maja 1944. Štabu 39. NOU divizije o dejstvu od septembra 1943. do 1. maja 1944. godine

Izvještaj Štaba 39. divizije od 13. maja 1944. Štabu 5. korpusa. NOVJ o borbi kod Sitnice

Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 18. maja 1944. štabovima 4. i 39. divizije za pregrupisanje jedinica i dejstvo u zapadnoj Bosni

Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 19. maja 1944. Štabu 15. krajiške brigade za zatvaranje pravca Banja Luka - Sanski Most i za utvrđivanje položaja prema Banjoj Luci 

Zapovijest Štaba 39. NOU divizije od 25. maja 1944. štabovima 15. i 16. krajiške brigade i Zmijanjskog NOP odreda za zatvaranje pravaca od Prijedora i Banje Luke ka Sanskom Mostu i za odbranu Sokolova i Kozica od četnika

Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 26. maja 1944. Štabu 39. divizije za zatvaranje pravaca prema Ribniku, Ključ - Paunovac i Ključ - Crkveno

Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 29. maja 1944. štabovima 16. krajiške brigade i 2. bataljona 13. krajiške brigade za posjedanje položaja Busije - Kik - Grič - Vučja poljana - Uvala

Izvještaj Štaba 39. divizije od 31. maja 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima Divizije u maju

Izvještaj Štaba 39. divizije od juna 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ 0 borbi kod Ribnika i rasporedu Divizije

Obavještenje Štaba 39. NOU divizije od 1. juna 1944. potčinjenim jedinicama o novim taktičkim postupcima neprijatelja u borbi i zahtjev za bolju organizaciju službe veze

Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 3. juna 1944. štabovima 4. i 39. divizije za opšti napad na neprijatelja

Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 6. juna 1944. štabovima brigade za postavljanje na liniju Dimitor - Ubavići - Markovići - Vojvodići

Izvještaj Štaba 15. krajiške NOU brigade od 7. juna 1944. Štabu 39. NOU divizije o rasporedu i aktivnosti brigade na širem rejonu Sanskog Mosta

Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 10. juna 1944. Štabu 39. divizije o osnovnim zadacima 16. krajiške brigade u vezi s njenim prebacivanjem na drvarski sektor

Izvještaj Štaba 15. krajiške NOU brigade od 10. juna 1944. Štabu 39. NOU divizije o borbi sa četnicima u rejonu Ivanjske i o rasporedu brigade

Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 13. juna 1944. Štabu 39. divizije za aktiviziranje snaga na sektoru Banja Luka - Mrkonjić-Grad

Izvještaj Štaba 13. krajiške brigade od 29. juna 1944. Štabu 39. NOU divizije o dejstvima brigade

Izvještaj Štaba 39. divizije od 3. jula 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima tokom juna u srednjem dijelu zapadne Bosne

Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 16. jula 1944. štabovima 13. krajiške brigade i Mrkonjićko-pljevskog NOP odreda za zatvaranje pravaca koji vode od Jajca i Mrkonjić-Grada ka Glamoču

Izvještaj Štaba 13. krajiške brigade od 21. jula 1944. Štabu 39. NOU divizije o rasporedu i dejstvu 1. i 2. bataljona i Mrkonjićko-pljevskog NOP odreda na prostoru Baraći - Livadek, Lipovac - Bjelovina i Došlovi - Jovići

Izvještaj Štaba 13. krajiške brigade od 21. jula 1944. Štabu 39. NOU divizije o situaciji na prostoru Trnovo - Sipovo

Izvještaj Štaba 13. krajiške brigade od 4. avgusta 1944. Štabu 39. NOU divizije o napadu na Bosanski Petrovac

Izvještaj Štaba 39. divizije od 7. avgusta 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima u zapadnoj Bosni u julu

Izvještaj Štaba 16. krajiške brigade od 7. avgusta 1944. Štabu 39. NOU divizije o napadu na Crljivicu i Oštrelj

Izvještaj Štaba 16. krajiške brigade od 8. avgusta 1944. Štabu 39. NOU divizije o borbi kod Drvara

Izveštaj Politodela 39. NOU divizije od 10. avgusta 1944. Centralnom komitetu KPJ o radu partijske, i skojevske organizacije u 16. krajiškoj brigadi

Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 12. avgusta 1944. štabovima 15. krajiške brigade i Zmijanjskog NOP odreda da se njihove jedinice prebace na sektor Han-Kola i zatvore komunikaciju Banja Luka - Sitnica

Izvještaj Štaba 15. krajiške brigade od 14. avgusta 1944. Štabu 39. NOU divizije o borbi na prostoru Klupe. Bošnjaci i Han-Kola

Izvještaj Štaba 15. krajiške brigade od 18. avgusta 1944. Štabu 39. NOU divizije o situaciji na prostoru Banja Luka - Han-Kola

Izvještaj Štaba 16. krajiške brigade od 18. avgusta 1944. Štabu 39. NOU divizije o napadu na neprijateljsku kolonu kod Oštrelja

Izvještaj Štaba 15. krajiške brigade od 20. avgusta 1944. Štabu 39. NOU divizije o borbama protiv četnika na prostoru Krupa - Han-Kola

Izvještaj Štaba 15. krajiške brigade od 23. avgusta 1944. Štabu 39. NOU divizije o borbi protiv četnika kod Han-Kola

Izvještaj Štaba 13. krajiške brigade od 25. avgusta 1944. Štabu 39. NOU divizije o napadu na neprijateljsku kolonu na komunikaciji Jajce - Donji Vakuf

Izvještaj Štaba 15. krajiške brigade od 25. avgusta 1944. Štabu 39. NOU divizije o borbi kod Han-Kola

Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 30. avgusta 1944. Štabu 39. divizije da zatvori pravce od Banje Luke ka Prijedoru i da izvrši demonstrativan napad na Banju Luku

Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 30. avgusta 1944. štabovima potčinjenih jedinica za rušenje komunikacija i napad na neprijateljske garnizone u dolini Vrbasa i Vrbanje

Izvještaj Štaba 15. krajiške brigade od 31. avgusta 1944. Štabu 39. NOU divizije o borbi protiv četnika na prostoru Pervana

Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 1. septembra 1944. Štabu 15. krajiške brigade za sadejstvo s jedinicama 4. NOU divizije i grupom kozarskih NOP odreda u napadu na Prijedor

Izvještaj Štaba 39. divizije od 6. septembra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o aktivnosti Divizije u avgustu na prostoriji Bosanske krajine

Zapovijest Štaba 39. NOU divizije od 18. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Banju Luku

Izvještaj štaba 13. krajiške brigade od 24. septembra 1944. Štabu 39. NOU divizije o rezultatima napada na Banju Luku

Saopštenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 25. septembra 1944. štabu 39. divizije o rezultatima borbe za Banju Luku

Brojno stanje ljudstva i naoružanja 16. krajiške brigade 39. NOU divizije na dan 30. septembra 1944. godine

Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 1. oktobra 1944. Štabu 39. divizije za dejstva na sektoru Banje Luke i Bosanskog Novog

Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 2. oktobra 1944. Štabu 39. divizije da 8. i 15. krajišku brigadu popuni ljudstvom iz Grupe Kozarskih NOP odreda

Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 4. oktobra 1944. štabovima za dejstva 39. divizije na području Bosanske krajine i za pokret 4. divizije prema Donjem Vakufu

Mesečni izveštaj pomoćnika političkog komesara 15. krajiške brigade 39. NOU divizije od 9. oktobra 1944. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu o organizacionom stanju i političkom i kulturno-prosvetnom radu u Brigadi

Izvještaj Štaba 39. divizije od 13. oktobra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima na području Banje Luke

Naredba Štaba 39. NOU divizije od 19. oktobra 1944. o formiranju pratećih četa u brigadama

Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 22. oktobra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva protiv četnika na širem području Banje Luke

Mesečni izveštaj zamenika političkog komesara Podgrmečkog NOP odreda od 30. oktobra 1944. Okružnom komitetu KPJ za Pod-grmeč i političkom komesaru 39. NOU divizije o organizacionom stanju i partijsko-političkom radu

Pregled brojnog stanja ljudstva, naoružanja i ostale opreme 16. krajiške brigade 39. NOU divizije na dan 31. oktobra 1944. godine

Pregled brojnog stanja ljudstva, naoružanja i ostale opreme 16. krajiške brigade 39. NOU divizije na dan 31. oktobra 1944. godine

Mesečni izveštaj pomoćnika političkog komesara 13. krajiške brigade 39. NOU divizije od 2. novembra 1944. Oblasnom komitetu KPH za Bosansku krajinu o organizacionom stanju, političkom i kulturno-prosvetnom radu u Brigadi

Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 7. novembra 1944. Štabu 16. krajiške brigade da se s čitavim rukovodećim kadrom brigade i boračkim sastavom, prekaljenim u oslobodilačkoj borbi, stavi na raspolaganje Odjeljenju za zaštitu naroda Bosne i Hercegovine

Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 10. novembra 1944. Štabu Srednjobosanske divizije da formira svoj artiljerijski division i da 70 artiljeraca uputi 39. diviziji

Izvještaj Štaba 39. divizije od 10. novembra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima u oktobru na području Banje Luke, Kostajnice i Bosanske Krupe

Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 10. novembra 1944. Štabu Srednjobosanske divizije da formira svoj artiljerijski division i da 70 artiljeraca uputi 39. diviziji

Izvještaj Štaba 39. divizije od 10. novembra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima u oktobru na području Banje Luke, Kostajnice i Bosanske Krupe

Izveštaj Brigadnog komiteta SKOJ-a 13. krajiške brigade 39. NOU divizije od 27. novembra 1944. Oblasnom komitetu SKOJ-a za Bosansku krajinu o organizacionom stanju i političkom i kulturno-prosvetnom radu u toj Brigadi

Izvještaj Štaba 13. krajiške brigade od 28. novembra 1944. Štabu 39. NOU divizije o dejstvima na području Mrkonjić-Grada i Banje Luke

Izvještaj Štaba 13. krajiške brigade od 28. novembra 1944. Štabu 39. NOU divizije o dejstvima na području Mrkonjić-Grada i Banje Luke

Izvještaj Štaba 20. krajiške brigade od 29. novembra 1944. Štabu 39. NOU divizije o dejstvima na sektoru Bosanski Novi - Bosanska Dubica - Lijevče polje

Izvještaj Štaba 20. krajiške brigade od 29. novembra 1944. Štabu 39. NOU divizije o dejstvima na sektoru Bosanski Novi - Bosanska Dubica - Lijevče polje

Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 30. novembra 1944. o stavljanju Drvarsko-petrovačkog i Podgrmečkog NOP odreda pod komandu 39. divizije

Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 30. novembra 1944. o stavljanju Drvarsko-petrovačkog i Podgrmečkog NOP odreda pod komandu 39. divizije

Izvještaj Podgrmečkog NOP odreda od 3. decembra 1944. Štabu 39. NOU divizije o dejstvima izvedenim na sektoru Bosanska Krupa - Bosanski Novi

Izvještaj Štaba 39. divizije od 6. decembra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima na sektoru Banja Luka - Kotor-Varoš

Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 11. decembra 1944. štabovima 15. krajiške brigade, Zmijanjskog i Pljevskog NOP odreda za dejstva na području Mrkonjić-Grada

Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 12. decembra 1944. Štabu 15. krajiške brigade o rasformiranju Mrkonjićko-pljevskog NOP odreda

Naredba Uprave podoficirskog kursa 39. NOU divizije od 14. decembra 1944. o organizaciji i radu ovog kursa

Izveštaj Politodela 39. NOU divizije od 14. decembra 1944. Centralnom komitetu KPJ o radu partijske i skojevske organizacije 20. krajiške brigade

Izvještaj Štaba 39. divizije od 19. decembra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o stanju službe veze

Instrukcija Štaba 39. NOU divizije od 20. decembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za borbu protiv četnika

Izvještaj Štaba Podgrmečkog NOP odreda od 22. decembra 1944. Štabu 39. NOU divizije o akcijama na prostoru Bosanska Krupa - Bosanski Novi

Izvještaj Štaba 39. divizije od 27. decembra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima na prostoru Banje Luke, Bosanskog Novog i Kostajnice

Izvještaj Štaba 39. divizije od 27. decembra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o stanju službe veze

Izvještaj Štaba 39. divizije od januara 1945. Štabu 5. korpusa NOVJ o organizaciji i stanju artiljerije

Mesečni izveštaj pomoćnika političkog komesara 20. krajiške brigade 39. NOU divizije od 3. januara 1945. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu o stanju i radu partijske organizacije u Brigadi

Izveštaj političkog komesara 1. artiljerijskog diviziona od 20. januara 1945. političkom komesaru 39. NOU divizije o stanju i političkom, kulturno-prosvetnom, partijskom i omladinskom radu u Divizionu

Organizacioni referat sekretara organizacije KPJ 13. udarne brigade 39. NOU divizije na brigadnoj partijskoj konferenciji od 22. januara 1945. godine

Izvještaj Štaba 39. divizije od 25. januara 1945. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima u Bosanskoj krajini

Izvještaj Štaba 39. divizije od 25. januara 1945. Štabu 5. korpusa NOVJ o stanju i radu službe veze

Izvještaj Štaba 39. divizije od 26. januara 1945. Štabu 5. korpusa NOVJ o stanju ubojne spreme

Mesečni izveštaj političkog komesara 20. krajiške udarne brigade od 28. januara 1945. političkom komesaru 39. NOU divizije o stanju i političkom i kulturno-prosvetnom radu u Brigadi

Brojno stanje ljudstva i naoružanja 15. krajiške brigade 39. NOU divizije na dan 30. januara 1945. godine

Mesečni izveštaj političkog komesara 13. udarne brigade od 31. januara 1945. političkom komesaru 39. NOU divizije o stanju i političkom i kulturno-prosvetnom radu u Brigadi

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Četnici u drugom svetskom ratu Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Bosanska Kostajnica Druga neprijateljska ofanziva Kozarski partizanski odred Borbe u Hrvatskoj 1945. Saradnja četnika sa NDH Diverzije u oslobodilačkom ratu Bosanski Novi Hrvatska Kostajnica Banja Luka Jajce Travnik Bosanski Petrovac Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Druga banjalučka operacija Bihać 10. krajiška divizija NOVJ 4. krajiška divizija NOVJ 373. legionarska divizija Tiger Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Bosanska Gradiška Laktaši Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Politički komesari u NOR-u 6. krajiški (zmijanjski) partizanski odred Sanski Most Omladina u ratu Nikšićki partizanski odred Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. 1. krajiški partizanski odred Srednjobosanski korpus JVuO Komunistička partija Hrvatske 13. proleterska udarna brigada Rade Končar Samobor Bitka za Prijedor 1944. Zasede u oslobodilačkom ratu Pljevlja 15. krajiška udarna brigada SKOJ 7. SS divizija Prinz Eugen 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) 20. krajiška udarna brigada Avijacija u oslobodilačkom ratu Gornji Vakuf Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Prijedor Saradnja četnika sa okupatorom Protivavionska odbrana u oslobodilačkom ratu Oklopni vozovi u oslobodilačkom ratu 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Četnička golgota Kozara u oslobodilačkom ratu Donji Vakuf Trnovo Drvar 3. gorski zdrug (NDH) Centralni komitet KPJ 8. krajiška brigada Završne operacije u Jugoslaviji Vilus Aleksandrovac Četnički odred Petar Kočić 16. krajiška udarna brigada Nikšić Ključ Borbe u Sloveniji 1945. Hrvatsko domobranstvo Topusko Bosanska Krupa Ribnički partizanski odred Mrkonjić Grad 13. krajiška udarna brigada Kozarska Dubica Mlinište