🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

4. banijska udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 7 hronoloških zapisa, 12 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

29. 4. 1943 Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku formiran Štab Unske operativne grupe, pod čiju su komandu početkom. maja stavljeni 4. banijska brigada, tri bataljona Kordunaškog NOP odreda i 8. krajiška brigada.

1. 5. 1943 Na Baniji, po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana 4. banijska brigada Unske operativne grupe.

2. 5. 1943 U rejonu s. Blinjskog Kuta (kod Siska) jedinice 4. banijske brigade Unske operativne grupe minirale prugu i izbacile iz šina voz od 10 praznih vagona - cisterni.

6. 5. 1943 U rejonu s. G. Kukuruzara i s. Babine Rijeke (kod Kostajnice) 3. bataljon 4. banijske brigade Unske operativne grupe sukobio se sa izviđačkim delovima domobranske 2. brdske brigade i odeljenjem nemačkih vojnika. Posle kraće borbe neprijatelj se povukao u Kostajnicu. Ranjeno je 8 domobrana i 1 nemački vojnik.

3. 6. 1943 Slunj zauzele jedinice 4. banijske brigade Unske operativne grupe i 8. krajiške brigade, ali su ga protivnapadom 5. juna ponovo povratile snage domobranskog 11. brdskog puka. Zarobljen je 21 žandarm i domobran, dok su jedinice NOVJ imale 5 mrtvih i 14 ranjenih.

20. 6. 1943 U V. Kladuši 2. udarna brigada 8. divizije NOVJ i 4. banijska brigada Unske operativne grupe napale dva bataljona domobranskog 11. brdskog puka. Napad je sutradan obustavljen zbog pristizanja delova nemačke 114. lovačke divizije i domobranske 2, brdske brigade. Zarobljeno je 185, poginulo 40 i ranjeno 100 domobrana, dok su jedinice NOVJ imale 35 mrtvih, 121 ranjenog i 10 nestalih.

28. 6. 1943 Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku preimenovana 4. banijska brigada Unske operativne grupe u 1. brigadu Unske operativne grupe.

Dokumenti

Izvještaj Zapovjedništva Druge pješačke divizije od 6 svibnja 1943 god. o kretanju dijelova Četvrte banijske NO brigade i borbi protiv njenog Trećeg bataljona

Izvještaj Štaba Četvrte Banijske NO brigade od 7 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na vlakove na pruzi Sisak - Sunja

Izvještaj Štaba Unske operativne grupe od 10 svibnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o formiranju Četvrte Banijske NO brigade

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 15 svibnja 1943 god. o borbama kod Voćina i Bučja i napadu Četvrte banijske brigade na Staro Selo

Izvještaj Zapovjedništva Druge pješačke divizije od 21 lipnja 1943 god. o napadu dijelova Druge NOU brigade Osme divizije i Četvrte banijske NO brigade na Veliku Kladušu

Izveštaj zamenika političkog komesara 4. banijske brigade Unske operativne grupe od 5. juna 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o stanju u partijskoj organizaciji

Izvještaj Zapovjedništva Druge pješačke divizije od 20 lipnja 1943 god. o pripremi dijelova Druge NOU brigade Osme divizije i dijelova Četvrte banijske NO brigade za napad na Veliku Kladušu

Izvještaj Štaba Četvrte NO brigade Sedme udarne divizije od 15. prosinca 1943. god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o pokretu bataljona i upadu neprijatelja u Žirovac

Izveštaj zamenika političkog komesara 4. brigade 7. NOU divizije od 10. januara 1944. Centralnom komitetu Komunističke partije Hrvatske o moralno-političkom stanju jedinica za vreme borbi u rejonu Gline

Izvještaj Štaba Sedme udarne divizije od 18 februara 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbama Četvrte NO brigade kod sela Gore

Naredba Štaba Sedme NOU divizije od 12. juna 1944. o pohvali boraca i rukovodilaca Treće brigade, Drugog i Trećeg bataljona omladinske brigade Joža Vlahović i Drugog bataljona Četvrte brigade za pokazanu hrabrost, vještinu, požrtvovanje i postignute uspjehe u borbama kod Katinovca, Cemernice, Vojnića i Komareva

Naređenje Štaba 7. divizije NOVJ od 30. oktobra 1944. štabovima 3. i 4. brigade da ubrzaju prebacivanje jedinica preko Save

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

2. pješačka divizija (NDH) Hrvatska Kostajnica Komunistička partija Hrvatske 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) Velika Kladuša Sisak Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1943. 7. banijska divizija NOVJ Glavni štab Hrvatske Vojnić Glina 2. gorski zdrug (NDH) Slunj 8. krajiška brigada Rijeka 1. kordunaški partizanski odred 8. kordunaška divizija NOVJ 5. kordunaška udarna brigada (2. brigada 8. divizije NOVJ) Omladina u ratu Politički komesari u NOR-u 114. lovačka divizija Voćin Borbe u Hrvatskoj 1944.