🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

4. banijska udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 7 hronoloških zapisa, 12 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

29. 4. 1943 Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku formiran Štab Unske operativne grupe, pod čiju su komandu početkom. maja stavljeni 4. banijska brigada, tri bataljona Kordunaškog NOP odreda i 8. krajiška brigada.

1. 5. 1943 Na Baniji, po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana 4. banijska brigada Unske operativne grupe.

2. 5. 1943 U rejonu s. Blinjskog Kuta (kod Siska) jedinice 4. banijske brigade Unske operativne grupe minirale prugu i izbacile iz šina voz od 10 praznih vagona - cisterni.

6. 5. 1943 U rejonu s. G. Kukuruzara i s. Babine Rijeke (kod Kostajnice) 3. bataljon 4. banijske brigade Unske operativne grupe sukobio se sa izviđačkim delovima domobranske 2. brdske brigade i odeljenjem nemačkih vojnika. Posle kraće borbe neprijatelj se povukao u Kostajnicu. Ranjeno je 8 domobrana i 1 nemački vojnik.

3. 6. 1943 Slunj zauzele jedinice 4. banijske brigade Unske operativne grupe i 8. krajiške brigade, ali su ga protivnapadom 5. juna ponovo povratile snage domobranskog 11. brdskog puka. Zarobljen je 21 žandarm i domobran, dok su jedinice NOVJ imale 5 mrtvih i 14 ranjenih.

20. 6. 1943 U V. Kladuši 2. udarna brigada 8. divizije NOVJ i 4. banijska brigada Unske operativne grupe napale dva bataljona domobranskog 11. brdskog puka. Napad je sutradan obustavljen zbog pristizanja delova nemačke 114. lovačke divizije i domobranske 2, brdske brigade. Zarobljeno je 185, poginulo 40 i ranjeno 100 domobrana, dok su jedinice NOVJ imale 35 mrtvih, 121 ranjenog i 10 nestalih.

28. 6. 1943 Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku preimenovana 4. banijska brigada Unske operativne grupe u 1. brigadu Unske operativne grupe.

Dokumenti

Izvještaj Zapovjedništva Druge pješačke divizije od 6 svibnja 1943 god. o kretanju dijelova Četvrte banijske NO brigade i borbi protiv njenog Trećeg bataljona

Izvještaj Štaba Četvrte Banijske NO brigade od 7 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na vlakove na pruzi Sisak - Sunja

Izvještaj Štaba Unske operativne grupe od 10 svibnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o formiranju Četvrte Banijske NO brigade

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 15 svibnja 1943 god. o borbama kod Voćina i Bučja i napadu Četvrte banijske brigade na Staro Selo

Izvještaj Zapovjedništva Druge pješačke divizije od 21 lipnja 1943 god. o napadu dijelova Druge NOU brigade Osme divizije i Četvrte banijske NO brigade na Veliku Kladušu

Izveštaj zamenika političkog komesara 4. banijske brigade Unske operativne grupe od 5. juna 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o stanju u partijskoj organizaciji

Izvještaj Zapovjedništva Druge pješačke divizije od 20 lipnja 1943 god. o pripremi dijelova Druge NOU brigade Osme divizije i dijelova Četvrte banijske NO brigade za napad na Veliku Kladušu

Izvještaj Štaba Četvrte NO brigade Sedme udarne divizije od 15. prosinca 1943. god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o pokretu bataljona i upadu neprijatelja u Žirovac

Izveštaj zamenika političkog komesara 4. brigade 7. NOU divizije od 10. januara 1944. Centralnom komitetu Komunističke partije Hrvatske o moralno-političkom stanju jedinica za vreme borbi u rejonu Gline

Izvještaj Štaba Sedme udarne divizije od 18 februara 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbama Četvrte NO brigade kod sela Gore

Naredba Štaba Sedme NOU divizije od 12. juna 1944. o pohvali boraca i rukovodilaca Treće brigade, Drugog i Trećeg bataljona omladinske brigade Joža Vlahović i Drugog bataljona Četvrte brigade za pokazanu hrabrost, vještinu, požrtvovanje i postignute uspjehe u borbama kod Katinovca, Cemernice, Vojnića i Komareva

Naređenje Štaba 7. divizije NOVJ od 30. oktobra 1944. štabovima 3. i 4. brigade da ubrzaju prebacivanje jedinica preko Save

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Voćin 8. krajiška brigada Borbe u Hrvatskoj 1944. 2. pješačka divizija (NDH) Vojnić 7. banijska divizija NOVJ Rijeka Sisak Omladina u ratu 8. kordunaška divizija NOVJ Velika Kladuša 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) Slunj Glina Komunistička partija Hrvatske Borbe u Hrvatskoj 1943. Diverzije u oslobodilačkom ratu Politički komesari u NOR-u Hrvatska Kostajnica 114. lovačka divizija 2. gorski zdrug (NDH) 1. kordunaški partizanski odred 5. kordunaška udarna brigada (2. brigada 8. divizije NOVJ) Glavni štab Hrvatske