🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

4. brigada 13. primorsko-goranske divizije (potom 2. brigada 35. ličke divizije) NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 17 hronoloških zapisa, 11 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

0. 9. 1943 U s. Mrkopalju (kod Ogulina), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana 4. brigada 13. divizije NOVJ.

29. 9. 1943 U s. Sv. Petru (kod Ogulina) 4. brigada 13. divizije NOVJ napala posadu iz nemačkog 14. SS policijskog puka, pa posle jednodnevne borbe odustala od napada, pretrpevši gubitke od 23 mrtva, 44 ranjena i 50 zarobljenih i nestalih.

6. 1. 1944 Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku 4. brigada 13. divizije NOVJ preimenovana u 2. brigadu Operativnog štaba za Liku.

16. 1. 1944 Snage nemačke 114. lovačke divizije odbacile 1. i 2. brigadu Operativnog štaba za Liku i zauzele s. Lički Osik i s. Perušić.

18. 1. 1944 Snage nemačke 114. lovačke divizije odbacile 2. brigadu Operativnog štaba za Liku i zauzele Otočac. Tom prilikom poginuo je obaveštajni oficir Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku potpukovnik Petar Grubor Buzdovan, narodni heroj.

30. 1. 1944 Naredbom VŠ NOV i POJ, u Lici formirana 35. divizija NOVJ od 1. i 2. NO brigade, dotadašnjeg Operativnog štaba za Liku i Ličkog NOP odreda. Ovim formiranjem obustavljen je rad Operativnog štaba za Liku.

31. 1. 1944 Jedinice 1. i 2. brigade 35. divizije NOVJ napale 34. ustaški bataljon koji je branio s. Lički Osik i s. Perušić. Posle višečasovne borbe neprijatelju su upućena pojačanja (31. ustaški bataljon iz Metka i delovi domobranskog 15. pešadijskog puka iz Gospića), pa je napad obustavljen. Gubici 35. divizije: 14 mrtvih, 19 ranjenih i 12 zarobljenih, dok gubici neprijatelja nisu utvrđeni.

8. 2. 1944 Iz Otočca, s. Perušića i Gospića ustaški 19, 32. i 34. bataljon izvršili napad na jedinice 1. i 2. brigade 35. divizije NOVJ u s. Ramljanima, s. Širokoj Kuli i kod s. Gostovače. Neprijatelj je potisnuo jedinice 35. divizije, ali se nakon tročasovne borbe povukao u s. Perušić i s. Lički Osik. Gubici neprijatelja: 2 mrtva i 7 ranjenih, a 35. divizije: 8 mrtvih, 6 ranjenih i 1 zarobljen borac.

2. 3. 1944 Četvrti bataljon 3. brigade 13. divizije NOVJ i 1. bataljon 2. brigade 35. divizije NOVJ odbili napad 19. ustaškog bataljona iz Otočca ka Umu.

21. 3. 1944 Izviđački odred nemačke 392. legionarske divizije i 19. ustaški bataljon iz Otočca, uz manje obostrane gubitke, odbacili delove 3. brigade 13. divizije i 2. brigade 35. divizije NOVJ i zauzeli brdo Um (kod Otočca).

22. 4. 1944 Jedinice 2. brigade 35. divizije NOVJ i 3. brigade 13. divizije NOVJ vodile jaču borbu protiv 3. bataljona 846. puka nemačke 392. legionarske divizije i 19. ustaškog bataljona koji su iz s. Vrhovina prodrli u s. Babin Potok. Protivnapadom jedinica 2. i 3. brigade neprijatelj je istog dana prinuđen na povlačenje u Vrhovine.

28. 5. 1944 Jedinice 3. brigade 13. divizije NOVJ i 2. brigade 35. divizije NOVJ posle jednodnevne borbe zauzele Korenicu (sada: Titova Korenica), iz koje se povukao 19. ustaški bataljon.

16. 6. 1944 Po naređenju Štaba 11. korpusa NOVJ u Lici rasformirana 2. brigada 35. divizije NOVJ (ranije: 4. brigada 13. divizije NOVJ).

16. 6. 1944 Po naređenju Štaba 11. korpusa NOVJ preimenovana 3. brigada 13. divizije NOVJ u 2. brigadu 35. divizije NOVJ.

17. 7. 1944 Druga brigada 35. divizije NOVJ napala 8. ustaški bataljon u s. Prijeboju (kod Titove Korenice) i odbacila ga ka s. Ličkom Petrovom Selu. Pokušaj ustaša, ojačanih dvema četama iz nemačke 373. legionarske divizije, da se od s. Plitvičkog Ljeskovca probiju u s. Prijeboj nije uspeo.

25. 7. 1944 U Delnicama, po naređenju Štaba 11. korpusa NOVJ, formirana nova 3. brigada 13, divizije NOVJ. (Ranija 3. brigada 13. divizije NOVJ je 16. VI 1944. preimenovana u 2. brigadu 35. divizije NOVJ.)

9. 12. 1944 Kod Gračaca jedinice 35. divizije i 2. brigada 13. divizije 11. korpusa NOVJ uništile nemački združeni odred, jačine oko 1400 vojnika (iz sastava nemačke 264. pešadijske, 373. i 392. legionarske divizije). Poginulo je 260, ranjeno 45, a zarobljeno 826 neprijateljskih vojnika. Zaplenjena je velika količina ratnog materijala.

Dokumenti

Izvještaj Štaba Četvrte NOU brigade Trinaeste divizije od 5 listopada 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama kod Ogulina

Izvještaj Štaba Druge NO brigade od 25 studenog 1943 god. operativnom Štabu za Liku o stanju na liniji Baške Oštarije - Brušane

Izvještaj Štaba Druge NO brigade Trinaeste divizije od 26 studenog 1943 god. Operativnom štabu za Liku o pokretima neprijateljskih snaga na pravcu Gračac - Gospić

Naređenje Operativnog štaba za Liku od 27 studenog 1943 god. Štabu Druge NO brigade Trinaeste divizije da prikupi podatke o neprijateljskim snagama u Ribniku i Bilaju

Izvještaj Štaba Druge NO brigade Trinaeste divizije od 30 studenog 1943 god. Operativnom štabu za Liku o pokretima neprijateljskih jedinica i napadima na iste

Izvještaj Štaba Druge brigade od 3. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije o borbi kod sela Babin Potok

Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 11. maja 1944. Štabu Druge brigade Trideset pete divizije da dejstvuje na prostoriji Gorica - Padališta - Duboko

Izvještaj Štaba Druge brigade od 12 maja 1944. Štabu Trideset pete divizije o borbama od 7. do 12. maja na pravcima Babin Potok - Homoljac i Ličko Petrovo Seia - Korenica

Izvještaj Štaba Druge brigade od 23. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije o borbama od 7. do 20. maja

Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 25. maja 1944. Operativnom štabu Druge grupe brigada Trideset pete divizije za prodor zapadno od komunikacije Vrebac - Mekinjar - Bunić - Debelo Brdo

Izvještaj Štaba 2. brigade od 2. oktobra 1944. Štabu 35. divizije NOVJ o borbi kod Trnovca i Zivulje

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Operacija Kesselstein 1. udarna brigada 35. ličke divizije NOVJ Narodni heroji Jugoslavije 373. legionarska divizija Tiger 11. hrvatski korpus NOVJ Korenica Glavni štab Hrvatske Vrhovine 35. lička divizija NOVJ Otočac Gračac 3. primorsko-goranska brigada 13. divizije Borbe u Hrvatskoj 1943. 392. legionarska divizija (plava) Ogulin 1. lički partizanski odred "Velebit" 264. pešadijska divizija Borbe u Lici 1944. Gospić 114. lovačka divizija Delnice Borbe u Lici 1943. Borbe u Hrvatskoj 1944. 14. primorsko-goranska brigada (2. brigada 13. divizije) NOVJ 13. primorsko-goranska divizija NOVJ Operacija Drežnica