🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

4. dalmatinska udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 15 hronoloških zapisa, 13 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

6. 1. 1943 Na Biokovu, po naređenju VŠ NOV i POJ, otpočelo formiranje 4. dalmatinske brigade 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske (završeno je sredinom. januara).

17. 1. 1943 U rejonu Imotskog 4. dalmatinska brigada 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske otpočela prve akcije. U borbama sa ustaško-domobranskim snagama ona je do 23. januara zauzela sela: Slivno, Poljica, Su met. Podosoj, Runović, Podbablje, Vukoviće, Kamenmost i Zmijavce. U tim borbama, kod s. Perića, poginuo je komandant 1. bataljona Jure Galić Veliki, narodni heroj.

12. 9. 1943 U rejonu Splita, po naređenju Štaba 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske, formirana 4. dalmatinska brigada (splitska) 9. divizije NOVJ.

27. 9. 1943 Split zauzele snage nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, 92. motorizovanog puka i 27. ustaškog bataljona posle dvodnevnih borbi protiv 1. dalmatinske udarne i 4. dalmatinske (splitske) brigade u rejonu Klisa. U prodoru iz Sinja ka Splitu nemačke jedinice (oko 2500 Vojnika i oficira) imale su 176 mrtvih i nestalih i 557 ranjenih.

12. 10. 1943 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito pohvalio 4. dalmatinsku (splitsku) brigadu 9. divizije NOVJ koja se istakla u borbama za odbranu Splita.

17. 12. 1943 Jedinice 3. i 4. (dalmatinske) brigade 9. divizije NOVJ i 6. (dalmatinska) brigada 19. divizije NOVJ napale delove nemačke 114. lovačke divizije, domobrane i četnike (oko 3200 vojnika) u Livnu, ali nisu uspele da zauzmu grad. Neprijatelj je pretrpeo velike gubitke, dok su jedinice 9. i 19. udarne divizije NOVJ imale 33 mrtva i 84 ranjena.

22. 4. 1944 Na jugozapadnim padinama pl. Dinare dva bataljona nemačke 264, pešadijske divizije, 27. ustaški bataljon, 400 domobrana i oko 1000 četnika iz Livna, Sinja, Vrlike i s. Uništa napali na 20. diviziju NOVJ, Dinarski NOP odred i 4. dalmatinsku brigadu 9. divizije NOVJ. U toku 22. i 23. aprila neprijatelj je iz Sinja i Vrlike prodro u s. Vrdovo, s. Bračev Dolac i pred Vještića goru, dok su snage iz Livna zadržane kod s. Han-Prologa. Neprijatelj se 24. aprila povukao u polazne rejone, popalivši sela kroz koja je prošao.

31. 7. 1944 Iz Knina, s. Kosova i iz Drniša nemačke snage (delovi 264. pešadijske divizije, 1. puk -Brandenburg- i 92. motorizovani puk), ustaše i četnici, jačine oko 7500 vojnika, otpočeli koncentričan napad s ciljem da prodru u Vrliku i na pl. Kozjaku razbiju 20. diviziju NOVJ. Jedinice 20. divizije i 4. dalmatinska brigada 9. divizije NOVJ, na liniji Maglaj - zap. padine pl. Kozjaka - Oštra glavica - Crna glavica, pružile su jak otpor, ali su se pod pritiskom nadmoćnog neprijatelja morale povući ka pi. Dinari. Borbe su nastavljene do 2. avgusta, kada se neprijatelj povukao u polazne rejone a deo snaga zadržao u Vrliki.

8. 9. 1944 Na putu s. Otrić - Srbski klanac (kod Gračaca) 4. dalmatinska brigada 9. divizije NOVJ napala iz zasede nemačku motorizovanu kolonu, uništila 29 kamiona punih municije i raznog drugog materijala i oštetila 1 tenk.

14. 10. 1944 Treća udarna i 4. dalmatinska brigada 9. divizije NOVJ otpočele napad na Duvno u kome se branilo oko 150 nemačkih vojnika i 200 ustaša sa 8 tenkova. Napad je obnovljen 15/16. i 17/18. oktobra, ali mesto nije zauzeto zbog jakog otpora neprijatelja. Gubici neprijatelja: 64 mrtva i 58 ranjenih, a gubici brigada: 11 mrtvih i 52 ranjena borca.

5. 12. 1944 Jedinice 4. dalmatinske udarne brigade 9. udarne divizije NOVJ oslobodile s. Zrmanju Vrelo (kod Knina), gde se branilo oko 200 nemačkih vojnika.

27. 1. 1945 Delovi nemačke 369. legionarske divizije i ustaško-domobranske snage iz Širokog Brijega (sada: Lištica) i Mostara, posle trodnevne borbe, razbili 4. dalmatinsku udarnu brigadu 9. udarne divizije NOVJ i zauzeli Ljubuški, Čapljinu i Metković.

4. 2. 1945 Četvrta dalmatinska udarna brigada 9. udarne divizije NOVJ i 3. bataljon 12. hercegovačke udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ napali ustaško-domobranske snage i oslobodili Ljubuški.

29. 4. 1945 Na putu Boljun-Buzet (u Istri) 3. i 4. dalmatinska udarna brigada 9. udarne divizije JA razbile oko 500 vojnika iz 1047. puka nemačke 237. pešadijske divizije, a na putu Boljun-Pazin razbile nemački 1218. bataljon za osiguranje.

6. 5. 1945 Kod Umaga (u Istri) delovi 4. dalmatinske udarne brigade 9. udarne divizije JA zarobili 206 nemačkih vojnika bez otpora.

Dokumenti

Naređenje Štaba Četvrte operativne zone (Sekcija za Ratnu mor-naricu) od 8 januara 1943 god. Štabu Četvrte dalmatinske NOU brigade o formiranju postaja Ratne mornarice

Naređenje Štaba Četvrte operativne zone (Sekcija za Ratnu mornaricu) od 8. siječnja 1943. Štabu Četvrte dalmatinske NOU brigade o formiranju postaja Ratne mornarice

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 11 januara 1943 god. Štabu Četvrte operativne zone NOV i PO Hrvatske za aktivno dejstvo Četvrte dalmatinske NOU brigade ka Imotskom, Prološcu i Studencima

Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 13 siječnja 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o formiranju Četvrte dalmatinske NO brigade i stanju na području Biokova

Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 13. siječnja 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o formiranju Četvrte dalmatinske NO brigade I stanju na području Biokova

Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 26 siječnja 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o akcijama Četvrte dalmatinske NOU brigade

Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 26. siječnja 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o akcijama Četvrte dalmatinske NOU brigade

Izvještaj Štaba Devete dalmatinske NOU divizije od 26 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama Treće i Četvrte dalmatinske brigade kod Imotskog i Ljubuškog i podaci o neprijateljskim posadama na teritoriji Hercegovine i Dalmacije

Izvještaj Štaba Devete dalmatinske NOU divizije od 26. veljače 1943. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama Treće i Četvrte dalmatinske brigade kod Imotskog i Ljubuškog i podaci o neprijateljskim posadama na teritoriji Hercegovine i Dalmacije

Pismo zamenika političkog komesara 4. dalmatinske brigade od 1. novembra 1943. bataljonskim biroima i partijskim organizacijama

Pismo zamjenika političkog komesara 4. dalmatinske brigade od 1. studenog 1943. bataljonskim biroima i partijskim organizacijama

Izvještaj Štaba Četvrte NO dalmatinske brigade od 5. prosinca 1943. god. Štabu Osmog korpusa NOV i PO Jugoslavije o borbama podređenih jedinica na pravcu s. Studenci – s. Aržano

Zapovijest Štaba 20. divizije NOVJ od 19. jula 1944. štabovima brigada i Štabu Grupe srednjodalmatinskih NOP odreda da unište neprijatelja u dolini Cetine u Vrlici i Kijevu i spriječe intervenciju njegovih snaga iz Knina, Drniša i Sinja

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Politički komesari u NOR-u Zasede u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1944. 29. hercegovačka divizija NOVJ Čapljina Druga neprijateljska ofanziva Bitka za Split 1943. Borbe u Hrvatskoj 1945. 369. legionarska divizija (vražja) Vrlika 6. dalmatinska udarna brigada 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ Borbe u Hercegovini 1943. Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Divizija Brandenburg Srednjodalmatinski partizanski odred Gračac Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Istra u oslobodilačkom ratu 12. hercegovačka udarna brigada Sinj Dinarski partizanski odred Drniš 114. lovačka divizija Zrmanja Maglaj Operacija Ziethen 264. pešadijska divizija Josip Broz Tito 9. dalmatinska divizija NOVJ Knin Završne operacije u Jugoslaviji Buzet Pazin Borbe u Hrvatskoj 1943. Narodni heroji Jugoslavije Hrvatsko domobranstvo Operacija Weiss Borbe u Hercegovini 1945. Mostar Mostarska operacija Borbe u Istri 1945. Borbe na Jadranu 1943. Imotski Četnici u drugom svetskom ratu Široki Brijeg Borbe u Lici 1944. Split Umag Saradnja četnika sa okupatorom 20. dalmatinska divizija NOVJ Borbe u Dalmaciji 1943. Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 7. SS divizija Prinz Eugen 1. dalmatinska proleterska udarna brigada Livno Vrhovni štab NOVJ 237. rezervna divizija Duvno Metković Borbe u Bosni i Hercegovini 1945.