🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

4. gorski zdrug (NDH)

Za ovaj pojam je pronađeno 17 hronoloških zapisa, 14 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

24. 6. 1942 Na položajima s. G. Jelovac - s. Mirkovac (kod Prijedora) delovi 2. krajiškog NOP odreda razbili 3. bataljon domobranske 4. brdske brigade. Poginulo je 150 i zarobljeno 60 neprijateljskih vojnika, a zaplenjeno 150 pušaka, 20 p. mitraljeza, nekoliko mitraljeza i 1 minobacač.

10. 10. 1942 Delovi domobranske 4. brdske brigade iz Daruvara i s. Batinjana (kod Daruvara) otpočeli dvodnevni napad na delove 1. slavonskog NOP odreda i Proleterskog bataljona Bosanske krajine u rejonu s. Bijela - s. Borki. U borbama do 11. oktobra neprijateljske snage su odbijene i prinuđene na povlačenje prema Daruvaru, pretrpevši gubitke od 13 ranjenih oficira i vojnika. Zaplenjeno je 7 pušaka, 2 automata i 1 top.

13. 6. 1943 Jedinice 17. brigade 10. divizije NOVJ zauzele s. Sirač (kod Daruvara) a za to vreme 21. brigada odbila neprijateljska pojačanja iz Pakraca. Poginulo je 57, ranjeno 55 i zarobljeno 85 vojnika domobranske 4. brdske brigade, dok su jedinice 10, divizije imale 27 mrtvih i 63 ranjena. Tom prilikom je poginula Persa Bosanac, desetar 1. čete 2. bataljona 17. brigade, narodni heroj.

7. 10. 1943 U rejonu s. Kukunjevca i s. Dobrovca Daruvarski NOP odred posle tročasovne borbe odbacio prema Lipiku delove domobranske 4. brdske brigade koji su bili prodrli iz Pakraca. Neprijatelj je imao 57 mrtvih i veći broj ranjenih. Odred je imao 5 mrtvih i 10 ranjenih; tada je poginuo i zamenik komandanta odreda Pajo Orozović Brko, narodni heroj.

7. 2. 1944 Iz Daruvara i Pakraca otpočeo dvodnevni napad 1. i 2. bataljona 8. puka i 2. bataljona 4. puka domobranske 4. brdske brigade na slobodnu teritoriju u pravcu s. Bučja i s. Bučkog Kamenskog (kod Slav. Požege). Sutradan su ih 28. udarna divizija NOVJ i Daruvarski NOP odred odbili i prinudili da se povuku u polazne garnizone.

27. 4. 1944 Delovi nemačke 42. lovačke divizije, domobranske 4. brdske brigade, nemačkog 1. policijskog puka, 2. bataljona domobranske Brze brigade, 16. ustaškog bataljona i drugih ustaško-domobranskih snaga iz Podrav. Slatine, Virovitice, Daruvara i Slav. Požege otpočeli koncentričan napad na jedinice 6. korpusa NOVJ na pl. Papuku. U borbama do 10. maja neprijatelj je prešao celu slobodnu teritoriju, uništio mnoge građevinske objekte i radionice vojnopozadinskih organa, popalio mnoga sela i ubijao nevino stanovništvo, ali nije uništio jedinice 6. korpusa NOVJ.

27. 4. 1944 Nemačka borbena grupa -Hofman- iz Virovitice zauzela s. Pivnicu (kod Virovitice), a delovi domobranske 4. brdske brigade iz Daruvara zauzeli s. Đulavec (sada: Miokovićevo, kod Daruvara), potisnuvši delove 28. udarne divizije NOVJ prema Voćinu).

3. 5. 1944 Kod s. Vukovja, na putu Daruvar - s. Dulavec (sada: Miokovićevo), jedinice Daruvarskog NOP odreda napale četu iz sastava domobranske 4. brdske brigade i posle kraće borbe prinudile je na povlačenje prema Daruvaru.

24. 5. 1944 Iz Slav. Požege, Pleternice i Slav. Broda otpočeo napad delova nemačke 1. kozačke konjičke divizije i domobranske 4. brdske brigade na 12. diviziju NOVJ na prostoriji s. Kula - s. Caglin - pl. Dilj. Posle dvodnevnih borbi neprijateljske snage su odbačene u polazne garnizone.

14. 6. 1944 Dvadeset prva udarna brigada 28. udarne divizije NOVJ zauzela neprijateljsko uporište u s. V. Grđevcu (kod Bjelovara) koje je branilo 400 domobrana (domobranske 4. brdske brigade) i žandarma. Neprijatelj je imao 55 mrtvih i ranjenih i 60 zarobljenih vojnika. Zaplenjeno je 80 pušaka, 12 automata, 10 p. mitraljeza, 1 mitraljez i druga ratna oprema.

11. 7. 1944 Daruvarski NOP odred izvršio neuspeo napad na s. Badljevinu (kod Daruvara). Selo je branila jedna četa iz sastava domobranske 4. brdske brigade.

14. 8. 1944 S linije Daruvar-Pakrac dva puka nemačke 1. kozačke konjičke divizije, tri bataljona domobranske 4. brdske brigade i dva ustaška bataljona napali jedinice 12. divizije NOVJ na odseku s. Markovac - s. Bijela - s. Sirač (kod Daruvara). Posle jednodnevne borbe neprijatelj je popalio s. D. Borke, s. Markovac, s. Bijelu i s. Pakranu, a zatim se povukao u polazne garnizone.

18. 8. 1944 Jedinice 12. i 40. divizije NOVJ zauzele 3. Grubišno Polje (kod Daruvara) u kome se branio jedan bataljon domobranske 4. brdske brigade i manji broj nemačkih vojnika, milicionera i žandarma. Posle toga neprijatelj je svoje posade iz s. Končanice i s. Zdenaca povukao u Daruvar. Neprijatelj je imao 71 mrtvog, 53 ranjena i 193 zarobljena vojnika. Zaplenjeno je: 2 topa, 7 mitraljeza, 9 p. mitraljeza, 2 minobacača, 22 automata, 171 puška, 1 radio-stanica, 17.500 metaka itd.

16. 9. 1944 Virovitička brigada i dva bataljona 18. brigade 40. divizije NOVJ ušli u Daruvar, iz koga su se, uz pomoć snaga iz Banove Jaruge (2. kozačkog puka nemačke 1. kozačke konjičke divizije i 1. bataljona domobranske 1. brdske brigade), povukli domobranski 4. brdski puk (bez 2. bataljona) i ll. ustaški bataljon.

11. 2. 1945 Kod s. Velike (blizu Slav. Požege) jedinice 12. udarne divizije NOVJ napale delove domobranske 4. brdske brigade i nanele im gubitke od 20 mrtvih i 8 zarobljenih.

12. 2. 1945 S linije Orahovica - s. Slat. Drenovac - Voćin i iz Slav. Požege otpočelo nastupanje delova nemačke 1. kozačke konjičke divizije i domobranske 1. i 4. brdske brigade u pravcu pl. Papuka i Krndije. Boreći se protiv jedinica 12. udarne divizije NOVJ, neprijatelj je do 14. februara ovladao većim delom Papuka i Krndije i komunikacijom Orahovica - Slav. Požega - s. Bučko Kamensko.

21. 4. 1945 Jedinice 42. udarne i 48. udarne divizije JA, posle dvodnevnih borbi protiv domobranske 4. brdske i 14. ustaške brdske brigade, delova ustaško-domobranske 9. brdske divizije i 150 vojnika iz sastava nemačke divizije za naročitu upotrebu -Stefan-, oslobodile Slav. Požegu. Neprijatelj se povukao u pravcu Pakraca uz gubitke od više stotina mrtvih, ranjenih i zarobljenih. Jedinice JA su imale 54 mrtva i 187 ranjenih.

Dokumenti

Izvještaj 1. gorske divizije od 3. novembra 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o napadu 1. i 2. bojne 4. gorskog zdruga na sela u zapadnom dijelu Papuka

Brzojav IV gorskog zdruga o pružanju osiguranja iseljavanju Mađara iz sela Zrinska kod Velikog Grđevca

Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 9 lipnja 1943 god. o sukobu Treće bojne Četvrtog zdruga sa dijelovima Šesnaeste NO brigade Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske

Telegram Zapovjedništva IV gorskog zdruga Operativnom odjelu Glavnog stožera Hrvatskog domobranstva u Zagrebu o neizvjesnoj situaciji u Malim Bastajima i drugim mjestima na području daruvarskog kotara uslijed djelovanja jedinica NOV

Telegram Zapovjedništva IV gorskog zdruga Operativnom odjelu Glavnog stožera Hrvatskog domobranstva u Zagrebu o napadu jedinica NOV na vijadukt između Daruvara i Pakraca

Izvještaj Kotarske oblasti Daruvar Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH … o mobilizaciji boraca za NOV i o pronađenim lecima koji su upućeni domobranima IV gorskog zdruga da se priključe NOV

Izvještaj Zapovjedništva Četvrtog gorskog zdruga od 25 kolovoza 1943 god. o dejstvu ustaško-domobranskih jedinica u Pakračkoj Gori i njemačkih na Bilo Gori

Izvještaj Zapovjedništva Četvrtog gorskog zdruga od 27 kolovoza 1943 god. o dejstvu njemačkih i ustaško-domobranskih jedinica na Bilo Goru

Izvještaj Zapovjedništva Četvrtog gorskog zdruga od 28 kolovoza 1943 god. o dejstvima ustaško-domobranskih jedinica u Bilo Gori

Izvještaj Zapovjedništva Četvrtog gorskog zdruga od 30 kolovoza 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Lipik, Pakrac i Salaš

Izvještaj Zapovjedništva Četvrtog gorskog zdruga od 21 rujna 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Đulavec

Izvještaj Zapovjedništva Četvrtog gorskog zdruga od 19 rujna 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Đulavec

Dopis zapovjednika 4. gorskog zdruga II korpusu NOV i PO Hrvatske o načinu, vremenu i mjestu razmjene zarobljenika

Izvještaj Četvrtog gorskog zdruga od 28 siječnja 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Daruvara

Fotografije

Povezane odrednice

16. omladinska udarna brigada Joža Vlahović Slavonska Požega Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu Završne operacije u Jugoslaviji Virovitička udarna brigada Prijedor Borbe za Jajce 1942. Borbe u Slavoniji 1943. 28. slavonska divizija NOVJ 69. rezevni korpus 17. slavonska udarna brigada Pakrac Grubišno Polje Zagreb Podravska Slatina 2. krajiški partizanski odred 40. slavonska divizija NOVJ 6. slavonski korpus NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1942. 1. slavonski partizanski odred Bjelovar Narodni heroji Jugoslavije Pleternica 1. kozačka divizija Vermahta 1. gorski zdrug (NDH) Zarobljenici u ratu Virovitica Proleterski bataljon Bosanske Krajine Divizija Stefan Slavonski Brod Operacija Bijela Voćin 12. slavonska divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1943. Borbe u Slavoniji 1944. Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. 42. lovačka divizija 48. makedonska divizija NOVJ 42. makedonska divizija NOVJ Borbe u Slavoniji 1945. Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Hrvatsko domobranstvo Daruvar Borbe u Hrvatskoj 1945. 18. slavonska udarna brigada 9. brdska divizija NDH 1. brdska brigada NDH Lipik Borbe u Hrvatskoj 1944.