🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

4. kordunaška udarna brigada (1. brigada 8. divizije NOVJ)

Za ovaj pojam je pronađeno 25 hronoloških zapisa, 32 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

2. 1. 1943 Posle dvodnevnih borbi 13. proleterska NOU brigada -Rade Končar- i 4. udarna brigada 8. divizije NOVJ zauzele s. Krašić (kod Jastrebarskog). Poginulo je oko 200 i zarobljeno 314 vojnika iz 33. i 35. ustaškog bataljona i domobranskog 3. inžinjerijskog bataljona, dok su jedinice NOVJ imale 40 mrtvih i 61 ranjenog.

17. 1. 1943 Kod s. Kamanje (na pruzi Karlovac-Metlika) delovi 4. udarne brigade 8. divizije NOVJ napali italijanski transportni voz i uništili lokomotivu i 22 vagona - cisterne sa benzinom.

25. 1. 1943 Jedinice 4. udarne brigade 8. divizije NOVJ i 13. proleterske NOU brigade -Rade Končar- zauzele u Žumberku sela: Vukšin Šipak, Guče, G. Kupčinu i Draganiće. Zarobljeno je 70 domobrana i 2 oficira 9. regrutnog bataljona, dok gubici u mrtvima i ranjenima nisu utvrđeni. Jedinice NOVJ su imale 10 mrtvih i 27 ranjenih.

30. 1. 1943 Iz Metlike. Ozlja, Karlovca i Jastrebarskog otpočeo koncentričan napad jakih italijanskih snaga (iz sastava divizija -Lombardija-, -Kačatori dele Alpi- i -Izonco-) i ustaškog 10. i ,9. domobranskog bataljona na oslobođenu teritoriju Žumberka. Tri slovenačke NOU brigade (-Matija Gubec-, -Tone Tomšič- i -Ivan Cankar-) i dve hrvatske brigade (13. proleterska NOU brigada -Rade Končar- i 4. udarna brigada 8. divizije NOVJ), u ogorčenim borbama koje su trajale do 2. februara, na položajima između s. Vivodine i s. Krašića, nanele su neprijatelju velike gubitke i prinudile ga na povlačenje u polazne rejone. Prema italijanskim izveštajima, samo dve njihove kolone izgubile su oko 500 ljudi. Jedinice NOVJ su imale 21 mrtvog i 95 ranjenih.

4. 2. 1943 U s. Klinča-Selu i s. Zdenčini (na pruzi Zagreb-Karlovac) slovenačka 2. udarna brigada -Matija Gubec- i 3. udarna brigada -Ivan Cankar- i 4. udarna brigada 8. divizije NOVJ napale četu ustaškog 5. bataljona i 150 italijanskih vojnika. Posle kraćeg otpora, uz manje gubitke, ustaše su se povukle iz Klinča-Sela u Zdenčinu, gde su pružile ogorčen otpor, pa su u svanuće jedinice NOVJ obustavile napad.

9. 2. 1943 U s. Draganićima i s. Darićima (kod Jastrebarskog) IM proletersk-i NOU brigadi -Rade Končar-, u sadejstvu sa 4. udarnom brigadom 8. divizije NOVJ i slovenačkim brigadama -Tone Tomšič-. -Matija Gubec- i -Ivan Cankar-, napala domobranski 9. regrutni bataljon i u dvodnevnim borbama zarobila 140 domobrana i 4 oficira.

13. 2. 1943 Između ž. stanica Domagović i Lazina (na pruzi Zagreb-Karlovac), kombinovani odred od dva bataljona slovenačke brigade -Ivan Cankar- i po jednog bataljona slovenačke brigade -Matija Gubec- i 4. udarne brigade 8. divizije NOVJ porušio prugu na više mesta i napao transportni voz. Poginulo je oko 50 italijanskih vojnika i 3 oficira, zarobljena su 23 italijanska vojnika i 15 domobrana, a uništen je voz sa dve lokomotive. Kombinovani odred jedinica NOVJ je imao 1 mrtvog i 1 ranjenog.

20. 2. 1943 Između s. Barilovića i s. Krnjaka (kod Karlovca) jedinice 1. kordunaškog NOP odreda i 4. udarne brigade 8. divizije NOVJ izvršile napad na dve čete 35. ustaškog bataljona i nanele im gubitke od preko 20 mrtvih i ranjenih.

26. 2. 1943 Kod s. Latina (na pruzi Plaški - s. Josipdol) jedinice 4. udarne brigade 8. divizije NOVJ napale oklopni voz. Zarobljeno je 35 italijanskih vojnika, domobrana, ustaša i četnika.

28. 3. 1943 U s. Podumu (kod Otočca) jedinice 4. udarne brigade 8. divizije NOVJ napale i zarobile 40 četnika.

4. 4. 1943 Italijansko-četničko uporište u s. Brlogu (kod Brinja) posle dvodnevnih borbi zauzele jedinice 4. udarne brigade 8. divizije NOVJ. Poginulo je oko 100 i zarobljena su 72 neprijateljska vojnika. Brigada je imala 20 mrtvih i 68 ranjenih.

24. 5. 1943 Delovi italijanske divizije -Re- i konjičkog puka -Alesanđrija- iz Senja i Krivo- Puta pokušali prodor ka oslobođenom Brinju, ali ih je na Goljaku dočekala i odbila 4. udarna brigada 8. divizije NOVJ. Sutradan je neprijatelj potisnuo ovu brigadu na položaje iznad Žute Lokve, odakle ga je ona 26. maja bezuspešno napadala na Goljaku. Neprijatelj je imao 10 mrtvih i 109 ranjenih, a 4 udarna brigada 10 mrtvih i 56 ranjenih.

0. 6. 1943 Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku od 17. maja preimenovane brigade 8. divizije NOVJ: 4. udarna u 1. brigadu; 5. udarna u 2. brigadu i 15. udarna u 3. brigadu.

9. 7. 1943 Jedinice 1. udarne i 3. udarne brigade 8. divizije NOVJ napale ustaško-domobranske posade s. Skakavca i s. Lasinje (kod Karlovca). Posle nekoliko uzastopnih juriša napad je obustavljen uz gubitke od 11 mrtvih i 40 ranjenih, dok gubici neprijatelja nisu utvrđeni.

30. 7. 1943 Na pruzi Ogulin-Karlovac 1. udarna i 2. udarna brigada 8. divizije NOVJ napale italijansko-domobranske posade na Globorničkom mostu i u s. Dubravama, ali napad nije uspeo zbog intervencije delova italijanske divizije -Mačerata- i oklopnog voza iz Ogulina. Jedinice 8. divizije su imale 10 mrtvih i 46 ranjenih, dok gubici neprijatelja nisu utvrđeni.

17. 11. 1943 Kod s. Graberja (blizu Gline) 2. bataljon 1. udarne brigade 8. divizije NOVJ napao iz zasede nemačku auto-kolonu, ali je ovoj ubrzo stigla pomoć iz Petrinje. Bataljon je ubio 1 i ranio 1 nemačkog vojnika, a zapalio 2 i oštetio 8 kamiona.

7. 1. 1944 Posle šesnaestočasovne borbe 2. i 4. bataljon 1. udarne brigade 8. divizije NOVJ savladali nemačku, ustašku i domobransku posadu pored Globorničkog mosta (kod Ogulina). Neprijatelj je imao 65 mrtvih, 25 ranjenih i 104 zarobljena vojnika. Uništeno je 20 oklopnih vagona i sav materijal za gradnju mosta. Zaplenjeno je 80 pušaka, 3 automata, 11 p. mitraljeza, 1 minobacač sa 60 mina, 130 bombi, 20.500 metaka, 110 ćebadi i druga oprema.

23. 1. 1944 Delovi nemačke 392. legionarske divizije otpočeli sedmodnevni napad na jedinice 1. i 3. udarne brigade 8. divizije NOVJ na području s. Josipdol - s. Modruš - s. Plaški. U borbama do 29. januara jedinice 8. divizije NOVJ su uspele da onemoguće prodor neprijatelju u rejon Plaškog i da mu nanesu gubitke od 431 vojnika izbačenog iz stroja, dok su same imale 19 mrtvih i 63 ranjena borca.

31. 1. 1944 Delovi nemačke 392. legionarske divizije i 33. ustaškog bataljona otpočeli dvodnevni napad na jedinice 1. i 3. udarne brigade 8. divizije NOVJ u rejonu s. Plaškog (kod Ogulina). U tim borbama oni su potisli jedinice 8. divizije i zauzeli s. Plaški, popalivši i opljačkavši više sela. Neprijatelj je imao 24 mrtva i 32 ranjena, a jedinice NOVJ 3 mrtva i 23 ranjena borca.

3. 4. 1944 Otpočeo petodnevni napad delova nemačke 392. legionarske divizije na jedinice 1. udarne brigade 8. divizije NOVJ na odseku s. Dabar - s. Doljane (blizu Otočca), koje su uspele da odbiju napad neprijatelja i da mu nanesu gubitke od 50 mrtvih i više ranjenih vojnika, uz sopstvene gubitke od 5 mrtvih i 39 ranjenih boraca.

11. 4. 1944 U rejonu s. Keića 2. i 3. bataljon 1. udarne brigade 8. divizije NOVJ napali iz zasede delove nemačkog 1. lovačkog rezervnog puka iz s. Generalskog Stola i prinudili ih na povlačenje u polazni garnizon. Neprijatelj je imao 45 mrtvih (među kojima 2 oficira) i više ranjenih, a jedinice 1. udarne brigade 2 mrtva i 6 ranjenih boraca.

14. 5. 1944 U rejonu s. Ličkog Petrovog Sela, s. Plitvičkog Leskovca i s. Čorkove Uvale 3. udarna brigada, delovi 1. udarne brigade 8. divizije NOVJ i delovi Plaščanskog NOP odreda napali delove nemačke 373. legionarske divizije i naneli im gubitke od 34 mrtva i 20 ranjenih vojnika, uz sopstvene gubitke od 5 mrtvih i 8 ranjenih boraca.

5. 6. 1944 U s. Dugoj Resi i s. Belaju (kod Karlovca) 1. i 2. udarna brigada 8. divizije NOVJ napale ustašku i domobransku posadu. Napad nije uspeo, ali je neprijatelj imao oko 200 vojnika izbačenih iz stroja. Jedinice NOVJ imale su 9 mrtvih i 21 ranjenog borca.

8. 2. 1945 Po naređenju VŠ NOV i POJ formirana 52. divizija NOVJ, u čiji su sastav ušla 1 udarna, 2. i 4. udarna kosovsko-metohijska NO brigada.

16. 3. 1945 Kod s. G. Gadimlja (blizu Lipljana) 4. bataljon Kosovsko-metohijske brigade narodne odbrane odbio napad grupe od oko 200 balista, ali je pritom pretrpeo gubitke od 15 poginulih i 12 ranjenih.

Dokumenti

Uputstvo Okružnog komiteta KPH za Karlovac od 12. septembra 1942. zamjeniku političkog komesara 4. kordunaške NO brigade Hrvatske o djelovanju partizana u hrvatskim selima

Izvještaj Štaba Četvrte NOU brigade od 2 listopada 1912 god. Komandi područja Kordun o prodoru neprijatelja u Široku Rijeku i druga sela

Dnevni izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 3 listopada 1942 god. o borbi kod Kutine i Jasenka i o prebacivanju Četvrte NOU brigade na Kordun

Izvještaj Štaba Druge operativne zone od 22 prosinca 1942 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o dolasku Četvrte kordunaške NOU brigade na područje Žumberka i o nekim organizacionim pitanjima

Naređenje Štaba Osme divizije NOV i PO Hrvatske od 24 prosinca 1942 god. Štabu Četvrte kordunaške NOU brigade da spriječi prodor ustaša na oslobođenu teritoriju

Izvještaj Štaba 4. NOU brigade 8. divizije NOVJ od 28. decembra 1942. Štabu 1. korpusa NOV Hrvatske o prebacivanju preko rijeke Mrežnice u vezi odlaska Brigade u Žumberak

Zapovijest Operativnog štaba Četvrte kordunaške NOU brigade i Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar'' od 2 siječnja 1943 god. za razmještaj jedinica i obezbjeđenje poslije napada na Krašić

Zapovijest Operativnog štaba Četvrte kordunaške NOU brigade i Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar od 8 siječnja 1943 god. za rušenje željezničke pruge Jastrebarsko - Desinec

Zapovijest Operativnog štaba Četvrte kordunaške NOU brigade i Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar od 18 siječnja 1943 god. za forsiranje rijeke Kupe i rušenje željezničke pruge Karlovac - Metlika

Izvještaj štaba Četvrte NOU brigade od 23 veljače 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o povratku Brigade na Kordun

Izvještaj vršioca dužnosti načelnika Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 1 ožujka 1943 god. Štabu Prvog korpusa o nekim akcijama Četvrte NOU brigade i stanju na području Korduna i Banije

Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 11 ožujka 1943 god. o zauzimanju četničkih garnizona Plavča i Draga od strane Četvrte NOU brigade i dijelova Kordunaškog NOP odreda

Izvještaj Štaba Osme divizije od 14 ožujka 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama Četvrte NOU brigade na Zumberku i Kordunu od 25 prosinca 1942 do 26 veljače 1943 godine

Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 23 lipnja 1943 god. Štabu Prve NOU brigade Osme divizije za napad na prugu Ogulin - Karlovac

Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 17 srpnja 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Lasinju

Zapovijest Štaba Prve NOU brigade Osme divizije NOV i PO Hrvatske od 29 srpnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Globornički most

Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 2 kolovoza 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Globornički most

Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 11 kolovoza 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na neprijateljski kamion na cesti Vaganac - Drežnik i o drugim akcijama

Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 15 kolovoza 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na neprijatelja kod Donjeg Vaganca

Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 22 rujna 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o čišćenju četnika na području Male Kapele

Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 3 studenog 1943 god. Štabu Osme divizije NOV Hrvatske o napadu na Belaj

Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 29 studenog 1$43 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o borbama na liniji Glina - Petrinja od 17 do 28 studenog

Izvještaj Štaba Prve udarne NO brigade od 16. prosinca 1943. god. Štabu Osme divizije NOV Jugoslavije o borbama vođenim u periodu od 7. do 16. prosinca 1943. god. na pravcima Vojnić–Tušilović i Vojnić–Vrginmost

Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 9 siječnja 1944 god. Štabu Osme divizije o napadu na Glcbornićki most i drugim borbama

Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 12 siječnja 1944 god. Štabu Osme divizije o rezultatima i toku napada na Oštarije

Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 29 siječnja 1944 god. Štabu Osme divizije o borbama na području Josipdol-Modruš- Plaški

Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 17 marta 1944 god. Štabu Osme divizije o borbama na području Plaškog od 13 do 15 marta

Izvještaj Štaba Dvadeset prve NOU brigade od 25 marta 1944 god. Štabu Dvadeset osme divizije o napadima na neprijateljske kolone na cesti Daruvar - Pivnica

Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 4. maja 1944. Štabu Osme divizije o borbama u Gackoj dolini od 25. aprila do 4. maja

Izvještaj Štaba Dvadeset prve NOU brigade od 12. maja 1944. Štabu Dvadeset osme divizije o borbi prilikom obezbjeđenja napada na neprijateljsku posadu u Hercegovcu

Izvještaj Štaba Dvadeset prve NOU brigade od 17. maja 1944. Štabu Dvadeset osme divizije o napadu na ustaše u Kloštru Ivaniću

Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 19. maja 1944. Štabu Osme divizije o borbama u Lici od 5. do 18. maja

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Jastrebarsko Metlika Borbe u Hercegovini 1944. Saradnja četnika sa okupatorom 392. legionarska divizija (plava) Karlovac Borbe u Lici 1944. Plaški 57. pešadijska divizija Lombardia Daruvar Bali Kombetar 5. kordunaška udarna brigada (2. brigada 8. divizije NOVJ) Ogulin Rijeka Komunistička partija Hrvatske Oklopni vozovi u oslobodilačkom ratu Operacija Adler Borbe u Hrvatskoj 1944. 3. slovenska udarna brigada Ivan Cankar 28. slavonska divizija NOVJ Zasede u oslobodilačkom ratu Italija u drugom svetskom ratu Duga Resa Diverzije u oslobodilačkom ratu Hrvatsko domobranstvo Otočac Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Gacko 3. lička proleterska udarna brigada Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 373. legionarska divizija Tiger Borbe u Hrvatskoj 1942. Glavni štab Hrvatske 1. kosovsko-metohijska brigada Pljačka u ratu 13. proleterska udarna brigada Rade Končar Slovenska udarna brigada Matija Gubec 52. kosovsko-metohijska divizija NOVJ Politički komesari u NOR-u Glina Petrinja 8. kordunaška divizija NOVJ 15. kordunaška brigada (3. brigada 8. divizije) NOVJ 13. pešadijska divizija Re 17. slavonska udarna brigada 1. kordunaški partizanski odred 14. pešadijska divizija Isonzo Operacija Drežnica 5. italijanski armijski korpus Vojnić Kutina Senj Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Lici 1943. 22. pešadijska divizija Cacciatori delle Alpi Napad NOVJ na Glinu 1943. 1. slovenska udarna brigada Tone Tomšič 153. pešadijska divizija Macerata Borbe na Kosovu i Metohiji Borbe u Hrvatskoj 1943.