🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

4. korpus NOVJ (1. hrvatski)

Za ovaj pojam je pronađeno 150 hronoloških zapisa, 252 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

22. 11. 1942 Naredbom VŠ NOV i POJ. od 6, 7. i 8. divizije NOVJ formiran 1. hrvatski korpus NOVJ.

26. 11. 1942 Prvi bosanski udarni korpus NOVJ i 1. hrvatski korpus NOVJ otpočeli zajednička dejstva u cilju uništenja neprijatelja u dolini r. Sane i r. Une (Bos. Novi, Dvor, Ljubija). Premda je ubačena 5. krajiška NOU brigada privremeno izolovala Prijedor, neprijatelj je, zbog nedovoljnih priprema i slabog sadejstva među korpusima uspeo ojačati ionako brojne posade Bos. Novog i Dvora, te su 29. novembra ujutru napadi obustavljeni.

26. 11. 1942 Delovi 1. hrvatskog korpusa NOVJ otpočeli napad na Dvor na Uni. Borbe su vođene do 28. novembra, ali mesto nije zauzeto, jer su neprijateljska ojačanja iz Kostajnice uspela da se spoje sa napadnutom posadom. Štab korpusa je 29. novembra ujutro naredio povlačenje. Korpus le pretrpeo gubitke od oko 310 izbačenih iz stroja, od kojih 85 mrtvih.

28. 1. 1943 Kod s. Pokoja (blizu Bihaća) jedinice 7. divizije 1. hrvatskog korpusa NOVJ posle višednevnih borbi protiv jedinica nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- prešle na desnu obalu r. Une i posele položaje na liniji s. Gorijevac - s. Hrgar - s. Grabež (kod Bihaća).

1. 2. 1943 U s. Tihotini (kod Bihaća) delovi 7. divizije 1. hrvatskog korpusa NOVJ opkolili i potom razbili manje delove nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-. Neprijatelj je i imao oko 80 mrtvih i ranjenih.

2. 2. 1943 U rejonu s. Ripača, s. Tihotine, s. Hrgara i s. Velebita (kod Bihaća) delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- iz Bihaća i s. V. Radiča napali jedinice 7. divizije 1. hrvatskog korpusa NOVJ i posle žestokih borbi prisilili ih da se povuku u rejon s. Tarkovca, s. Lipe i s. Teočaka (kod Kulen-Vakufa). U borbama je poginuo i komandant 1, bataljona 7. brigade 7. divizije NOVJ Živko Bronzić, narodni heroj.

5. 2. 1943 Delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- posle borbe kod s. Lipe i s. Teočaka odbacili jedinice 7. divizije 1. hrvatskog korpusa NOVJ i zauzeli s. Vrtoče (kod Kulen-Vakufa).

6. 2. 1943 Delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- odbacili jedinice 7. divizije 1. hrvatskog korpusa NOVJ u pravcu Bos. Petrovca i zauzeli s. Prkose i s. Orašac (kod Kulen-Vakufa).

9. 2. 1943 Kod Suhog i Jelinog polja delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- odbacili delove 7. divizije 1. hrvatskog korpusa NOVJ i zauzeli s. Ugarce (kod Bos. Grahova).

24. 2. 1943 U rejonu G. Vakufa jedinice 7. divizije 1. hrvatskog korpusa NOVJ, 1, dalmatinske udarne brigade 3. udarne divizije i 3. krajiške udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ, posle dvodnevnih borbi, odbile napad nemačke borbene grupe -Fogl- i prinudile je na povlačenje u G. Vakuf.

28. 2. 1943 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio Štabu 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ da po svaku cenu održi položaje kod Drvara, angažujući i dve brigade sa Podgrmeča; da 1. krajišku NOU brigadu iz srednje Bosne orijentiše prema Turbetu i Travniku radi sadejstva s jedinicama Glavne operativne grupe kod G. Vakufa; da 9, krajišku NOU brigadu iz rejona Kupresa i dve brigade 1. hrvatskog korpusa NOVJ, uz podršku artiljerije i tenkova, angažuje na sprečavanju prodora nemačkih snaga u pravcu juga. Istovremeno je naredio istočnobosanskim jedinicama da izbiju na pl. Igman i dejstvuju u pozadini nemačke 718. pešadijske divizije.

7. 3. 1943 U Lici formirana Tenkovska četa 1. hrvatskog korpusa NOVJ.

30. 3. 1943 Štab 1. hrvatskog korpusa NOVJ izdao jedinicama direktivu za operaciju u Gackoj dolini.

0. 4. 1943 U Lici, Štab 1. hrvatskog korpusa NOVJ, formirao 1. haubički motorizovani divizion.

17. 5. 1943 Delovi Unske operativne grupe 4. korpusa NOVJ napali dva bataljona domobranskog 11. brdskog puka u V. Kladuši, ali se posada održala uz pomoć nemačke kolone koja je intervenisala iz Bihaća.

16. 6. 1943 Osma krajiška udarna brigada Unske operativne grupe 4. korpusa NOVJ razbila manju žandarmerijsko-domobransku posadu i zauzela Bužim (kod Cazina).

20. 6. 1943 U Velikoj Kladuši Unska operativna grupa, 4. korpusa NOVJ ojačana 2. udarnom brigadom 8. dvivizije NOVJ, napala i u 20-časovnoj borbi razbila dva bataljona 11. puka domobranske 2. pešadijske divizije, ali, zbog intervencije jakih delova nemačke 114. lovačke divizije, mesto nije zauzela.

20. 7. 1943 Po naređenju Štaba 1. hrvatskog korpusa NOVJ, formiran Lički bataljon -Matija Gubec- 6. divizije NOVJ.

0. 9. 1943 Posle pete neprijateljske ofanzive 7. udarna divizija NOVJ vratila se iz Crne Gore u Baniju i ušla u sastav 1. hrvatskog korpusa NOVJ.

5. 10. 1943 Naredbom vrhovnog komandanta NOV i POJ Josipa Broza Tita preimenovani: 1. bosanski udarni u 3. udarni korpus NOVJ; 2. bosanski udarni u 5. udarni korpus NOVJ; 1. hrvatski u 4. korpus NOVJ; 2. hrvatski u 6. korpus NOVJ i 6. korpus u 7. korpus NOVJ.

6. 12. 1943 Na Kordunu i u Baniji otpočela neprijateljska operacija (-Panter-) u cilju razbijanja 4. korpusa NOVJ, uništenja njegovih baza za snabđevanje i vršenja deportacije stanovništva. S linije Karlovac-Ogulin ka Petrovoj gori i Šamarici nastupala je nemačka 371. pešadijska divizija, a s komunikacija Glina-Petrinja-Sunja i Sunja-Kostajnica-Bihać nastupali su glavnina nemačke 1. kozačke konjičke divizije i delovi nemačke 373. legionarske divizije i domobranske 2. lovačke brigade. Do 20. decembra neprijatelj je gotovo na svim pravcima slomio otpor jedinica 4. korpusa NOVJ i prodro na slobodnu teritoriju, pustošeći naselja i pljačkajući stanovništvo. Četvrti korpus je imao oko 200 boraca izbačenih iz stroja, dok su gubici neprijatelja nepoznati.

30. 12. 1943 Po naređenju Štaba 4. korpusa NOVJ formiran Štab grupe NOP odreda ovog korpusa.

1. 1. 1944 Između s. Turopolja i s. Pešćenice (na železničkoj pruzi Zagreb-Sisak) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem uništili lokomotivu i 3 vagona.

4. 1. 1944 Između s. Horvata i s. Leskovca (na pruzi Zagreb-Karlovac) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušila prugu i nemački transportni voz, uništivši lokomotivu i 6 vagona.

5. 1. 1944 Između s. Lekenika i s. Turopolja (na železničkoj pruzi Zagreb-Sisak) delovi 2. diverzantskog hataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili prugu i dva nemačka transportna voza: uništili 1 lokomotivu i 7 vagona, a oštetili 3 vagona i 1 lokomotivu.

5. 1. 1944 Kod ž. st. Mahično delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ porušili prugu Karlovac-Ozalj, veliki betonski bunker i zgradu železničke stanice.

9. 1. 1944 Između Jastrebarskog i s. Horvata (na pruzi Zagreb-Karlovac) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili prugu i nemački transportni i oklopni voz, uništivši lokomotivu i 4 vagona i oštetivši 4 vagona. Saobraćaj je bio obustavljen dva dana.

9. 1. 1944 Između s. Mahična i s. Zorkovca delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ na 4 mesta porušili železničku prugu Karlovac-Ozalj i srušili 2 mosta i 2 velika bunkera, zbog čega je saobraćaj bio obustavljen 40 časova.

12. 1. 1944 Između Jastrebarskog i s. Desinca (na pruzi Zagreb-Karlovac) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili prugu i nemački transportni voz i uništili lokomotivu i 3 vagona, dok su 4 vagona oštećena. Saobraćaj je bio obustavljen 20 časova.

13. 1. 1944 Između s. Lekenika i s. Grede (na prazi Zagreb-Sisak) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili prugu i transportni voz, uništivši lokomotivu i 3 vagona i oštetivši 5 vagona, u kojima je poginulo 20 i ranjeno 35 neprijateljskih vojnika.

15. 1. 1944 Delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem pruge srušili ustaški transportni voz između Karlovca i s. Rečice (na pruzi Karlovac-Petrinja), uništivši lokomotivu i 2 vagona i oštetivši 3 vagona. Saobraćaj je bio obustavljen 2 dana.

19. 1. 1944 Između s. Lekenika i s. Grede (na pruzi Zagreb-Sisak) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem pruge srušili nemački transportni voz, uništivši lokomotivu i 3 vagona. Saobraćaj je bio obustavljen 20 časova.

31. 1. 1944 Između s. Zdenčine i s. Horvata (na pruzi Karlovac-Zagreb) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem pruge srušili domobranski oklopni voz, uništivši lokomotivu i 4 vagona. Saobraćaj je bio obustavljen 24 časa.

2. 2. 1944 Između s. Horvata i s. Zdenčine (na pruzi Zagreb-Karlovac) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ porušili železničku prugu na dva mesta.

4. 2. 1944 VŠ NOV i POJ uputio depešu GŠ NOV i PO za Hrvatsku: odobrava sporazum koji je predstavnik 4. korpusa NOVJ utanačio sa Huskom Miljkovićem, komandantom muslimanske milicije u Cazinskoj krajini, u vezi sa prelaskom ovoga na stranu NOVJ; daje direktivu da se u jedinice pod komandom Huske Miljkovića uputi dovoljno rukovodećeg kadra, nastojeći da to budu muslimani (ukoliko ih nema dovoljno, tražiti ih od Štaba 5. udarnog korpusa NOVJ).

4. 2. 1944 Između s. Horvata i s. Zdenčine (na pruzi Zagreb-Karlovac) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem pruge srušili ustaški oklopni voz i uništili 2 oklopna vagona.

4. 2. 1944 Između s. Turopolja i s. Mraclina (na pruzi Zagreb-Sisak) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem pruge srušili domobranski transportni voz i uništili lokomotivu i 4 vagona.

6. 2. 1944 Između s. Mraclina i s. Turopolja (na pruzi Zagreb-Sisak) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem pruge srušili neprijateljski transportni voz i uništili lokomotivu i 2 vagona. Neprijatelj je imao 9 mrtvih i 14 ranjenih vojnika, a saobraćaj je obustavljen oko 40 časova.

7. 2. 1944 Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito uputio depešu GŠ NOV i PO za Hrvatsku: odobrava dolazak jednog američkog i jednog britanskog oficira u savezničku vojnu misiju pri Štabu 4. korpusa NOVJ; saopštava da je odobrio dolazak savezničke vojne misije u Štab 10. korpusa NOVJ; traži da se odredi mesto na koje će se iz aviona bacati materijal za 10. korpus NOVJ.

8. 2. 1944 Od Cazinskog NOP odreda u V. Kladuši, po naređenju Štaba 4. korpusa NOVJ, formirana 1. muslimanska brigada Unske operativne grupe.

10. 2. 1944 Između s. Čađavice i s. Buševića Blatne delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ porušili železničku prugu Bos. Novi - Bihać na 8 mesta. Saobraćaj je obustavljen 3 dana.

10. 2. 1944 Između s. Horvata i s. Zdenčine (na pruzi Zagreb-Karlovac) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili neprijateljski transportni i oklopni voz. Uništeni su lokomotiva i 6 vagona, a 2 vagona su oštećena.

12. 2. 1944 Između s. Horvata i s. Zdenčine (na pruzi Zagreb-Karlovac) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ na 6 mesta porušili prugu, zbog čega je saobraćaj obustavljen 25 časova.

13. 2. 1944 Između V. Gorice i s. Mraclina (na pruzi Zagreb-Sisak) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem pruge srušili neprijateljski transportni voz i uništili lokomotivu i 3 vagona, zbog čega je saobraćaj obustavljen 20 časova.

18. 2. 1944 Između s. Odre i s. Sv. Klare delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ porušili železničku prugu Zagreb-Sisak na 8 mesta, zbog čega je saobraćaj obustavljen 20 časova.

19. 2. 1944 Delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ na 4 mesta porušili prugu između s. Zdenčine i s. Horvata (na pruzi Zagreb-Karlovac).

19. 2. 1944 Između s. Sv. Klare i Zagreba delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem pruge srušili neprijateljski transportni voz i uništili lokomotivu i 4 vagona.

25. 2. 1944 Između Karlovca i s. Rečice delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili ustaški transportrfi voz i uništili lokomotivu i 3 vagona.

26. 2. 1944 Između s. Peščenice i s. Turopolja (na pruzi Zagreb-Sisak) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem pruge srušili nemački transportni vozf zbog čega je saobraćaj obustavljen 27 časova.

27. 2. 1944 Naredbom Štaba 4. korpusa NOVJ obnovljena Komanda Bihaćkog vojnog područja (obuhvatila srezove Bihać i Cazin).

2. 3. 1944 U Cazinskoj krajini, po naređenju Štaba 4. korpusa NOVJ, od Cazinskog, Šturličkog, Tržačkog i Bihaćkog partizanskog bataljona formirana 2. muslimanska brigada Unske operativne grupe.

4. 3. 1944 Kod s. Draganića (između Zagreba i Karlovca) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ porušili prugu na 24 mesta, zbog čega je saobraćaj obustavljen 48 časova.

5. 3. 1944 U s. Hrašću (kod Karlovca), po naređenju Štaba 4. korpusa NOVJ, od boraca Karlovačkog NOP odreda formirana Karlovačka brigada 8. divizije NOVJ.

15. 3. 1944 U Cazinskoj krajini, po naređenju Štaba 4. korpusa NOVJ, formiran Krajiški (muslimanski) NOP odred Unske operativne grupe.

16. 3. 1944 Između s. V. Gorice i s. Mraclina (na pruzi Zagreb-Sisak) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili putnički voz koji je prevozio nemačke vojnike i ustaše i uništili lokomotivu i 3 vagona. Poginula su 24 nemačka vojnika i nekoliko ustaša, a veći broj je ranjen.

21. 3. 1944 Između Bos. Krupe i s. Grmuše delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili oklopni voz.

22. 3. 1944 Između s. Leskovca i Zagreba (na pruzi Zagreb-Karlovac) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili nemački i ustaški transportni voz. Poginulo je 16 a ranjeno 117 nemačkih vojnika i ustaša.

25. 3. 1944 Delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ digli u vazduh ustaški i nemački transportni voz kod Savskog mosta na žel. pruzi Zagreb-Karlovac. Ubijeno je ili ranjeno oko 250 ustaša i nemačkih vojnika i oficira.

26. 3. 1944 Kod Sunje (na pruzi Sisak-Dubica) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem pruge srušili nemački transportni voz, uništivši lokomotivu i tri vagona.

27. 3. 1944 Između s. Desinca i Jastrebarskog delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili ustaški oklopni voz. Uništena je lokomotiva i 3 vagona, a saobraćaj je obustavljen 36 časova.

29. 3. 1944 Između s. Buševića Blatne i s. Čađavice (na pruzi Bos. Novi - Bihać) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili nemački transportni voz, uništivši lokomotivu i 7 vagona.

1. 4. 1944 Između Karlovca i s. Rečice delovi 2 diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili ustaški oklopni voz, uništivši 2 oklopna vagona i oštetivši lokomotivu i 1 vagon.

3. 4. 1944 Na pruzi Zagreb-Sisak delovi 2, diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili dva putnička voza koja su prevozila domobrane i ustaše. Uništene su 2 lokomotive i 11 vagona, a 3 vagona su oštećena. Poginulo je preko 50 a ranjeno 100 domobrana i ustaša.

3. 4. 1944 Između Sunje i Kostajnice 1. udarna brigada -Vasilj Gaćeša- i 3. brigada 7. udarne divizije NOVJ, delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ i Banijski NOP odred porušili železničku prugu i tt veze u dužini od 5 km, zbog čega je saobraćaj obustavljen više dana.

5. 4. 1944 Između s. Sv. Klare i s. Odre (na pruzi Zagreb-Sisak) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili teretni voz i uništili lokomotivu i 7 vagona.

6. 4. 1944 Vš NOV i POJ naredio GŠ NOV i PO za Hrvatsku da glavninu 4. korpusa NOVJ usmeri ka Bihaću, Bos. Novom i Sisku, sa zadatkom: rušiti komunikacije u dolini Une.

6. 4. 1944 Kod s. Staze i s. Kostreša (na pruzi Zagreb-Beograd) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili dva neprijateljska transportna voza, uništivši 2 lokomotive i 5 vagona i oštetivši 5 vagona.

6. 4. 1944 Između s. Duge Rese i s. Zvečaj a (na pruzi Karlovac-Ogulin) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili ustaški transportni voz, uništivši lokomotivu i 4 vagona.

7. 4. 1944 Između s. Sv. Klare i s. Odre (na pruzi Zagreb-Sisak) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili nemački transportni voz. Poginulo je 16 a ranjeno 30 vojnika.

8. 4. 1944 Kod s. Majura (na pruzi Sunja-Kostajnica) delovi 7. udarne divizije NOVJ, Banijskog NOP odreda i 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ porušili železničku prugu na 18 mesta.

9. 4. 1944 Između s. Turopolja i s. Lekenika brigada -Franjo Ogulinac Seljo- i delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ porušili železničku prugu Zagreb-Sisak na 8 mesta.

9. 4. 1944 Između Karlovca i s. Ozlja delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili ustaški oklopni voz, uništivši lokomotivu i 2 vagona.

12. 4. 1944 Između s. Grede i s. Lekenika brigada -Franjo Ogulinac Seljo- i delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ porušili železničku prugu Zagreb-Sisak na 5 mesta.

13. 4. 1944 Između s. Čeglja i s. Đesinca 3. bataljon Omladinske brigade -Joža Vlahović- i delovi Turopoljsko-posavskog NOP odreda i 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ porušili železničku prugu Zagreb-Karlovac na 9 mesta.

15. 4. 1944 Između Karlovca i s. Ozlja delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili ustaški transportni voz, uništivši lokomotivu i 5 vagona.

16. 4. 1944 Kod s. Blinjskog Kuta (na pruzi Sisak-Sunja) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili nemački transportni voz. Poginula su 4 a ranjeno je 11 nemačkih vojnika.

20. 4. 1944 Između s. Horvata i s. Zdenčine Turopoljsko-posavski NOP odred i delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ porušili železničku prugu Zagreb-Karlovac na 46 mesta.

20. 4. 1944 Kod Karlovca delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili nemački transportni voz, uništivši lokomotivu i 6 vagona. Tom prilikom je poginulo 36 neprijateljskih vojnika i dosta ih je ranjeno.

1. 5. 1944 Između s. Horvata i s. Leskovca (na pruzi Zagreb-Karlovac) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili ustaški oklopni voz, uništivši 3 vagona i oštetivši lokomotivu i 3 vagona.

1. 5. 1944 Između s. Odre i s. Sv. Klare (na pruzi Zagreb-Sisak) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili nemački transportni voz. Uništene su 2 lokomotive i 20 vagona, a 20 vagona je oštećeno. Poginulo je i ranjeno 220 nemačkih vojnika a saobraćaj je obustavljen 20 časova.

1. 5. 1944 Omladinska brigada -Joža Vlahović- izašla iz sastava 34. divizije NOVJ i stavljena pod neposrednu komandu Štaba 4. korpusa NOVJ.

15. 5. 1944 Na železničkoj pruzi Zagreb-Karlovac delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili tri ustaška transportna voza. Uništene su 3 lokomotive i 6 vagona, a 7 vagona je oštećeno. Poginulo je i ranjeno 212 ustaša.

18. 5. 1944 Između s. Lekenika i s. Grede (na pruzi Zagreb-Sisak) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili ustaški voz, uništivši lokomotivu i 2 vagona i oštetivši 3 vagona. Saobraćaj je obustavljen 14 časova.

19. 5. 1944 Između s. Zdenčine i s. Horvata (na pruzi Zagreb-Karlovac) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili domobranski oklopni voz, uništivši 5 vagona i oštetivši lokomotivu i 4 vagona.

20. 5. 1944 Kod s. Staze (na pruzi Sunja-Dubica) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili domobranski transportni voz, uništivši lokomotivu i 1 vagon i oštetivši 2 vagona. Saobraćaj je prekinut 10 časova.

22. 5. 1944 Otpočeo napad delova nemačke 1. kozačke konjičke i nemačke 373. legionarske divizije, nemačkog 1. rezervnog lovačkog i 92. motorizovanog puka, nemačkog 55. brdskog izviđačkog bataljona, domobranske 3. brdske i 8. ustaške brigade, domobranskog 10. lovačkog puka i četnika na jedinice 4. korpusa NOVJ u Cazinskoj krajini, na Kordunu i u Baniji. U borbama do 30. maja jedinice 4. korpusa NOVJ su uspele da odbace neprijateljske snage prema Bihaću, s. Otoci, Dvoru na Uni, Kostajnici, Sunji, Petrinji, Karlovcu, s. Generalskom Stolu i s. Tounju. Neprijatelj je imao oko 1200 vojnika izbačenih iz stroja, a jedinice NOVJ 47 mrtvih, 310 ranjenih i 6 nestalih boraca.

23. 5. 1944 Između s. Leskovca i s. Zdenčine delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ na 40 mesta porušili železničku prugu Zagreb-Karlovac i miniranjem srušili neprijateljskitransportni voz. Saobraćaj je bio prekinut nekoliko dana.

29. 5. 1944 Kod s. Majura (na pruzi Sunja-Kostajnica) delovi 2, diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili neprijateljski transportni voz. Uništeni su lokomotiva i 5 vagona, a 2 vagona su oštećena.

30. 5. 1944 Između Jastrebarskog i s. Desinca delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem pruge srušili ustaški oklopni voz i tom prilikom uništili lokomotivu i tri vagona.

1. 6. 1944 Na pruzi Zagreb-Karlovac delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili dva ustaška oklopna i jedan transportni voz, uništivši 2 lokomotive i 5 vagona i oštetivši 11 vagona.

3. 6. 1944 Između s. Šaša i s. Staze (na pruzi Sisak-Novska) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili neprijateljski transoortni voz, uništivši lokomotivu i 6 vagona. Poginulo je 19 ustaša, 6 nemačkih vojnika, 5 domobrana i 1 četnik, a 69 ih je ranjeno. Saobraćaj je prekinut 16 časova.

5. 6. 1944 Između s. Desineca i Jastrebarskog delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ i Žumberačkog NOP odreda miniranjem srušili ustaški oklopni voz i porušili prugu na 8 mesta. Uništena su 3 vagona a lokomotiva je oštećena.

9. 6. 1944 Na pruzi s. Ozalj-Karlovac delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili ustaško-domobranski oklopni voz i uništili 2 vagona.

10. 6. 1944 Između s. Lekenika i s. Peščenice (na pruzi Zagreb-Sisak) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili 2 neprijateljska transportna voza, te uništili lokomotivu, 4 kamiona i 7 vagona i oštetili 3 vagona.

12. 6. 1944 Između s. Horvata i s. Leskovca (na pruzi Zagreb-Karlovac) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili ustaški oklopni voz. Uništena su 4 vagona sa ustašama, a lokomotiva je oštećena.

16. 6. 1944 Kod s. Čađavice (na pruzi Bos. Novi - Bihać) delovi 2. diverzantsog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili neprijateljski transportni voz i uništili 8 vagona.

18. 6. 1944 Između s. Sv. Klare i Zagreba delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili domobranski transportni voz. Uništena je cela kompozicija. Neprijatelj je imao oko 200 mrtvih i ranjenih vojnika.

19. 6. 1944 Između Jastrebarskog i s. Desinca delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ i Žumberačkog NOP odreda porušili prugu na 28. mesta.

23. 6. 1944 Između s. Lekenika i s. Grede (na pruzi Zagreb-Sisak) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili 2 neprijateljska transportna voza, uništivši lokomotivu i vagon.

25. 6. 1944 Kod s. Grede i V. Gorice (na pruzi Zagreb-Sisak) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili oklopni nemački voz i putnički voz koji je vozio domobrane i ustaše. Uništena je lokomotiva i 5 vagona, a 2 vagona su oštećena.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

Zapovijest štaba Osme divizije Prvog hrvatskog korpusa od 21 studenog 1942 god. za napad na Cememicu i Topusko-Kolodvor

lzveštaj političkog komesara Prvog hrvatskog korpusa NOVJ od 13. decembra 1942. Centralnom komitetu KP Hrvatske

lzveštaj političkog komesara Prvog hrvatskog korpusa NOVJ od 17. decembra 1942. Centralnom komitetu KP Hrvatske

Obaveštenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 25 decembra 1942 god Štabu Prvog hrvatskog NOU korpusa o organizacionoj strukturi Vrhovnog štaba i o načinu dostavljanja pošte pojedinim otsecima

Izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 20 januara 1943 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o situaciji u zoni dejstva Prvog hrvatskog NOU korpusa i o potrebi da se što hitnije razbiju četnici u rejonu Knina

Izveštaj zamenilka načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 21 januara 1943 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o razvoju situacije u zoni dejstva Prvog hrvatskog NOU korpusa

Operativni izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 27 januara 1943 god. Vrhovnom štabu o nepovoljnom razvoju situacije na frontu Prvog hrvatskog NOU korpusa i o merama preduzetim u vezi s tim

Izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 28 januara 1943 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o situaciji u zoni dejstva Prvog hrvatskog NOU korpusa

Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 4 februara 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije o situaciji na odbranbenom frontu Prvog hrvatskog korpusa i Prvog bosanskog NOU korpusa

Operativni izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4 februara 1943 god. vrhovnom komadantu drugu Titu o borbama na frontu Prvog bosanskog i Prvog hrvatskog NOU korpusa

Izvještaj Štaba Sedme divizije od 5 februara 1943 god. Štabu Prvog hrvatskog NOU korpusa o prodoru neprijatelja u Tarkovac i o povlačenju divizije prema Drvaru

Izveštaj političkog komesara 1. hrvatskog korpusa od 17. aprila 1943. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske o moralno-političkom stanju u jedinicama

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 30 aprila 1943 Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa da ukaže pomoć Prvom hrvatskom NOU korpusu u slučaju neprijateljske ofanzive na Kordun i Baniju i što pre uputi deo snaga u istočnu Bosnu

Uputstvo političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 14. maja 1943. Štabu 1. Hrvatskog korpusa o puštanju na slobodu italijanskih vojnika koji se dobrovoljno predaju jedinicama NOVJ

Radio-bilten Vrhovnog štaba NOV i POJ od 3. novembra 1943. o borbenim dejstvima 2. i 4. korpusa NOVJ i jedinica 2. Operativne zone -Glavnog štaba Hrvatske

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 4. novembra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o upotrebi snaga 4. korpusa NOVJ

Izveštaj političkog komesara 4. korpusa NOVJ od 15. januara 1944. Centralnom komitetu KPH o političkom stanju u podređenim jedinicama za vreme zimskih operacija 1943-44. na Kordunu i u Baniji

Izveštaj političkog komesara 13. divizije od 17. januara 1944. političkom komesaru 4. korpusa NOVJ o moralno-političkom stanju u jedinicama te divizije

Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda Četvrtog korpusa NOVJ od 20 februara 1944 god. Štabu korpusa o borbama podređenih jedinica kod Tržića

Izvještaj Štaba Sedme udarne divizije od 21 februara 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbama kod Blinje i Moštanice

Izvještaj Štaba Trideset četvrte divizije od 23 februara 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbama Omladinske brigade Joža Vlahović kod Krašića i Hrženiika

Izvještaj Štaba Unskog operativnog sektora od 23 februara 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o razoružanju žandarma kod Cazina

Izvještaj Štaba Drugog diverzantskog bataljona od 1 februara 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o izvršenim diverzijama u januaru 1944 godine

Izvještaj Štaba Drugog diverzantskog bataljona inžinjerskog otsjeka Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 23 februara 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o diverzijama od 1 do 22 februara

Naređenje Štaba Četvrtog korpusa NOVJ od 9 februara 1944 god. Štabu Osme divizije da pojača dejstva

Izvještaj Štaba Osme divizije od 10 februara 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o upadu neprijatelja u Plaški i o zasjedi kod Košara

Izvještaj Štaba Četvrtog korpusa NOVJ od 14 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama Druge brigade Osme divizije kod Bosiljeva i Tounja

Izveštaj političkog komesara 34. NO divizije od 17. februara 1944. političkom komesaru 4. korpusa NOVJ o političkom stanju u vreme borbi na prugama Zagreb-Karlovac i Zagreb-Sisak

Izvještaj Štaba Trideset četvrte divizije od 17 februara 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o stanju, rasporedu i narednim zadacima potčinjenih jedinica

Izvještaj Štaba Sedme udarne divizije od 18 februara 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbama Četvrte NO brigade kod sela Gore

Izvještaj Štaba Osme divizije od 19 februara 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbama kod Dabra i Plaškog

Izvještaj Štaba Trideset četvrte divizije od 24 februara 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o napadu na Donju Lomnicu

Izvještaj Štaba Sedme udarne divizije od 25 februara 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbama kod sela Gore

Naredba Štaba Četvrtog korpusa NOVJ od 27 februara 1944 god. za formiranje Unske operativne grupe, Prve muslimanske brigade, Karlovačke NO brigade, Bihaćkog područja i za postavljanje rukovodilaca u tim jedinicama

Izveštaj političkog komesara 4. korpusa NOVJ od 29. februara 1944. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i POH o političkom radu i moralno-političkom stanju u jedinicama posle operacija okupatora na oslobođenoj teritoriji Korduna i Banije

Izvještaj Štaba Osme divizije od 29 februara 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o stanju i dejstvima potčinjenih jedinica u februaru

Izvještaj Štaba Karlovačke NO brigade od 29 februara 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o radu, razmještaju i dejstvu brigade od 10 do 20 februara

Izveštaj političkog komesara Unske operativne grupe od 29. marta 1944. političkom komesaru 4. korpusa NOVJ o političkom stanju podređenih jedinica

Mesečni izveštaj političkog komesara 7. udarne divizije od 29. marta 1944. političkom komesaru 4. korpusa NOVJ o moralno-političkom stanju u brigadama i na terenu

Izveštaj političkog komesara 8. NOU divizije od 29. marta 1944. političkom komesaru 4. korpusa NOVJ o političkom stanju u jedinicama za vreme martovskih borbi protiv nemačke 392. legionarske divizije

Zapovijest Štaba Osme divizije Četvrtog korpusa NOVJ od 4 aprila 1944 podređenim jedinicama za napad na neprijatelja u Vukmaniću, na Škrtić Brdu i koti 157

Izvještaj Štaba Osme divizije od 5 aprila 1944 Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbama Druge NOU brigade na prostoriji Mavrović - Donja Perjasica - Kestenjak - Keić

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da težište dejstava 4. korpusa NOVJ usmeri na komunikacije u dolini reke Une

Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 6 aprila 1944 Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o izvršenim diverzijama na pruzi Sunja - Kostajnica i borbama na području Petrinje i Kostajnice

Zapovijest Štaba Osme divizije Četvrtog korpusa NOVJ od 8 aprila 1944 podređenim jedinicama za napad na Cazin

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 13. aprila 1944. štabu 4. korpusa NOVJ da glavninu snaga angažovanih na komunikaciji u rejonu Bihaća izvuče ispod udara neprijateljeve avijacije i rasporedi nedaleko od te komunikacije

Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 13 aprila 1944 Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbama na pravcima Otoka - Cazin i Bosanska Krupa - Cazin

Izvještaj Štaba Osme divizije od 14 aprila 1944 Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o rezultatima napada na ustaško domobransku posadu u Vukmaniću

Izvještaj Štaba Osme divizije od 14 aprila 1944 Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o dejstvima u martu i početkom aprila

Izvještaj Štaba Trideset četvrte divizije od 16 aprila 1944 Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbama kod Kravarskog

Izvještaj Štaba Trideset četvrte divizije od 16 aprila 1944 Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o napadu neprijatelja na Žumberački NOP odred

Izvještaj Štaba Unske grupe od 16 aprila 1944 Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbama za Cazin

Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 17 aprila 1944 Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o rušenju pruge između Otoke i Ostrošca

Izvještaj Štaba Osme divizije od 17 aprila 1944 Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbama kod Dabra i Doljana

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da 4. korpus NOVJ jačim snagama napadne železničku prugu Bosanski Novi - Kostajnica

Izvještaj Štaba Osme divizije od 19 aprila 1944 Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbi kod Keić Mosta

Izvještaj Štaba Osme divizije od 19 aprila 1944 Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o napadu na Cazin

Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda od 21 aprila 1944 Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o dejstvima odreda od 1 do 15 aprila

Pismo političkog komesara 4. korpusa NOVJ od 21. aprila 1944. političkim komesarima podređenih jedinica o slabostima pri proradi političkog programa

Izvještaj Drugog diverzantskog bataljona od 25 aprila 1944 Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o izvršenim diverzijama od 22 marta do 22 aprila

Izvještaj Štaba Osme divizije od 27 aprila 1944 Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o napadu na neprijateljski kamion kod Zavalja i borbi kod s. Popović Brdo

Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 28 aprila 1944 Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o napadu na ustaše u selu Gore

Izvještaj Štaba Trideset četvrte divizije od 29 aprila 1944 Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o upadima neprijateljskih snaga na oslobođenu teritoriju Žumberka i o organizacionom stanju jedinica

Izvještaj Štaba Trideset četvrte divizije od 29 aprila 1944 Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbi kod Krašića

Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 30 aprila 1944 Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbama na području Petrinje i Kostajnice

Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 30 aprila 1944 Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o napadima na ustaše u Divuši i borbama na liniji Petrinja - Kostajnica

Izveštaj političkog komesara Unske operativne grupe od 3. maja 1944. političkom komesaru 4. korpusa NOVJ o političkom stanju u 1. i 2. muslimanskoj brigadi posle ubistva Huske

Izvještaj Štaba Karlovačke brigade od 4. maja 1944. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbama prilikom osiguranja napada na Bosiljevo

Izveštaj političkog komesara 7. udarne divizije od 6. maja 1944. političkom komesaru 4. korpusa NOVJ o vojno-političkoj situaciji na sektoru divizije i stanju u brigadama

Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 10. maja 1944. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o protjerivanju ustaša i legionara koji su pokušali prodrijeti na oslobođenu teritoriju Banije

Izvještaj Vojne oblasti Četvrtog korpusa NOVJ od 14. maja 1944. Štabu Četvrtog korpusa o stanju u Pokuplju

Izvještaj Štaba Trideset četvrte divizije od 17. maja 1944. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o napadu na njemačku posadu u Gornjem i Donjem Izimju

Izvještaj Štaba Trideset četvrte divizije od 17. maja 1944. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbi kod Gornjeg i Donjeg Prekrižja

Izvještaj Štaba Osme divizije od 18. maja 1944. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbama na liniji Zalužnica - Vrhovine - Babin Potok od 26. aprila do 2. maja

Naređenje Komande 2. oklopne armije od 18. maja 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa za izvršenje priprema za operaciju »Šah« protiv jedinica 4. korpusa NOVJ na području Banije i Korduna

Izvještaj Štaba Osme divizije od 20. maja 1944. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbi kod Ramljana

Izvještaj Štaba Osme divizije od 23. maja 1944. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbama na komunikaciji Plitvice - Ličko Petrovo Selo

Izvještaj Štaba Osme divizije od 25. maja 1944. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbi na području Primišlja

Izvještaj Drugog diverzantskog bataljona od 25. maja 1944. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o diverzijama od 24. aprila do 24. maja

Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 31. maja 1944. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbama od 22. do 30. maja

Izvještaj Štaba Trideset četvrte divizije od 31. maja 1944. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o stanju u jedinicama i na terenu

Zapovijest Štaba Četvrtog korpusa NOVJ od 3. juna 1944. podređenim jedinicama za napad na neprijateljske posade u Dugoj Resi i Belaju

Mesečni izveštaj političkog komesara Komande Banijskog područja od 4. juna 1944. političkom komesaru 4. korpusa NOVJ o vojno-političkom stanju na Baniji

Izvještaj, Štaba Trideset četvrte divizije od 5. juna 1944. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o napadu na neprijateljsku posadu u selu Ponikve

Izvještaj Štabu Sedme divizije od 6. juna 1944. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbama na liniji Glina - Petrinja od 24. do 30. maja

Izvještaj Štaba Sedme divizije od 6. juna 1944. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbama oko Starog Sela, Kamenskog Mosta i Katinovca

Izvještaj Štaba Sedme divizije od 6. juna 1944. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbama kod Cemernice

Izvještaj Štaba Sedme divizije od 10. juna 1944. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o napadu na dijelove Prve kozačke konjičke divizije u Komarevu

Izvještaj Štaba Osme divizije od 10. juna 1944. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbama na prostoriji Katinovac - Vrginmost - Cemernica

Izvještaj Štaba Osme divizije od 10. juna 1944. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o napadu na Dugu Resu i Belaj

Izvještaj Štaba Unske operativne grupe od 11. juna 1944. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbama kod Bužima i Skokova o d 22. d o 24. maja

Izveštaj političkog komesara 4. korpusa NOVJ od 12. juna 1944. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske i Centralnom komitetu KP Hrvatske o moralno-političkom stanju u jedinicama i na teritoriji korpusa

Izvještaj Štaba Osme divizije od 23. juna 1944. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o napadu na ustaše u Buševcu

Izvještaj Štaba Osme divizije od 23. juna 1944. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o napadu na Blatnicu i Rečicu

Naređenje Štaba 7. korpusa NOVJ od 24 juna 1944. Štabu 15. divizije za prebacivanje na sektor Žumberka radi sadejstva sa jedinicama 4. korpusa NOVJ

Izvještaj Štaba Sedme divizije od 25. juna 1944. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o stanju u jedinicama i na terenu

Uputstvo političkog komesara 4. korpusa NOVJ od 25. juna 1944. političkom komisaru 8, 34, 15. i 13. divizije, Belokranjskog i Karlovačkog odreda o političkoj pripremi jedinica za predstojeće zadatke

Mesečni izveštaj Komande žumberačkog područja od 25. juna 1944. Vojnoj oblasti 4. korpusa NOVJ o političkom, vojnom i organizacionom stanju

Izvještaj Štaba Osme divizije od 3. juna 1944. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbama na Kordunu od 26. do 28. juna

Mesečni izveštaj političkog komesara 7. udarne divizije od 28. juna 1944. političkom komesaru 4. korpusa NOVJ o političkom stanju u diviziji

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Bosanska Krupa Sisak Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 7. banijska udarna brigada Vasilj Gaćeša Borbe u Lici 1945. Žumberački partizanski odred Kozarska Dubica 16. omladinska udarna brigada Joža Vlahović Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Josip Broz Tito Huska Miljković 1. kozačka divizija Vermahta Glavni štab Hrvatske Jastrebarsko Završne operacije u Jugoslaviji Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Narodni heroji Jugoslavije Napad NOVJ na Cazin novembra 1944. 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Bihać Plaški 8. kordunaška divizija NOVJ 7. SS divizija Prinz Eugen Bosanski Novi 7. banijska divizija NOVJ 34. hrvatska divizija NOVJ Lička Jesenica Borbe u Hrvatskoj 1944. 1. muslimanska brigada Hrvatska Kostajnica Borbe u Hrvatskoj 1943. Diverzije u oslobodilačkom ratu Cazin Banijski partizanski odred Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. 2. diverzantski odred NOVH Topusko Karlovac Velika Kladuša Omladina u ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1942. Karlovačka udarna brigada Brigada Franjo Ogulinac Seljo Borbe u Lici 1943. Glina Gornji Vakuf Ranjenici u ratu Bitka na Neretvi Operacija Weiss Partizanska avijacija Koprivnica Slunj Ozalj Bosiljevo Borbe u Sloveniji 1945. Petrinja Ogulin 7. slovenski korpus NOVJ Napad NOVJ na Cazin aprila 1944. Zagreb 6. slavonski korpus NOVJ Borbe u Lici 1944. Politički komesari u NOR-u Napad NOVJ na Cazin septembra 1944. Duga Resa Komunistička partija Hrvatske Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Četnici u drugom svetskom ratu Vrhovni štab NOVJ 10. zagrebački korpus NOVJ Oklopni vozovi u oslobodilačkom ratu Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1945. Pljačka u ratu