🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

4. makedonska brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 21 hronoloških zapisa, 7 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

24. 7. 1944 Na Liscu (na pl. Plačkovici), od dela boraca 2. i 3. makedonske NOU brigade, Strumičko-đevđelijskog (Plačkovičkog) NOP odreda i novodošlog ljudstva, formirana 4. makedonska NO brigada.

4. 8. 1944 U rejonu s. Malog i Golemog Gopena (kod Radovišta) dva bataljona 4. makedonske NO brigade napala 2. četu bugarskog 48. pešadijskog puka. Posle dvočasovne borbe četa je napustila položaj i povukla se ka Radovištu, pretrpevši gubitke od 2 mrtva i 3 ranjena vojnika. Bataljoni su imali nekoliko ranjenih boraca.

14. 8. 1944 Na visu Paruci (na pl. Plačkovici) 4. makedonska NO brigada napala bugarske snage jačine do bataljona i posle dvočasovne borbe nanela im gubitke od 15 mrtvih i 7 ranjenih vojnika. Brigada je imala 7 mrtvih i 12 ranjenih boraca. Zaplenjeno je: 40 pušaka, 1 mitraljez, 4 automata, 5000 metaka, komora sa hranom i druga ratna oprema.

16. 8. 1944 Na pl. Plačkovici 4. makedonsku NO brigadu napali delovi bugarske 17. pešadijske divizije iz kočanskog, carevoselskog, strumičkog i štipskog garnizona. Brigada se, posle četvoročasovne borbe, povukla za Beli kamen. Neprijatelj je imao 46 mrtvih i 12 zarobljenih vojnika. Brigada je imala 9 mrtvih i 6 ranjenih boraca. Zaplenila je 2 minobacača, 4 mitraljeza, 50 pušaka i dosta municije.

23. 8. 1944 Četvrta makedonska NO brigada, posle višečasovne borbe, zauzela Berovo. Tu je razbila mesnu policiju i četu policajaca koja je došla u pomoć iz Pehčeva. Poginulo je 20 policajaca i 3 vojnika, a zarobljeno je 7 vojnika. Zaplenjeno je: 15 pušaka, 3 pištolja, 6 konja, 2,500.000 leva i drugi materijal. Istog dana 4. brigada je napu stila Berovo.

30. 8. 1944 Četvrta makedonska NO brigada zauzela s. Vinicu, razbivši oko 40 bugarskih policajaca i zaplenivši 30 pušaka. Kada je neprijatlju pristiglo pojačanje iz Kočana, ona se povukla ka s. Gradecu.

3. 9. 1944 Štab 4. makedonske NO brigade uputio proglas pripadnicima bugarske 5. armije: poziva ih da se priključe NOVJ radi zajedničke borbe protiv nemačkih vojnika.

7. 9. 1944 GŠ NOV i PO za Makedoniju naredio 4. makedonskoj NO brigadi da razoruža bugarske jedinice koje odbiju da se bore protiv nemačkog okupatora.

9. 9. 1944 Po povlačenju bugarskih snaga 4. makedonska NO brigada ušla u Strumicu.

19. 9. 1944 Posle dvodnevnih borbi protiv 4. makedonske brigade 50. divizije NOVJ, ojačani bataljon nemačkog 21. lovačkog puka 11. vazduhoplovno-poljske divizije i prednji delovi nemačke 22. pešadijske divizije ovladali Strumicom, uz osetne obostrane gubitke. Četvrta makedonska brigada povukla se ka pl. Ograždenu.

22. 9. 1944 Posle dvodnevnih borbi 4. makedonska brigada 50. divizije NOVJ, Strumički NOP odred, bugarski 48. puk bugarske 17. pešadijske divizije i bugarska 2. konjička brigada slomili otpor nemačke posade i ponovo zauzeli Strumicu.

24. 9. 1944 Strumički NOP odred ušao u sastav 4. makedonske brigade 50. divizije NOVJ.

26. 9. 1944 Posle borbe kod Strumice, protiv nemačkih snaga koje su iz Valanđova i Štipa ponovo ovladale gradom, 4. makedonska NO brigada novukla se za s. Novu Mahalu, a bugarski 48. puk 17. pešadijske divizije i 2. konjička brigada povukli se za s. Radovo i s. Turnovo (kod Strumice).

28. 9. 1944 U rejonu s. Nova Mahala (kod Strumice) 4. makedonska brigada 50. divizije NOVJ odbila napad prednjih delova nemačke 22. pešadijske divizije jačine oko 150 vojnika, i prinudila ih da se povuku u Strumicu, nanevši mu gubitke od 5 mrtvih. Brigada je imala 3 mrtva i 1 ranjenog borca.

30. 9. 1944 Kod s. Amzalija (između Strumice i Berova), nastupajući sa pravca Strumice, nemačka kolona odbacila dva bataljona 4. makedonske NO brigade od komunikacije.

3. 10. 1944 Na putu s. Amzali - Barove delovi 4. makedonske brigade 50. divizije NOVJ iz zasede napali i razbili nemačku kolonu koja se iz Strumice kretala za Berovo. Uništen je 1 kamion a zaplenjeno je 9 konja, 2 dvokolice s municijom i druga ratna oprema.

13. 10. 1944 Posle trodnevnih borbi protiv delova nemačke 22. pešadijske divizije, 4. makedonska brigada 50. divizije NOVJ, Konjički eskadron GŠ NOV i PO za Makedoniju i delovi ojačanog bugarskog 5. pešadijskog puka oslobodili Berovo.

19. 10. 1944 U Širokom dolu (blizu Berova), od jednog bataljona 4. makedonske NO brigade, brigade -Goce Delčev- (formirane od Makedonaca u Sofiji) i novih boraca, formirana 21. makedonska NO brigada.

22. 10. 1944 U rejonu Gološca (na komunikaciji Valandovo-Strumica) 4. makedonska brigada 51. divizije NOVJ srušila most, napala nemačku kolonu i uništila 1 top, 1 vučno vozilo i 4 kamiona. Neprijatelj je imao 49 mrtvih i ranjenih i 2 zarobljena vojnika, dok je 4. brigada imala 5 ranjenih boraca.

30. 10. 1944 Kod Gološca (na putu Valandovo-Strumica) 4. makedonska brigada 51, divizije NOVJ vodila borbu protiv nemačkih delova koji su se iz Valandova probijali za Strumicu. Brigada je zaplenila dosta ratnog materijala i porušila most na putu.

7. 11. 1944 Posle povlačenja nemačkih snaga, jedinice 4. makedonske brigade 51. divizije NOVJ oslobodile Valandovo, Udovo i Dojran.

Fotografije

Povezane odrednice

5. bugarska armija Zasede u oslobodilačkom ratu Pehčevo 50. makedonska divizija NOVJ Politički komesari u NOR-u 21. makedonska brigada 3. makedonska udarna brigada Valandovo Bugarska u drugom svetskom ratu 22. pešadijska divizija 11. vazduhoplovno-poljska divizija Vermahta Berovo Kočani 181. pešadijska divizija Glavni štab Makedonije Borbe u Makedoniji 1944. Avijacija u oslobodilačkom ratu 51. makedonska divizija NOVJ Radoviš 48. makedonska divizija NOVJ Štip Strumica