🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

4. vojvođanska udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 12 hronoloških zapisa, 26 dokumenata i 8 fotografija.

Događaji

7. 10. 1943 Od 1. i 2. sremskog NOP odreda formirana 4. vojvođanska NOU brigada 16. udarne divizije NOVJ, sastava: 3 bataljona.

7. 10. 1943 Kod s. Višnjićeva (u Bosutskim šumama), po odluci GŠ NOV i PO za Vojvodinu, formirana 4. vojvođanska NOU brigada jačine 3 bataljona.

13. 10. 1943 U s. Drenovcima (kod Brčkog) 4. vojvođanska brigada odbila napad dva domobranska bataljona iz s. Gunje, nanevši im gubitke od 10 mrtvih i više ranjenih.

19. 10. 1943 Druga vojvođanska NOU brigada i delovi 4. vojvođanske NOU brigade 16. udarne divizije NOVJ napali ustaško-domobransko uporište Gunju, uz jednovremeni napad 1. i 3. vojvođanske brigade iste divizije na posadu Brćkog. Bataljon domobranskog 5. lovačkog puka u Gunji delom je uništen a delom proteran. Odbijen je napad pristiglih pojačanja iz Županje. Zaplenjena je veća količina oružja i opreme i oštećen je most preko r. Save.

21. 10. 1943 Nastavljajući i dalje akcije u Sremu nemačka 1. kozačka divizija, delovi 173. rezervne divizije i policijske jedinice preduzeli -Čišćenje terena- između r. Bosuta i r. Save. Druga i 4. vojvođanska NOU brigada i deo 2. sremskog NOP odreda pod borbom su se povukli ka r. Savi i zajedno sa GŠ NOV i PO za Vojvodinu prebacili iz rejona šume Lisnika (kod Srem. Rače) u istočnu Bosnu. Glavnina 2. sremskog NOP odreda sa delom 1. odreda probila se iz obruča u zapadni deo Fruške gore. Neprijatelj je do 27. oktobra pljačkao i terorisao stanovništvo ovoga kraja, pobio mnoge istaknute simpatizere NOP-a i spalio s. Jamenu, gde je streljao 30 staraca.

28. 1. 1944 U rejonu Lisnika (kod Srem. Rače) 4. vojvođanska NOU brigada prebacila se iz istočne Bosne u Srem radi bržeg razvoja NOB-a u Sremu.

22. 2. 1944 Delovi 1. bataljona 4. vojvođanske NOU brigade napali landarme i finanse u s. Martincima (kod Srem. Mitrovice), te posle kraće borbe zarobili 15 žandarma, 5 finansa i 1 domobrana a zaplenili 22 puške, 1 p. mitraljez, 30 bombi, oko 5000 metaka i dosta druge vojničke opreme.

26. 2. 1944 Iz rejona s. Bosuta dve čete 1. bataljona 4. vojvođanske NOU brigade prešle r. Savu i napale uporište SGS i četnika u s. Ravnju (blizu M. Mitrovice). Zbog jakog otpora neprijatelja iz utvrđene zgrade i jednog bunkera, napad nije uspeo. Poginulo je 39 boraca a izgubljeni su 2 p. mitraljeza i 1 protivtenkovska puška.

10. 3. 1944 Jedinice nemačke 13. SS divizije -Handžar-, ustaško-domobranske i nemačke posade iz Vinkovaca i Srem. Mitrovice i delovi domobranske rečne flotile otpočeli trodnevnu ofanzivnu akciju s ciljem da okruže i unište jedinice NOV i PO Vojvodine na području: s. Lipovac (kod Šida), s. Morović, Srem. Rača i s. Jamena. Glavni štab NOV i PO za Vojvodinu. 4. vojvođanska NOU brigada, 1. bataljon 6. vojvođanske NOU brigade i 2. sremski NOP odred izbegli su neprijateljski udar i povukli se ka r. Savi, gde su se u rejonu s. Jamene i Srem. Rače noću prebacili u istočnu Bosnu. Ozlojeđen neuspehom, neprijatelj je počinio zločine: delove bosutskih sela pretvorio u zgarišta i ruševine; na zverski način ubio u s. Batrovcima 26, u s. Moroviću oko 100, u Srem. Rači oko 370, u s. Bosutu preko 200 i u s. Jameni oko 50 ljudi, žena i dece; rušenjem brane na r. Bosutu poplavio veliki kompleks plodnog zemljišta.

5. 10. 1944 U s. Crnoj Bari (kod Bogatića) jedan bataljon 4. vojvođanske udarne brigade 16. udarne divizije NOVJ razoružao posadu SGS i zaplenio 4. p. mitraljeza i 15 pušaka.

9. 10. 1944 U s. Skeli 2, 3. i 4. bataljon 4. vojvođanske udarne brigade 16. udarne divizije NOVJ napali na oko 400 nemačkih vojnika i posle oštre borbe odbacili ih ka Obrenovcu. Neprijatelj je imao 9 mrtvih i 13 ranjenih vojnika.

20. 10. 1944 Kod s. Grabovca (blizu Obrenovca), u borbi protiv nemačkih jedinica, poginuo komandant 4. vojvođanske NOU brigade Marko Milanović, narodni heroj.

Dokumenti

Naredbe Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine o formiranju Četvrte i Pete vojvođanske brigade, otseka pri glavnom štabu, Drugog sremskog, Trećeg bačko-baranjskog NOP odreda i komandi područja

Izveštaj Štaba Četvrte vojvođanske brigade od 23 februara 1944 god. Štabu Šesnaeste (vojvođanske) NOU divizije o borbama brigade od 28 januara do 23 februara

Izveštaj Štaba Četvrte vojvođanske brigade od 11 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o napadu na sela Nijemce i Morović

Pismo Ekonomskog otseka Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 20 februara 1944 god. Štabu Četvrte vojvođanske brigade i upravi bolnice Šesnaeste NOU divizije o slanju paketa borcima i ranjenicima

Izvještaj Štaba Četvrte vojvođanske brigade Štabu Šesnaeste NOU divizije o borbama Brigade od 12. januara do 23. februara 1944. godine

Izveštaj političkog komesara 4. vojvođanske brigade od 25. februara 1944. političkom komesaru 16. vojvođanske divizije o političkom radu

Izveštaj Štaba Četvrte vojvođanske brigade od 28 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o neprijateljskim snagama u pojedinim garnizonima i akcijama Brigade

Izveštaj Štaba Četvrte vojvođanske brigade od 28 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o izvršenom napadu na selo Ravanj

Izveštaj komandanta Cerskog korpusa od 2. marta 1944. o borbama protiv delova 4. vojvođanske brigade kod s. Ravnje

Izveštaj Štaba Četvrte vojvođanske brigade od 3 marta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o situaciji na njenom terenu

Dopis Štaba Šesnaeste NOU divizije od 10 marta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o potrebi prelaska Četvrte i Šeste brigade iz Srema u Istočnu Bosnu

Izvještaj Štaba Četvrte vojvođanske brigade od 28. marta 1944. Štabu Šesnaeste NOU divizije o demonstrativnom napadu na Zabrđe

Izvještaj Štaba Četvrte vojvođanske brigade od 30. marta 1944. Štabu Šesnaeste NOU divizije o rasporedu, jačini i kretanju neprijateljskih snaga na cesti Koraj - Bijeljina - Brezovo Polje

Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 4. Vojvođanske brigade o borbama od 28. do 30. aprila 1944. godine

Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 4. vojvođanske brigade o borbama od 1. do 11. maja 1944. godine

Naređenje Štaba 16. NOU divizije od 12. maja 1944. štabovima 2. i 4. vojvođanske brigade za pojačanu budnost na pravcima Zivinice, Tuzla i Hrvati

Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 4. vojvođanske brigade o dejstvu Brigade od 16. do 21. maja 1944. godine

Izvještaj Štaba 4. vojvođanske brigade od 21. juna 1944. Štabu 16. NOU divizije o napadu na neprijateljevo uporište Ribnicu

Izvještaj Štaba 4. vojvođanske brigade od 16. jula 1944. Štabu 16. NOU divizije o dejstvima brigade u prvoj polovini jula na prostoru Podgorje - Ravan bor - Đurdevak - Zivinice

Izvještaj Štaba 16. divizije od 22. jula 1944. Štabu 12. korpusa NOVJ o napadu na Gaj, o borbi na sektoru Rakino brdo - Sajlovići i o rokiranju 1. i 4. vojvođanske brigade na nove položaje

Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 4. vojvođanske brigade o dejstvu na prostoru Omazići - Zivinice - Stupari - Kamensko dostavljen Štabu 16. NOU divizije 25. jula 1944. godine

Naređenje Štaba Šesnaeste NOU divizije od 6 septembra 1944 god. štabovima Prve, Druge i Četvrte vojvođanske NOU brigade za prebacivanje na prostoriju Ljuto Polje - Miloševac i obezbeđenje prema komunikaciji Višegrad - Užice

Zapovest Štaba Šesnaeste NOU divizije od 7 septembra 1944 god. štabovima Prve, Druge i Četvrte vojvođanske NOU brigade za prebacivanje na prostoriju Jakalj - Varda - Ruda Bukva

Zapovest Štaba Šesnaeste NOU divizije od 9 septembra 1944 god. štabovima Prve, Druge i Četvrte vojvođanske NOU brigade za prebacivanje na prostoriju Leštansko - Svojdrug i razbijanje četnika na tom području

Zapovest Štaba Šesnaeste NOU divizije od 5 oktobra 1944 god. štabovima Prve, Druge i Četvrte vojvođanske NOU brigade za blokadu Šapca

Izvod iz Operaciskog dnevnika Četvrte vojvođanske brigade Šesnaeste NOU divizije od 1 do 20 oktobra 1944 godine

Fotografije

Povezane odrednice

Cerski korpus JVuO Politički komesari u NOR-u 3. vojvođanska udarna brigada 13. SS divizija Handžar Užice Ranjenici u ratu Žene u ratu Batinska bitka Nemački zločini u Jugoslaviji Šid 1. kozačka divizija Vermahta Borbe u Hrvatskoj 1944. Borbe u Srbiji 1943. Bolnice u oslobodilačkom ratu Narodni heroji Jugoslavije 5. vojvođanska udarna brigada Obrenovac Mađarska u drugom svetskom ratu Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Borbe u Hrvatskoj 1943. Bijeljina Novi Sad Bitka za Srbiju Tuzla 12. vojvođanski korpus NOVJ Borbe u Srbiji 1944. Vinkovci Sremska Mitrovica 6. vojvođanska udarna brigada 2. vojvođanska udarna brigada Glavni štab Vojvodine 16. vojvođanska divizija NOVJ Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Borbe u Sremu 1943. Županja 173. rezervna divizija Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Ruma Kurirska služba u ratu Četnici u drugom svetskom ratu Brčko Pljačka u ratu Šabac Bitka na Jelovoj gori Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Genocid u NDH Sanitet u ratu