🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

40. slavonska divizija NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 50 hronoloških zapisa, 69 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

15. 7. 1944 U Slavoniji, po naređenju Vrhovnog Štaba NOV i POJ, od 18. i Omladinske brigade -Joža Vlahović- formirana 40. divizija 6. korpusa NOVJ.

19. 7. 1944 Jedinice 18. brigade 40. divizije NOVJ napale na oko 250 nemačkih vojnika u s. Đakovačkoj Satnici (kod Đakova). Napad nije uspeo, jer je neprijatelju stiglo pojačanje iz Đakova.

29. 7. 1944 Jedinice 18. brigade 40. divizije NOVJ zauzele s. Ramanovce (blizu Slav. Požege), u kome se branilo oko 1200 domobrana, koji su se povukli prema Slav. Požegi.

6. 8. 1944 Delovi Omladinske brigade -Joža Vlahović- 40. divizije NOVJ zauzeli s. Duhove i s. Uljanik (kod Daruvara) u-kojima su se branile ustaše i domobrani.

10. 8. 1944 Kod s. Končanice (blizu Daruvara) delovi 12. i 40. divizije NOVJ vodili borbu protiv 11. ustaškog bataljona i 1. bataljona domobranskog 4. brdskog puka (ojačanih tenkovima i izviđačkim i inžinjerijskim jedinicama). Pod pritiskom jedinica NOVJ neprijatelj se povukao u Daruvar.

18. 8. 1944 Jedinice 12. i 40. divizije NOVJ zauzele 3. Grubišno Polje (kod Daruvara) u kome se branio jedan bataljon domobranske 4. brdske brigade i manji broj nemačkih vojnika, milicionera i žandarma. Posle toga neprijatelj je svoje posade iz s. Končanice i s. Zdenaca povukao u Daruvar. Neprijatelj je imao 71 mrtvog, 53 ranjena i 193 zarobljena vojnika. Zaplenjeno je: 2 topa, 7 mitraljeza, 9 p. mitraljeza, 2 minobacača, 22 automata, 171 puška, 1 radio-stanica, 17.500 metaka itd.

20. 8. 1944 Osamnaesta brigada 40. divizije NOVJ napala 1. bataljon domobranskog 1. brdskog puka i 7. četu 2. bataljona domobranskog 4. brdskog puka u s. Hercegovcu (kod Daruvara). Brigada se pred veče morala povući zbog jakog otpora neprijatelja, kome je došlo pojačanje iz Kutine, s. Garešnice i s. Popovače, i zbog svojih osetnih gubitaka.

24. 8. 1944 Kod s. Grubišnog Polja (blizu Daruvara), po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku, od Bilogorskog NOP odreda i 1. bataljon omladinske brigade -Joža Vlahović- formirana Virovitička brigada 40. divizije NOVJ.

29. 8. 1944 Virovitička brigada 40. divizije NOVJ prekinula železničku prugu Virovitica-Bare na 9 mesta.

5. 9. 1944 Između s. Suhopolja i s. Suhop. Čemernice (blizu Virovitice) Virovitička brigada 40. divizije NOVJ napala neprijateljsku kolonu iz s. Suhopolja, jačine 150 vojnika. Neprijatelj je uspeo da se probije u Viroviticu.

5. 9. 1944 Između Virovitice i Barča Virovitička brigada 40. divizije NOVJ porušila železničku prugu na 36 mesta.

10. 9. 1944 Ustaško-domobranske i nemačke snage, pod pritiskom delova 40. divizije NOVJ, napustile s. Suhopolje (kod Virovitice), a neposredno posle toga u selo ušla Virovitička NO brigada.

14. 9. 1944 Jedinice 40. divizije NOVJ zauzele Pakrac, koji su branili 1. i 2. bataljon domobranskog 8. brdskog puka i druge manje domobranske jedinice.

14. 9. 1944 Posavski NOP odred Zapadne grupe NOP odreda 6. korpusa NOVJ i 1. bataljon 18. brigade 40. divizije NOVJ zauzeli Lipik (kod Pakraca), koji je branila glavnina 2. bataljona domobranskog 4. brdskog puka. Manji deo posade uspeo je da se probije ka Banovoj Jaruzi, ostatak je uništen ili zarobljen.

16. 9. 1944 Virovitička brigada i dva bataljona 18. brigade 40. divizije NOVJ ušli u Daruvar, iz koga su se, uz pomoć snaga iz Banove Jaruge (2. kozačkog puka nemačke 1. kozačke konjičke divizije i 1. bataljona domobranske 1. brdske brigade), povukli domobranski 4. brdski puk (bez 2. bataljona) i ll. ustaški bataljon.

26. 9. 1944 Posle dvodnevnih borbi jedinice 18. brigade 40. divizije NOVJ zauzele Podrav. Slatinu, u kojoj su se branili 15. ustaški bataljon, delovi 5. ustaškog bataljona i tri čete nemačkih vojnika - ukupno oko 1620 vojnika. Gubici neprijatelja: 44 mrtva, 39 ranjenih i 289 nestalih ustaša.

1. 10. 1944 Naredbom GŠ NOV i PO za Hrvatsku nazvane udarnim sledeće brigade: Osječka brigada 12. divizije. Brodska brigada 28. udarne divizije, 1. i 3. brigada 35. divizije, 18. brigada i Omladinska brigada -Joža Vlahović- 40. divizije NOVJ.

25. 10. 1944 Između s. Okučana i Novske Omladinska udarna brigada -Joža Vlahović- 40. divizija NOVJ napala nemačku motorizovanu kolonu i uništila 6 kamiona i 4 putnička automobila. Neprijatelj je imao 110 mrtvih vojnika.

26. 10. 1944 Na putu s. Okučani - Novska jedinice 18. udarne brigade 40. divizije NOVJ uništile nemačku kolonu. Poginulo je 105 nemačkih vojnika. Zaplenjeno je 30 pušaka, 15 automata, 1 p. mitraljez i druga ratna oprema. Uništeno je 38 kamiona i 3 putnička automobila.

29. 10. 1944 Između Nove Gradiške i s. Okučana Omladinska udarna brigada -Joža Vlahović- 40. divizije NOVJ napala nemačku motorizovanu kolonu i uništila 12 kamiona. Neprijatelj je imao 50 mrtvih.

29. 10. 1944 Na komunikaciji Nova Gradiška - s. Banova Jaruga jedinice 40. divizije NOVJ i Posavskog NOP odreda 6. korpusa NOVJ porušile 12 mostova.

1. 11. 1944 Između Nove Gradiške i s. Okučana jedinice Omladinske udarne brigade -Joža Vlahović- 40. divizije NOVJ na 30 mesta porušile prugu Beograd-Zagreb.

2. 11. 1944 Između s. Okučana i Novske delovi 18. udarne brigade 40. divizije NOVJ na 15 mesta porušili prugu Beograd-Zagreb.

13. 11. 1944 Između s. Koške i s. Bizovca jedinice 18. udarne brigade 40. divizije NOVJ i 2. bataljona 1. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku na 68 mesta porušile prugu Našice-Osijek i između s. Budimaca i s. Brođanaca (na putu Našice-Osijek) iz zasede napale domobransku kolonu (jačine 300 vojnika). U borbi je poginulo 20 i zarobljeno 15 domobrana.

2. 12. 1944 Dva bataljona Omladinske udarne brigade -Joža Vlahović- 40. divizije NOVJ upala u Slav. Požegu i zauzela fabriku špiritusa, bolnicu i nekoliko utvrđenih zgrada. Zatim su se morali povući, jer se ostale jedinice njihove brigade nisu probile u grad.

2. 12. 1944 Jedinice 40. divizije NOVJ zauzele Pleternicu (kod Slav. Požege), u kojoj se branio 2. bataljon 1. brdske brigade ustaško-domobranske 7. brdske divizije.

5. 12. 1944 Pod pritiskom jedinica 40. divizije NOVJ, delovi ustaško-domobranske 7. brdske divizije napustili Slav. Požegu i povukli se u s. Novu Kapelu i s. Batrinu. Tada su u Slav. Požegu ušle jedinice 40. divizije NOVJ.

16. 12. 1944 Jedinice 40. divizije NOVJ, u cilju podrške virovitičkom mostobranu, otpočele blokadu nemačkih i ustaško-domobranskih uporišta u Našicama i s. Đurđenovcu. Blokada je trajala do 31. decembra, kada su se jedinice 40. divizije NOVJ povukle.

6. 1. 1945 Na liniji s. Špišić-Bukovica - s. Lozan - s. Stari Gradac (kod Virovitice) jedinice 32. i 33. divizije NOVJ i 18. udarne brigade 40. divizije NOVJ izvršile napad na nemačke jedinice i prinudile ih da se povuku na liniju s. Pitomača - s. Otrovanec - s. Grabovnica - s. Kozarevac - s. Suha Katalena.

11. 1. 1945 Delovi nemačke 1. kozačke konjičke divizije, domobranske 1. pešadijske divizije i Pavelićeve gardijske brigade iz s. Banove Jaruge, Bjelovara i s. Pitomače napali jedinice 10. korpusa NOVJ, 40. divizije NOVJ i 12. proleterske udarne brigade 12. udarne divizije 6. udarnog korpusa NOVJ u rejonu s. Grubišnog Polja i do 17. januara zauzeli veći broj sela. Ojačane 36. udarnom divizijom NOVJ, jedinice 6. udarnog i 10. korpusa NOVJ su 18. i 19. januara povratile izgubljena sela prinudivši neprijatelja da se povuče na liniju s. Pavlovac - s. V. Grđevac - s. V. Pisanica.

21. 1. 1945 Jedinice 36. udarne i 40. divizije NOVJ sa 12. proleterskom udarnom brigadom 12. udarne divizije NOVJ napale s. Pitomaču (kod Virovitice) i opkolile okolna nemačko-ustaška i domobranska uporišta. Ujutro 23. januara, posle više uzastopnih napada i protivnapada, jedinice NOVJ su se, zbog jakog neprijateljskog otpora i velikih gubitaka povukle pravcima s. Sedlarica - s. Turnašica i s. Stari Gradac - s. Ložan.

28. 1. 1945 Jedinice 18. udarne i Omladinske udarne brigade -Joža Vlahović- 40. divizije NOVJ izvršile neuspeo napad na neprijateljske snage u s. Vel. Pisanici i s. Vel. Grđevcu.

31. 1. 1945 Pod pritiskom jedinica 33. i 40. divizije NOVJ, nemačke i ustaško-domobranske snage napustile s. Končanicu, s. Brestovac, s. V. i M. Zdence i s. Pavlovac (kod Bjelovara) i povukle se u s. Garešnicu i s. V. Grđevac.

31. 1. 1945 Naredbom GŠ NOV i PO za Hrvatsku, 40. divizija NOVJ i Virovitička brigada iste divizije dobile naziv udarna.

1. 2. 1945 Jedinice 40. udarne divizije NOVJ i 1. udarne brigade -Braća Radić- 32. divizije NOVJ izvršile napad na ustaško-nemačke snage u s. V. Grđevcu i s. G. Kovačici (kod Bjelovara), ali je napad obustavljen zbog jakog otpora neprijatelja.

2. 2. 1945 Na putu s. Garešnica - s. Vel. Grđevac jedinice 33. i 40. udarne divizije NOVJ i 12. proleterska udarna brigada 12. udarne divizije NOVJ izvršile napad na neprijateljske kolone, zatim zauzele sela Trnavu, Tomašicu i Kajganu (kod Daruvara). Neprijatelj je imao oko 300 vojnika izbačenih iz stroja.

6. 2. 1945 Nemačka 297. pešadijska, 7. SS -Princ Eugen- i 1. kozačka konjička divizija i borbena grupa -Fišer- (ojačana 11. pukom 11. nemačke vazduhoplovno-poljske divizije i delovi ustaško-domobranske 5. pešadijske divizije prešli u koncentričan napad na virovitički mostobran. Toga dana su zauzeli Feričane, Orahovicu, s. Suhomlaku i s. Čačince sutradan s. Mikleuš, s. Slat. Drenovac, s. Ćeralije i Voćin, 8. februara Podravsku Slatinu, s. Grubišno Polje, s. Vel. Barnu, Pleternicu i neke položaje na Bilo-gori, a 9. februara Viroviticu i Slav. Požegu. Zbog toga je Štab 3. armije NOVJ, od 8. do 10. februara, povukao 16. udarnu, 36. udarnu i 51. udarnu diviziju NOVJ i Osječku udarnu brigadu 12. udarne divizije NOVJ na levu obalu r. Drave, 10. korpus i 40. udarnu diviziju NOVJ na područje Daruvara, a 12. udarnu diviziju NOVJ u okolinu Slav. Požege.

27. 2. 1945 Na putu Voćin - s. Bučko Kamensko jedinice 12. udarne i 40. udarne divizije NOVJ napale nemački 5. policijski puk i 6. policijski bataljon i posle trodnevne borbe zauzele sela: Mrkoplje, Kamenski Šušnjar, Vučjak i Zvečevo, kao i Voćin. Neprijatelj se, pretrpevši velike gubitke, povukao u pravcu Podrav. Slatine. Zaplenjeno je: 14 mitraljeza, 11 automata, 8 minobacača sa 900 mina, 91 puška, 14 kola municije i oko 50 kola raznog materijala.

4. 3. 1945 Jedinice 40. udarne divizije JA zauzele nemačka uporišta u s. Macutama i s. Bokanima (kod Voćina). Neprijatelj je imao 15 mrtvih i 30 ranjenih, a jedinice 40. udarne divizije 2 mrtva i 21 ranjenog.

11. 3. 1945 Delovi 40. udarne divizije JA odbacili 15. ustaški bataljon i manji broj nemačkih vojnika prema r. Dravi i zauzeli s. Bistricu i s. Cabunu (kod Podrav. Slatine). Neprijatelj je imao 20 mrtvih i 15 ranjenih. Zaplenjeno je: 5 mitraljeza, 3 automata, 15 pušaka, 20.000 metaka i druga ratna oprema.

13. 3. 1945 Na liniji s. Pavlovci - s. Lučinci nemačke i ustaško-domobranske snage iz Slav. Požege (jačine dva bataljona) izvršile napad na jedinice 18. udarne brigade 40. udarne divizije JA, ali su posJe tročasovne borbe prinuđene na povlačenje u polazni garnizon. Neprijatelj je imao 62 mrtva i preko 120 ranjenih, a 18. udarna brigada 22 mrtva i 34 ranjena.

23. 3. 1945 Jedinice 40. udarne divizije JA razbile nemačke policijske snage i zauzele s. Veliku (kod Slav. Požege). Neprijatelj je imao oko 300 vojnika izbačenih iz stroja.

2. 4. 1945 Virovitička udarna brigada 40. udarne divizije JA, posle kraće borbe protiv ustaša, zauzela s. Trenkovo (kod Slav. Požege), nanevši neprijatelju gubitke od 9 mrtvih i 15 ranjenih. Brigada je imala 4 ranjena.

14. 4. 1945 Kod s. Ćosinca (blizu Slav. Požege) jedinice 12. udarne divizije JA, u sadejstvu sa delovima 40. udarne divizije 6. udarnog korpusa JA, razbile nemačku motorizovanu kolonu, nanevši joj gubitke od 63 mrtva i 60 ranjenih. Jedinice JA su imale 16 mrtvih, 49 ranjenih i 24 nestala. Zapaljena su 32 kamiona, a zaplenjena su 3 p. mitraljeza, 3 automata i 14 pušaka.

21. 4. 1945 Odlukom vrhovnog komandanta JA maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita rasformiran Štab 6. udarnog korpusa JA a njegove divizije (12. i 40. udarna divizija) sa 17. udarnom divizijom 1. armije JA ušle u sastav 3. armije JA.

21. 4. 1945 Po naređenju Štaba 3. armije JA rasformirana Istočna grupa NOP odreda 6. korpusa i Diljski i Posavski NOP odred. Njihovim ljudstvom su popunjene jedinice 12. udarne i 40. udarne divizije JA.

1. 5. 1945 Jedinice 40. udarne divizije JA posle jednodnevne borbe odbacile delove nemačke 22. pešadijske divizije u pravcu Bjelovara i oslobodile s. Grubišno Polje.

9. 5. 1945 Goneći nemačke snage od Križevaca, jedinice 40. udarne divizije 3. armije JA razbile jednu nemačku borbenu grupu i oslobodile Novi Marof.

10. 5. 1945 Jedinice 3. armije JA, goneći nemačke i ustaške snage, izbile na prostoriju s. Pragersko - Slov. Bistrica. Jedinice 40. udarne divizije JA su zarobile oko 750 nemačkih vojnika sa oružjem i drugom ratnom opremom.

12. 5. 1945 Da bi se sprečavao prelaz glavnine ustaških snaga preko jugoslovensko-austrijske granice, Štab 3. armije JA naredio 17. udarnoj diviziji: da iz rejona Slov. Bistrice krene prema Dravogradu i zatvori odstupni pravac Celje-Dravograd; 51. udarnoj diviziji: da se iz Maribora železnicom prebaci u Dravograd i na granici pojača 6. udarnu brigadu 36. udarne divizije; 40. udarnoj diviziji: da se iz rejona Slov. Bistrice prebaci u Maribor; 12. udarnoj diviziji: da produži pokret preko jugoslovensko-austrijske granice i razmesti se u rejonu Glajhštetena (u Austriji); 36. udarnoj diviziji: da se dve njene brigade razmeste u rejonu Lipnice (u Austriji).

Dokumenti

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 8. jula 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ da se divizija koja se formira u Slavoniji nazove 40. NO divizija

Taktička uputstva Štaba 6. korpusa NOVJ od 30. jula 1944. Štabu 40. divizije u vezi sa napadom na Badljevinu

Pregled brojnog stanja i naoružanja 40. divizije NOVJ od 1. avgusta 1944. godine

Pregled socijalnog i nacionalnog sastava ljudstva 40. divizije NOVJ od 1. avgusta 1944. godine

Izveštaj pomoćnika političkog komesara Virovitičke brigade od 8. avgusta 1944. komitetu 40. NO divizije i Oblasnom komitetu KPH za Sloveniju o političkom i organizacionom stanju i kulturno-prosvetnom radu

Uputstvo Štaba 6. korpusa NOVJ od 17. avgusta 1944. Štabu 40. divizije u vezi s napadom na Grubišno Polje

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 20. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da u Istri ostavi manje partizanske odrede a glavninu snaga iz nje prebaci u Gorski kotar, da izvesti o jačini novoformirane 40. NO divizije i obaveštenje da će glavni štab dobiti posebno naređenje o predstojećim dejstvima na komunikacije

Izvještaj štaba 40. divizije od 25. avgusta 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o napadu na Hercegovac

Uputstvo političkog komesara 6. korpusa NOVJ od 25. avgusta 1944. štabovima 12. i 28. udarne i 40. NO divizije o metodu partijsko-političkog rada prilikom vršenja mobilizacije 

Dopuna zapovijesti Štaba 40. divizije NOVJ podređenim jedinicama za napad na Pakrac

Zapovijest Štaba 6. korpusa NOVJ od 5. septembra 1944. štabovima 12. i 40. divizije za upad u Slavonsku Požegu

Zapovijest Štaba 40. divizije NOVJ od 12. septembra 1944. podređenim jedinicama za napad na Pakrac

Izvještaj Štaba 40. divizije od 19. septembra 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o borbama na području Slavonske Požege

Izvještaj Štaba 40. divizije od 19. septembra 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o uništenju neprijateljskog garnizona u Pakracu

Izvještaj Štaba 40. divizije od 20. septembra 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o evakuaciji neprijateljskih snaga iz Daruvara

Izvještaj Štaba 40. divizije od 22. septembra 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o diverzijama na pruzi Virovitica - Barč

Izvještaj Štaba 18. brigade od 28. septembra 1944. Štabu 40. divizije NOVJ o napadu na Podravsku Slatinu

Izvještaj Štaba Virovitičke brigade od 9. oktobra 1944. Štabu 40. divizije NOVJ o radu prilikom napada na Viroviticu

Izvještaj Štaba Omladinske brigade Joža Vlahović od 11. oktobra 1944. Štabu 40. divizije NOVJ o borbama kod Virovitice

Izvještaj Štaba Virovitičke brigade od 12. oktobra 1944. Štabu 40. divizije NOVJ o borbi kod Ferdinandovca

Izvještaj Štaba Virovitičke brigade od 12. oktobra 1944. Štabu 40. divizije NOVJ o obezbjeđenju napada 12. divizije na Đurđevac

Uputstvo političkog komesara Virovitičke brigade 40. NO divizije od 12. oktobra 1944. političkim komesarima bataljona o metodu političkog rada na terenu i u jedinicama

Izvještaj Štaba 40. divizije od 13. oktobra 1944. Štabu 6. korpusa o obezbjeđenju napada na Viroviticu

Izvještaj Štaba 40. divizije od 13. oktobra 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o obezbjeđenju napada na Đurđevac

Izvještaj Štaba 40. divizije od 16. oktobra 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o borbama za Koprivnicu

Izvještaj Štaba 18. brigade od. 16. oktobra 1944. Štabu 40. divizije o učešću u napadu na neprijateljski garnizon u Koprivnici

Izvještaj Štaba 18. brigade od 27. oktobra 1944. Štabu 40. divizije NOVJ o uništenju neprijateljske autokolone između Okućana i Rajića

Mesečni izveštaj pomoćnika političkog komesara Virovitičke brigade od 28. oktobra 1944. komitetu 40. NO divizije o moralno-političkom stanju u Brigadi i na terenu

Izvještaj Štaba Virovitičke brigade od 1. oktobra 1944. Štabu 40. divizije NOVJ o pritisku na Viroviticu od 26. do 29. oktobra

Zapovijest Štaba 40. divizije NOVJ od 29. oktobra 1944. podređenim jedinicama da poruše mostove na komunikaciji Nova Gradiška - Lipovljani

Izvještaj Štaba Omladinske brigade Joža Vlahović od 29. oktobra 1944. Štabu 40. divizije NOVJ o borbi kod Mašića i Trnave

Zapovijest Štaba 40. divizije NOVJ od 31. oktobra 1944. podređenim jedinicama da poruše željezničku prugu između Nove Gradiške i Banove Jaruge

Pregled brojnog stanja partijske organizacije 40. NO divizije od 31. oktobra 1944. godine

Pregled socijalnog i nacionalnog sastava 18. brigade 40. NO divizije iz novembra 1944. godine

Mesečni izveštaj Divizijskog komiteta 40. NO divizije od 2. novembra 1944. Povereništvu Centralnog komiteta KPH za severnu Hrvatsku i Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju o radu partijske organizacije

Izvještaj Štaba 40. divizije od 4. novembra 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o napadu na njemačke motorizovane kolone između Medara i Rajića

Dopunsko naređenje Štaba 6. korpusa NOVJ od 16. novembra 1944. štabovima 12. i 40. divizije u vezi sa napadom na Našice

Napomene Štaba 6. korpusa NOVJ od 16. novembra 1944. štabovima 12. i 40. divizije u vezi sa napadom na Našice

Izvještaj Štaba 18. brigade od 25. novembra 1944. Štabu 40. NO divizije o borbama za Našice

Izvještaj Štaba 40. divizije od 28. novembra 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o borbama za Našice

Izvještaj Štaba Virovitičke brigade od 29. novembra 1944. Štabu 40. NO divizije o borbama i organizacionom stanju jedinica

Zapovijest Štaba 40. divizije NOVJ od 30. novembra 1944. potčinjenim jedinicama da savladaju neprijateljsku posadu u Pleternici

Izveštaj političkog komesara Virovitičke brigade od 4. decembra 1944. političkom komesaru 40. NO divizije o političkom i kulturno-prosvetnom radu i o sastavu štabova brigade i bataljona

Mesečni izveštaj Politodela 40. NO divizije od 5. decembra 1944. Centralnom komitetu KPH o otklanjanju nedostataka koji su se ispoljili za vreme napada na Našice i Pleternicu i o političkom i kulturno-prosvetnom radu u toj Diviziji

Izvještaj Štaba 40. divizije od 6. decembra 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o napadu na Pleternicu

Izvještaj Štaba Virovitičke brigade od 14. decembra 1944. Štabu 40. NO divizije o napadu na Prandanovce i Normance

Izvještaj štaba 18 (Slavonske) brigade od 21. decembra 1944. Štabu 40. NO divizije o borbi u Feričancima

Izvještaj štaba Virovitičke brigade od 24. decembra 1944. Štabu 40. NO divizije o borbama i stanju u jedinicama

Mesečni izveštaj pomoćnika komesara Virovitičke NO brigade od 29. januara 1945. Divizijskom komitetu 40. NO divizije o stanju i radu partijske organizacije u Brigadi

Izveštaj sekretara Divizijskog komiteta 40. NOU divizije Centralnom komitetu KPH o stanju i radu partijske organizacije u Diviziji u januaru 1945. godine

Izveštaj Divizijskog komiteta 40. NO divizije od 1. januara 1945. Centralnom komitetu KPH o stanju i radu partijske organizacije u decembru 1944. u Diviziji

Izvještaj Štaba 18. brigade od 3. januara 1945. Štabu 40. NO divizije o napadu na Golo Brdo

Izveštaj političkog komesara 40. NO divizije od 14. januara 1945. političkom komesaru 6. udarnog korpusa NOVJ o moralno-političkom stanju i vojnom, političkom i kulturno-prosvetnom radu u Diviziji za period od 20. decembra 1944. do 10. januara 1945. godine

Pregled socijalnog i nacionalnog sastava ljudstva 40. NO divizije od 15. januara 1945. godine

Zapovijest štaba 40. NO divizije od 16. januara 1945. potčinjenim jedinicama za napad na neprijatelja kod Vukosavljevice i Pitomače

Izvještaj Štaba 40. divizije od 18. januara 1945. Štabu 6. korpusa NOVJ o borbi kod Vukosavljevice i Pitomače

Izvještaj Štaba 40. divizije od 23. januara 1945. Štabu 6. i 10. korpusa NOVJ o borbama u rejonu Pitomače i Grubišnog Polja

Propratno pismo političkog komesara 40. NO divizije od 24. januara 1945. političkom komesaru Virovitičke NO brigade uz pošiljku knjige Borba za oslobođenje Jugoslavije od Josipa Broza Tita

Izvještaj Štaba 40. divizije od 25. januara 1945. Štabu 6. korpusa NOVJ o organizacionoj strukturi i opštem stanju jedinica

Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 40. NO divizije o dejstvima od 12. do 31. januara 1945. godine

Izvod iz operacijskog dnevnika 40. NOU divizije o dejstvima u februaru 1945. godine

Pismo političkog komesara 40. NOU divizije od 3. februara 1945. političkim komesarima potčinjenih jedinica povodom proglašenja Divizije za udarnu

Izveštaj političkog komesara 40. NOU divizije od 6. februara 1945. političkom komesaru 6. udarnog korpusa NOVJ o vojnom, političkom i kulturno-prosvetnom radu od 10. do 31. januara

Pregled brojnog stanja i naoružanja 40. divizije od 9. februara 1945. Štabu 6. korpusa NOVJ

Mesečni izveštaj političkog komesara 40. udarne divizije od 2. marta 1945. političkom komesaru 6. udarnog korpusa JA o vojnopolitičkom stanju i kulturno-prosvetnom radu u diviziji

Izveštaj sekretara Divizijskog komiteta 40. udarne divizije JA od 3. marta 1945. Centralnom komitetu KPH o stanju i radu partijske organizacije u februaru 1945. godine

Mesečni izveštaj sekretara partijske organizacije Virovitičke udarne brigade od 27. marta 1945. sekretaru Divizijskog komiteta 40. udarne divizije JA o stanju i radu partijske organizacije u brigadi

Mesečni izveštaj sekretara Divizijskog komiteta 40. udarne divizije JA od 4. aprila 1945. Centralnom komitetu KPH o stanju i radu partijske organizacije u diviziji

Mesečni izveštaj sekretara partijske organizacije Virovitičke udarne brigade od 28. aprila 1945. sekretaru Divizijskog komiteta KPH 40. udarne divizije JA o radu partijske organizacije

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Borbe u Sloveniji 1944. Diljski partizanski odred 1. brdska brigada NDH Osječka udarna brigada Politički komesari u NOR-u Virovitička udarna brigada Završne operacije u Jugoslaviji Borbe u Slavoniji 1945. Grubišno Polje Osijek Kozara u oslobodilačkom ratu Garešnica Slovenska Bistrica Bjelovar 35. lička divizija NOVJ Komunistička partija Hrvatske 28. slavonska divizija NOVJ Pleternica Zasede u oslobodilačkom ratu Istra u oslobodilačkom ratu 16. vojvođanska divizija NOVJ Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Slavonska Požega 1. gorski zdrug (NDH) Bolnice u oslobodilačkom ratu Josip Broz Tito Borbe u Hrvatskoj 1944. 18. srednjobosanska udarna brigada Bitka za Koprivnicu 1944. 1. udarna brigada 35. ličke divizije NOVJ 36. vojvođanska divizija NOVJ Bilogorski partizanski odred Novi Marof Borbe u Slavoniji 1944. 51. makedonska divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1945. Vrhovni štab NOVJ Udarna brigada Braća Radić Borbe u Istri 1944. 6. vojvođanska udarna brigada Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 33. hrvatska divizija NOVJ 22. pešadijska divizija Glavni štab Hrvatske Podravska Slatina 4. gorski zdrug (NDH) 32. zagorska divizija NOVJ Daruvar 1. kozačka divizija Vermahta Borbe u Sloveniji 1945. Hrvatsko domobranstvo Nova Gradiška 181. pešadijska divizija Bitka za Našice 1944. Omladina u ratu 16. omladinska udarna brigada Joža Vlahović 6. lička proleterska divizija NOVJ Diverzije u oslobodilačkom ratu Voćin 5. pješačka divizija (NDH) 17. istočnobosanska divizija NOVJ Novska 1. pješačka divizija (NDH) Avijacija u oslobodilačkom ratu Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Koprivnica 18. slavonska udarna brigada Virovitica 11. vazduhoplovno-poljska divizija Vermahta 6. slavonski korpus NOVJ Pakrac Našice 12. slavonska divizija NOVJ Celje 10. zagrebački korpus NOVJ