🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

43. istarska divizija NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 15 hronoloških zapisa, 39 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

11. 6. 1944 Blizu s. Klane (kod Rijeke) po naređenju Operativnog štaba za Istru, ponovo formirana 2. istarska brigada (kasnije: 2 brigada 43. divizije 11. korpusa NOVJ).

29. 8. 1944 Po naređenju VŠ NOV i POJ, na području Istre i Gorskog kotara, od 1. istarske brigade -Vladimir Gortan-, 2. i 3. istarske brigade, formirana 43. divizija 11. korpusa NOVJ.

29. 8. 1944 U s. Čabru (kod Delnica), po naređenju Štaba 11. korpusa NOVJ, formirana 3. istarska brigada 43. divizije NOVJ.

14. 9. 1944 Jedinice 1. istarske brigade -Vladimir Gortan 43. divizije NOVJ izvršile neuspeo napad na s. Klanu (kod Rijeke), gde se branilo oko 350 nemačkih vojnika i slovenačkih domobrana.

11. 10. 1944 Da bi rasteretili komunikacije koje preko Ogulina vezuju dolinu r. Kupe s morem, četiri bataljona nemačke 392. legionarske divizije i jedan ustaški bataljon izvršili napad na 13. diviziju NOVJ i 3. brigadu 43. divizije NOVJ, pravcima: Ogulin - s. Trošmarija - s. Lukov Dol, s. Drežnica - s. Mrkopalj i s. Zlobin - s. Fužine. Posle niza uzastopnih borbi na ovim pravcima, neprijatelj je do 22. oktobra uspeo da spoji svoje kolone u rejonu s. Skrad - s. Kupjak - s. Ravna Gora, a zatim je prinuđen na povlačenje u polazne rejone.

1. 12. 1944 Delovi Karlovačkog NOP odreda i 3. bataljona 3. brigade 43. divizije NOVJ zauzeli s. G. Pokuplje (kod Karlovca), u kome su se branili delovi 3. bataljona domobranske 12. pešadijske brigade. Zarobljeno je 50 domobrana, a zaplenjeno: 40.000 metaka, 50 pušaka, 3 mitraljeza, p. mitraljez, minobacač sa 78 mina, 4 automata, 125 bombi i druga oprema.

9. 12. 1944 U Delnicama otpočeo dvodnevni slet omladine Gorskog kotara i Hrvatskog primorja, boraca 43. divizije NOVJ i predstavnika omladine Slovenije.

5. 1. 1945 Jedinice 3. brigade 43. divizije NOVJ napale delove 19. ustaškog bataljona i zauzele s. Kamenicu (kod Brinja). Neprijatelj je imao 20 mrtvih i 12 ranjenih, a 3. brigada 2 ranjena.

14. 1. 1945 Kod s. Tuževića i s. Škalića jedinice 3. brigade 43. divizije NOVJ odbile napad glavnine 19. ustaškog bataljona (oko 600 ustaša) iz Brinja i posle osmočasovne borbe ih prinudile na povlačenje. Neprijatelj je imao 19 mrtvih i 14 ranjenih.

3. 2. 1945 Kod s. Bosanaca (blizu Ogulina) 2. brigada 43. divizije NOVJ, posle kratke i oštre borbe, odbila napad nemačko-ustaških snaga iz s. Bosiljeva. Gubici neprijatelja: 4 mrtva i 5 ranjenih, a 2. brigade 4 nestala. 

10. 3. 1945 Kod s. Lešća (blizu Karlovca) poginula Anka Pađen, potporučnik, informativni oficir u Štabu 1. bataljona 1. brigade -Vladimir Gortan- 43. divizije JA, narodni heroj.

15. 4. 1945 Kod s. Mrzlih Vodica (blizu Delnica), u borbi protiv nemačkih jedinica, poginuo zamenik komandira čete u 3. brigadi 43. divizije JA Mate Blažina, narodni heroj.

17. 4. 1945 Jedinice 13. udarne i 43. divizije JA oslobodile s. Lokve i s. Mrzle Vodice (kod Delnica). Poginulo je 175, ranjeno 142 i zarobljeno 19 vojnika 1046. puka nemačke 237. pešadijske divizije. Jedinice JA su imale 31 mrtvog, 104 ranjena i 14 nestalih.

23. 4. 1945 Po naređenju Generalštaba JA rasformiran 11. korpus 4. armije a njegove jedinice (13. udarna i 43. divizija) stavljene pod neposrednu komandu Štaba 4. armije JA.

6. 5. 1945 Posle kratke ali oštre borbe protiv delova 1047. puka nemačke 237. pešadijske divizije 1. brigada 43. divizije JA oslobodila Pazin (u Istri). Gubici neprijatelja: 6 mrtvih, 15 ranjenih, 521 vojnik i 15 oficira zarobljenih. Brigada je imala 5 mrtvih i 25 ranjenih.

Dokumenti

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 26. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da Istarska divizija dobije naziv 43. NO divizija i da uđe u sastav 11. korpusa NOVJ

Zapovijest Štaba 43. divizije NOVJ od 14. septembra 1944. podređenim jedinicama za napad na Klanu

Izvještaj Štaba 43. divizije od 20. septembra 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o radu i organizacionom stanju jedinica

Izvještaj Štaba 43. divizije od 20. septembra 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o napadu na Klanu

Pregled brojnog stanja i naoružanja 43. divizije NOVJ od 20. septembra 1944. godine

Operacijski dnevnik Štaba 43. divizije NOVJ o rasporedu i dejstvima jedinica od 1. do 31. oktobra 1944. godine

Izvještaj Štaba 43. divizije od 19. novembra 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o situaciji u Istri, Hrvatskom primorju i Gorskom kotaru i o rasporedu jedinica

Izvještaj Štaba 43. NO divizije od 30. novembra 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o operativnoj situaciji na području Istre i Gorskog kotara i o organizaciji i formaciji jedinica

Izveštaj političkog komesara 43. NO divizije od 14. februara 1945. političkom komesaru 11. korpusa NOVJ o protestnim mitinzima i demonstracijama vojske i .naroda Gorskog kotara povodom izjave kralja Petra II Karađorđevića od 11. januara 1945. godine

Izvještaj Štaba 3. brigade od 15. januara 1945. Štabu 43. NOU divizije o borbi u rejonu Drežnice

Pregled brojnog stanja i naoružanja 43. NO divizije od 18. januara 1945. godine - 306

Pregled socijalnog i nacionalnog sastava, ljudstva 43. NO divizije od 18. januara 1945. godine - 308

Izvod iz knjige primljenih depeša Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske o aktivnosti jedinica 43. divizije u februaru 1945. godine

Izveštaj Štaba 43. NO divizije od 2. februara 1945. političkom komesaru 11. korpusa NOVJ o vojnom, političkom i kulturno-prosvetnom radu u Diviziji

Izveštaj političkog komesara Goranskog područja od 18. februara 1945. političkim komesarima 11. korpusa NOVJ, Vojne oblasti 11. korpusa i 43. NO divizije o moralno-političkom stanju i kulturno-prosvetnom radu

Izveštaj političkog komesara 2. istarske brigade od 14. februara 1945. političkom komesaru 43. NO divizije o vojnom, političkom i kulturno-prosvetnom radu u Brigadi

Izveštaj Propagandnog odseka 43. NO divizije od 22. februara 1945. Propagandnom odeljenju 11. korpusa NOVJ o proslavi godišnjice formiranja Korpusa

Izveštaj političkog komesara 3. istarske brigade od 24. februara 1945. političkom komesaru 43. NO divizije o stanju i političkom i kulturno-prosvetnom radu u Brigadi

Mesečni izveštaj sekretara Divizijskog komiteta 43. NO divizije od 25. februara 1945. Centralnom komitetu KPH o stanju i radu partijske organizacije u Diviziji

Izveštaj političkog komesara 43. NO divizije od 26. februara 1945. političkom komesaru 11. korpusa NOVJ o vojno-političkom stanju u jedinicama i na terenu i o vojnom i političkom radu u Diviziji

Izveštaj političkog komesara 2. istarske brigade od 4. marta 1945. političkom komesaru 43. divizije JA o stanju i političkom radu u brigadi

Mesečni izveštaj propagandnog odseka 1. istarske brigade Vladimir Gortan od 7. marta 1945. Propagandnom odseku 43. divizije JA o kulturno-prosvetnom radu

Pregled socijalnog i nacionalnog sastava ljudstva 43. divizije JA od 11. marta 1945. godine

Izveštaj političkog komesara 43. divizije od 15. marta 1945. političkom komesaru 11. korpusa 4. armije JA o moralno-političkom stanju i o vojno-stručnom i kulturno-prosvetnom radu u diviziji

Izvještaj Štaba 43. divizije od 16. marta 1945. Štabu 11. korpusa JA o operativnoj situaciji, organizacionoj strukturi i općem stanju jedinica

Izveštaj političkog komesara 2. istarske brigade od 16. marta 1945. političkom komesaru 43. divizije JA o moralno-političkom stanju i kulturno-prosvetnom radu u brigadi

Izvještaj Štaba 43. divizije od 17. marta 1945. Štabu 11. korpusa JA o organizaciji i radu organa za naoružanje u diviziji

Izveštaj Propagandnog odseka 43. divizije od 18. marta 1945. Propagandnom odeljenju 11. korpusa JA o političkim merama za mobilizaciju novog ljudstva

Zapovijest Štaba 43. divizije JA od 21. marta 1945. štabovima podređenih jedinica za dejstva u pozadini neprijatelja radi bržeg nastupanja jedinica 4. armije u Lici

Izveštaj sekretara Divizijskog komiteta KPH 43. divizije JA od 25. marta 1945. Centralnom komitetu KP Hrvatske o sastanku Divizijskog komiteta

Izveštaj političkog komesara 43. divizije od 27. marta 1945. političkom komesaru 11. korpusa JA o stanju i političkom i kulturno-prosvetnom radu u diviziji

Izveštaj Propagandnog odseka 43. divizije od 2. aprila 1945. Propagandnom odeljenju 11. korpusa JA o političkom i kulturno-prosvetnom radu u jedinicama i na terenu

Izveštaj političkog komesara 1. brigade Vladimir Gortan od 5. aprila 1945. političkom komesaru 43. divizije JA o stanju i političkom i kulturno-prosvetnom radu u brigadi

Izveštaj Propagandnog odseka 1. brigade Vladimir Gortan od 5. aprila 1945. Propagandnom odseku 43. divizije JA o političkom i kulturno-prosvetnom radu

Izveštaj političkog komesara 43. divizije od 7. aprila 1945. političkom komesaru 11. korpusa JA o kulturno-prosvetnom i političkom radu

Izvještaj Štaba 43. divizije od 16. aprila 1945. Štabu 11. korpusa JA o dejstvima u rejonu Mrzle Vodice i Lokava od 14. do 16. aprila

Pismo Centralnog komiteta KP Hrvatske od 22. aprila 1945. Divizijskom komitetu 43. divizije JA u vezi sa reorganizacijom partijske organizacije u vojsci

Izvještaj Štaba 43. divizije od 13. maja 1945. Štabu 4. armije JA o borbama vođenim u aprilu u zapadnoj Lici, Gorskom kotaru i Istri

Izvještaj Štaba 43. divizije od 22. maja 1945. Štabu 4. armije JA o borbama za oslobođenje Istre i Trsta

Fotografije

Povezane odrednice

Pazin 2. istarska brigada 237. rezervna divizija Borbe u Istri 1944. Narodni heroji Jugoslavije Omladina u ratu Politički komesari u NOR-u Drežnica Istra u oslobodilačkom ratu Borbe u Istri 1945. 392. legionarska divizija (plava) 1. istarska brigada Vladimir Gortan Ogulin Glavni štab Hrvatske Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Slovensko domobranstvo Diverzije u oslobodilačkom ratu Karlovac Borbe u Hrvatskoj 1945. Trst 11. hrvatski korpus NOVJ Petar II Karađorđević Borbe u Hrvatskoj 1944. 13. primorsko-goranska divizija NOVJ Vrhovni štab NOVJ Bosiljevo Borbe u Sloveniji 1945. Borbe u Lici 1945. Komunistička partija Hrvatske Završne operacije u Jugoslaviji Delnice Vodice Rijeka 3. istarska brigada Mobilizacija u oslobodilačkom ratu