🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

46. srpska divizija NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 17 hronoloških zapisa, 3 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

6. 9. 1944 U s. Strelcu (kod Pirota) GŠ NOV i PO za Srbiju formirao 25. srpsku brigadu (nazivana i 1. pirotska brigada), koja je 20. septembra ušla u sastav 46. divizije NOVJ.

12. 9. 1944 U s. Balinovcu (kod Vranja) GŠ NOV i PO za Srbiju formirao 26. srpsku brigadu (nazivana i 1. vranjska brigada), koja je 20. septembra ušla u sastav 46. divizije NOVJ.

16. 9. 1944 U s. Držini (kod Pirota) GŠ NOV i PO za Srbiju formirao 27. srpsku brigadu (nazivana i 2. pirotska brigada), koja je 20. septembra ušla u sastav 46. divizije NOVJ.

20. 9. 1944 Po naređenju VŠ NOV i POJ, od 25, 26. i 27. srpske NO brigade formirana 46. divizija NOVJ.

2. 10. 1944 Jedinice 46. divizije NOVJ ceo dan vodile oštre borbe protiv nemačkih vojnika koji su pokušavali da iz Bujanovca prodru u Vranje.

8. 10. 1944 Odbacivši jedinice 46. divizije NOVJ, 122. izviđački bataljon nemačke 11. poljske vazduhoplovne divizije, sa 4 tenka, 10 oklopnih automobila i dva diviziona artiljerije, uspeo da se preko Bujanovca probije u Vranje.

10. 10. 1944 Nemačku posadu u Vranju (jedan ojačani bataljon) napala 27. srpska brigada 46. divizije NOVJ, ali nije uspela da zauzme grad.

11. 10. 1944 Boreći se, od 6 do 16 časova, protiv jednog nemačkog ojačanog bataljona, 25. i 27. srpska brigada 46. divizije NOVJ oslobodile Vranje. Neprijatelj se, uz osetne gubitke, povukao ka Bujanovcu.

12. 10. 1944 Pod pritiskom jedinica 46. divizije NOVJ i bugarskih pešadijskih i artiljerijskih jedinica, nemački vojnici i balisti napustili s. Belo Polje i probili se preko Vladičinog Hana ka pl. Kukavici. U toku 13. i 14. oktobra gonjenom neprijatelju su naneti gubici od 350 mrtvih i 280 zarobljenih. Oslobođeno je i 1200 Italijana koji su radili u fabrici za preradu molibdena. Zaplenjeno je: 30 protivavionskih topova. 12 protivavionskih mitraljeza, 5 mitraljeza, 5 protivtenkovskih pušaka, 5 minobacača, 51 puška, 100.000 metaka, 4.000 granata, 2 vagona hrane i veća količina drugog ratnog materijala i opreme.

14. 10. 1944 Glavnina nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- počela povlačenje iz rejona Niša ka Prokuplju. Jedinice 22. divizije NOVJ odbacile su nemačke zaštitne delove sa Bubnja i Turskog šanca i prodrle u južni deo Niša. Istovremeno su jedinice 46. divizije NOVJ, 23. srpska brigada 45. divizije NOVJ i jedinice 1. gardijskog utvrđenog rejona Crvene armije sa severa i jedinice bugarske 6. divizije sa istoka prodrle u grad i do 16 časova potpuno oslobodile Niš.

8. 11. 1944 Ovladavši Malim Kosovom, bugarska 2. armija, 22. i 46. divizija NOVJ i jedinice Operativnog štaba NOV i PO za Kosovo i Metohiju otpočeli dejstva za oslobođenje Kosova. Istovremeno je bugarska 6. pešadijska divizija orijentisana ka južnim padinama pl. Kopaonika.

8. 11. 1944 Goneći zaštitnice nemačke Grupe armija -E- bugarska 2. konjička divizija i jedinice 46. divizije NOVJ oslobodile Bujanovac.

8. 11. 1944 Iz rejona Vranja, nadirući ka Gnjilanu i Prištini, jedinice 46. divizije NOVJ napale na baliste i grupe četnika i proterale ih u dolinu Muhovske reke, a delom ih potisle i na desnu obalu te reke.

16. 11. 1944 Jedinice 25. srpske brigade 46. divizije NOVJ i delovi bugarske 2. konjičke divizije oslobodili Gnjila ne.

19. 11. 1944 Savlađujući otpor zaštitničkih nemačkih delova iz Borbene grupe -Langer-, delovi bugarske 12. pešadijske i 2. konjičke divizije i jedinice 25. srpske brigade 46. divizije NOVJ oslobodili Prištinu.

2. 12. 1944 Kod s. Vrbice i Vrbičkog potoka, u pokretu od Gnjilana ka Janjevu, delovi 46. divizije NOVJ sukobili se sa oko 300 balista. Posle duže borbe neprijatelj je prinuđen na povlačenje ka obližnjim selima Godimlju i Plitkoviću. Gubici delova 46. divizije: 5 poginulih i 10 ranjenih boraca, a, neprijateljski nisu utvrđeni. Zarobljen je 1 balist.

3. 12. 1944 Jedinice 27. srpske brigade 46. divizije NOVJ i 2. kosovsko-metohijske NO brigade, uz sadejstvo jedne baterije topova, posie oštrih borbi uspele da iz Uroševca proteraju oko 2000 balista koji su, prethodnog dana, upali u grad sa pravca Kačanika i Gnjilana. Balisti su odbačeni ka pl. Žegovcu, uz gubitke od oko 200 poginulih.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 6. pešadijska divizija (Bugarska) Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju 26. srpska brigada (1. vranjska) 2. kosovsko-metohijska brigada Niš 45. srpska divizija NOVJ Protivavionska odbrana u oslobodilačkom ratu Pirot Uroševac Bali Kombetar Vranje Armijska grupa E Bujanovac 23. srpska brigada Priština Prokuplje 6. pješačka divizija (NDH) Italija u drugom svetskom ratu Četnici u drugom svetskom ratu 6. lička proleterska divizija NOVJ 25. srpska brigada (1. pirotska) Hrvatsko domobranstvo Bugarska u drugom svetskom ratu 7. SS divizija Prinz Eugen Borbe na Kosovu i Metohiji Avijacija u oslobodilačkom ratu Bitka za Srbiju Borbe u Srbiji 1944. 27. srpska brigada (2. pirotska) Crvena armija Borbe u Sloveniji 1945.