🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

46. srpska divizija NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 17 hronoloških zapisa, 3 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

6. 9. 1944 U s. Strelcu (kod Pirota) GŠ NOV i PO za Srbiju formirao 25. srpsku brigadu (nazivana i 1. pirotska brigada), koja je 20. septembra ušla u sastav 46. divizije NOVJ.

12. 9. 1944 U s. Balinovcu (kod Vranja) GŠ NOV i PO za Srbiju formirao 26. srpsku brigadu (nazivana i 1. vranjska brigada), koja je 20. septembra ušla u sastav 46. divizije NOVJ.

16. 9. 1944 U s. Držini (kod Pirota) GŠ NOV i PO za Srbiju formirao 27. srpsku brigadu (nazivana i 2. pirotska brigada), koja je 20. septembra ušla u sastav 46. divizije NOVJ.

20. 9. 1944 Po naređenju VŠ NOV i POJ, od 25, 26. i 27. srpske NO brigade formirana 46. divizija NOVJ.

2. 10. 1944 Jedinice 46. divizije NOVJ ceo dan vodile oštre borbe protiv nemačkih vojnika koji su pokušavali da iz Bujanovca prodru u Vranje.

8. 10. 1944 Odbacivši jedinice 46. divizije NOVJ, 122. izviđački bataljon nemačke 11. poljske vazduhoplovne divizije, sa 4 tenka, 10 oklopnih automobila i dva diviziona artiljerije, uspeo da se preko Bujanovca probije u Vranje.

10. 10. 1944 Nemačku posadu u Vranju (jedan ojačani bataljon) napala 27. srpska brigada 46. divizije NOVJ, ali nije uspela da zauzme grad.

11. 10. 1944 Boreći se, od 6 do 16 časova, protiv jednog nemačkog ojačanog bataljona, 25. i 27. srpska brigada 46. divizije NOVJ oslobodile Vranje. Neprijatelj se, uz osetne gubitke, povukao ka Bujanovcu.

12. 10. 1944 Pod pritiskom jedinica 46. divizije NOVJ i bugarskih pešadijskih i artiljerijskih jedinica, nemački vojnici i balisti napustili s. Belo Polje i probili se preko Vladičinog Hana ka pl. Kukavici. U toku 13. i 14. oktobra gonjenom neprijatelju su naneti gubici od 350 mrtvih i 280 zarobljenih. Oslobođeno je i 1200 Italijana koji su radili u fabrici za preradu molibdena. Zaplenjeno je: 30 protivavionskih topova. 12 protivavionskih mitraljeza, 5 mitraljeza, 5 protivtenkovskih pušaka, 5 minobacača, 51 puška, 100.000 metaka, 4.000 granata, 2 vagona hrane i veća količina drugog ratnog materijala i opreme.

14. 10. 1944 Glavnina nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- počela povlačenje iz rejona Niša ka Prokuplju. Jedinice 22. divizije NOVJ odbacile su nemačke zaštitne delove sa Bubnja i Turskog šanca i prodrle u južni deo Niša. Istovremeno su jedinice 46. divizije NOVJ, 23. srpska brigada 45. divizije NOVJ i jedinice 1. gardijskog utvrđenog rejona Crvene armije sa severa i jedinice bugarske 6. divizije sa istoka prodrle u grad i do 16 časova potpuno oslobodile Niš.

8. 11. 1944 Ovladavši Malim Kosovom, bugarska 2. armija, 22. i 46. divizija NOVJ i jedinice Operativnog štaba NOV i PO za Kosovo i Metohiju otpočeli dejstva za oslobođenje Kosova. Istovremeno je bugarska 6. pešadijska divizija orijentisana ka južnim padinama pl. Kopaonika.

8. 11. 1944 Goneći zaštitnice nemačke Grupe armija -E- bugarska 2. konjička divizija i jedinice 46. divizije NOVJ oslobodile Bujanovac.

8. 11. 1944 Iz rejona Vranja, nadirući ka Gnjilanu i Prištini, jedinice 46. divizije NOVJ napale na baliste i grupe četnika i proterale ih u dolinu Muhovske reke, a delom ih potisle i na desnu obalu te reke.

16. 11. 1944 Jedinice 25. srpske brigade 46. divizije NOVJ i delovi bugarske 2. konjičke divizije oslobodili Gnjila ne.

19. 11. 1944 Savlađujući otpor zaštitničkih nemačkih delova iz Borbene grupe -Langer-, delovi bugarske 12. pešadijske i 2. konjičke divizije i jedinice 25. srpske brigade 46. divizije NOVJ oslobodili Prištinu.

2. 12. 1944 Kod s. Vrbice i Vrbičkog potoka, u pokretu od Gnjilana ka Janjevu, delovi 46. divizije NOVJ sukobili se sa oko 300 balista. Posle duže borbe neprijatelj je prinuđen na povlačenje ka obližnjim selima Godimlju i Plitkoviću. Gubici delova 46. divizije: 5 poginulih i 10 ranjenih boraca, a, neprijateljski nisu utvrđeni. Zarobljen je 1 balist.

3. 12. 1944 Jedinice 27. srpske brigade 46. divizije NOVJ i 2. kosovsko-metohijske NO brigade, uz sadejstvo jedne baterije topova, posie oštrih borbi uspele da iz Uroševca proteraju oko 2000 balista koji su, prethodnog dana, upali u grad sa pravca Kačanika i Gnjilana. Balisti su odbačeni ka pl. Žegovcu, uz gubitke od oko 200 poginulih.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

23. srpska brigada Priština Bali Kombetar 45. srpska divizija NOVJ 27. srpska brigada (2. pirotska) Pirot Bugarska u drugom svetskom ratu Prokuplje Bitka za Srbiju 6. lička proleterska divizija NOVJ Armijska grupa E Borbe u Srbiji 1944. Četnici u drugom svetskom ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu Hrvatsko domobranstvo Vranje 2. kosovsko-metohijska brigada 6. pješačka divizija (NDH) Borbe u Sloveniji 1945. Italija u drugom svetskom ratu 26. srpska brigada (1. vranjska) Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Bujanovac Protivavionska odbrana u oslobodilačkom ratu 25. srpska brigada (1. pirotska) 7. SS divizija Prinz Eugen Borbe na Kosovu i Metohiji Niš Crvena armija Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 6. pešadijska divizija (Bugarska) Uroševac