🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

47. srpska divizija NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 10 hronoloških zapisa, 0 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

0. 9. 1944 GŠ NOV i PO za Srbiju formirao 28. srpsku brigadu koja je ušla u sastav 47. divizije NOVJ.

6. 9. 1944 Po naređenju VŠ NOV i POJ, GŠ NOV i PO za Srbiju od 22. i 24. divizije NOVJ formirao 13. korpus NOVJ. Docnije u sastav korpusa ulaze i novoformirane 46. i 47. divizija NOVJ.

1. 10. 1944 Po naređenju VŠ NOV i POJ, od 15, 28. i 29. srpske NO brigade formirana 47. divizija NOVJ.

1. 10. 1944 GŠ NOV i PO za Srbiju formirao 29. srpsku brigadu. Brigada je ušla u sastav 47. divizije NOVJ.

4. 10. 1944 U borbama (započetim prethodnog dana) protiv nemačkih vojnika i pripadnika SDS i SDK koji su se iz Leskovca probijali ka Grdelici 15. srpska brigada 47. divizije NOVJ pretrpela gubitke od 5 mrtvih i 20 ranjenih boraca.

11. 10. 1944 Posle dvodnevnih borbi protiv zaštitnih delova nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, četnika i jedinica SDS, 15 srpska brigada 47. divizije NOVJ oslobodila Leskovac. U grad su, nešto kasnije ušli i delovi bugarske Tenkovske brigade. Ne prijatelj je odstupio ka Nišu.

12. 10. 1944 Na liniji s. Doljevac - s. Mramor 24. i 47. divizija NOVJ, uz podršku artiljerije bugarske Tenkovske brigade, sprečile pokušaj nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- da se iz rejona Niša probije ka Prokuplju. Pri tome je ubijeno oko 100 nemačkih vojnika.

13. 10. 1944 Glavnina nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- izvršila jak pritisak na 24. diviziju NOVJ i uspela da se preko s. Mramora probije ka s. Aleksandrovu (kod Prokuplja) gde je zadržana napadom 47. divizije NOVJ.

14. 10. 1944 Na prostoriji s. Mramor - s. Jugbogdanovac (između Niša i Prokuplja) 47. divizija NOVJ s juga i 24. divizija NOVJ sa severa, uz sadejstvo sovjetske avijacije i bugarske Tenkovske brigade, u snažnom naletu razbile glavninu nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-. U borbama je poginulo 400 a zarobljeno 700 neprijateljskih vojnika i deo štaba 7. SS divizije. Zaplenjeno je: 800 motornih vozila, 17 tenkova, 7 motorizovanih topova, 100 putničkih automobila, 700 pušaka, 50 automata, 80 p. mitraljeza, 5 minobacača, 300.000 metaka, 10 radio-stanica, 10 radio-aparata, 200 konja, 2 trupne apoteke, 200.000 cigareta, 700.000 dinara i mnogo druge ratne opreme.

3. 12. 1944 VŠ NOV i POJ naredio GŠ NOV i PO za Srbiju da rasformira 13. i 14. korpus NOVJ i da od 23, 25, 45, 17. i 28. udarne divizije NOVJ formira Južnu operativnu grupu divizija pod svojom komandom. Pod neposrednu komandu GŠ NOV i PO za Srbiju stavljene su 22, 24, 46. i 47. divizija NOVJ.

Dokumenti

Nema pronađenih dokumenata za ovaj pojam.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Luftwaffe u Jugoslaviji Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji 29. srpska brigada Bugarska u drugom svetskom ratu Bitka za Srbiju Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Četnici u drugom svetskom ratu 24. srpska divizija NOVJ 28. srpska brigada SSSR i Jugoslavija Borbe u Srbiji 1944. Niš 13. srpski korpus NOVJ Leskovac Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) 15. srpska brigada Prokuplje Saradnja četnika sa okupatorom Srpska državna straža (nedićevci) 14. srpski korpus NOVJ 28. slavonska divizija NOVJ Avijacija u oslobodilačkom ratu 7. SS divizija Prinz Eugen