🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

47. srpska divizija NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 10 hronoloških zapisa, 0 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

0. 9. 1944 GŠ NOV i PO za Srbiju formirao 28. srpsku brigadu koja je ušla u sastav 47. divizije NOVJ.

6. 9. 1944 Po naređenju VŠ NOV i POJ, GŠ NOV i PO za Srbiju od 22. i 24. divizije NOVJ formirao 13. korpus NOVJ. Docnije u sastav korpusa ulaze i novoformirane 46. i 47. divizija NOVJ.

1. 10. 1944 Po naređenju VŠ NOV i POJ, od 15, 28. i 29. srpske NO brigade formirana 47. divizija NOVJ.

1. 10. 1944 GŠ NOV i PO za Srbiju formirao 29. srpsku brigadu. Brigada je ušla u sastav 47. divizije NOVJ.

4. 10. 1944 U borbama (započetim prethodnog dana) protiv nemačkih vojnika i pripadnika SDS i SDK koji su se iz Leskovca probijali ka Grdelici 15. srpska brigada 47. divizije NOVJ pretrpela gubitke od 5 mrtvih i 20 ranjenih boraca.

11. 10. 1944 Posle dvodnevnih borbi protiv zaštitnih delova nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, četnika i jedinica SDS, 15 srpska brigada 47. divizije NOVJ oslobodila Leskovac. U grad su, nešto kasnije ušli i delovi bugarske Tenkovske brigade. Ne prijatelj je odstupio ka Nišu.

12. 10. 1944 Na liniji s. Doljevac - s. Mramor 24. i 47. divizija NOVJ, uz podršku artiljerije bugarske Tenkovske brigade, sprečile pokušaj nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- da se iz rejona Niša probije ka Prokuplju. Pri tome je ubijeno oko 100 nemačkih vojnika.

13. 10. 1944 Glavnina nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- izvršila jak pritisak na 24. diviziju NOVJ i uspela da se preko s. Mramora probije ka s. Aleksandrovu (kod Prokuplja) gde je zadržana napadom 47. divizije NOVJ.

14. 10. 1944 Na prostoriji s. Mramor - s. Jugbogdanovac (između Niša i Prokuplja) 47. divizija NOVJ s juga i 24. divizija NOVJ sa severa, uz sadejstvo sovjetske avijacije i bugarske Tenkovske brigade, u snažnom naletu razbile glavninu nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-. U borbama je poginulo 400 a zarobljeno 700 neprijateljskih vojnika i deo štaba 7. SS divizije. Zaplenjeno je: 800 motornih vozila, 17 tenkova, 7 motorizovanih topova, 100 putničkih automobila, 700 pušaka, 50 automata, 80 p. mitraljeza, 5 minobacača, 300.000 metaka, 10 radio-stanica, 10 radio-aparata, 200 konja, 2 trupne apoteke, 200.000 cigareta, 700.000 dinara i mnogo druge ratne opreme.

3. 12. 1944 VŠ NOV i POJ naredio GŠ NOV i PO za Srbiju da rasformira 13. i 14. korpus NOVJ i da od 23, 25, 45, 17. i 28. udarne divizije NOVJ formira Južnu operativnu grupu divizija pod svojom komandom. Pod neposrednu komandu GŠ NOV i PO za Srbiju stavljene su 22, 24, 46. i 47. divizija NOVJ.

Dokumenti

Nema pronađenih dokumenata za ovaj pojam.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Bugarska u drugom svetskom ratu Borbe u Srbiji 1944. Avijacija u oslobodilačkom ratu 28. srpska brigada 7. SS divizija Prinz Eugen 24. srpska divizija NOVJ Srpska državna straža (nedićevci) 28. slavonska divizija NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu Saradnja četnika sa okupatorom Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Prokuplje 15. srpska brigada Luftwaffe u Jugoslaviji SSSR i Jugoslavija Leskovac Bitka za Srbiju 14. srpski korpus NOVJ Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji 29. srpska brigada Niš 13. srpski korpus NOVJ Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu