🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

48. pešadijska divizija Taro

Za ovaj pojam je pronađeno 9 hronoloških zapisa, 18 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

15. 7. 1941 Po uputstvima italijanske vlade i Vrhovne komande, pod rukovodstvom komandanta 9. armije generala Pircija Birolija, otpočele ofanzivne operacije italijanskih jedinica na slobodnu teritoriju u Crnoj Gori radi ugušenja ustanka i uništenja ustaničkih snaga jačine oko 30.000 ljudi. U toj operaciji su učestvovale italijanske divizije -Mesina-, -Pusterija-, -Taro-, -Venecija-, -Kačatori dele Alpi- i -Pulje- i albansko-kvislinška grupa -Skenderber-, uz sadejstvo vazduhoplovnih i mornaričkih jedinica. Neprijatelj je prodro na slobodnu teritoriju i ponovo zauzeo oslobođene gradove i važnija mesta.

20. 7. 1941 Na pl. Sozini Gluhodolsko-spičanski gerilski odred i grupa gerilaca iz s. Limljana napali bataljon iz 208. puka italijanske divizije -Taro-, koji je nastupao iz Bara i Sutomora s ciljem da obezbedi put Bar-Petrovac. U oštroj i neravnoj borbi, koja je trajala ceo dan, neprijatelj je razbijen. Njegovi gubici: 43 poginula i oko 100 zarobljenih. Zaplenjeno: 2 topa, oko 50 pušaka, oko 75.000 metaka i druga ratna oprema. Gerilci su imali 8 mrtvih i 16 ranjenih.

5. 1. 1942 U cilju deblokade Nikšića, jači delovi 207. puka italijanske divizije -Taro- iz Nikšića izvršili napad ka brdu Žirovnici. Na udaljenju oko 3 km od grada, iznenada su ih, s više strana, napale jedinice Nikšićkog NOP odreda. U oštroj i bliskoj borbi neprijatelj je razbijen i delom uništen, i tom prilikom je pretrpeo gubitke: oko 54 mrtva i veći broj ranjenih. Zaplenjeni su 1 puškomitraljez, 6 pušaka i veća količina municije. Partizani su imali 3 ranjena borca.

5. 1. 1942 Delovi 207. puka italijanske divizije -Taro- upali u s. Rubežu (kod Nikšića) i popalili nekoliko kuća. Jedinice Nikšićkog NOP odreda odbacile su neprijatelja u grad.

16. 1. 1942 Iz rejona Podgorice (sada: Titograd) stiglo u Danilovgrad oko 2000 italijanskih vojnika iz sastava divizija -Taro- s ciljem da probiju partizanske položaje i deblokiraju garnizon u Nikšiću koji su od decembra 1941. držale u opsadi jedinice Nikšićkog NOP odreda.

17. 1. 1942 Jače snage iz sastava divizije -Taro-, podržane artiljerijskom vatrom, pokušale da iz Danilovgrada prodru u Nikšić i deblokiraju tamošnji garnizon. Neprijatelja su na položajima kod Žute grede, Obadova brijega i Zagrede dočekale jedinice NOP odreda -Bijeli Pavle-, Nikšićkog i Lovćenskog NOP odreda i, posle jednodnevne jake borbe, primorale da se povuče uz gubitke od oko 300 mrtvih i ranjenih. Zaplenjeno: 3 mitraljeza, 7 p. mitraljeza, 1 laki minobacač sa oko 200 mina, veći broj pušaka, 2 revolvera i oko 10.000 metaka. Istog dana iz Nikšića su italijanske snage vršile napad ka Danilovgradu radi sadejstva sa glavnim snagama, ali su ih delovi Nikšićkog NOP odreda odbacili u grad. U borbi kod Danilovgrada partizani su imali gubitke od 9 mrtvih i 10 ranjenih.

4. 2. 1942 Manje italijanske snage ponovo pokušale da se iz Danilovgrada probiju prema Nikšiću i deblokiraju tamošnji garnizon italijanske divizije -Taro-, ali su ih jedinice NOP odreda -Bijeli Pavle- i Pješivačkog bataljona odbacile.

14. 2. 1942 Posle više bezuspešnih pokušaja da iz Danilovgrada prodru u Nikšić i deblokiraju 207. puk italijanske divizije -Taro-, jake italijanske snage (47. ojačani pešadijski puk divizije -Alpi Graje-, 2. i 4. grupa alpinaca -Vale- i dva diviziona artiljerije), uz pomoć četničkih jedinica preduzele napad glavnim pravcem Danilovgrad-Nikšić. Nakon petodnevnih borbi one su savladale odbranu (jedinice NOP odreda -Bijeli Pavle- i delovi Nikšićkog NOP odreda) i 19. februara prodrle u Nikšić. Neprijatelj je imao oko 30 mrtvih i znatan broj ranjenih, dok su gubici partizanskih jedinica bili mali.

17. 2. 1942 U Danilovgradu sklopljen sporazum između predstavnika italijanskih okupacionih vlasti (komandanta divizije -Taro-) i predstavnika tzv. narodne vojske za Crnu Goru i Hercegovinu o saradnji u zajedničkoj borbi protiv narodnooslobodilačkog pokreta.

Dokumenti

Operativna zapovest komandanta divizije Taro od 21 jula 1941 god. za ugušivanje ustanka na sektoru Budva - Kotor - Grahovo

Dnevni izvještaj Komande pješadiske divizije Taro od 25 jula 1941 god. o aktivnosti partizana na sektoru divizije

Dnevni izveštaj Komande pešadijske divizije „Taro od 26. jula 1941. Komandi 14. armijskog korpusa o operativnoj delatnosti jedinica i pokretima ustanika u Crnoj Gori

Izveštaj Komande sektora Zelenika od 26. jula 1941. Komandi pešadijske divizije „Taro o zauzimanju Grahova od strane crnogorskih ustanika i opsadi garnizona Viluse

Dnevni izvještaj Komande pješadiske divizije Taro od 28 jula 1941 god. o situaciji na sektoru Lovćena i Grahova

Dnevni izvještaj Komande pješadiske divizije Taro od 29 jula 1941 god. o situaciji na sektoru divizije

Dnevni izvještaj Komande pješadiske divizije Taro od 30 jula 1941 god. o situaciji na teritoriji divizije

Uputstvo Komande pešadijske divizije „Taro od 1. avgusta 1941. potčinjenim jedinicama za borbu protiv ustanika u Crnoj Gori

Obavještenje Komande divizije Taro od 3 avgusta 1941 prefekturi u Kotoru o rušenju željezničke pruge Nikšić - Bileća

Dnevni izvještaj Komande pješadiske divizije Taro od 3 avgusta 1941 god. o situaciji u Boki Kotorskoj

Naredba Komande pešadijske divizije Taro od 6. avgusta 1941.o novoj dislokaciji i zadacima potčinjenih jedinica

Dnevni izveštaj Komande pešadijske divizije „Taro od 9. avgusta 1941. o aktivnosti potčinjenih jedinica na sektoru Risan - Herceg-Novi

Zapovest Komande pešadijske divizije „Taro od 13. avgusta 1941. potčinjenim jedinicama za čišćenje zone Krivošije - Orjen

Obaveštajni bilten Komande pešadijske divizije „Taro od 2. septembra 1941. o pokretima ustaničkih snaga u rejonu Bileće

Obaveštenje Komande divizije „Taro od 10. septembra 1941. Prefekturi u Kotoru o rezultatima istrage povodom napada na garnizon Grahovo

Sporazum između četničke Komande Crne Gore i Hercegovine i Komande italijanske divizije »Taro« od 17. februara 1942. o saradnji četničkih jedinica u deblokadi italijanskog garnizona u Nikšiću

Pismo načelnika štaba crnogorskih četnika od 21 aprila 1942 god. načelniku štaba italijanske diviznje Taro za pomoć u oružju i sadejstvo u operacijama protiv partizana

Pismo načelnika štaba crnogorskih četnika od 30 aprila 1942 god. Komandi italijanske divizije Taro za sadejstvo u operacijama protiv partizana

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Bar Italija u drugom svetskom ratu Vilus Nikšić Budva 14. italijanski armijski korpus Komski partizanski odred 5. alpska divizija Pusteria 22. pešadijska divizija Cacciatori delle Alpi Diverzije u oslobodilačkom ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu 18. pešadijska divizija Messina Danilovgrad Četnici u drugom svetskom ratu Lovćenski partizanski odred Bileća Ustanak u Crnoj Gori 1941. Borbe u Crnoj Gori 1942. Kotor Pirzio Biroli 19. pešadijska divizija Venecija Partizanski odred Bijeli Pavle Podgorica Pula Herceg Novi Saradnja četnika sa okupatorom 38. pešadijska divizija Puglie Nikšićki partizanski odred