🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

5. alpska divizija Pusteria

Za ovaj pojam je pronađeno 15 hronoloških zapisa, 7 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

15. 7. 1941 Po uputstvima italijanske vlade i Vrhovne komande, pod rukovodstvom komandanta 9. armije generala Pircija Birolija, otpočele ofanzivne operacije italijanskih jedinica na slobodnu teritoriju u Crnoj Gori radi ugušenja ustanka i uništenja ustaničkih snaga jačine oko 30.000 ljudi. U toj operaciji su učestvovale italijanske divizije -Mesina-, -Pusterija-, -Taro-, -Venecija-, -Kačatori dele Alpi- i -Pulje- i albansko-kvislinška grupa -Skenderber-, uz sadejstvo vazduhoplovnih i mornaričkih jedinica. Neprijatelj je prodro na slobodnu teritoriju i ponovo zauzeo oslobođene gradove i važnija mesta.

8. 8. 1941 Delovi italijanske divizije -Pusterija- ušli u Mojkovac, koji su branili Poljski, Kolašinsko-rečinski i Bjelopoljski ustanički bataljon.

8. 8. 1941 Jedinice italijanske divizije -Pusterija-, nastupajući od Kolašina prema Bijelom Polju, zapalile u s. Rijeci Mušovića (kod Kolašina) 15 kuća, internirale 7 muškaraca i dve žene i oterale svu stoku koju su našle u selu. Neprijatelj je zatim zapalio katune na pl. Bjelasici, s. D. Štitaricu i deo s. Podbišća.

9. 8. 1941 Italijanska divizija -Pusterija- ušla u Bijelo Polje.

1. 12. 1941 Crnogorski NOP odred za operacije n Sandžaku; posle desetodnevnog marša, izvršio napad na Pljevlja, gde se nalazio jak garnizon italijanske divizije -Pusterija-. Odred je, u oštrim borbama, uspeo da zauzme znatan deo grada, ali je bio prisiljen da se u zoru (2. decembra) povuče uz velike gubitke. Neprijatelj je imao 74 mrtva, oko 170 ranjenih vojnika, dok su partizanske snage imale 203 mrtva i 269 ranjenih boraca među kojima komandant Jezersko-šaranskog bataljona Dušan Obradović, zamenik političkog komesara Jezersko-šaranskog bataljona Vuk Knežević, pomoćnik političkog komesara Nikšićkog bataljona -Peko Pavlović- Lazar Radojević i bombaš Petar Jovićević, narodni heroji.

14. 12. 1941 U s. Drenovi (kod Nove Varoši), delovi italijanske divizije -Pusterija- iz Prijepolja napali VŠ NOP odreda Jugoslavije, ali se ovaj pod borbom izvukao.

23. 12. 1941 U s. Gaočiću (kod Rudog) delovi 1. proleterske NOU brigade uništile ojačanu četu italijanske divizije -Pusterija-. Zarobljena 124 italijanska vojnika a zaplenjeno: 5 minobacača, 3 mitraljeza, 9 p. mitraljeza i oprema za preko 200 vojnika.

24. 4. 1942 VŠ NOP i DV Jugoslavije uputio GŠ NOP odreda za Sandžak direktivu da preduzme efikasnija dejstva na italijansku diviziju -Pusterija- i održava najtešnju saradnju m 2. proleterskom NOU brigadom i Drinskim NO dobrovoljačkim odredom, koji su prebačeni na teren Sandžaka.

27. 4. 1942 VŠ NOP i DV Jugoslavije naredio GŠ NOP odreda za Sandžak da stalno napada jedinice italijanske divizije -Pusterija- na odseku Čajniče - Kovač pl. i na komunikaciji Pljevlja-Prijepolje.

1. 5. 1942 U s. Podkamenu (kod Čajniča) dva bataljona 2, proleterske NOU brigade i jedan bataljon 1. proleterske NOU brigade razbili jednu pešadijsku četu italijanske divizije -Pusterija-. Zbog sporosti jedinica određenih za evakuaciju i zbog intervencije jačih snaga iz Čajniča, veliki plen nije izvučen.

4. 5. 1942 Nastupajući od Rogatice, delovi nemačke 718. pešadijske divizije zauzeli Goražde. Manji deo grada na desnoj obali Drine zauzeli su delovi italijanske divizije -Pusterija- još 24. aprila.

6. 5. 1942 Kod s. Miljenog (na putu Čajniče-Goražde) dva bataljona 2. proleterske NOU brigade i jedan bataljon 1. proleterske NOU brigade, u petočasovnoj borbi, razbili manje delove italijanske divizije -Pusterija-. Poginulo je oko 100 neprijateljskih vojnika i zaplenjeno 5 p. mitraljeza, 1 minobacač i drugo.

10. 5. 1942 Delovi italijanske divizije -Pusterija-, nastupajući s pravca Goražda, zauzeli Foču, iz koje su se Vrhovni štab NOP i DV Jugoslavije i delovi 1. i 2. proleterske NOU brigade, Romanijskog NOP i Fočanskog NO dobrovoljačkog odreda pravovremeno povukli.

18. 5. 1942 U noćnom napadu na isturene položaje na Kruščici (kod Foče) delovi 2. proleterske NOU brigade razbili 141. četu bataljona >Bolcano- italijanske divizije -Pusterija-.

5. 6. 1942 Komanda italijanske divizije -Pusterija- uputila Višoj komandi oružanih snaga -Slovenija-Dalmacija- (Supersloda) izveštaj o iskustvima stečenim u borbi protiv partizanskih jedinica u toku okupatorsko-kvislinških operacija u proleće 1942. (tzv. treće ofanzive), u kome ističe da ofanzivne operacije protiv partizana predstavljaju veliku teškoću i skoro uvek se svode na -napad u prazno-, jer se - iznenađenje - osnovni uslov uspeha teško postiže; da partizani uvek napadaju noću, iz velike blizine, načelno 1-2 dana posle posedanja položaja ili mesta, po svaku cenu težeći ka iznenađenju, da su u napadu veoma uporni i energični, ističući se savršenim poznavanjem terena i brzinom pokreta, da uživaju pomoć stanovništva, da njihove komande brižljivo proučavaju akciju koju će izvesti. U izveštaju se, pored ostalog, predlaže: da se svaka kolona upućuje samo uz jaku pratnju, da se zastanci izvode samo na otkrivenom zemljištu, a garnizoni, na linijama operativnog snabdevanja, postave na razmacima ne većim od 30 km, te da se oko njih vrše bočna -čišćenja-. Na kraju se konstatuje: -naš rat je rat bez pozadine-. Supersloda je ta iskustva preporučila svim komandama armijskih korpusa.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Borbe u Crnoj Gori 1942. Pljevaljska bitka Petar Baćović 22. pešadijska divizija Cacciatori delle Alpi Nikšić Narodni heroji Jugoslavije Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 18. pešadijska divizija Messina Pirzio Biroli Partizanska taktika 38. pešadijska divizija Puglie Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Politički komesari u NOR-u Četnici u drugom svetskom ratu Pljevlja Foča Nova Varoš 48. pešadijska divizija Taro Vrhovni štab NOVJ 718. pešadijska divizija Operacija Foča Crnogorski partizanski odred 2. proleterska udarna brigada Pula Arso Jovanović Kolašin Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Dalmaciji 1942. Italijanski zločini u Jugoslaviji Bijelo Polje 19. pešadijska divizija Venecija Ustanak u NDH Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Prijepolje Goražde Italija u drugom svetskom ratu 1. proleterska udarna brigada Mojkovac Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Žene u ratu Ustanak u Crnoj Gori 1941. Operacija Trio