🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

5. dalmatinska udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 30 hronoloških zapisa, 6 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

0. 2. 1943 U Bos. Grahovu, po naređenju VŠ NOV i POJ, formirana 5. dalmatinska brigada 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske

13. 2. 1943 U Imotskom, po naređenju VŠ NOV i POJ, od 3. udarne 4. i 5. dalmatinske brigade formirana 9. divizija NOVJ, te prestao da postoji Štab 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske.

13. 8. 1943 U s. Plavnom (kod Knina), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana Kninska brigada (5. dalmatinska brigada 19. divizije NOVJ).

8. 10. 1943 Na putu Knin-Otrić jedinice Kninskog NOP odreda i 5. dalmatinske brigade 19. divizije NOVJ napale iz zasede auto-kolonu nemačke 114. lovačke divizije i uništile 3 kamiona i motocikl.

29. 10. 1943 Kod s. Borićevca jedinice 5. dalmatinske brigade 19. divizije NOVJ napale i razbile kolonu od 110 vojnika iz nemačke 373. legionarske divizije koji su išli iz Kulen-Vakufa za D. Lapac. Poginula su 33 a zarobljeno je 13 legionara i 1 nemački vojnik. Brigada je imala 1 ranjenog.

31. 10. 1943 Kod s. Doljana 5. dalmatinska brigada 19. divizije NOVJ, posle osmočasovne borbe, odbila napad delova nemačke 373. legionarske divizije i odbacila ih u D. Lapac. Brigada je imala 6 mrtvih i 12 ranjenih, dok gubici neprijatelja nisu utvrđeni.

11. 11. 1943 U s. Hrvace (kod Sinja) delovi 5. dalmatinske brigade 19. divizije NOVJ i Dinrskog NOP odreda napali 9. četu domobranskog 15. puka. Posle dvočasovne borbe statak razbijene posade je prihvatila četa nemačkih vojnika i s njim se povukla i Sinj. Zarobljeno je 56 domobrana, poginula 2 i ranjeno 11 neprijateljskih vojni a, dok su jedinice NOVJ imale 2 ranjena.

15. 12. 1943 U rejonu s. Strmice delovi 741. puka nemačke 114. lovačke divizije sa četnicima iz Knina napali 5. dalmatinsku brigadu 19. divizije NOVJ i u dvodnevnim borbama joj naneli gubitke od 7 mrtvih, 16 ranjenih i 11 zarobljenih.

24. 1. 1944 U s. Mlatovu, s. Oklaju i kod hidrocentrale Manojlovac jedinice 5. dalmatinske brigade 19. divizije NOVJ i Severnodalmatinskog NOP odreda razbile ustaške posade i odbacile ustašku kolonu koja je intervenisala iz Drniša.

25. 1. 1944 Kod Rudele (na putu Knin-Kistanje) 5. dalmatinska brigada 19. divizije NOVJ i Severnodalmatinski NOP odred razbili nemačku kolonu i uništili 14 kamiona, 3 automobila, 2 tenka i 4 topa.

24. 2. 1944 U s. Dobrom Selu (kod D. Lapca) 3. bataljon 5. dalmatinske brigade 19. divizije NOVJ zarobio 31 vojnika iz nemačke 1. brdske divizije.

18. 3. 1944 Kod s. Mođrinog Sela (blizu Benkovca) 2. bataljon 5. dalmatinske brigade 19. divizije NOVJ napao nemačku motorizovanu kolonu, iz koje je poginulo 30 vojnika a oštećeno 6 kamiona.

19. 3. 1944 Naredbom GŠ NOV i PO za Hrvatsku 5. dalmatinska brigada 19. divizije NOVJ dobila naziv udarna.

29. 3. 1944 Nemačke, ustaške i četničke snage iz s. Pirovca, s. Vodica, Skradina i Benkovca napale 5. dalmatinsku udarnu brigadu 19. divizije NOVJ u rejonu s. D. Ceranja (kod Biograda) da bi zaplenile materijal koji je ovim pravcem prebacivan sa obale u Bukovicu. Protivnapadom 5. brigade neprijatelj je odbačen u polazne rejone.

7. 4. 1944 U s. Lišanima (kod Benkovca) 5. dalmatinska udarna brigada 19. divizije NOVJ razbila posadu 5. ustaškog bataljona.

10. 4. 1944 Peta dalmatinska udarna brigada 19. divizije NOVJ razbila ustašku posadu i zauzela s. Lisičić (kod Benkovca).

19. 4. 1944 U Zrmanjskom klancu jedinice 5. dalmatinske udarne brigade 19. divizije NOVJ napale iz zasede nemačku motorizovanu kolonu i uništile 4 kamiona i putnički automobil.

14. 5. 1944 Peta dalmatinska udarna brigada 19. divizije NOVJ zauzela s. Đevrske (kod Knina) koje je branilo oko 500 četnika.

16. 5. 1944 U s. Bribiru (kod Skradina) 5. dalmatinska udarna brigada 19. divizije NOVJ razbila četničko-nemačku posadu.

5. 6. 1944 Na liniji Benkovac - s. Mostine delovi 5. dalmatinske udarne brigade 19. divizije NOVJ napali 3. bataljon 383. puka nemačke 373. legionarske divizije, te zarobili 1 oficira i 24 vojnika, a ubili i ranili oko 50, uz sopstvene gubitke od 4 mrtva i 5 ranjenih boraca.

12. 6. 1944 U s. Polači (kod Benkovca) 5. dalmatinska udarna brigada 19. divizije NOVJ u oštroj borbi razbila jedan bataljon 7. ustaške brigade.

16. 6. 1944 U rejonu s. Stankovci - s. Banjevci - s. Rađošinovac nemačke snage (2. bataljon 92. motorizovanog puka, Izviđački bataljon 392. legionarske divizije, delovi 891. puka 264. pešadijske divizije), ustaše i četnici iz Benkovca, Biograda i s. Bribirskih Mostina napali 5. dalmatinsku udarnu brigadu 1.9, divizije NOVJ. Brigada se noću 16/17. juna, posle jednodnevne borbe povukla u Bukovicu.

28. 6. 1944 Jedinice 5. dalmatinske udarne brigade 19. divizije NOVJ zauzele s. Lisičić (kod Benkovca) koje je branilo oko 100 ustaša.

23. 7. 1944 Iz zasede kod s. Bulića (na putu Benkovac - s. Bribirske Mostine) 3. bataljon 5. dalmatinske udarne brigade 19. divizije NOVJ uništio 5 neprijateljskih kamiona, 3 motocikla i 1 haubicu.

2. 8. 1944 Peta dalmatinska udarna brigada 19. divizije NOVJ razbila ustaško-domobransku posadu i zauzela s. Oklaj (kod Drniša).

13. 9. 1944 U s. Škabrnju (kod Zemunika) 5. dalmatinska udarna brigada 19. divizije NOVJ uništila ustašku posadu: poginulo 14, ranjeno 6 i zarobljeno 26 ustaša i 12 milicionera.

17. 9. 1944 Peta dalmatinska udarna brigada 19. divizije NOVJ izvršila napad na ustaško uporište u s. Zemuniku (kod Zadra) i ubila 45, ranila 22 i zarobila 21 ustašu, a pretrpela gubitke od 5 mrtvih, 12 ranjenih i 1 nestalog borca.

19. 9. 1944 Jedinice 5. dalmatinske udarne brigade 19. divizije NOVJ napale ustašku posadu i zauzele s. Nadin (kod Benkovca), ubivši 20, ranivši 3 i zarobivši 18 ustaša. Brigada je imala 10 poginulih i 21 ranjenog borca.

21. 10. 1944 Kod Obrovca 5. dalmatinska udarna brigada 19. divizije NOVJ napala nemačke položaje i u višečasovnoj borbi imala 6 mrtvih i 28 ranjenih boraca.

1. 11. 1944 Peta dalmatinska udarna brigada 19. divizije NOVJ napala delove nemačke 264. pešadijske divizije i četnike u s. Otonu, s. Pađenama i s. Očestovu (kod Knina). Posle višečasovne borbe zauzeto je jedino Očestovo. Prema nepotpunim podacima neprijatelj je imao 126 mrtvih, 52 ranjena i 3 zarobljena. Brigada je imala 13 poginulih, 60 ranjenih i 1 zarobljenog borca.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

7. ustaška brigada Borbe u Hrvatskoj 1942. 9. dalmatinska divizija NOVJ Borbe u Lici 1943. Sjevernodalmatinski partizanski odred 114. lovačka divizija 1. brdska divizija Vermahta Borbe u Dalmaciji 1943. Imotski Borbe u Lici 1944. 373. legionarska divizija Tiger Kninska operacija Borbe u Hrvatskoj 1943. Knin 10. krajiška udarna brigada Drniš 264. pešadijska divizija Kninski partizanski odred 3. dalmatinska udarna brigada Vodice 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ Zrmanja Vrhovni štab NOVJ Josip Broz Tito Sinj Četnici u drugom svetskom ratu Benkovac Zasede u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1944. 392. legionarska divizija (plava) Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Donji Lapac Bosansko Grahovo Saradnja četnika sa okupatorom