🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

5. italijanski armijski korpus

Za ovaj pojam je pronađeno 3 hronoloških zapisa, 192 dokumenata i 0 fotografija.

Dokumenti

Telegrafski izvještaj komande Petog armijskog korpusa od 28 rujna 1941 god. o napadu partizana na talijanski kamion na putu Novi - Jasenak

Naređenje Komande 5. armijskog korpusa od 29. septembra 1941. da potčinjene komande izveste o preduzetim represalijama povodom sabotaža i napada na italijanske vojnike

Izveštaj Komande 5. armijskog korpusa od 30. septembra 1941. Komandi 2. armije o pojačanoj komunističkoj propagandi među italijanskim vojnicima u Gospiću

Depeša Komande 5. armijskog korpusa od 30. septembra 1941. Komandi 2. armije o paljenju sela Zalužnice zbog zarobljavanja italijanskih oficira od strane partizana

Uputstvo komande Petog armijskog korpusa od 5 listopada 1941 god. o načinu kretanja trupa i transporta kroz pošumljene krajeve

Izveštaj Komande 5. armijskog korpusa od 5. oktobra 1941. Komandi 2. armije o operativnoj aktivnosti jedinica od 15. do 30. septembra 1941. godine

Podsetnik Komande 5. armijskog korpusa od 5. oktobra 1941. za postupak jedinica prilikom okupiranja teritorija Nezavisne Države Hrvatske između demilitarizovane zone i teritorije pod nemačkim trupama

Izvod iz izveštaja Komande 5. armijskog korpusa od 18. oktobra 1941. Komandi 2. armije o okupaciji teritorije Nezavisne Države Hrvatske između demilitarizovane zone i demarkacione linije s nemačkim trupama

Uputstvo Komande 5. armijskog korpusa od 20. oktobra 1941. borbi protiv ustanika

Uputstvo Komande 2. armije od 23. oktobra 1941. Komandi 5. armijskog korpusa o borbi protiv partizana

Izvještaj operacijskog odjeljenja Petog armijskog korpusa od 4 studenog 1941 god. o akcijama protiv partizana u Gorskom Kotaru

Izveštaj Komande 5. armijskog korpusa od 18. novembra 1941. Komandi 2. armije o situaciji i operacijama protiv partizanskih jedinica u zonama JasenakDrežnica, Gospić, Brinje i Hreljin

Izveštaj Komande 5. armijskog korpusa od 3. decembra 1941. Komandi 2. armije o aktivnosti jedinica u drugoj polovini novembra

Izveštaj Komande 5. armijskog korpusa od 18. decembra 1941. Komandi 2. armije o aktivnosti jedinica u prvoj polovini meseca

Mesečni izveštaj Komande 5. armijskog korpusa od 26. aprila 1942. Komandi 2. armije o političkoj i privrednoj situaciji na teritoriji korpusa

Izvještaj komande Petog armijskog korpusa od 15 svibnja 1942 god. o djelovanju talijanskih jedinica na području Like, Gorskog Kotara i Korduna

Izvadak iz dnevnog biltena Komande pogranične straže Petog armijskog korpusa od 19 svibnja 1942 god. o upadu partizana u Mali Bukovac

Izveštaj Komande granične straže 5. armijskog korpusa od 22. maja 1942. o partizanskoj aktivnosti u rejonu Ilirske Bistrice

Dnevno obavještenje Komande granične straže Petog armijskog korpusa od 30 svibnja 1942 god. o interniranju stanovništva i o akcijama partizana

Izvještaj Komande pogranične straže Petog armijskog korpusa od 6 lipnja 1942 god. o interniranju i strijeljanju članova partizanskih porodica sa područja Sušaka

Uputstvo Komande granične straže 5. armijskog korpusa od 10. juna 1942. o zadacima potčinjenih jedinica i nastavnih bataljona dodeljenih kao pojačanje za borbu protiv partizana

Izvod iz izveštaja Više komande oružanih snaga »Slonenija-Dalmacija« od 28. juna 1942. Generalštabu kopnene vojske o operativnoj delatnosti podređenih jedinica u toku maja 

Dopis Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 6. jula 1942. komandama 5, 6. i 18. armijskog korpusa u vezi s pružanjem pomoći u četničko-ustaškim pregovorima

Proglas zapovjedništva Petog armijskog korpusa i Prefekture Kvarner od 15 srpnja 1942 god. o zavođenju mjera protiv stanovništva Gorskog Kotara

Bilješka Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 26 srpnja 1942 god. o dejstvima Petog armijskog korpusa na području Like

Uputstvo Komande granične straže Petog armijskog korpusa od 31 svibnja 1942 god. o načinu djelovanja podređenih talijanskih jedinica u borbi protiv partizanskih jedinica Pete operativne zone

Letak izdat početkom rujna 1942 god. od strane komande Osamnaestog i Petog armijskog korpusa povodom završetka talijanske ofanzive na području Biokova

Depeša Komande 5. armijskog korpusa od 8. septembra 1942. Komandi 11. armijskog korpusa o napadima partizanskih jedinica na posade i postrojenja ž. st. Lička Jesenica, Kamanje i Zaluka

Depeša Komande 5. armijskog korpusa od 9. septembra 1942. Komandi 11. armijskog korpusa o partizanskim akcijama na teritoriji korpusa

Naređenje komande Petog armijskog korpusa od 13 rujna 1942 god. za izvođenje operacije na području Velike Kapele

Proglas komande Petog armijskog korpusa od 16 rujna 1942 god. upućen stanovništvu operativnog područja ovog korpusa

Operativna zapovest br. 2 Komande 5. armijskog korpusa od 21. septembra 1942. za izvođenje treće faze operacije na području Velike Kapele

Operativna zapovest br. 3 Komande 5. armijskog korpusa od 24. septembra 1942. za izvođenje četvrte faze operacije na području Velike Kapele

Direktive Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 25. septembra 1942. komandantu 5. armijskog korpusa o zadacima korpusa u predstojećim operacijama protiv partizanskih jedinica u Lici i duž železničke pruge Sušak Ogulin Karlovac

Naređenje komande Petog armijskog korpusa od 29 rujna za operaciju u Lici

Naređenje Komande 5. armijskog korpusa od 29. septembra 1942. za obustavljanje operacija na području Velike Kapele i o pre- meštanju potčinjenih jedinica za operaciju u Lici

Dnevni izveštaj Komande 5. armijskog korpusa od 29. septembra 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« o operacijama potčinjenih jedinica u toku 28. septembra

Izvještaj Komande Petog armijskog korpusa od 1 listopada 1942 god. o dejstvima potčinjenih i pridatih jedinica na području Korduna, Gorskog Kotara i Like

Izvještaj Komande Petog armijskog korpusa od 2 listopada 1942 god. o operacijama talijanskih jedinica na području Like, Korduna, Gorskog Kotara i Žumberka

Izvještaj Komande Petog armijskog korpusa od 3 listopada 1942 god. o dejstvima potčinjenih i pridatih jedinica na području Prve, Druge i Pete operativne zone

Zapovijest Komande Petog armijskog korpusa od 3 listopada 1942 god. za operaciju na području Like

Izvještaj Komande Petog armijskog korpusa od 3 listopada 1942 god. o rezultatima akcija do 30 rujna 1942 godine

Zapovijest Komande Petog armijskog korpusa od 5 listopada 1942 god. za operacije na području Like

Izvještaj Komande Petog armijskog korpusa od 6 listopada 1942 god. o dejstvima potčinjenih i pridatih jedinica

Izvještaj Komande Petog armijskog korpusa od 22 listopada 1942 god. o borbama potčinjenih jedinica

Zahtjev komande Petog armijskog korpusa od 10 studenog 1942 god. da se ustaškim jedinicama dodijeli oružje i oprema i odgovor, sa primjedbama, Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija

Izveštaj Komande 5. armijskog korpusa od 25. novembra 1942. o rezultatima operacija na području Velike Kapele i u Lici

Izvještaj Komande Petog armijskog korpusa od 5 prosinca 1942 god. o diverziji na pruzi Gračac - Gospić i o borbama na Žumberku

Operativni izveštaj Komande 5. armijskog korpusa od 15. decembra 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« o rezultatima operacija protiv partizanskih jedinica na području Gorskog kotara i Like u toku jesenjih meseci

Izveštaj Komande 5. armijskog korpusa od 28. decembra 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« o evakuaciji ustaško-domobranskog uporišta Udbina

Izvještaj Komande Petog armijskog korpusa od 30 prosinca 1942 god. o borbama na području Lovinac - Raduč

Izvještaj Komande Petog armijskog korpusa od 30 prosinca 1942 god. o napadu Šeste i Četrnaeste NO brigade NOV i PO Hrvatske na Gomirje

Izvještaj Komande Petog armijskog korpusa od 31 prosinca 1942 god. o borbama na području Gorskog Kotara i Like i o pripremama za prebacivanje talijanskih jedinica

Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 3 siječnja 1943 god. o borbama u rejonu Krašića i na području Gorskog Kotara

Izvještaj pomoćnika načelnika Štaba Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 11 siječnja 1943 god. o nesporazumu sa načelnikom Štaba Petog armijskog korpusa u vezi s pripremama za Četvrtu neprijateljsku ofanzivu

Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 12 siječnja 1943 god. o grupisanju jedinica NOV i PO Hrvatske u rejonu Saborski i rezultatima borbe za Ličku Jesenicu

Obavještajni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 13 siječnja 1943 god. o brojnom stanju, organizaciji i karakteru dejstva jedinica NOV i PO Hrvatske

Zapovijest Komande Petog armijskog korpusa od 15 siječnja 1943 god. za izvođenje operacije Weiss

Uputstvo Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 15 siječnja 1943 god. o budnosti podređenih jedinica, o načinu dejstva jedinica NOV i PO Jugoslavije i o odnosima sa njemačkim trupama u toku pretstojeće operacije Weiss

Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 16 siječnja 1943 god. o pokretima jedinica NOV i PO Hrvatske, napadu Talijana na Saborski i rezultatima borbe kod Josipdola

Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 17 siječnja 1943 god. o napadu na vojni transport kod Kamanja i borbama kod Ličke Jesenice

Iz izvještaja Komande Talijanskoga Petoga armijskog korpusa Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o akcijama partizana na području Žumberka

Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 19 siječnja 1943 god. o pokretima jedinica NOV i PO Hrvatske, napadu na vlak kod Kamanja i borbama kod ž. st. Lička Jesenica

Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 20 siječnja 1943 god. o otpočinjanju dejstva podređenih jedinica u operaciji Weiss

Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 21 siječnja 1943 god. o dejstvima potčinjenih i njemačkih jedinica protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Like i Korduna

Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 22 siječnja 1943 god. o borbama na području Like, Korduna i Žumberka 19, 20 i 21 siječnja

Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 23 siječnja 1943 god. o dejstvima podređenih i pridatih jedinica u toku operacije Weiss na području Like. Korduna i Gorskog Kotara na dan 21 i 22 siječnja 1943 godine

Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 23 siječnja 1943 god. o dejstvima sopstvenih i njemačkih jedinica u operaciji Weiss 22 i 23 siječnja

Razgovor načelnika Štaba Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija s Komandom Petog armijskog korpusa od 23 siječnja 1943 god. u vezi s dejstvom jedinica divizije ,,Re i Lombardia

Obavještenje Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 24 siječnja 1943 god. o dejstvima njemačkih jedinica na području Korduna i Banije na dan 22 siječnja

Naređenje Komande talijanskog Petog armijskog korpusa cd 24 siječnja 1943 god. za dalja dejstva podređenih jedinica na području Like i Korduna

Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 24 siječnja 1943 god. o dejstvima talijanskih i njemačkih snaga protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Like i Korduna na dan 22, 23 i 24 siječnja

Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 25 siječnja 1943 god. o zauzimanju Bruvna

Obavještenje Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 25 januara 1943 god. o naređenju Petom italijanskom armijskom korpusu da nastupa u pravcu Bihaća

Izvještaj Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 26 januara 1943 god. o nastupanju Petog armijskog korpusa u pravcu Bihaća

Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 26 siječnja 1943 god. o borbama na području Like i Korduna 24 i 25 siječnja 1943 godine

Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 26 siječnja 1943 god. o dejstvima potčinjenih jedinica na području Like i Gorskog Kotara 25 i 26 siječnja 1943 godine

Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 28 siječnja 1943 god. o dejstvima potčinjenih jedinica na području Like, Korduna i Gorskog Kotara

Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 29 siječnja 1943 god. o borbama na području Like i Korduna u toku 27 i 28 siječnja

Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 30 siječnja 1943 god. o ulasku njemačkih trupa u Bihać i o borbama na području Like

Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 31 siječnja 1943 god. o dejstvima potčinjenih jedinica na području Like

Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 2 veljače 1943 god. o dejstvima potčinjenih jedinica na području Like

Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 3 veljače 1943 god. o dejstvima potčinjenih jedinica na području Like u toku 2 i 3 veljače

Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 4 veljače 1943 god. u vezi sa sporom oko učešća talijanskih jedinica pri napadu na Bihać

Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 4 veljače 1943 god. o torbama na području Like u toku Četvrte ofanzive

Obavještenje Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 4 veljače 1943 god. u vezi s predviđenom akcijom za čišćenje Like

Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 6 veljače 1943 god. o dejstvima potčinjenih jedinica protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Like i Gorskog Kotara

Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 6 veljače 1943 god. o-traženju Komande njemačkih trupa u Hrvatskoj da se čisti Plješevica i područje zapadno od puta Karlovac - Slunj

Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 6 veljače 1943 god. o sastavu i rasporedu jedinica pod komandom divizije Sassari

Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 7 veljače 1943 god. o borbama kod Krbavice, Bruvna i G. Lapca i dejstvu potčinjenog vazduhoplovstva na području Like

Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 7 veljače 1943 god. o pokretima jedinica NOV i dejstvima potčinjenih jedinica i pridatog vazduhoolovstva na području Like

Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 10 veljače 1943 god. o borbama u Lici, diverzijama u Gorskom Kotaru i bombardovanju Mogorića i Srednje Gore

Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 11 veljače 1943 god. o pokretima jedinica NOV i PO Hrvatske i o dejstvima potčinjenih dijelova i vazduhoplovstva na području Like

Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 13 veljače 1943 god. o dejstvima podređenih jedinica i vazduhoplovstva na području Like i Gorskog Kotara

Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 14 veljače 1943 god. o prodoru podređenih jedinica u Kulen Vakuf

Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 16 veljače 1943 god. o akciji čišćenja na području Plaškog i napadu na kolonu u rejonu Boričevca

Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 16 veljače 1943 god. o borbama u rejonu G. Lapca i Boričevca i o napadu na kolonu kod Vodica

Zapovijest Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 16 veljače 1943 god. za ofanzivu na slobodni teritorij Gorskog Kotara

Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 17 veljače 1943 god. o borbama na komunikaciji Ostrvica - Boričevac

Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 17 veljače 1943 god. o rezultatima borbe u rejonu Boričevca u toku 15 i 16 veljače

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Borbe u Dalmaciji 1943. Ustanak u Dalmaciji 1941. 2. lička proleterska udarna brigada Operacija Fruška gora Bihać Donji Lapac Gospić Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Operacija Schwarz Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. 2. primorsko-goranski partizanski odred Borbe u Lici 1943. Vis Benito Mussolini Ante Pavelić 13. pešadijska divizija Re Partizanska avijacija Diverzije u oslobodilačkom ratu Sušak 8. kordunaška divizija NOVJ Albanija u drugom svetskom ratu Partizanska taktika Borbe na Jadranu 1944. Operacija Velika Kapela 13. primorsko-goranska divizija NOVJ Ilirska Bistrica Četnici u drugom svetskom ratu Ogulin Italija u drugom svetskom ratu 153. pešadijska divizija Macerata Borbe u Lici 1942. Borbe u Crnoj Gori 1943. Lička Jesenica 3. lička proleterska udarna brigada Ustanak u Crnoj Gori 1941. 15. kordunaška brigada (3. brigada 8. divizije) NOVJ Protivavionska odbrana u oslobodilačkom ratu Vrhovine Borbe u Hrvatskoj 1943. Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. 57. pešadijska divizija Lombardia Operacija Weiss 1. kordunaški partizanski odred 6. italijanski armijski korpus Karlovac Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Borbe u Hrvatskoj 1942. Borbe u Dalmaciji 1942. Avijacija u oslobodilačkom ratu 5. kordunaška udarna brigada (2. brigada 8. divizije NOVJ) Drežnica 11. italijanski armijski korpus 2. italijanska armija Borbe u Sloveniji 1942. Dragoljub Draža Mihailović 4. kordunaška udarna brigada (1. brigada 8. divizije NOVJ) Mario Roatta 6. lička proleterska divizija NOVJ Saradnja četnika sa okupatorom Britanija i Jugoslavija Slunj Bosiljevo Raduč Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Plaški Gračac Ni zrno žita okupatoru! 6. primorsko-goranska brigada (1. brigada 13. divizije) NOVJ Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Ustanak u Hrvatskoj 1941. Primorsko-goranski partizanski odred 18. italijanski armijski korpus 12. pešadijska divizija Sassari Italijanski zločini u Jugoslaviji 1. brza divizija Eugenio di Savoia