🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

5. kordunaška udarna brigada (2. brigada 8. divizije NOVJ)

Za ovaj pojam je pronađeno 35 hronoloških zapisa, 73 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

16. 9. 1942 U s. Radmanovoj Poljani (kod Vojnića), po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku od boraca 1. i 2. kordunaškog NOP odreda formirana 5. hrvatska NO brigada, a odredi rasformirani.

27. 9. 1942 Na r. Mrežnici kod Generalskog Stola jedinice 3. bataljona 5. hrvatske NO brigade porušile most.

28. 9. 1942 Između s. Tounja i s. Košara (na pruzi Karlovac-Ogulin) jedinice i. bataljona 5. hrvatske NO brigade porušile prugu i tt veze.

29. 9. 1942 Jedinice 2. bataljona 5. hrvatske NO brigade napale domobrane i žandarme u s. Vukmaniću (kod Vojnića), ali se posle kraće borbe morale povući zbog dolaska jakog neprijateljskog ojačanja iz Skakavca. U toku borbe neprijatelj je imao 10 mrtvih i ranjenih vojnika, a partizanske jedinice 7 mrtvih i 2 ranjena borca.

8. 10. 1942 Jedinice 5. hrvatske NO brigade razbile ustašku kolonu kod St. Sela (blizu Topuskog).

29. 10. 1942 Jedinice 7. hrvatske NO brigade, uz sadejstvo 5. hrvatske NO brigade i 3. bataljona Banijskog NOP odreda, zauzele domobransko uporište u s. Kukuruzarima (kod Kostajnice) i sva uporišta na pruzi Sunja-Kostajnica, zarobile 52 domobrana i zaplenile 51 pušku, 5 p. mitraljeza, 4 automata i 16.000 metaka.

4. 11. 1942 Igmeđu Sunje i Brđana I. i 3. bataljon 5. hrvatske NO brigade napali neprijateljski transportni voz, zapalili 11 vagona i zarobili 74 domobrana, ustaša i nemačka vojnika.

7. 11. 1942 Kod s. Zilića i s. D. Pastuše (blizu Petrinje) 1. bataljon 5. hrvatske NO brigade izvršio napad na 1. bataljon domobranske 2. brdske brigade i razbio ga.

12. 11. 1942 Kod Radić-brda i s. D. Dobretina (blizu Dvora na Uni) 3. bataljon 5. hrvatske NO brigade napao 3, bataljon 741. puka nemačke 714. divizije, ali se zbog jake neprijateljske artiljerijske i minobacačke vatre povukao prema G. Dobretinu.

12. 11. 1942 Kod s. Kamenskog Mosta i s. Katinovca (blizu Topuskog) 2. bataljon 5. hrvatske NO brigade napao ustašku kolonu i prinudio je na povlačenje u Topusko.

0. 5. 1943 U bolnici na Kordunu umro od tifusa zamenik političkog komesara 2. udarne brigade 8. divizije NOVJ Rade Janjanin, narodni heroj.

0. 6. 1943 Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku od 17. maja preimenovane brigade 8. divizije NOVJ: 4. udarna u 1. brigadu; 5. udarna u 2. brigadu i 15. udarna u 3. brigadu.

17. 6. 1943 Cetingrad zauzela 2. udarna brigada 8. divizije NOVJ i zarobila, a delom uništila, dve čete domobranskog 11. brdskog puka. Poginulo je 60, ranjeno 15 i zarobljeno 160 domobrana. Brigada je imala 13 mrtvih i 41 ranjenog. Tada je poginuo i Milan Čakširan, narodni heroj.

20. 6. 1943 U V. Kladuši 2. udarna brigada 8. divizije NOVJ i 4. banijska brigada Unske operativne grupe napale dva bataljona domobranskog 11. brdskog puka. Napad je sutradan obustavljen zbog pristizanja delova nemačke 114. lovačke divizije i domobranske 2, brdske brigade. Zarobljeno je 185, poginulo 40 i ranjeno 100 domobrana, dok su jedinice NOVJ imale 35 mrtvih, 121 ranjenog i 10 nestalih.

30. 7. 1943 Snage nemačke 114. lovačke divizije odbacile delove 2. udarne brigade 8. divizije NOVJ i zauzele Slunj.

30. 7. 1943 Na pruzi Ogulin-Karlovac 1. udarna i 2. udarna brigada 8. divizije NOVJ napale italijansko-domobranske posade na Globorničkom mostu i u s. Dubravama, ali napad nije uspeo zbog intervencije delova italijanske divizije -Mačerata- i oklopnog voza iz Ogulina. Jedinice 8. divizije su imale 10 mrtvih i 46 ranjenih, dok gubici neprijatelja nisu utvrđeni.

29. 8. 1943 U rejonu s. Ličkog Osika i s. Perušića 2. udarna brigada 8. divizije NOVJ napala delove 4. ustaške brigade. Angažujući jače snage iz Gospića, ustaše su posle dvodnevne borbe održale svoje položaje i nanele 2. brigadi gubitke od 5 mrtvih i 14 ranjenih, uz sopstvene gubitke od 10 mrtvih i 17 ranjenih.

14. 9. 1943 Kod Musulinskog Potoka (na putu Vrbovsko-Drežnica) 2. udarna brigada 8. divizije NOVJ razbila kolonu jačine oko 1300 četnika. Poginulo je i ranjeno preko 100, a zarobljeno 130 četnika. Brigada je imala 5 mrtvih i 11 ranjenih.

24. 9. 1943 Na ž. st. Generalski Stol (kod Karlovca) delovi 2. udarne brigade 8. divizije NOVJ napali četu domobranskog 20. železničko-stražarskog bataljona i zarobili 51 domobrana i 1 oficira.

4. 11. 1943 Kod ž. st. Košare (blizu Ogulina) 2. bataljon 2. udarne brigade 8. divizije NOVJ napao iz zasede i uništio 2 kamiona sa 11 ustaša i domobrana, a zarobio 2 domobrana i 1 ustašu.

17. 11. 1943 Kod s. Graberja (blizu Gline) 2. bataljon 1. udarne brigade 8. divizije NOVJ napao iz zasede nemačku auto-kolonu, ali je ovoj ubrzo stigla pomoć iz Petrinje. Bataljon je ubio 1 i ranio 1 nemačkog vojnika, a zapalio 2 i oštetio 8 kamiona.

10. 1. 1944 Između s. D. Dubrava i s. Generalskog Stola 2. i 4. bataljon 2. udarne brigade 8. divizije NOVJ porušili železničku prugu u dužini od 2 km.

27. 1. 1944 Kod s. D. Dubrava (na komunikaciji s. Generalski Stol - s. Tounj), iz zasede, 1. i 2. bataljon 2. udarne brigade 8. divizije NOVJ napali domobransku auto-kolonu i naneli joj gubitke od 21 mrtvog, 8 ranjenih i 41 zarobljenog vojnika i oficira. Zapaljeno je 5 kamiona, a zaplenjeno 5 p. mitraljeza, 30 pušaka, 3 pištolja, 1 automat, 3500 metaka, 150 pari odela, 200 pari cipela i druga oprema.

5. 2. 1944 Pod pritiskom 2. brigade 13. divizije NOVJ i 3. udarne brigade 8. divizije NOVJ delovi nemačke 392. legionarske divizije i ustaše napustili s. Dabar (kod Otočca).

10. 2. 1944 Na položajima Mudrić-glavici, s. Vain-Vrhu, s. Trojvrhu, Klekinji i s. Sabljaku (sev. od Plaškog) delovi 2. i 3. udarne brigade 8. divizije NOVJ napali delove nemačke 392. legionarske divizije i ustaše jačine dva bataljona, zauzeli s. Sabljak i Klekinju i prinudili neprijatelja da se povuče u pravcu s. Prodanoviča i s. Vojnovca.

4. 3. 1944 U s. Zdenčini (kod Jastrebarskog) 1 i 2. udarna brigada 8. divizije NOVJ napale delove nemačke 1. kozačke konjičke divizije. Posle petočasovne borbe, kada je neprijatelju stiglo pojačanje, jedinicama 8. divizije NOVJ naređeno je da se povuku. U toj borbi one su imale 7 mrtvih i 23 ranjena borca.

30. 3. 1944 Kod s. Mavrovića i s. D. Perjasice (blizu Slunja) delovi 2. udarne brigade 8. divizije NOVJ i Kordunaškog NOP odreda odbili napad delova nemačkog 1. lovačkog rezervnog puka i 33. ustaškog bataljona i prinudili ih na povlačenje u pravcu s. Sića.

2. 4. 1944 Kod s. Keića (blizu Ogulina) 3. bataljon 2. udarne brigade 8. divizije NOVJ napao delove nemačkog 1. lovačkog rezervnog puka, razbio ih i prinudio da se preko r. Mrežnice povuku u s. Generalski Stol, uz gubitke od 24 mrtva i 8 ranjenih vojnika.

5. 4. 1944 Jedinice 2. udarne brigade i Prateća četa 3. udarne brigade 8. divizije NOVJ i dva bataljona Kordunaškog NOP odreda zauzeli uporište s. Vukmanić (kod Karlovca) koje su branili delovi 1. bataljona domobranske 2. posadne brigade i delovi 10. ustaškog bataljona. Neprijatelj je imao 243 zarobljena, 73 mrtva i veći broj ranjenih vojnika i oficira. Zaplenjeno je: minobacač sa 50 mina, 3 p. mitraljeza, 37 pušaka, 10 500 metaka i druga oprema.

21. 5. 1944 U s. Primišlju i okolnim uporištima (kod Slunja) delovi 2. udarne i 3. udarne brigade 8. divizije NOVJ napali delove nemačkog 1. rezervnog lovačkog puka. Posle sedmočasovne borbe neprijatelj je odbačen u pravcu s. Tounja. Zarobljeno je 25, a ubijeno i ranjeno oko 140 nemačkih vojnika. Zaplenjeno je 47 pušaka, 1 mitraljez, 32 para odela, 17 konja i druga oprema. Jedinice 8. divizije NOVJ imale su 4 mrtva i 21 ranjenog borca.

5. 6. 1944 U s. Dugoj Resi i s. Belaju (kod Karlovca) 1. i 2. udarna brigada 8. divizije NOVJ napale ustašku i domobransku posadu. Napad nije uspeo, ali je neprijatelj imao oko 200 vojnika izbačenih iz stroja. Jedinice NOVJ imale su 9 mrtvih i 21 ranjenog borca.

15. 6. 1944 Posle tročasovne borbe 2. udarna brigada 8. divizije NOVJ i delovi Turopoljsko-posavskog NOP odreda zauzeli s. Buševac (kod V. Gorice) koje su branili delovi domobranske 4. posadne brigade.

8. 8. 1944 Oko 6000 neprijateljskih vojnika (iz nemačke 373. i 392. legionarske divizije, 4. ustaške brigade, domobranskog 10. lovačkog puka i četnici) iz s. Lovinca, Lapca, s. Ličkog Petrovog Sela, s. Babinog Potoka i s. Široke Kule otpočeli napad ka Krbavskom polju radi odbacivanja 35. divizije i 2. udarne brigade 8. udarne divizije NOVJ i prikupljanja žetve. Vodeći teške borbe neprijatelj je prošao kroz celu oslobođenu teritoriju Like, ali se, pod pritiskom jedinica NOVJ, 18. avgusta povukao u polazne garnizone.

22. 12. 1944 Na komunikaciji s. Ličko Petrovo Selo - Korenica (sada: Titova Korenica) jedinice 2. udarne brigade 8, udarne divizije NOVJ napale iz zasede nemačke i ustaške delove iz s. Ličkog Petrovog Sela. U osmočasovnoj borbi neprijatelj je prinuđen na povlačenje u polazni garnizon. Zapaljena su 3 kamiona, a 1 kamion i 2 prikolice su zaplenjeni.

23. 12. 1944 Na komunikaciji s. Ličko Petrovo Selo - Korenica (sada: Titova Korenica) jedinice 2. udarne brigade 8. udarne divizije NOVJ napale iz zasede nemačke delove iz Korenice i posle kraće borbe prinudile ih na povlačenje u polazni garnizon.

Dokumenti

Zapovijest Štaba 5. NO brigade Hrvatske iz druge polovine septembra 1942. god. 1. i 3. bataljonu za napad na blindirani voz na pruzi Karlovac - Ogulin

Pismo Okružnog komiteta KPH za Karlovac od 19. septembra 1942. zamenicima komesara Četvrte i Pete NO brigade Hrvatske

Brojno stanje i naoružanje Pete NO brigade Hrvatske na dan 26 rujna 1942 godine

lzveštaj političkog komesara Pete NO brigade od 27. septembra 1942. političkom komesaru Prve operativne zone Hrvatske

Izvještaj štaba Pete NO brigade Hrvatske od 28 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o akciji na pruzi Karlovac-Ogulin i o stanju komandnog kadra

Izvještaj štaba Pete NO brigade Hrvatske od 30 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o miniranju mosta na rijeci Mrežnici, rušenju željezničke pruge između Tounja i Košara i napadu na Vukmanić

Izvještaj Štaba Pete NO brigade od 12 listopada 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbi sa ustašama kod Kamenskog Mosta

Izvještaj Operativnog štaba Pete i Sedme NO brigade od 29 listopada 1942 god. zamjeniku komandanta Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske o napadu na željezničku stanicu Majur i stražare između Majura i Sunje

Izvještaj Operativnoga štaba Pete i Sedme NO brigade zamjeniku komandanta Glavnoga štaba NOP odreda Hrvatske o napadu na željezničku stanicu Majur i stražare između Majura i Sunje

Izvještaj štaba Pete NO brigade Hrvatske od 6 studenog 1942 god. štabu Prve operativne zone o napadu na Sunju

Izvještaj Štaba Pete NO brigade Hrvatske Štabu Prve operativne zone Hrvatske o napadu na Sunju

Naredba komandanta Pete NO brigade Hrvatske od 7 studenog 1942 god. o postavljanju rukovodilaca i pohvali Prvog bataljona

Izvještaj štaba Pete NO brigade Hrvatske od 10 studenog 1942 god. štabu Prve operativne zone o sukobu sa domobranima kod Jošavice

Izvještaj štaba Pete NO brigade Hrvatske od 11 studenog 1942 god. štabu Prve operativne zone o stanju obavještajne službe u brigadi

Izvještaj štaba Pete NO brigade od 20 studenog 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama sa Njemcima i ustašama kod Radić Brda, Kamenog Mosta i Katinovca

Izveštaj Štaba 8. NOU divizije od 10. januara 1943. političkom komesaru 1. korpusa NOV Hrvatske o političkom radu u 5. i 15. brigadi povodom napada na Saborski

Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 26 siječnja 1943 god. Štabu Pete NO brigade da sa jednim bataljonom posjedne položaj prema Furjanu

Izvještaj štaba Pete NO brigade od 8 veljače 1943 god. štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o borbi na Drenovači

Izvještaj štaba Pete NO brigade od 12 veljače 1943 god. štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o borbama na području Korduna i Like od 19 siječnja do 12 veljače

Izvještaj štaba Pete NOU brigade od 20 veljače 1943 god. štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o borbama kod Boričevca

Izvještaj štaba Pete NOU brigade od 26 veljače 1943 god štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o borbama kod Boričevca i Gornjeg Lapca

Izveštaj Politodela 5. udarne brigade 8. NOU divizije od 18. marta 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o radu SKOJ-a u toj brigadi

Izvještaj Štaba Pete NOU brigade od 19 ožujka 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o borbama na području Lešća

Izvještaj Štaba Pete NOU brigade od 30 ožujka 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o borbama na pruzi Vrhovine - Rudopolje

Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 9 travnja 1943 god. Štabu Pete NOU brigade da izvrši pripreme za ulazak u Otočac

Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 9 travnja 1943 god. komandiru Tenkovske čete da se stavi pod komandu Pete NOU brigade

Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 9 travnja 1943 god. Štabu Pete NOU brigade da bude spreman za ulazak u Otočac

Izvještaj Štaba Pete NOU brigade od 14 travnja 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o oslobođenju Otočca

Izvještaj Štaba Pete NOU brigade od 10 travnja 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o izvršenim akcijama i borbama na području Otočca od 31 ožujka do 10 travnja 1943 godine

Izvještaj Štaba Osme divizije od 9 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama Pete NO brigade na području Plaškog

Izvještaj Zapovjedništva Druge pješačke divizije od 21 lipnja 1943 god. o napadu dijelova Druge NOU brigade Osme divizije i Četvrte banijske NO brigade na Veliku Kladušu

Izvještaj Zapovjedništva Druge pješačke divizije od 17 lipnja 1943 god. o napadu Druge NOU brigade Osme divizije i Unske operativne grupe na V. Kladušu i Cetingrad

Izvještaj Zapovjedništva Druge pješačke divizije od 19 lipnja 1943 god. o zauzimanju Slunja od strane Treće NOU brigade i Cetingrada od strane Druge NOU brigade Osme divizije

Dopuna zapovijesti Štaba Druge NOU brigade Osme divizije NOV i PO Hrvatske od 20 lipnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Veliku Kladušu

Izvještaj Zapovjedništva Druge pješačke divizije od 20 lipnja 1943 god. o pripremi dijelova Druge NOU brigade Osme divizije i dijelova Četvrte banijske NO brigade za napad na Veliku Kladušu

Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 24 lipnja 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Cetingrad

Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 26 lipnja 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Veliku Kladušu

Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 26 lipnja 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o borbama kod Velike Kladuše

Naredba Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 29 lipnja 1943 god. o pohvali Druge NOU brigade Osme divizije za pokazano junaštvo i upornost u borbi za oslobođenje Cetingrada

Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 29 lipnja 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o borbama kod Cetingrada

Zapovijest Štaba Druge NOU brigade osme divizije od 25 srpnja 1943 god. podređenim jedinicama da postave zasjedu i unište neprijateljsku bojnu kod Krstinje

Zapovijest Štaba Druge NOU brigade Osme divizije od 29 srpnja 1943 god. podređenim jedinicama za obezbjeđenje napada na Globornički most

Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 2 kolovoza 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o obezbjeđenju napada na Globornički most

Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 8 kolovoza 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o čišćenju četnika na području Male Kapele

Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 22 kolovoza 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o rezultatima borbe protiv četnika na području Dabra

Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 28 kolovoza 1943 god. o pojavi Druge NOU brigade Osme divizije u zoni Kosinja

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 30 kolovoza 1943 god. o dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske na željezničke objekte i o borbi Druge NOU brigade Osme divizije NOV i PO Hrvatske između Ličkog Osika i Budaka

Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 22 rujna 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na most kod Trošmarije

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 22 rujna 1943 god. o dejstvima Druge NO brigade Braće Radića u reonu Varaždin - Ludbreg i napadu dijelova Druge NOU brigade Osme divizije na uporište Trošmarija

Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 3 rujna 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o borbama kod Perušića i o drugim akcijama

Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 4 rujna 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o čišćenju četnika na području Male Kapele

Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 17 rujna 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o razbijanju četnika na području Drežnice i o drugim akcijama

Izvod iz izveštaja Brigadnog komiteta Skoja 2. NOU brigade 8. divizije od 29. septembra 1943. Pokrajinskom komitetu Skoja za Hrvatsku

Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 5 listopada 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o borbama prilikom blokade Ogulina

Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 16 listopada 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o borbi na liniji Ogulin - Modruš

Izveštaj zamenika političkog komesara 2. NOU brigade 8. divizije od 25. oktobra 1943. Centralnom komitetu Komunističke partije Hrvatske

Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 1 studenog 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o borbi na cesti Josipdol - Modruš

Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 5 studenog 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na neprijateljske kamione na cesti Oštarije - Tounj

Naređenje Štaba Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije od 19 studenog 1943 god. Štabu Druge NOU brigade Osme divizije da se usiljenim maršem prebaci na područje Topuskog

Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 28 studenog 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Hrastovicu i borbama na liniji Petrinja - Gora

Zapovijest Štaba Druge udarne NO brigade Osme divizije NOV Jugoslavije od 18. prosinca 1943. god. za napad na muslimansku miliciju Huske Miljkovića u Cazinskoj krajini

Izvještaj Štaba Druge udarne NO brigade od 21. prosinca 1943. god. Štabu Osme divizije NOV Jugoslavije o čišćenju Cazinske krajine od muslimanske milicije Huske Miljkovića

Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 2 siječnja 1944 god. Štabu Osme divizije o rezultatima čišćenja muslimanske milicije na području Cazina

Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 19 siječnja 1944 god. Štabu Osme divizije o borbama na području Ogulina od 9 do 19 siječnja

Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 29 siječnja 1944 god. Štabu Osme divizije o borbama kod Bosiljeva od 20 do 26 siječnja

Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 31 siječnja 1944 god. Štabu Osme divizije o napadu na neprijateljsku autokolonu na komunikaciji Donje Dubrave-Tounj

Zapovijest Štaba Druge NOU brigade Osme divizije od 9 februara 1944 god. za napad na Trojvrh i Vain Vrh

Zapovijest Štaba Druge NOU brigade Osme divizije od 3 marta 1944 god. podređenim jedinicama za prebacivanje preko Kupe

Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 18 marta 1944 god. Štabu Osme divizije o borbama kod Skradnika od 13 do 16 marta

Zapovijest Štaba Druge NOU brigade Osme divizije od 2 aprila 1944 podređenim jedinicama za napad na neprijatelja u selu Keić

Izvještaj Štaba Osme divizije od 5 aprila 1944 Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbama Druge NOU brigade na prostoriji Mavrović - Donja Perjasica - Kestenjak - Keić

Izvještaj Štaba 2. brigade od 17. avgusta 1944. Štabu 8. divizije o borbama na području Plitvički Leskovac - Prijeboj - Ćujića Krčevina - Uvalica

Zapovijest Štaba 2. brigade 8. divizije NOV od 30. oktobra 1944. podređenim jedinicama za rušenje željezničke pruge Sisak - Zagreb

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Korenica Hrvatsko domobranstvo Banijski partizanski odred 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) Otočac Borbe u Hrvatskoj 1944. Gospić Drežnica 4. banijska udarna brigada 4. kordunaška udarna brigada (1. brigada 8. divizije NOVJ) Borbe u Lici 1944. 15. kordunaška brigada (3. brigada 8. divizije) NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1942. Glina 714. pešadijska divizija Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Ni zrno žita okupatoru! Glavni štab Hrvatske Četnici u drugom svetskom ratu Huska Miljković Sisak Bolnice u oslobodilačkom ratu 392. legionarska divizija (plava) Narodni heroji Jugoslavije Duga Resa Slunj Komunistička partija Hrvatske Cazin Topusko Karlovac 7. banijska udarna brigada Vasilj Gaćeša Plaški Diverzije u oslobodilačkom ratu 2. pješačka divizija (NDH) Borbe u Lici 1943. 35. lička divizija NOVJ Politički komesari u NOR-u 114. lovačka divizija Napad NOVJ na Glinu 1943. Varaždin SKOJ 5. italijanski armijski korpus Velika Kladuša 153. pešadijska divizija Macerata 14. primorsko-goranska brigada (2. brigada 13. divizije) NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1943. Zasede u oslobodilačkom ratu Bosiljevo Hrvatska Kostajnica Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Saradnja četnika sa okupatorom 8. kordunaška divizija NOVJ 373. legionarska divizija Tiger Napad NOVJ na Majur decembra 1942. Operacija Wechselbalg Donji Lapac Ludbreg 2. kordunaški partizanski odred Vojnić Tifus u ratu 1. kordunaški partizanski odred Jastrebarsko Ogulin 17. slavonska udarna brigada 2. gorski zdrug (NDH) Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 1. kozačka divizija Vermahta Vrhovine 4. ustaška brigada Operacija Adler Italija u drugom svetskom ratu Petrinja