🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

5. pješačka divizija (NDH)

Za ovaj pojam je pronađeno 4 hronoloških zapisa, 6 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

22. 10. 1941 Domobranska 5. pešadijska divizija (snagama oko 9 bataljona) otpočela napad od Sarajeva prema Rogatici. U oštrim sedmodnevnim borbama delovi Romanijskog i Kalinovičkog NOP odreda su slomili napad i zaustavili neprijatelja na liniji Pale-Prača-Mokro.

25. 8. 1942 U Birču jedinice nemačke 718, pešadijske divizije, sa delovima domobranske 3. i 5. pešadijske divizije, ustaške 1. brigade i mesnim milicijskim i četničkim bataljonima (ukupno 7-8.000), okružile 6. istočnobosansku NOU brigadu i Birčanski NOP odred i otpočele koncentričan napad (operaciju -S-) s ciljem da ih unište. Veštim manevrima, partizanske snage su izbegle udare, tako da je neprijatelj 9. septembra obustavio dejstva ne postigavši nikakav uspeh.

6. 2. 1945 Nemačka 297. pešadijska, 7. SS -Princ Eugen- i 1. kozačka konjička divizija i borbena grupa -Fišer- (ojačana 11. pukom 11. nemačke vazduhoplovno-poljske divizije i delovi ustaško-domobranske 5. pešadijske divizije prešli u koncentričan napad na virovitički mostobran. Toga dana su zauzeli Feričane, Orahovicu, s. Suhomlaku i s. Čačince sutradan s. Mikleuš, s. Slat. Drenovac, s. Ćeralije i Voćin, 8. februara Podravsku Slatinu, s. Grubišno Polje, s. Vel. Barnu, Pleternicu i neke položaje na Bilo-gori, a 9. februara Viroviticu i Slav. Požegu. Zbog toga je Štab 3. armije NOVJ, od 8. do 10. februara, povukao 16. udarnu, 36. udarnu i 51. udarnu diviziju NOVJ i Osječku udarnu brigadu 12. udarne divizije NOVJ na levu obalu r. Drave, 10. korpus i 40. udarnu diviziju NOVJ na područje Daruvara, a 12. udarnu diviziju NOVJ u okolinu Slav. Požege.

26. 4. 1945 Jedinice 1. udarne brigade -Braća Radić- 32. divizije JA posle dvodnevnih žestokih borbi protiv delova ustaško-domobranske 5. pešadijske divizije, oslobodile M. Grđevac (kod Virovitice) i prinudile neprijatelja na povlačenje prema Bjelovaru.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

32. zagorska divizija NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu Virovitica Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 51. makedonska divizija NOVJ Borbe u Slavoniji 1945. 40. slavonska divizija NOVJ Kalinovik 297. pešadijska divizija Bosansko Grahovo Borbe u Hrvatskoj 1945. Daruvar 1. kozačka divizija Vermahta 10. zagrebački korpus NOVJ Kalinovički partizanski odred Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. 12. slavonska divizija NOVJ Završne operacije u Jugoslaviji 11. vazduhoplovno-poljska divizija Vermahta 6. istočnobosanska proleterska udarna brigada Bjelovar 718. pešadijska divizija Sarajevo Avijacija u oslobodilačkom ratu Slavonska Požega Birčanski partizanski odred Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Saradnja četnika sa okupatorom Pleternica 7. SS divizija Prinz Eugen Udarna brigada Braća Radić Voćin Podravska Slatina Grubišno Polje Ustanak u NDH Osječka udarna brigada