🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

5. pješačka divizija (NDH)

Za ovaj pojam je pronađeno 4 hronoloških zapisa, 6 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

22. 10. 1941 Domobranska 5. pešadijska divizija (snagama oko 9 bataljona) otpočela napad od Sarajeva prema Rogatici. U oštrim sedmodnevnim borbama delovi Romanijskog i Kalinovičkog NOP odreda su slomili napad i zaustavili neprijatelja na liniji Pale-Prača-Mokro.

25. 8. 1942 U Birču jedinice nemačke 718, pešadijske divizije, sa delovima domobranske 3. i 5. pešadijske divizije, ustaške 1. brigade i mesnim milicijskim i četničkim bataljonima (ukupno 7-8.000), okružile 6. istočnobosansku NOU brigadu i Birčanski NOP odred i otpočele koncentričan napad (operaciju -S-) s ciljem da ih unište. Veštim manevrima, partizanske snage su izbegle udare, tako da je neprijatelj 9. septembra obustavio dejstva ne postigavši nikakav uspeh.

6. 2. 1945 Nemačka 297. pešadijska, 7. SS -Princ Eugen- i 1. kozačka konjička divizija i borbena grupa -Fišer- (ojačana 11. pukom 11. nemačke vazduhoplovno-poljske divizije i delovi ustaško-domobranske 5. pešadijske divizije prešli u koncentričan napad na virovitički mostobran. Toga dana su zauzeli Feričane, Orahovicu, s. Suhomlaku i s. Čačince sutradan s. Mikleuš, s. Slat. Drenovac, s. Ćeralije i Voćin, 8. februara Podravsku Slatinu, s. Grubišno Polje, s. Vel. Barnu, Pleternicu i neke položaje na Bilo-gori, a 9. februara Viroviticu i Slav. Požegu. Zbog toga je Štab 3. armije NOVJ, od 8. do 10. februara, povukao 16. udarnu, 36. udarnu i 51. udarnu diviziju NOVJ i Osječku udarnu brigadu 12. udarne divizije NOVJ na levu obalu r. Drave, 10. korpus i 40. udarnu diviziju NOVJ na područje Daruvara, a 12. udarnu diviziju NOVJ u okolinu Slav. Požege.

26. 4. 1945 Jedinice 1. udarne brigade -Braća Radić- 32. divizije JA posle dvodnevnih žestokih borbi protiv delova ustaško-domobranske 5. pešadijske divizije, oslobodile M. Grđevac (kod Virovitice) i prinudile neprijatelja na povlačenje prema Bjelovaru.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Slavonska Požega 1. kozačka divizija Vermahta Kalinovički partizanski odred Voćin Virovitica Borbe u Hrvatskoj 1945. 10. zagrebački korpus NOVJ Bosansko Grahovo Osječka udarna brigada Daruvar Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Sarajevo 6. istočnobosanska proleterska udarna brigada Avijacija u oslobodilačkom ratu Ustanak u NDH 7. SS divizija Prinz Eugen 718. pešadijska divizija Saradnja četnika sa okupatorom 51. makedonska divizija NOVJ Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Grubišno Polje Četnici u drugom svetskom ratu 11. vazduhoplovno-poljska divizija Vermahta Birčanski partizanski odred 40. slavonska divizija NOVJ Završne operacije u Jugoslaviji 12. slavonska divizija NOVJ Udarna brigada Braća Radić 297. pešadijska divizija Kalinovik Borbe u Slavoniji 1945. Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Pleternica 32. zagorska divizija NOVJ Podravska Slatina Bjelovar