🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

5. slovenska udarna brigada Simon Gregorčič

Za ovaj pojam je pronađeno 8 hronoloških zapisa, 4 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

0. 4. 1943 U s. Tolminskim Ravnama (kod Tolmina) 5. slovenačka NOU brigada -Simon Gregorčič- napala kolonu iz sastava italijanske divizije -Veneto- i posle kraće borbe je odbacila ka Tolminu, nanevši joj veće gubitke.

10. 4. 1943 Naredbom Štaba Primorske operativne zone NOV i PO Slovenije formirane 5. slovenačka NOU brigada -Simon Gregorčić- (od jedinica Južnoprimorskog NOP odreda) i 6. slovenačka NOU brigada -Ivan Gradnik- (od jedinica Severnoprimorskog NOP odreda). Bataljoni ovih brigada su do kraja aprila dejstvovali samostalno na odvojenim sektorima, a tada su se spojili radi prodora u Benešku Sloveniju i proširenja oslobodilačkog pokreta na ovo područje.

10. 5. 1943 U rejonu s. Kamnica - Kovačićeva planina - pl. Klevnik (kod Tolmina) jake snage italijanske divizije -Veneto- napale 5. slovenačku NOU brigadu -Simon Gregorčič-. Brigada se uveče, posle borbe vođene celog dana, izvukla i sutradan predanila kod r. Soče, odakle je izvršila pokret preko s. Livka na pl. Matajur (kod Kobarida).

22. 6. 1943 Kod zaseoka Kodra (blizu Idrije) patrola 5. slovenačke NOU brigade -Simon Gregorčič- uništila italijanski autobus s posadom 1. pokretnog odreda karabinijera. Poginulo je 15, a teško ranjeno 5 karabinijera i zaplenjeno je njihovo naoružanje.

27. 6. 1943 Štab Primorske operativne zone NOV i PO Slovenije naredio Štabu 5. slovenačke NOU brigade -Simon Gregorčič- da jedan bataljon uputi na područje Trsta gde će prihvatiti novopridošle borce iz Trsta, Tržića i Krasa i transportovati ih u Dolenjsku radi naoružavanja i obuke, kao i da intenzivnije preduzima diverzantske akcije na komunikacijama.

28. 6. 1943 Na padinama pl. Nizkog vrha, kod s. Stolbice u Reziji, delovi 2. bataljona 5. slovenačke NOU brigade -Simon Gregorčič- razbili italijansku jedinicu teritorijalne odbrane iz Trbiža. Poginulo je 5 i zarobljeno 8 italijanskih vojnika.

3. 8. 1943 Na osnovu naredbe VŠ NOV i POJ izvršeno preimenovanje 1. i 2. slovenačke divizije u 14. i 15. diviziju NOVJ. Istovremeno su brigade zadržale stare nazive i dobile nove redne brojeve, pa su preimenovane: 2. brigada u 4. slovenačku NOU brigadu -Matija Gubec-, 3. brigada u 5. slovenačku NOU brigadu -Ivan Cankar-, 4. brigada u 2. slovenačku NOU brigadu -Ljubo Šercer-, 6. brigada -Ivan Gradnik- (u čiji je sastav ranije ušla i 5. slovenačka NOU brigada -Simon Gregorčič-) u 3. slovenačku NOU brigadu -Ivan Gradnik-.

0. 11. 1943 Slovenačka NO brigada -Simon Gregorčič- uključena u sastav 19. slovenačke NO brigade -Srečko Kosovel-.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

6. slovenska udarna brigada Ivan Gradnik Italija u drugom svetskom ratu 19. slovenska udarna brigada Srečko Kosovel Mobilizacija u oslobodilačkom ratu 3. udarna divizija NOVJ 4. (kasnije 2.) slovenska udarna brigada Ljubo Šercer 3. slovenska udarna brigada Ivan Cankar Trst 17. slovenska (1. soška) brigada Simon Gregorčič Severnoprimorski partizanski odred 15. slovenska divizija NOVJ Slovenska udarna brigada Matija Gubec Borbe u Sloveniji 1943. 2. proleterska divizija NOVJ Diverzije u oslobodilačkom ratu 5. krajiška udarna divizija NOVJ