🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

5. slovenska udarna brigada Simon Gregorčič

Za ovaj pojam je pronađeno 8 hronoloških zapisa, 4 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

0. 4. 1943 U s. Tolminskim Ravnama (kod Tolmina) 5. slovenačka NOU brigada -Simon Gregorčič- napala kolonu iz sastava italijanske divizije -Veneto- i posle kraće borbe je odbacila ka Tolminu, nanevši joj veće gubitke.

10. 4. 1943 Naredbom Štaba Primorske operativne zone NOV i PO Slovenije formirane 5. slovenačka NOU brigada -Simon Gregorčić- (od jedinica Južnoprimorskog NOP odreda) i 6. slovenačka NOU brigada -Ivan Gradnik- (od jedinica Severnoprimorskog NOP odreda). Bataljoni ovih brigada su do kraja aprila dejstvovali samostalno na odvojenim sektorima, a tada su se spojili radi prodora u Benešku Sloveniju i proširenja oslobodilačkog pokreta na ovo područje.

10. 5. 1943 U rejonu s. Kamnica - Kovačićeva planina - pl. Klevnik (kod Tolmina) jake snage italijanske divizije -Veneto- napale 5. slovenačku NOU brigadu -Simon Gregorčič-. Brigada se uveče, posle borbe vođene celog dana, izvukla i sutradan predanila kod r. Soče, odakle je izvršila pokret preko s. Livka na pl. Matajur (kod Kobarida).

22. 6. 1943 Kod zaseoka Kodra (blizu Idrije) patrola 5. slovenačke NOU brigade -Simon Gregorčič- uništila italijanski autobus s posadom 1. pokretnog odreda karabinijera. Poginulo je 15, a teško ranjeno 5 karabinijera i zaplenjeno je njihovo naoružanje.

27. 6. 1943 Štab Primorske operativne zone NOV i PO Slovenije naredio Štabu 5. slovenačke NOU brigade -Simon Gregorčič- da jedan bataljon uputi na područje Trsta gde će prihvatiti novopridošle borce iz Trsta, Tržića i Krasa i transportovati ih u Dolenjsku radi naoružavanja i obuke, kao i da intenzivnije preduzima diverzantske akcije na komunikacijama.

28. 6. 1943 Na padinama pl. Nizkog vrha, kod s. Stolbice u Reziji, delovi 2. bataljona 5. slovenačke NOU brigade -Simon Gregorčič- razbili italijansku jedinicu teritorijalne odbrane iz Trbiža. Poginulo je 5 i zarobljeno 8 italijanskih vojnika.

3. 8. 1943 Na osnovu naredbe VŠ NOV i POJ izvršeno preimenovanje 1. i 2. slovenačke divizije u 14. i 15. diviziju NOVJ. Istovremeno su brigade zadržale stare nazive i dobile nove redne brojeve, pa su preimenovane: 2. brigada u 4. slovenačku NOU brigadu -Matija Gubec-, 3. brigada u 5. slovenačku NOU brigadu -Ivan Cankar-, 4. brigada u 2. slovenačku NOU brigadu -Ljubo Šercer-, 6. brigada -Ivan Gradnik- (u čiji je sastav ranije ušla i 5. slovenačka NOU brigada -Simon Gregorčič-) u 3. slovenačku NOU brigadu -Ivan Gradnik-.

0. 11. 1943 Slovenačka NO brigada -Simon Gregorčič- uključena u sastav 19. slovenačke NO brigade -Srečko Kosovel-.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

3. udarna divizija NOVJ 5. krajiška udarna divizija NOVJ Mobilizacija u oslobodilačkom ratu 15. slovenska divizija NOVJ 3. slovenska udarna brigada Ivan Cankar Severnoprimorski partizanski odred 19. slovenska udarna brigada Srečko Kosovel 6. slovenska udarna brigada Ivan Gradnik Diverzije u oslobodilačkom ratu 4. (kasnije 2.) slovenska udarna brigada Ljubo Šercer Italija u drugom svetskom ratu Trst 17. slovenska (1. soška) brigada Simon Gregorčič 2. proleterska divizija NOVJ Slovenska udarna brigada Matija Gubec Borbe u Sloveniji 1943.