🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

5. srpska brigada (3. južnomoravska)

Za ovaj pojam je pronađeno 32 hronoloških zapisa, 33 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

13. 1. 1944 GŠ NOV i PO za Srbiju izdao naredbu da se na pl. Jastrepcu formira 3. južnomoravska NO brigada i reorganizuje Jastrebački NOP odred. Naredbom je određen Štab brigade i Štab odreda.

14. 1. 1944 Kod s. V. Plane (blizu Prokuplja), po naređenju GŠ NOV i PO za Srbiju, formirana 3. južnomoravska NO brigada, sastava tri bataljona, U sastav te brigade su ušli dva bataljona i jedna četa Jastrebačkog NOP odreda i dve čete Rasinskog NOP odreda. Istovremeno je reorganizovan i Jastrebački NOP odred.

16. 1. 1944 Na Umcu (na putu Prokuplje-Kuršumlija) 3. južnomoravska NO brigada iz zasede napala 12 kamiona sa bugarskim vojnicima. Poginulo je preko 30 vojnika a zapaljena su 3 kamiona. Ostali vojnici su se spasli bekstvom za Prokuplje. Oboren je jedan bugarski izviđački avion.

25. 1. 1944 Radi lakšeg rukovođenja u izvođenju zajedničkih operacija, GŠ NOV i PO za Srbiju formirao Privremeni operativni štab za 2. i 3. južnomoravsku NO brigadu.

28. 1. 1944 Između s. Draguše i s. Međuhane (blizu Prokuplja) 2. i 3. južnomoravska NO brigada napale četnički Toplički korpus i odred SDS iz Blaca, koji su se tu prikupljali radi napada na jedinice NOVJ u Toplici. Posle oštre višečasovne borbe neprijatelj je proteban ka Blacu uz gubitke od preko 30 mrtvih i 70 ranjenih. Gubici brigada: 8 mrtvih i 13 ranjenih boraca.

10. 2. 1944 Kod s. Bajčinca (blizu Prokuplja) 3. južnomoravska NO brigada odbila napad 2. bataljona bugarskog 123. pešadijskog puka, ojačanog artiljerijom i minobacačima, i jedne čete SDS. Napad je podržavala bugarska avijacija. Brigada je imala 6 mrtvih i 6 ranjenih, dok neprijateljski gubici nisu ustanovljeni. Oboren je jedan bugarski avion.

15. 2. 1944 Četnički Rasinski i Toplički korpus i delovi Velikomoravske grupe četničkih korpusa preduzeli napad na 3. južnomoravsku NO brigadu, Jastrebački i Zaječarsko-timočki NOP odred, Ozrenski partizanski bataljon i jedinice komande područja i komandi mesta na pl. Jastrepcu, s ciljem da ih nabace u dolinu r. Toplice i tu, uz pomoć bugarskih jedinica (koje su zatvarale dolinu Toplice), unište. Borbe su vođene do 24. februara. U njima je, po naređenju GŠ NOV i PO za Srbiju, uzela učešća i 4. južnomoravska NO brigada. Jedinice NOVJ su uspele da odbrane slobodnu teritoriju i prisile neprijatelja da se povuče ka pl. Kopaoniku i u polazne garnizone.

16. 2. 1944 U s. Devči (kod Prokuplja) 3. južnomoravska NO brigada, Zaječarsko-timočki i Jastrebački NOP odred i Ozrenski partizanski bataljon napali delove četničkog Rasinskog korpusa. Borba je vođena celu noć. Četnici, razbijeni, u neredu su se povukli preko s. Klisurice ka s. V. Plani. Poginulo je 58 i ranjen je veći broj četnika. Gubici jedinica NOVJ: 12 mrtvih i ranjeniii. Zaplenjeno: mitraljez, automat i 25 pušaka.

19. 2. 1944 U s. V. Plani (blizu Prokuplja) 3. južnomoravska NO brigada, Zaječarsko-timočki NOP odred i Ozrenski partizanski bataljon napali četnički Rasinski korpus i delove četničkog Topličkog korpusa. Ne uspevši da odbace četnike, u zoru su se jedinice NOV i POJ povukle na južne padine pl. Jastrepca. U borbi je poginulo 20 četnika, a zaplenjeni su p. mitraljez, automat i 6 pušaka. Gubici jedinica NOV i POJ: 4 mrtva i 4 ranjena borca.

23. 2. 1944 Kod s. Džigolja (blizu Prokuplja) 3. južnomoravska NO brigada, Zaječarsko-timočki NOP odred i Ozrenski partizanski bataljon vodili ceo dan borbu protiv delova bugarske 27. pešadijske divizije, podržanih avtijacijom, koji su pošli u pomoć četnicima u s. V. Plani. Jedinice NOVJ su se uveče povukle ka pl. M. Jastrepcu uz gubitke od 6 mrtvih i 10 ranjenih, dok je više neprijateljskih vojnika poginulo i ranjeno. Zaplenjeni su 4 mitraljeza i radio-stanica a oboren je jedan bugarski avion. Za vreme borbe četnici su iskoristili odsutnost jedinica NOV i POJ i neometano se povuki iz s. V. Plane ka Blacu i r. Rasini. Sutradan su se i bugarske jedinice povratile u Prokuplje.

29. 2. 1944 U s. Beloljinu (kod Prokuplja) 3. južnomoravska NO brigada, Zaječarsko-timočki NOP odred i Ozrenski partizanski bataljon napali ojačani bataljon bugarskog 123. pešadijskog puka. Posle borbe vođene celu noć, zbog snažnog otpora neprijatelja, jedinice NOV i POJ su odustale od daljeg napada i povukle se ka pl. Jastrepcu i pl. Vidojevici. Neprijatelj je imao oko 20 mrtvih i 5 zarobljenih. Gubici jedinica NOV i POJ: 4 mrtva i 4 ranjena borca. Zaplenjeni su 2 minobacača, mitraljez, 4 p. mitraljeza i 17 pušaka.

7. 3. 1944 Kod s. Grevca (blizu Kruševca), u borbi 3. južnomoravske brigade i Rasinskog NOP odreda protiv četničke Resavske brigade, poginula 34 četnika. Gubici jedinica NOV: 1 mrtav i 1 ranjen borac.

8. 3. 1944 Kod s. Rlice (blizu Kruševca) 3. južnomoravska NO brigada i Rasinski NOP odred iznenada napali četničku Rasinsku brigadu i razbili je. Poginulo je 30 četnika.

20. 3. 1944 Kod s. Kuline (na pl. M Jastrepcu) 3. južnomoravska NO brigada napala četnički Resavski korpus (oko 500 četnika) i u borbi vođenoj ceo dan prisilila ga na povlačenje ka r. J. Moravi. Poginulo je 35 i zarobljeno 8 četnika. Zaplenjeno: p. mitraljez, 15 pušaka, municija i 800.000 dinara.

13. 4. 1944 U s. Lomnici (kod Kruševca) 2. i 3. južnomoravska NO brigada i Rasinski NOP odred napali na oko 700 nemačkih vojnika. U oštroj borbi neprijatelj je potpuno razbijen. Poginulo je 150 nemačkih vojnika, 48 ih se udavilo u nabujaloj r. Rasini, a ostatak se spasao bekstvom ka Kruševcu. Oko 150 vojnika SDS i oko 1000 četnika trebalo je da sadejstvuju nemačkim vojnicima, ali viđevši njihovo stradanje nisu ni stupili u borbu. Zaplenjeno: 14 p. mitraljeza, 6 automata, 50 pušaka i dosta druge opreme. Gubici jedinica NOV i POJ: 6 mrtvih i 7 ranjenih boraca.

15. 5. 1944 Kod s. Kormana (blizu Aleksinca) 5. srpska NO brigada napala bugarski transportni voz i zarobila 16 bugarskih vojnika.

20. 5. 1944 Otpočeo napad 21. divizije NOVJ (bez 5. srpske brigade) na četničku grupaciju (Jablanički, Južnomoravski i Vardarski korpus - ukupno oko 1200 četnika) u G. Jablanici. U borbama vođenim do 28. maja u širem rejonu s. Oruglice (kod Lebana), u kojima je od 23. maja uzela učešća i 22. divizija NOVJ (bez 8. srpske brigade), četnička grupacija je razbijena. Po sopstvenom priznanju četničke komande poginulo je 40, ranjeno 41 i zarobljeno 310 četnika, mada su gubici bili veći. Zaplenjeno je, pored ostalog, 15 p. mitraljeza i 142 puške.

29. 5. 1944 U rejonu Čokotinog groba (blizu Kruševca) jedinice četničkog Rasinskog korpusa, potpomognute jednim bataljonom 5. puka SDK, napale 5. srpsku brigadu 21. divizije NOVJ. Napad je odbijen i neprijatelj odbačen ka s. Đunisu.

29. 5. 1944 Kod s. Đunisa (na putu Niš-Stalać) 5. srpska NO brigada srušila transportni voz. Poginulo je oko 150 nemačkih i bugarskih vojnika; zarobljeno je 16 bugarskih i 1 nemački vojnik; zaplenjena je veća količina ratnog materijala.

3. 6. 1944 Kod s. Dobrog Dola (blizu Kuršumlije) 21. divizija NOVJ (bez 5. srpske brigade) napala četnički 1. kosovski korpus i četničku 1. i 2. kosaničku brigadu. Četnici su, razdvojeni u dve grupe, odbačeni ka s. Rači.

4. 6. 1944 Kod s. Rače (blizu Kuršumlije) 21. divizija NOVJ (bez 5. srpske brigade) napala četnički 1. kosovski korpus i četničku 1. i 2. kosaničku brigadu. U borbama vođenim ovog i narednog dana jedinice NOVJ su uspele da proteraju četnike ka Kosovu polju, zarobivši veći broj četnika.

15. 6. 1944 Dvadeset prva udarna divizija NOVJ napala na Blace, koje su branili ojačani 2. bataljon bugarskog 123. puka, 20-40 nemačkih vojnika i manji delovi SDS. Napad na samo mesto je vršila 5. srpska brigada, dok je 4. srpska brigada zatvorila pravac koji iz Prokuplja i s. Beloljina vođi ka Blacu, a 6. srpska brigada je zatvarala pravac od Kuršumlije. Usled prodora jednog bugarskog bataljona iz Beloljina i Prokuplja u Blace, 21. divizija se povukla posle 36 časova borbe.

18. 7. 1944 Na položaju Jankova klisura - Javorac - Lepenac oko 3.000 četnika napali 6. srpsku brigadu 21. udarne divizije NOVJ i odbacili je na Crnu čuku i Požar. Protivnapadom 6. brigade i jednog bafaljona 5. srpske brigade 21. udarne divizije povraćen je Lepenac, a zatim su dve četničke kolone razbijene i gonjene, preko s. Sibnice, sve do blizu Blaca. Četnici su imali oko 100 mrtvih i ranjenih i 20 zarobljenih. Zaplenjena su 2 p. mitraljeza i 50 pušaka. Divizija je imala 3 mrtva i 18 ranjenih boraca.

9. 8. 1944 Četvrta i 5. srpska udarna brigada 21. udarne divizije NOVJ napale Kuršumliju. Zbog snažnog otpora bugarskih i nemačkih vojnika, pripadnika SDS i četnika, nisu uspele da je zauzmu, pa su se povukle ka s. Samokovu i s. Barlovu.

1. 9. 1944 Rasformirana 6. srpska brigada 21. udarne divizije NOVJ, a njeno ljudstvo ušlo u sastav 4. i 5. srpske udarne brigade iste divizije.

13. 9. 1944 Kod s. Guglja (na komunikaciji Požega-Čačak) 5. srpska udarna brigada 21. udarne divizije NOVJ, u kratkoj borbi, uništila 2 nemačka automobila i 2 motocikla, ubila 2 i zarobila 5 nemačkih vojnika i zaplenila 2 p. mitraljeza, 1 automat i 2 pištolja. Zatim je srušila most na putu, pokidala prugu i spalila ž. stanicu Jelen-Do.

20. 9. 1944 Kod s. Brđana i s. Jablanice (blizu G. Milanovca) 2. proleterska udarna i 5. srpska udarna brigada 21. udarne divizije NOVJ vodile borbu protiv delova nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i četnika koji su pokušali da se od Čačka i s. Knića probiju u G. Milanovac. Neprijatelj je zadržan na 3 lan od G. Milanovca. Poginulo je 28, ranjeno 68 i zarobljeno 10 neprijateljskih vojnika, a zaplenjeno je 10 pušaka. Gubi- jedinica 21. divizije: 1 mrtav i 3 ranjena borca.

21. 9. 1944 Delovi 7. SS divizije -Princ Eugen-, posle borbe protiv jedinica 2. proleterske udarne brigade 21. udarne divizije NOVJ, probili se iz Čačka u G. Milanovac, a zatim nastavili proboj prema Rudniku i Kragujevcu, Istoga dana je 4. srpska udarna brigada vodila borbu protiv četnika na položaju Ržanik-Parac i kod s. Banje (blizu G. Milanovca), a 5. srpska udarna brigada protiv nemačkih vojnika na Mutinjskoj kosi (iznad Rudnika). Neprijatelj je imao 17 mrtvih, 35 ranjenih i 40 zarobljenih, a 21. divizija 2 mrtva i 6 ranjenih i kontuzovanih boraca.

22. 9. 1944 Tri bataljona 2. proleterske udarne brigade 21. udarne divizije NOVJ, posle kraće borbe, zauzeli G. Milanovac. Istog dana 4. srpska udarna brigada u okolini s. Belog Polja (kod G. Milanovca) vodila borbu protiv četnika Levačke brigade i pripadnika SDS a 5. srpska udarna brigada protiv delova nemačkog 14. puka 7 SS divizije -Princ Eugen- kod Rudnika i G. Trešnjevice. Neprijatelj je imao 33 poginula, 65 ranjenih i 110 zarobljenih. Zaplenjeno je 140 pušaka, 3 mitraljeza i dosta drugog materijala. Jedinice NOVJ imale su 4 mrtva i 5 ranjenih boraca.

23. 9. 1944 U s. Lipovcu i s. Vraćevšnici (kod G. Milanovca) 4. srpska udarna brigada 21. udarne divizije NOVJ napala četničke snage i, posle petočasovne borbe, slomila njihov otpor i zauzela ta sela. Istog dana je 5. srpska udarna brigada napala na oko 300 četnika u s. Zagradu i odbacila ih prema s. Šatornji a na položaju s. Salaši - Rudnik - s. Zagrade vodila borbu protiv delova nemačke 7 SS divizije -Princ Eugen-. Neprijatelj je imao 62 poginula i oko 50 ranjenih; zarobljeno je 108 četnika. Zaplenjeno je: 3 p. mitraljeza, oko 110 pušaka, 3 vagona brašna i dosta druge opreme. Jedinice NOVJ su imale 5 mrtvih i. 18 ranjenih i kontuzovanih boraca.

25. 9. 1944 Na položaju s. Prnjavor - s. Vraćevšnica (kod Kragujevca) delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, četnička 1. i 2. gružanska i Levačka brigada i jedan bataljon SDS napali na jedan bataljon 5. srpske udarne brigade 21. udarne divizije NOVJ. Posle duže borbe bataljon 5 brigade se povukao na liniju s. Svračkovci - Vrletna strana. Neprijatelj je imao 7 mrtvih i 12 ranjenih.

28. 9. 1944 Kod s. Majdana (blizu G. Milanovca) 5. srpska udarna brigada 21. udarne divizije NOVJ vodila borbu protiv zaštitnih delova nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i odbacila ih ka drumu G. Milanovac - Rudnik, nanevši im gubitke od 30 mrtvih i 40 ranjenih, i uništivši 2 kamiona sa prikolicom. Brigada je imala 1 ranjenog borca.

Dokumenti

Naredba Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 13 januara 1944 god. o postavljanju štaba Treće južnomoravske NO brigade

Izveštaj delegata Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 16 januara 1944 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o formiranju Treće južnomoravske NO brigade, njenom organizacionom stanju i prvoj borbi protiv Bugara

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 25 januara 1944 god. o formiranju Operativnog štaba za Drugu i Treću južnomoravsku NO brigadu

Izveštaj Štaba Pete srpske udarne brigade od 15 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o napadu na selo Martince

Izveštaj Štaba Pete srpske udarne brigade od 16 novembra 1944 godine Štabu Dvadeset prve NOU divizije o napadu na selo Martinci

Izveštaj Štaba Pete srpske NO brigade Dvadeset prve NOU divizije od 15 jula 1944 god Štabu divizije o situaciji u rejonu Kuršumliske Banje

Izveštaj Štaba Pete srpske NOU brigade Dvadeset prve NOU divizije od 1 avgusta 1944 god. Štabu divizije o rasporedu brigade

Izveštaj Štaba Pete srpske NOU brigade Dvadeset prve NOU divizije od 9 avgusta 1944 god. Štabu divizije o neuspelom napadu na Kuršumliju

Izveštaj Štaba Pete srpske NOU brigade Dvadeset prve NOU divizije od 17 avgusta 1944 god. Štabu divizije o situaciji na položaju brigade

Izveštaj Štaba Pete srpske NOU brigade Dvadeset prve NOU divizije od 22 avgusta 1944 god. o situaciji na položajima Brigade i demonstrativnom napadu na Blace

Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 27 avgusta 1944 god. Štabu Pete srpske NOU brigade Dvadeset prve NOU divizije za preuzimanje položaja Desete krajiške NOU brigade između Razbojne i Blaca

Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 3 septembra. 1944 god. štabovima Druge proleterske, Četvrte i Pete srpske NOU brigade za razmeštaj duž komunikacije Brus - Milentija i mobilizaciju ljudstva radi popune jedinica Divizije

Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 5 septembra 1944 god. štabovima Druge proleterske, Četvrte i Pete srpske NOU brigade za forsiranje Ibra na sektoru Ušće - Pusto Polje

Zapovest Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 9 septembra 1944 god. štabovima Druge proleterske, Četvrte i Pete srpske NOU brigade za prebacivanje na prostoriju Vučkovica - Donji Dubac i obezbeđivanje prema Čačku, Guči i Ivanjici

Naređenje Štaba Dvadeset prve divizije od 10 septembra 1944 god. štabovima Druge proleterske, Četvrte i Pete srpske NOU brigade za napad na Guču

Izveštaj Štaba Pete srpske NOU brigade Dvadeset prve NOU divizije od 10 septembra 1944 god. Štabu Divizije o prelazu preko komunikacije Kraljevo - Ušće

Izveštaj Štaba Pete srpske udarne brigade od 15 septembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o pokretu i borbama brigade od 12 do 15 septembra 1944 godine

Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 24 septembra 1944 god. Štabu Pete srpske udarne brigade za razbijanje četnika na prostoru Belo Polje - Konjuša - Vraćevšnica

Izveštaj Štaba Pete srpske NOU brigade od 26 septembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o borbi protiv Nemaca i četnika kod s. Vraćevšnice

Izveštaj Štaba Pete srpske udarne brigade od 29 septembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o borbama protiv neprijateljskih jedinica od 23 do 28 septembra

Izveštaj Štaba Pete srpske udarne brigade od 12 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o borbama protiv Nemaca na liniji Gvozdenjak - Kokoljevac

Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 16 oktobra 1944 god. Štabu Pete srpske brigade da se poveže sa Četvrtom brigadom i napadne Nemce na prostoru Boleč-Kaluđerica

Izveštaj Štaba Pete srpske brigade Dvadeset prve NOU divizije od 16 oktobra 1944 god. Štabu divizije o proboju nemačke motorizacije kroz položaj Brigade na komunikaciji Boleč-Beograd

Izveštaj Štaba Pete srpske brigade Dvadeset prve NOU divizije od 16 oktobra 1944 god. Štabu divizije o toku borbe sa Nemcima kod Boleča

Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Pete srpske udarne brigade Dvadeset prve NOU divizije za 1, 2 i 3 novembar 1944 godine

Izveštaj Štaba Pete srpske udarne brigade od 5 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o situaciji na otseku brigade

Izvod iz Operaciskog dnevnika Pete srpske udarne brigade Dvadeset prve NOU divizije za 4 i 5 novembar 1944 godine

Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Pete srpske udarne brigade Dvadeset prve NOU divizije za 6 i 7 novembar 1944 godine

Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Pete srpske udarne brigade Dvadeset prve NOU divizije za 8 i 9 novembar 1944 godine

Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Pete srpske udarne brigade Dvadeset prve NOU divizije za 10 i 11 novembar 1944 godine

Izveštaj Štaba Pete srpske udarne brigade od 17 decembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o smeni jedinica Druge proleterske brigade

Izveštaj Štaba Pete srpske udarne brigade od 23 decembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o borbama brigade u toku 22 decembra

Izveštaj Štaba Pete srpske brigade Dvadeset prve NOU divizije od 5 januara 1945 god. Štabu divizije o borbama protiv Nemaca 3 januara kod Donjeg Novog Sela

Fotografije

Povezane odrednice

1. kosovski korpus JVuO Lebane Zaječar Četnici u drugom svetskom ratu Ivanjica Vardarski korpus JVuO Avijacija u oslobodilačkom ratu Bugarska u drugom svetskom ratu Borbe na Kosovu i Metohiji Brus Bitka za Srbiju Blace Saradnja četnika sa okupatorom Čačak 5. krajiška udarna divizija NOVJ 4. srpska brigada (2. južnomoravska) Užička Požega Kruševac Sremski front 6. srpska brigada (4. južnomoravska) Diverzije u oslobodilačkom ratu 8. srpska brigada (6. južnomoravska) Kuršumlija Rasinski korpus JVuO Resavska četnička brigada Borbe u Srbiji 1944. 22. srpska divizija NOVJ Zasede u oslobodilačkom ratu 7. SS divizija Prinz Eugen Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Zaječarsko-timočki partizanski odred Kraljevo Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Sremu 1945. Borbe u Srbiji 1945. Toplica u oslobodilačkom ratu Velika Plana Kragujevac Timočki korpus JVuO Jastrebački partizanski odred Južnomoravski korpus JVuO Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Gornji Milanovac Prokuplje 2. proleterska udarna brigada Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju 21. srpska divizija NOVJ Glavni štab Srbije Toplički korpus JVuO Jablanički korpus JVuO Aleksinac Rasinski partizanski odred 10. krajiška udarna brigada Srpska državna straža (nedićevci)