🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

5. vojvođanska udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 8 hronoloških zapisa, 26 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

17. 11. 1943 U s. Ratkovićima (kod Brčkog), po naređenju GŠ NOV i PO za Vojvodinu, formirana 5. vojvođanska NOU brigada 16. udarne divizije NOVJ.

10. 12. 1943 Kod s. Brnjičana (blizu Gračanice) 5. vojvođanska brigada 16. udarne divizije NOVJ odbila napad oko 500 vojnika Ruskog zaštitnog korpusa i 300 zelenokadrovaca i odbacila ih u Gračanicu, uz gubitke od 40 mrtvih. Brigada je imala 1 mrtvog i 10 ranjenih.

24. 12. 1943 Posle -čišćenja- Majevice i Semberije, jake nemačke snage su pomerile ofanzivna dejstva prema Trebavi i Posavini. Zbog brzog prodora motorizovanih delova pravcima Tuzla - Gračanica - s. Srnice - Brčko, Brčko - Bos. Šamac i Bos. Šamac - Gradačac - s. Srnice našle su se 1, 3. i 5. vojvođanska NOU brigada 16. udarne divizije NOVJ poluokružene na uzanom prostoru Trebave, Pošto im forsiranje r. Bosne noću 25/26. decembra nije uspelo, brigade su se 27. decembra, izbegavajućl borbu s nemačkim snagama, probile na Majevicu pravcem s. Sokol - Srebrenik. U pokretu je zaostalo oko 120 boraca, pa su ih većinom zarobili četnici.

16. 2. 1944 Peta vojvođanska udarna brigada (ojačana 3. bataljonom 2. vojvođanske udarne brigade) 16. udarne divizije NOVJ, izvršila napad na Gračanicu i zauzela je (sem bolnice). U zoru, zbog jakog otpora neprijatelja, povukla se uz gubitke od 10 mrtvih i 31 ranjenog borca.

13. 9. 1944 Na Ivi (kod Pecke) jedinice 5. vojvođanske udarne brigade 36. udarne divizije NOVJ, posle kraće borbe, razbile oko 100 četnika Jadarske brigade.

15. 9. 1944 Na pl. Medvedniku završene dvodnevne borbe jedinica 12. udarnog korpusa NOVJ protiv oko 3.000 četnika. Neprijatelj je, uz osetne gubitke, odbačen ka Valjevu. U tim borbama je samo iz 5. vojvođanske udarne brigade 36, udarne divizije NOVJ poginulo 14 a ranjeno 18 boraca i rukovodilaca.

24. 9. 1944 U s. Lipnici (kod Loznice) dva bataljona 5. vojvođanske udarne brigade 36. udarne divizije NOVJ izvršili napad na oko 25 nemačkih vojnika i 200 pripadnika SDS i, posle dvočasovne borbe, odbacili ih ka s. Lešnici, zaplenivši 2 minobacača i mitraljez. Istovremeno su kod s. Kozjaka dva bataljona te brigade vodili borbu protiv oko 400 pripadnika SDS i RZK, ali nisu uspeli da zauzmu njihove položaje.

27. 10. 1944 Jedinice 16. udarne divizije NOVJ i 5. vojvođanske udarne brigade 36. udarne divizije, posle oštre borbe, oslobodile Rumu.

Dokumenti

Naredbe Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine o formiranju Četvrte i Pete vojvođanske brigade, otseka pri glavnom štabu, Drugog sremskog, Trećeg bačko-baranjskog NOP odreda i komandi područja

Izvještaj političkog komesara Pete vojvođanske brigade od 8 decembra 1943 god. političkom komesaru Šesnaeste NOU divizije o situaciji na prostoriji Srebrnik - Dabojevići

Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Pete vojvođanske brigade Trideset šeste NOU divizije

Izvještaj Štaba Pete vojvođanske brigade Štabu Šesnaeste NOU divizije o akcijama Brigade u februaru 1944. godine

Izveštaj političkog komesara 5. vojvođanske brigade od 2. januara 1944. političkom komesaru 16. NOU divizije o moralno-političkom stanju

Izvještaj Štaba Pete vojvođanske brigade od 13. februara 1944. Štabu Šesnaeste NOU divizije o organizacionom stanju i vojno-političkom radu u Brigadi

Izveštaj zamenika političkog komesara 5. vojvođanske brigade od 15. februara 1944. Divizijskom komitetu KPJ 16. NOU divizije o partijsko-političkom radu

Zapovijest Štaba Pete vojvođanske brigade od 16. februara 1944. potčinjenim jedinicama za napad na Gračanicu

Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba Pete vojvođanske brigade za prvu polovinu marta upućen 16. marta 1944. Štabu Trideset šeste NOU divizije

Izvještaj Štaba Pete vojvođanske brigade od 30. marta 1944. Štabu Trideset šeste NOU divizije o borbi kod Donjeg Zovika

Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 5. vojvođanske brigade za drugu polovinu marta dostavljen 12. aprila 1944. Štabu 36. NOU divizije

Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 5. vojvođanske brigade za prvu polovinu aprila dostavljen 19. aprila 1944. Štabu 36. NOU divizije

Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 5. vojvođanske brigade za drugu polovinu aprila upućen 26. maja 1944. Štabu 36. NOU divizije

Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 5. vojvođanske brigade o dejstvu Brigade od 8. do 25. maja, upućen 26. maja 1944. Štabu 36. NOU divizije

Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 5. vojvođanske brigade od 1. do 7. maja, upućen 27. maja 1944. Štabu 36. NOU divizije

Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 5. vojvođanske brigade dostavljen 17. juna 1944. Štabu 36. NOU divizije

Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 5. vojvođanske brigade o dejstvima u prvoj polovini jula dostavljen 17. jula 1944. Štabu 36. NOU divizije

Izvještaj Štaba 5. vojvođanske brigade od 25. jula 1944. Štabu 36. NOU divizije o borbi kod Petrovića i Brda

Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 5. vojvođanske brigade od 2. avgusta 1944. dostavljen Štabu 36. NOU divizije

Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 5. vojvođanske brigade od 1. septembra 1944. dostavljen Štabu 36. NOU divizije o aktivnosti brigade u drugoj polovini avgusta

Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 5. vojvođanske brigade od 17. septembra 1944. dostavljen Štabu 36. NOU divizije o aktivnosti u toku prve polovine septembra

Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Pete vojvođanske brigade Trideset šeste NOU divizije od 16 do 20 oktobra 1944 godine

Naređenje Štaba Trideset šeste vojvođanske NOU divizije od 26 oktobra 1944 god. Štabu Pete vojvođanske brigade za sadejstvo snagama koje napadaju Rumu

Naređenje Štaba Trideset šeste NOU divizije od 7 novembra 1944 god. Štabu Pete vojvođanske brigade da zauzmu položaje na Manđeloškim vinogradima

Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Pete vojvođanske brigade od 1 do 15 novembra 1944 godine

Naređenje Štaba Pete vojvođanske brigade od 6 decembra 1944 godine štabovima bataljona i prištansnim jedinicama za forsiranje Dunava i napad na Vukovar

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Hrvatskoj 1944. Bolnice u oslobodilačkom ratu Glavni štab Vojvodine Ruski zaštitni korpus 36. vojvođanska divizija NOVJ Bosanski Šamac Tuzla Borbe u Slavoniji 1944. Saradnja četnika sa okupatorom Gradačac Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Voćin Ruma Srpska državna straža (nedićevci) Sremski front Brčko Druga neprijateljska ofanziva Loznica Vukovar Četnici u drugom svetskom ratu 12. vojvođanski korpus NOVJ Borbe u Sremu 1943. 4. vojvođanska udarna brigada 16. vojvođanska divizija NOVJ Bitka za Srbiju Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Gračanica Valjevo 2. vojvođanska udarna brigada Politički komesari u NOR-u Srebrenik Borbe u Srbiji 1944.