🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

51. makedonska divizija NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 37 hronoloških zapisa, 4 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

3. 10. 1944 Po naređenju VŠ NOV i POJ, GŠ NOV i PO za Makedoniju izdao naredbu da se na teritoriji 3. operativne zone, od 50. i 51. (makedonske) divizije NOVJ, formira Bregalničko-strumički korpus NOVJ.

19. 10. 1944 U duhu direktive GŠ NOV i PO za Makedoniju, Štab 51. divizije NOVJ izdao zapovest: da 4. NO brigada preseće komunikaciju Valandovo-Strumica, 20. NO brigada pravac Strumica-Radovište, 21. NO brigada pravac Strumica - Novo Selo, Artiljerijska brigada pravac Strumica-Berovo i da na pomenutim komunikacijama nanose neprijatelju što veće gubitke i otežavaju mu izvlačenje.

21. 10. 1944 Iz s. Čanaklija i s. Gečerlija (kod Strumice) 21. makedonska i Artiljerijska brigada 51. divizije NOVJ proterale nemačke delove. Neprijatelj je imao 8 poginulih vojnika.

21. 10. 1944 Kod Radovišta 20. makedonska brigada 51. divizije NOVJ celoga dana vodila borbu protiv nemačkih delova koji su se iz Strumice izvlačili za Štip. Brigada je imala 5 mrtvih i 8 ranjenih boraca.

22. 10. 1944 U rejonu Gološca (na komunikaciji Valandovo-Strumica) 4. makedonska brigada 51. divizije NOVJ srušila most, napala nemačku kolonu i uništila 1 top, 1 vučno vozilo i 4 kamiona. Neprijatelj je imao 49 mrtvih i ranjenih i 2 zarobljena vojnika, dok je 4. brigada imala 5 ranjenih boraca.

23. 10. 1944 Posle teških borbi protiv nemačkih snaga koje su se iz Strumice probijale za Štip, 20. makedonska brigada 51. divizije NOVJ zauzela Radovište koje je dvaput prelazilo iz ruke u ruku. Nemačke jedinice su, pri napuštanju grada, zapalile oko 80 kuća. Neprijatelj je imao 17 mrtvih, a 20. brigada je imala 5 mrtvih i 5 ranjenih boraca.

29. 10. 1944 Štab Bregalničko-strumičkog korpusa NOVJ izdao zapovest 51. diviziji NOVJ da oslobodi Strumicu. Divizija je istog dana izdala zapovest da napad svim snagama otpočne 1. novembra u 2 časa.

31. 10. 1944 Otpočele petodnevne borbe 51. divizije NOVJ za konačno oslobođenje Strumice, koju je branila nemačka borbena grupa -Katner-.

0. 11. 1944 Rasformiran Subotički i Somborski[Po drugom podatku Somborski NOP odred rasformiran je 31. oktobra.] NOP odred. Njihovo ljudstvo je ušlo u sastav jedinica 51. udarne divizije NOVJ.

1. 11. 1944 Kod s. Popčeva i s. Vodoča i između Tri Vode i s. Čepela (na komunikaciji Valandovo-Strumica) 51. divizija Bregalničko-strumičkog korpusa NOVJ vodila teške borbe protiv jedinica nemačke Borbene grupe -Katner- i kolona koje su nastupale iz Valandova prema Strumici. Poginulo je oko 30 neprijateljskih vojnika.

3. 11. 1944 Pod pritiskom jačih nemačkih snaga, koje su se povlačile iz Strumice za Štip, 20. makedonska brigada 51. divizije NOVJ, posle borbi u rejonu Radovišta, povukla se za s. Kaluđericu i s. Dukatino.

4. 11. 1944 Štab Bregalničko-strumičkog korpusa NOVJ izdao zapovest da 50. divizija NOVJ što pre oslobodi Štip a 51. divizija NOVJ Strumicu, a potom obe divizije produže nastupanje u dolini Vardara da bi presekle komunikaciju Đevđelija-Skoplje.

5. 11. 1944 Jedinice 51. divizije NOVJ, posle petodnevnih borbi protiv snaga nemačke Borbene grupe -Katner- (sastava: pukovska grupa, jedan bataljon mornarice i jedan kavkaski bataljon), oslobodile Strumicu, zarobivši 82 nemačka vojnika i oficira i zaplenivši nekoliko magacina oružja, municije i druge ratne opreme.

5. 11. 1944 Po oslobođenju Strumice Štab Bregalničko-strumičkog korpusa NOVJ naredio 51. diviziji NOVJ da svoje jedinice uputi za Valandovo, Dojran i Đevđeliju da zaposeđnu granicu prema Grčkoj i ne dozvole stranim (pa ni savezničkim) trupama prelaz granice bez odobrenja GŠ NOV i PO za Makedoniju.

6. 11. 1944 Posle borbi kod Duvanske stanice protiv nemačke Borbene grupe -Katner- koja se povlačila iz Strumice za Stip, 20. makedonska brigada 51. divizije NOVJ oslobodila Radovište, zarobivši oko 80 nemačkih vojnika i oficira i zaplenivši dosta oružja i drugog materijala.

7. 11. 1944 Posle povlačenja nemačkih snaga, jedinice 4. makedonske brigade 51. divizije NOVJ oslobodile Valandovo, Udovo i Dojran.

11. 11. 1944 Jedan puk 233. pešadijske divizije Crvene armije i tri bataljona 12. vojvođanske udarne brigade 51. udarne divizije NOVJ forsirali r. Dunav, zauzeli s. Batinu (u Baranji) i uspostavili uži mostobran na desnoj obali Dunava.

11. 11. 1944 Na sremskom frontu jedinice 11. udarne divizije NOVJ smenile 16. udarnu diviziju NOVJ, dok su delove 36. udarne divizije NOVJ smenile jedinice 6. proleterske divizije NOVJ -Nikola Tesla-. Time je otpočelo prebacivanje 12. udarnog korpusa NOVJ (16. i 36. udarne divizije) sa sremskog fronta u Novi Sad, gde je u njegov sastav ušla i 51. udarna divizija NOVJ. Korpus je stavljen pod komandu GŠ NOV i PO za Vojvodinu.

12. 11. 1944 Štab Bregalničko-strumičkog korpusa NOVJ izdao zapovest 51. diviziji NOVJ da celokupnim snagama posedne jugoslovensko-grčku granicu od Đevđelije do tromeđe sa Bugarskom. Istoga dana Štab 51. divizije izdao je zapovest brigadama i odredio im odseke.

12. 11. 1944 U Subotici formirana Artiljerijska brigada 51. udarne divizije NOVJ.

0. 12. 1944 U duhu naredbe GŠ NOV i PO za Makedoniju od 6. decembra 1944. rasformirani 16. i Bregalničko-strumički korpus i 50. i Kumanovska divizija NOVJ; od ljudstva 5, 10. i 13. makedonske brigade i po jednog bataljona 20. i 21. makedonske brigade formirana 8. divizija KNOJ-a; 51. (makedonska) divizija NOVJ preimenovana u 50. diviziju (sastava: 4, 20. i 21. makedonska i artiljerijska brigada); 41. divizija NOVJ reorganizovana (u njen sastav ušle 8, 12. i 17. makedonska i artiljerijska brigada); 42. udarna divizija NOVJ reorganizovana i pripremljena za odlazak na sremski front (u njen sastav ušle 3, 7. i 16. makedonska brigada); 48. udarna divizija NOVJ reorganizovana i pripremljena za odlazak na sremski front (u njen sastav ušle 1, 2. i 14. makedonska brigada); 49. divizija NOVJ reorganizovana (u njen sastav ušle 6, 9. i 11. makedonska i artiljerijska brigada); 15. korpus NOVJ reorganizovan (u njegov sastav ušle 42. i 48. udarna divizija, te i on dobio naziv: 15udarni korpus NOVJ) i pripremljen za odlazak na sremski front radi učešća u borbama za konačno oslobođenje zemlje.

1. 1. 1945 Po naređenju VŠ NOV i POJ formirane 1, 2. i 3. armija NOVJ, U sastav 1. armije su ušle: 1. proleterska udarna i 6. proleterska divizija -Nikola Tesla-, 5, 11. i 21. udarna divizija i Konjička brigada; u sastav 2. armije: 17, 23, 25, 28. i 45. divizija; u sastav 3. armije: 16, 36. i 51. udarna divizija NOVJ. U operativnom pogledu pod komandu Štaba 3. armije NOVJ stavljeni su 6. i 10. korpus NOVJ a pod komandu Štaba 2. armije 3. korpus NOVJ.

18. 1. 1945 Kod Barča jedinice 51. udarne divizije NOVJ prešle na desnu obalu r. Drave i produžile marš u pravcu Podrav. Slatine, s. Donje Bazije i s. Bukovice.

25. 1. 1945 Na liniji s. Adolfovac - s. Čađavica - s. Noskovci (kod Podrav. Slatine) jedinice 16. udarne i 51. udarne divizije NOVJ izvršile napad na nemačke i ustaško-domobranske snage u cilju njihove likvidacije zapadno od Novog dravskog kanala. Napad nije uspeo, te su se jedinice NOVJ sutradan povukle, pretrpevši gubitke od oko 420 mrtvih i ranjenih.

6. 2. 1945 Nemačka 297. pešadijska, 7. SS -Princ Eugen- i 1. kozačka konjička divizija i borbena grupa -Fišer- (ojačana 11. pukom 11. nemačke vazduhoplovno-poljske divizije i delovi ustaško-domobranske 5. pešadijske divizije prešli u koncentričan napad na virovitički mostobran. Toga dana su zauzeli Feričane, Orahovicu, s. Suhomlaku i s. Čačince sutradan s. Mikleuš, s. Slat. Drenovac, s. Ćeralije i Voćin, 8. februara Podravsku Slatinu, s. Grubišno Polje, s. Vel. Barnu, Pleternicu i neke položaje na Bilo-gori, a 9. februara Viroviticu i Slav. Požegu. Zbog toga je Štab 3. armije NOVJ, od 8. do 10. februara, povukao 16. udarnu, 36. udarnu i 51. udarnu diviziju NOVJ i Osječku udarnu brigadu 12. udarne divizije NOVJ na levu obalu r. Drave, 10. korpus i 40. udarnu diviziju NOVJ na područje Daruvara, a 12. udarnu diviziju NOVJ u okolinu Slav. Požege.

24. 3. 1945 Rasformirana 14. vojvođanska (slovačka) NOU brigada a njenim ljudstvom popunjene 7, 8. i 12. vojvođanska NOU brigada 51. udarne divizije JA.

14. 4. 1945 Jedinice 51. udarne divizije JA i Osječka udarna brigada 12. udarne divizije JA, posle jednodnevnih uličnih borbi protiv jedinica 21. puka nemačke 11. vazduhoplovno-poljske divizije, oslobodile Osijek, prinudivši neprijatelja na povlačenje u pravcu D, Miholjca i Našica.

18. 4. 1945 Delovi 51. divizije JA i 29. pešadijskog puka bugarske 3. pešadijske divizije oslobodili s. Moslavinu (kod D. Miholjca).

21. 4. 1945 Delovi 51. udarne divizije NOVJ u sađejstvu s jedinicama 29. pešadijskog puka bugarske 3. pešadijske divizije, posle borbi protiv nemačkih snaga, prešli na Ievu obalu Novog dravskog kanala i oslobodili s. Čađavicu. Neprijatelj se povukao prema Podrav. Slatini.

1. 5. 1945 Delovi 51. udarne divizije JA, u sađejstvu sa delovima 13. pešadijskog puka bugarske 11. pešadijske divizije, oslobodili s. Pitomaču (kod Virovitice).

2. 5. 1945 Posle oštrih uličnih borbi jedinice 51. udarne divizije JA odbacile delove nemačke 11. vazduhoplovno-poljske divizije prema Koprivnici i oslobodile s. Đurđevac (kod Bjelovara).

3. 5. 1945 Delovi 51. udarne divizije NOVJ, u sadejstvu sa 30. pešadijskim pukom bugarske 3. pešadijske divizije, oslobodili s. Molve (kod Đurđevca).

7. 5. 1945 Jedinice 36. udarne i 51. udarne divizije JA, posle jednodnevne borbe, oslobodile Varaždin i Varažd. Toplice i produžile gonjenje delova nemačke 11. vazduhoplovno-poljske divizije prema Ptuju i Slov. Bistrici. Poginulo je oko 300 i zarobljeno 700 neprijateljskih vojnika. Zaplenjeno je 6 topova, 6 minobacača, 38 automata, 800 pušaka, 60 konja, 6 kamiona i velike količine hrane i odeće.

9. 5. 1945 Izbivši u Ptujsko polje, 51. udarna divizija 3. armije JA slomila slabiji otpor nemačkih i ustaških snaga, nastavila nastupanje i, u sadejstvu sa delovima bugarske 12. pešadijske divizije, oslobodila Ptuj.

10. 5. 1945 Jedinice 51. udarne divizije 3. armije JA i Komande mesta Maribor, u sadejstvu sa delovima bugarske 3. i 12. pešadijske divizije, posle jednodnevne borbe protiv nemačkih i ustaških snaga, oslobodile Maribor, prinudivši neprijatelja na povlačenje prema Dravogradu i jugoslovensko-austrijskoj granici.

10. 5. 1945 Štab 3. armije JA naredio Štabu 12. udarne divizije i Štabu 12. vojvođanske udarne brigade 51. udarne divizije da pređu jugoslovensko-austrijsku granicu i zatvore je na liniji: s. Kozjak - Št. Ilj - s. Svečina - s. Pesnica. Štabu 36. udarne divizije je naređeno da svoje jedinice postavi severno od Maribora, na prostoriji s. Košaki - s. Jarenina - s. Gradiška.

12. 5. 1945 Da bi se sprečavao prelaz glavnine ustaških snaga preko jugoslovensko-austrijske granice, Štab 3. armije JA naredio 17. udarnoj diviziji: da iz rejona Slov. Bistrice krene prema Dravogradu i zatvori odstupni pravac Celje-Dravograd; 51. udarnoj diviziji: da se iz Maribora železnicom prebaci u Dravograd i na granici pojača 6. udarnu brigadu 36. udarne divizije; 40. udarnoj diviziji: da se iz rejona Slov. Bistrice prebaci u Maribor; 12. udarnoj diviziji: da produži pokret preko jugoslovensko-austrijske granice i razmesti se u rejonu Glajhštetena (u Austriji); 36. udarnoj diviziji: da se dve njene brigade razmeste u rejonu Lipnice (u Austriji).

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

297. pešadijska divizija 3. pešadijska divizija (Bugarska) 45. srpska divizija NOVJ Grubišno Polje Kumanovska divizija NOVJ Radoviš 7. SS divizija Prinz Eugen Sombor Kumanovo 8. kordunaška divizija NOVJ 20. makedonska brigada 11. makedonska brigada (kumanovska) Osječka udarna brigada 17. istočnobosanska divizija NOVJ Borbe u Slavoniji 1945. Borbe u Makedoniji 1944. 5. pješačka divizija (NDH) Celje 36. vojvođanska divizija NOVJ 12. slavonska divizija NOVJ 21. makedonska brigada 16. vojvođanska divizija NOVJ 1. kozačka divizija Vermahta Podravska Slatina Ptuj Bugarska u drugom svetskom ratu 12. vojvođanska udarna brigada Sremski front 41. makedonska divizija NOVJ Slavonska Požega Bitka na Kadinjači Mornarica NOVJ Pleternica Artiljerijska brigada 50. divizije NOVJ (nazivana i: Strumička artiljerijska) Borbe u Srbiji 1944. Maribor Avijacija u oslobodilačkom ratu 4. makedonska brigada Daruvar Valandovo 6. lička proleterska divizija NOVJ Korpus narodne odbrane Jugoslavije (KNOJ) 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Koprivnica Novi Sad 14. makedonska omladinska udarna brigada Dimitar Vlahov 11. vazduhoplovno-poljska divizija Vermahta Štip Strumica Artiljerijska brigada 51. (makedonske) divizije NOVJ 10. zagrebački korpus NOVJ 50. makedonska divizija NOVJ Batinska bitka 42. makedonska divizija NOVJ Voćin 49. makedonska divizija NOVJ Borbe u Sloveniji 1945. Borbe u Sremu 1943. Grčka u drugom svetskom ratu Virovitica 16. makedonska brigada Osijek Našice Gevgelija Varaždinske Toplice 48. makedonska divizija NOVJ Donji Miholjac 40. slavonska divizija NOVJ Završne operacije u Jugoslaviji 13. makedonska brigada Borbe u Hrvatskoj 1945. Slovenska Bistrica Blajburška operacija 21. srpska divizija NOVJ Nova Gradiška