🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

53. srednjobosanska divizija NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 70 hronoloških zapisa, 43 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

15. 3. 1942 GŠ NOP odreda za Hrvatsku uputio proglas vojnim obveznicima, vojnicima, podofizirima i oficirima hrvatskog domobranstva: poziva ih da se ne odazivaju mobilizaciji, već da je sabotiraju i da prelaze na stranu NOP odreda.

20. 4. 1942 Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito naredio GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku da reorganizuje jedinice, formira vojnopozadinske ustanove na slobodnoj teritoriji i razvija partizanske akcije u pozadini neprijatelja.

0. 7. 1944 Odlukom VŠ NOV i POJ formirana 53. udarna divizija NOVJ. [Taj naziv je dobila krajem decembra, a formirana je pod nazivom: Srednjobosanska NOU divizija.]

1. 8. 1944 U rejonu s. Dubrava (kod Prnjavora) delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali četnike i naneli im gubitke od 25 mrtvih i 17 ranjenih, a sami imali 4 mrtva i 31 ranjenog borca.

19. 8. 1944 Kod s. Devetine (blizu Prnjavora) delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali jače četničke snage i u sedmočasovnoj borbi naneli im gubitke od 12 mrtvih i 18 ranjenih, a sami imali 4 ranjena i 1 zarobljenog.

22. 8. 1944 Jedinice 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ odbile ispad jačih ustaško-četničkih snaga iz Kotor-Varoši ka Kiku i naneli im gubitke od 6 mrtvih i 17 ranjenih, uz sopstvene gubitke od 1 mrtvog, 2 ranjena i 1 nestalog.

25. 8. 1944 Delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ odbili napad jačih četničkih snaga iz Teslica u pravcu s. Buletića. Poginulo je 10 a ranjeno 15 četnika. Gubici delova 53. divizije: 2 ranjena borca.

0. 9. 1944 U sastavu 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ formiran Uziomački NOP odred.

3. 9. 1944 Delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali neprijateljsku posadu u Maglaju, naneli joj gubitke od 15 mrtvih i 20 ranjenih vojnika i zaplenili 4 puške, 450 metaka i manju količinu druge ratne opreme, a sami imali 3 mrtva, 11 ranjenih i 1 nestalog borca.

8. 9. 1944 Delovi 14. srednjobosanske udarne brigade 53. udarne divizije NOVJ zauzeli Tešanj koji su branili nemački vojnici, ustaše i domobrani. Neprijateljski gubici: 2 mrtva, 10 ranjenih i 25 zarobljenih vojnika. Zaplenjeno: 2 minobacača, 4 mitraljeza, 1 motocikl i veća količina druge ratne opreme.

8. 9. 1944 Dvadeset prva udarna brigada 28. udarne divizije NOVJ i 14. srednjobosanska udarna brigada 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ otpočele napad na Doboj, koji su branili nemački vojnici, 4. lovački puk domobranske 1. lovačke brigade i delovi domobranske 6. posadne brigade. Posle dvodnevnih borbi jedinice NOVJ su uspele da prodru u grad, ali ga nisu zauzele, jer su pristigla pojačanja od Tuzle i Maglaja. Gubici neprijatelja: 300 mrtvih, 450 ranjenih i 77 zarobljenih. Gubici jedinica NOVJ: 11 mrtvih i 31 ranjen.

8. 9. 1944 Osamnaesta srednjobosanska udarna brigada 53. udarne divizije NOVJ zauzela Derventu, gde joj se predao domobranski 6. pešadijski puk Zaplenjeno: 10 topova raznog kalibra, 15 minobacača, 12 mitraljeza, 100 p. mitraljeza, 1600 pušaka, 186 automata, 269 pištolja, 600.000 metaka, 1 radio-stanica, 2 telefonske centrale, 33 telefona, 3 vagona cigareta, 2 vagona đuvana u listu, 4000 litara benzina, 3000 litara nafte, 2000 litara gasa, 1 vagon sanitetskog materijala i mnogo druge ratne opreme.

15. 9. 1944 Po naredbi Štaba 5. udarnog korpusa NOVJ, od Tešanjsko-teslićkog NOP odreda formirana Tešanjsko-teslićka brigada 53. divizije NOVJ.

18. 9. 1944 Osamnaesta srednjobosanska udarna brigada 53. udarne divizije NOVJ zauzela s. Trapiste i most na Vrbasu kod ušća r. Vrbanje i očistila deo Banje Luke do Vojne bolnice.

18. 9. 1944 Četrnaesta srednjobosanska udarna brigada 53. udarne divizije NOVJ zauzela s. Vrbanju, gde joj se predala četa domobrana, i Rebrovački most i produžila napad ka centru Banje Luke, gde je očistila rejon oko Šumske uprave i napala neprijatelja u Gimnaziji.

20. 9. 1944 Trinaesta krajiška udarna brigada (bez jednog bataljona) 39, divizije NOVJ, uz sadejstvo jednog bataljona 18. srednjobosanske udarne brigade 53. udarne divizije NOVJ, zauzela aerodrom Zalužane (kod Banje Luke). U tom rejonu su zarobljeni nemački general fon Devic i zapovednik ustaške policije u Banjoj Luci Gutić.

24. 9. 1944 Kod s. Klupe (blizu Teslića) delovi četničkog Bosanskokrajiškog korpusa (1000 četnika) napali iz zasede kolonu delova 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ koja je prevozila sanitetski materijal za centralnu bolnicu u s. Maslovarama i 21 ranjenog borca. Posle četvoročasovne borbe, nadmoćni neprijatelj je razbio kolonu i zarobio ranjenike (13 ranjenika uspelo se osloboditi, a 8 njih ubili su četnici). Pored tih gubitaka, poginulo je 7, ranjeno 8 i nestalo 11 boraca NOVJ.

26. 9. 1944 Na prostoriji s. Buletić - s. Pribinić - s. Klupe - s. Rankovići (kod Teslića) delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali jaču grupu četnika iz Bosanskokrajiškog korpusa i posle dvanaestočasovne borbe razbili je i odbacili prema s. Rudanici i s. Blatnoj. Gubici neprijatelja: 33 mrtva i 37 ranjenih; zaplenjeno: 9 pušaka, 800 metaka i 4 konja. Delovi 53. divizije NOVJ nisu imali gubitaka.

1. 10. 1944 Po naređenju 5. udarnog korpusa NOVJ, Tešanjsko-teslićka brigada 53. udarne divizije NOVJ preimenovana u 19. srednjobosansku brigadu.

3. 10. 1944 Kod s. Cerana (blizu Prnjavora) jedinice 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ, iznenadnim napadom, razbile preko 1200 četnika i nanele im gubitke od 14 mrtvih, 31 ranjenog i 11 zarobljenih. Gubici jedinica NOVJ: 5 mrtvih i 2 nestala borca. Zaplenjeno: 1 mitraljez, 9 pušaka, 320 metaka, 2 sanduka sanitetskog materijala i 15 konja.

4. 10. 1944 Kod s. Ilove i s. Pojezne (blizu Prnjavora) delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ, u oštroj borbi, razbili jaču grupu četnika i naneli im gubitke od 19 mrtvih, 11 ranjenih i 2 zarobljena, a sami imali 3 mrtva i 6 ranjenih boraca. Zaplenjeno 6 pušaka i 250 metaka.

6. 10. 1944 Delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ odbili ispad oko 600 ustaša iz Doboja ka s. Miljanovcima i naneli im gubitke od 15 mrtvih i 18 ranjenih, a sami imali 1 mrtvog i 2 ranjena borca.

8. 10. 1944 Delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ odbili ispad neprijatelja iz Doboja ka s. Žabljaku i s. Jelahu i naneli mu gubitke od 10 mrtvih i 20 ranjenih, a sami imali 1 mrtvog i 1 ranjenog borca.

12. 10. 1944 Delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ odbili ispad neprijatelja iz Kotor-Varoši i naneli mu gubitke od 5 mrtvih i 10 ranjenih.

14. 10. 1944 Jedinice 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ izvršile napad na Kotor-Varoš. U prvom naletu, na spoljnoj odbrani, zauzeta su tri reda rovova i bunkera, ali napad na glavnu odbranu grada nije uspeo zbog jakog otpora neprijatelja (ustaško-domobranskih i nemačkih jedinica) i dobre utvrđenosti grada. Neprijateljski gubici: 17 mrtvih i 25 ranjenih vojnika. Gubici jedinica NOVJ: 10 mrtvih i 39 ranjenih boraca.

17. 10. 1944 Delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali četnike u s. Devetinama i s. Lađevcima (kod Prnjavora) i naneli im gubitke od 17 mrtvih i 24 ranjena.

22. 10. 1944 Posle dvodnevnih borbi protiv nemačkih i ustaških jedinica, 53. udarna divizija 5. udarnog korpusa NOVJ zauzela sva neprijateljska uporišta duž pruge Derventa-Doboj.

25. 10. 1944 Na prostoriji s. Rađići - s. Javorani (kod Kotor-Varoši) - s. Presjek - s. Potočani (kod Prnjavora) delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali četnike i naneli im gubitke od 40 mrtvih, 45 ranjenih i 4 zarobljena, a Lami imali 1 mrtvog i 6 ranjenih boraca.

26. 10. 1944 Iz s. D. Lupljanice, s. Cerana i s. Johovca oko 1000 nemačkih vojnika, ustaša i milicionera izvršilo ispad ka položajima delova 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ na liniji s. M. Prnjavor - s. V. Sočanica (između Doboja i Dervente). Posle žestoke borbe neprijatelj je razbijen i odbačen u polazne garnizone, uz gubitke od oko 80 mrtvih i 60 ranjenih. Gubici delova 53. divizije: 10 mrtvili i 13 ranjenih boraca. Zaplenjeno: minobacač, 2 automata i 10 pušaka.

26. 10. 1944 Delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ odbili ispad 400 nemačkih vojnika i ustaša iz Doboja ka s. Žabljaku, nanevši im gubitke od 14 mrtvih i 25 ranjenih (uz sopstvene gubitke od 2 ranjena borca) i zaplenivši 16 pušaka i 500 metaka.

7. 11. 1944 Delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali domobransko uporište u s. Kotorskom (kod Doboja), ali ga nisu zauzeli zbog intervencije 500 ustaša, iz Doboja, podržanih tenkovima. Neprijateljski gubici: 7 mrtvih i 2 zarobljena domobrana.

9. 11. 1944 Delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ odbili ispad 500 ustaša iz Doboja ka s. Ularicama i s. Alibegovcima. Neprijateljski gubici: 5 mrtvih i 11 ranjenih ustaša.

14. 11. 1944 Kod s. Kalenderovaca (na putu Derventa-Prnjavor) delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ iz zasede napali nemačku kolonu jačine 400 vojnika, razbili je i odbili ka Prnjavoru, nanevši joj gubitke od 17 mrtvih, 19 ranjenih i 8 zaroIjenih i zaplenivši 2 mitraljeza, 1 p. mitraljez, 4 puške, 1500 metaka i drugu opremu (uz sopstvene gubitke od 8 ranjenih boraca).

14. 11. 1944 Na pruzi Žepče-Derventa delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ minom srušili neprijateljski oklopni voz i uništili 12 vagona. Poginula 4 a ranjeno 5 neprijateljskih vojnika.

16. 11. 1944 Delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ odbili ispad četiri čete ustaša i milicionera iz Doboja ka s. Sivši, ubivši 10 i ranivši dvojicu ustaša, dok je jedan partizan poginuo.

18. 11. 1944 Delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ odbili ispad jače nemačko-ustaške kolone iz s. Lupljanice ka Prnjavoru i naneli im gubitke od 3 mrtva i 4 ranjena, a oni imali 4 ranjena borca.

20. 11. 1944 U rejonu s. Kadinjana (kod Banje Luke) delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali jaču grupu četnika i naneli joj gubitke od 19 mrtvih i 3 ranjena. Plen: 12 pušaka.

29. 11. 1944 Kod Selišta (na putu Žepče-Maglaj) delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali nemačko-ustašku kolonu i posle tročasovne borbe odbacili je u Žepče. Neprijateljski gubici: 10 mrtvih; zaplenjene su 4 puške, 2 automata, 5000 metaka i druga ratna oprema. Delovi 53. divizije su imali 2 poginula borca.

2. 12. 1944 Na putu Žepče-Maglaj delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali nemačku motorizovanu kolonu i posle jednodnevne borbe razbili je i povratili u Žepče, nanevši joj gubitke od 25 mrtvih i 20 ranjenih vojnika. Zaplenjeno: 2 p. mitraljeza, 1 automat, 11 pušaka, 1 pištolj, 7.100 metaka, 1 motocikl i druga ratna oprema. Uništeno je 6 kamiona, 1 putnički automobil i 2 motocikla. Gubici delova 53. divizije NOVJ: 3 ranjena borca.

3. 12. 1944 Delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ odbili ispad ustaša i milicije iz Doboja ka s. Sivši i naneli im gubitke od 23 mrtva, 32 ranjena i 1 zarobljenog ustaše.

5. 12. 1944 Kod s. Lupljenice (na putu Doboj-Derventa) delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali i razbili pobočnicu nemačke kolone koja se kretala od Doboja za Derventu. Gubici neprijatelja: 14 mrtvih i 11 ranjenih vojnika. Gubici delova 53. divizije NOVJ: 1 mrtav borac.

15. 12. 1944 Na putu Maglaj-Doboj delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali nemačku motorizovanu kolonu i naneli joj gubitke od 10 poginulih i 20 ranjenih vojnika. Oštećena su 3 kamiona. Gubici delova 53. divizije: 4 ranjena borca.

16. 12. 1944 Na putu Žepče-Maglaj delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali nemačku motorizovanu kolonu i naneli joj gubitke od 11 poginulih vojnika. Zaplenjeno: 4 puške, 4 pištolja, 20 ručnih bombi, 18.000 metaka i druga ratna oprema.

17. 12. 1944 Kod Debele mede (na putu Maglaj-Doboj) delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali nemačku motorizovanu kolonu i naneli joj gubitke od 19 poginulih vojnika, dok ih se 30 udavilo u r. Bosni. Uništena su 3 kamiona sa ratnim materijalom. Gubici delova 53. divizije NOVJ: 5 poginulih i 7 ranjenih boraca.

18. 12. 1944 Kod s. Slatine (blizu Banje Luke) delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali i razbili 3. brigadu četničkog Bosanskokrajiškog korpusa i naneli joj gubitke od 40 poginulih i 40 ranjenih. Zaplenjeno: 3 p. mitraljeza, 25 pušaka, 1 automat, 2 pištolja, 12 ručnih bombi i druga ratna oprema.

18. 12. 1944 U rejonu s. Šije - s. Trepče delovi 53 udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali i razbili pobočnicu nemačke kolone koja se kretala od Maglaja ka Doboju. Gubici neprijatelja: 18 poginulih. 7 ranjenih i 2 zarobljena vojnika. Zaplenjeno: 1 minobacač, 1 p. mitraljez, 3 puške i druga ratna oprema. Gubici delova 53. divizije NOVJ: 3 mrtva i 3 ranjena borca.

20. 12. 1944 Kod Karaule (na putu Maglaj-Žepče) delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali nemačku motorizovanu kolonu i naneli joj gubitke od 12 poginulih vojnika. Uništena su 4 kamiona. Gubici delova 53. divizije: 4 ranjena borca.

20. 12. 1944 Kod s. Liplja (blizu Kotor-Varoši) 18. srednjobosanska udarna brigada 53. udarne divizije NOVJ napala delove četničkog Bosanskokrajiškog korpusa i nanela im gubitke od 40 poginulih i 20 ranjenih. Zaplenjena 3 p. mitraljeza, 30 pušaka i 1 automat.

25. 12. 1944 Kod s. Novog Šehera (blizu Maglaja) delovi 53. udarne divizije NOVJ napali nemačku pobočnicu (jačine 500 vojnika) koja je osiguravala glavninu kolone koja se kretala od Žepča ka Maglaju. U tročasovnoj borbi neprijatelj je razbijen i odbačen u Žepče, uz gubitke od 20 mrtvih i 26 ranjenih vojnika. Zaplenjeno: 5 pušaka, 2 pištolja, 5 ručnih bombi, 1500 metaka i druga ratna oprema. Gubici delova 53. divizije: 2 poginula i 7 ranjenih boraca.

3. 1. 1945 Kod Lustovog brda (na putu Žepče-Maglaj) delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali iz zasede nemačku motorizovanu kolonu i naneli joj gubitke od 20 mrtvih i 12 ranjenih, uz sopstvene gubitke od 1 mrtvog i 8 ranjenih.

4. 1. 1945 Kod Petković Hana (na putu Maglaj-Doboj) delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali jednu nemačku kolonu a sutradan dve manje kolone. Uništeno je 13 kamiona i 1 motocikl, a zaplenjeno 3 p. mitraljeza, 35 pušaka i 3 pištolja.

6. 1. 1945 Na liniji s. Miljanovci - s. Lončari - s. Gojakovac (kod Tešnja) delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ odbili ispad oko 550 nemačkih i ustaških vojnika od s. Sivše, nanevši im gubitke od 15 mrtvih i 8 ranjenih.

7. 1. 1945 Na putu Maglaj-Doboj delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali nemačku motorizovanu kolonu i uništili kamion. Poginula su 3 i ranjena 2 nemačka vojnika.

11. 1. 1945 Na putu Maglaj-Žepče delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali nemačku kolonu i u višečasovnoj borbi joj naneli gubitke od 23 mrtva i 7 ranjenih, uz sopstvene gubitke od 3 mrtva i 7 ranjenih.

13. 1. 1945 Na liniji Karaula - s. G. i D. Ozimica (kod Zavidovića) glavnina 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napala neprijatelja i ovladala svim uporištima na ovoj liniji (osim s. D. Ozimice). Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 13 mrtvih i 15 ranjenih. Divizija je imala 7 mrtvih i 25 ranjenih.

23. 1. 1945 Kod Šija-gradine delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ odbili ispad oko 450 nemačkih vojnika iz Maglaja.

25. 1. 1945 Na putu Maglaj-Doboj delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali nemačku motorizovanu kolonu jačine oko 400 vojnika i 60 vozila, te joj naneli gubitke od 12 mrtvih, 10 ranjenih i 5 zarobljenih.

7. 2. 1945 U Lijevču polju i s. G. Dolini (kod Bos. Gradiške) jedinice 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napale i razbile četnike i ustaše i nanele im velike gubitke, a same imale 3 mrtva i 10 ranjenih.

8. 2. 1945 Na putu Doboj-Maglaj delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali iz zasede nemačku motorizovanu kolonu i naneli joj velike gubitke (uz sopstvene gubitke od 4 mrtva i 3 ranjena) uništivši 1 tenk, 4 kamiona i putnički automobil.

21. 2. 1945 Jedinice 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napale ustaše i zauzele s. Sivšu, s. Ularice i s. Alibegovce (kod Doboja).

28. 2. 1945 Na putu Žepče-Maglaj jedinice 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ posle oštre borbe protiv nemačkih i ustaških jedinica zauzele Karaulu, s. Ozimice, s. Ljubatovac, Čusto brdo i Tomicu.

0. 3. 1945 Na Vučjaku (kod Dervente) delovi 53. udarne divizije 5. udarnog armijskog korpusa JA napali i razbili četnike koji su se povukli iz Srbije i Crne Gore. Poginuo je i zarobljen veliki broj, a njih 160 se udavilo u r. Bosni.

17. 3. 1945 Po naređenju Generalštaba JA, za rukovođenje sarajevskom operacijom formiran Operativni štab grupe korpusa, pod čiju su komandu stavljeni: 2. i 3. udarni korpus JA, Operativna grupa 5. udarnog korpusa JA (4. i 10. udarna divizija) i Grupa brigada zeničkog sektora (11. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije JA, 13. krajiška udarna brigada 39. divizije JA, 18. srednjobosanska udarna brigada 53. udarne divizije JA, ojačana Artiljerijskom brigadom i Tenkovskom četom 5. udarnog korpusa JA).

22. 3. 1945 U s. Komarici i s. Dažnici (kod Dervente) 14. i 19. srednjobosanska udarna brigada 53. udarne divizije JA napala nemačke snage i posle šestočasovne borbe zauzela ž. st. Dažnicu, a drugo uporište nisu zauzele zbog intervencije neprijatelja iz Doboja i Dervente.

0. 4. 1945 Delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa JA prisilili nemačke jedinice da se povuku prema Banjoj Luci i oslobodili Kotor-Varoš.

0. 4. 1945 Rasformiran Uzlomački NOP odred a njegovim ljudstvom popunjena 19. srednjobosanska udarna brigada 53. udarne divizije 3. udarnog korpusa JA.

0. 4. 1945 U izdanju 53. udarne divizije JA izašao prvi broj lista -Divizijske novine-.

15. 4. 1945 Goneći razbijene nemačke i ustaške jedinice, delovi 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa JA i 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa JA oslobodili Žepče, Zavidoviće i Maglaj. Zaplenjeno je 70 motornih vozila.

24. 4. 1945 Naredbom Generalštaba JA rasformirani štabovi 2. i 5. udarnog korpusa JA a njihove divizije ušle u sastav 2. armije, izuzev 37. i 53. udarne divizije koje su potčinjene Štabu 3. udarnog korpusa JA.

0. 5. 1945 Po naređenju 2. armije JA rasformirani Banjalučki, Vlašićki, Zmijanjski, Motajički i Tuzlanski NOP odred a njihovim sastavom popunjene jedinice 4, 11. i 53. udarne divizije JA.

Dokumenti

Čakovec, 22. oktobar 1943. Izveštaj 4. čete 53. graničarskog poternog bataljona, stacionirane u Čakovcu, o napadima partizana kod Oporoveca i Mihaloveca

Izveštaj Komande Vrbaske brigade od 23. avgusta 1944. komandantu zapadne Bosne i komandantu 1. srednjobosanskog korpusa o dejstvima brigade i ustaško-domobranskih snaga protiv 53. divizije NOVJ na prostoru Skender-Vakuf - Kotor-Varoš

Mesečni izveštaj političkog komesara 19. srednjobosanske brigade od 31. oktobra 1944. političkom komesaru 53. NOU divizije o moralno-političkom stanju u Brigadi i o radu s narodom

Izveštaj sekretara Divizijskog komiteta 53. NOU divizije od 11. novembra 1944. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu o političkom stanju u Brigadama

Izvještaj Štaba 19. srednjobosanske brigade od 26. decembra 1944. Štabu 53. NOU divizije o dejstvima na odsjeku Doboj - Derventa

Izvještaj Štaba 18. srednjobosanske brigade od 27. decembra 1944. Štabu 53. NOU divizije o aktivnosti protiv četnika u srednjoj Bosni

Obavještajni izvještaj Štabu 53. NOU divizije od 30. decembra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o četničkim snagama u srednjoj Bosni

Dopunski izvještaj Štaba 18. srednjobosanske brigade od 31. decembra 1944. Štabu 53. NOU divizije o aktivnosti protiv četnika u srednjoj Bosni

Izvještaj Štaba 19. krajiške (srednjobosanske) brigade od 31. decembra 1944. Štabu 53. NOU divizije o razbijanju četničkih grupica u širem rejonu Dervente

Zapovijest Štaba 53. NOU divizije od januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za raspored i dejstvo u sjevernom dijelu srednje Bosne

Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja 18. srednjobosanske brigade 53. NOU divizije od 1. januara 1945. godine

Izvještaj Štaba 53. divizije od 2. januara 1945. Štabu 5. korpusa NOVJ o službi veze

Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja 19. srednjobosanske brigade 53. NOU divizije od 10. januara 1945. godine

Naređenje Štaba 53. NOU divizije od 15. januara 1945. za preformiranje Artiljerijskog diviziona

Naređenje Štaba 53. NOU divizije od 17. januara 1945. štabovima brigada da u svom sastavu formiraju artiljerijske divizione

Mesečni izveštaj političkog komesara 19. NO brigade od 3. januara 1945. političkom komesaru 53. NOU divizije o moralno-političkom stanju i političkom i kulturno-prosvetnom radu u Brigadi

Izvještaj Štaba artiljerijskog diviziona od 22. januara 1945. Štabu 53. NOU divizije o preformiranju baterija

Izvještaj Štaba 18. srednjobosanske brigade od 27. januara 1945. Štabu 53. NOU divizije o dejstvima na sektoru Kotor-Varoš - Prnjavor

Izvještaj Štaba 19. srednjobosanske brigade od 29. januara 1945. Štabu 53. NOU divizije o dejstvima na prostoru Maglaj - Doboj - Teslić

Izvještaj Štaba 53. divizije od 31. januara 1945. Štabu 5. korpusa NOVJ o stanju i radu artiljerijskog odsjeka

Zapovijest Štaba 53. NOU divizije od 11. februara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za raspored i dejstvo u srednjoj Bosni

Zapovijest Štaba 53. NOU divizije od 21. februara 1945. štabovima 14. i 18. srednjobosanske brigade za napad na ustaško-domobranska uporišta jugozapadno od Doboja

Naređenje Štaba 53. NOU divizije od 25. februara 1945. štabovima 19. krajiške brigade i Motajičkog NOP odreda za čišćenje sjevernog dijela srednje Bosne od četnika

Izvještaj Štaba 19. krajiške brigade od 25. februara 1945. Štabu 53. MOU divizije o dejstvima u sjevernom dijelu srednje Bosne u februaru

Izvještaj Štaba 18. srednjobosanske brigade od 26. februara 1945. Štabu 53. NOU divizije o dejstvima u sjevernom dijelu srednje Bosne u februaru

Brojno stanje ljudstva i sredstava veze jedinica 53. NOU divizije od 27. februara 1945. godine

Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 28. februara 1945. Štabu 53. divizije o ulasku Dopunskog bataljona u sastav Regrutnog centra Komande Srednjobosanskog područja

Izvještaj Štaba Artiljerijskog diviziona 14. srednjobosanske brigade od 28. februara 1945. Artiljerijskom odseku 53. NOU divizije o formiranju i dejstvu u februaru

Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja artiljerijskih jedinica 53. udarne divizije JA od marta 1945. godine

Zapovijest Štaba 53. udarne divizije JA od 6. marta 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na četnike na prostoru Majevac-Vučjak

Zapovijest Štaba 53. udarne divizije JA od 24. marta 1945. štabovima 14. srednjobosanske i 19. krajiške brigade za napad na neprijateljska uporišta Porin-Stanovi, Hadžića Gaj i Kladari

Izvještaj Štaba 18. srednjobosanske brigade od 24. marta 1945. Štabu 53. udarne divizije JA o dejstvima u martu na prostoru Žepče-Tešanj-Doboj

Naredba Štaba 5. korpusa JA od 26. marta 1945. o pohvali jedinica i starješina 53. udarne divizije za izvanredne uspjehe u borbi protiv četnika

Naređenje Štaba 53. udarne divizije JA od 27. marta 1945. štabovima brigada za preformiranje četa za vezu po novoj formaciji

Izvještaj Štaba 19. krajiške brigade od 27. marta 1945. Štabu 53. udarne divizije JA o dejstvima u martu na prostoru Doboj- Derventa

Izvještaj Štaba 53. udarne divizije od 29. marta 1945. Štabu 5. korpusa JA o dejstvu artiljerije u martu

Naredba štaba 5. korpusa JA od 23. aprila 1945. o pohvali jedinica i starješina 53. udarne divizije za izvanredne uspehe u borbama za oslobođenje Žepča, Maglaja, Doboja i Dervente

Izvještaj Štaba 19. krajiške brigade od 26. aprila 1945. Štabu 53. udarne divizije JA o dejstvima u aprilu na prostoru Motajica-Kotor-Varoš-Žepče

Naređenje Štaba 2. armije JA od 27. aprila 1945. Štabu 53. divizije za gonjenje i uništavanje četnika i za obezbjeđenje saobraćaja na teritoriji srednje Bosne i Bosanske krajine

Izvještaj Štaba 53. udarne divizije od 5. maja 1945. Štabu 3. korpusa JA o dejstvu artiljerije u aprilu

Izvještaj Štaba 18. srednjobosanske brigade od 5. maja 1945. Štabu 53. udarne divizije JA o dejstvima u maju u srednjoj Bosni

Pregled brojnog stanja artiljeraca i šofera jedinica 53. udarne divizije JA od 17. maja 1945. godine

Izvještaj Štaba 19. krajiške brigade od 26. maja 1945. Štabu 53. udarne divizije JA o borbama u maju protiv četnika na prostoru Gluha Bukovica-Fojnica-Bradina-Umoljani-Jahorina

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Bitka na Zelengori 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) 13. krajiška udarna brigada Banja Luka 4. krajiška divizija NOVJ 11. krajiška udarna brigada Maglaj Zavidovići Završne operacije u Jugoslaviji 10. krajiška divizija NOVJ Četnička golgota Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Štampa u ratu Srednjobosanski korpus JVuO 14. srednjobosanska udarna brigada Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu 28. slavonska divizija NOVJ Sarajevska operacija Žabljak 18. srednjobosanska udarna brigada Centralna bolnica NOVJ Sanitet u ratu 19. srednjobosanska udarna brigada (tešanjsko-teslićka) 27. istočnobosanska divizija NOVJ Tuzla Motajički partizanski odred Bolnice u oslobodilačkom ratu Politički komesari u NOR-u Čakovec Četnici u drugom svetskom ratu Žepče 37. sandžačka divizija NOVJ Josip Broz Tito Hrvatsko domobranstvo Bosanska Gradiška Druga banjalučka operacija 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Ranjenici u ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe u Crnoj Gori 1942. 1. lovački zdrug (NDH) Prnjavor Derventa Teslić Borbe u Sloveniji 1945. Zasede u oslobodilačkom ratu Bitka na Lijevča polju Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Tešanj Borbe u Hrvatskoj 1942. Oklopni vozovi u oslobodilačkom ratu Doboj 39. krajiška divizija NOVJ