🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

57. pešadijska divizija Lombardia

Za ovaj pojam je pronađeno 10 hronoloških zapisa, 17 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

20. 10. 1941 Delovi italijanske divizije -Lombardija- zauzeli Drežnicu.

7. 11. 1941 Na putu Žuta Lokva - Brinje partizani napali kamion sa vojnicima iz divizije italijanske -Lombardija- i naneli im gubitke.

24. 1. 1942 Kod Klanca (kose između s. Turjanskog i s. Crne Vlasti) jedinice bataljona -Marko Orešković- odbile napad delova italijanske divizije -Lombardija-.

18. 7. 1942 Na putu Novi-Senj 1. proleterski NOU bataljon Hrvatske, uz sadejstvo 3. bataljona 1. primorsko-goranskog NOP odreda, napao iz zasede motorizovanu bateriju 57. artiljerijskog puka italijanske divizije -Lombardija- i uništio 4 topa, 2 kamiona i 1 oklopni automobil, a zaplenio 12 pušaka i mitraljez.

9. 1. 1943 U Zagrebu nemački vrhovni komandant Jugoistoka i komandant italijanske 2. armije održali sastanak na kome su utvrdili detalje prve faze tzv. četvrte neprijateljske ofanzive (-Vajs-1-), kojom je bilo predviđeno uništenje snaga NOV i POj na prostoriji omeđenoj linijom Karlovac, Ogulin, Gospić, Knin, Ključ, San. Most, Kostajnica i Glina, s tim da se odvođenjem muškog stanovništva (od 15 godina naviše) u koncentracione logore i na prinudan rad u Nemačku stvore uslovi za uspostavljanje i konsoliđovanje ustaške vlasti. Predviđeno je da u operaciji učestvuju: nemačke divizije 714, 717, 718, 369, 7. SS -Princ Eugen- i, delom, 187. rezervna, italijanska divizija -Lombardija-, -Re- i -Sasari-, tri domobranske brigade, ustaške i četničke snage i oko 12 eskadrila aviona.

30. 1. 1943 Iz Metlike. Ozlja, Karlovca i Jastrebarskog otpočeo koncentričan napad jakih italijanskih snaga (iz sastava divizija -Lombardija-, -Kačatori dele Alpi- i -Izonco-) i ustaškog 10. i ,9. domobranskog bataljona na oslobođenu teritoriju Žumberka. Tri slovenačke NOU brigade (-Matija Gubec-, -Tone Tomšič- i -Ivan Cankar-) i dve hrvatske brigade (13. proleterska NOU brigada -Rade Končar- i 4. udarna brigada 8. divizije NOVJ), u ogorčenim borbama koje su trajale do 2. februara, na položajima između s. Vivodine i s. Krašića, nanele su neprijatelju velike gubitke i prinudile ga na povlačenje u polazne rejone. Prema italijanskim izveštajima, samo dve njihove kolone izgubile su oko 500 ljudi. Jedinice NOVJ su imale 21 mrtvog i 95 ranjenih.

21. 5. 1943 Kod s. Lokvice (blizu Metlike) 2. i 4. bataljon 4. slovenačke NOU brigade -Ljubo Šercer- napali jednu četu iz 74. puka italijanske divizije -Lombardija- i posle kraće borbe odbacili je u Metliku.

24. 7. 1943 Jake snage italijanske divizije -Lombardija- sa 5. i 13. ustaškim bataljonom iz Črnomelja, Novog Mesta, Metlike, Ozlja, Jastrebarskog i Samobora napale oslobođenu teritoriju Žumberka da spreče izbore za opštinske i sreske NO odbore zakazane za 25. jul. U dvodnevnoj borbi na Paulovom bregu kod s. Vrhovca, s. Bukovice i s. Pribića 13. proleterska NOU brigada -Rade Končar- pružila je otpor neprijatelju, a zatim se sa delovima Žumberačko-pokupskog NOP odreda prebacila u Sloveniju.

8. 9. 1943 Objavljena bezuslovna kapitulacija Italije. Jedinice NOV i POJ su za nekoliko sledećih dana razoružale glavninu ovih italijanskih okupacionih divizija: -Izonco-, -Kačatori dele Alpi-, -Lombardija-, -Murđe-, -Mačerata-, -Celere-, -Bergamo- i -Sforčeska-. Razoružale su i manje delove divizija: -Firence-, -Ferara-, -Mesina-, -Zara-, -Đulija-, -Torino- i -Pulje-, kao i 14, 17. i 18. obalsku brigadu. Na stranu NOVJ prešla je glavnina divizije -Venecija-, kao i delovi divizije -Taurinenze-, od kojih je kasnije (2. decembra 1943) formirana italijanska partizanska divizija -Garibaldi- i stavljena pod komandu 2. udarnog korpusa NOVJ.

9. 9. 1943 U Karlovcu ustaše razoružale delove italijanske divizije -Lombardija- i uhapsile komandanta divizije i ostale oficire štaba.

Dokumenti

Dislokacija potčinjenih komandi i jedinica 2. armije 10. februara 1942. godine

Mesečni izveštaj Komande 5. armijskog korpusa od 26. aprila 1942. Komandi 2. armije o političkoj i privrednoj situaciji na teritoriji korpusa

Depeša Komande 5. armijskog korpusa od 9. septembra 1942. Komandi 11. armijskog korpusa o partizanskim akcijama na teritoriji korpusa

Operativna zapovest br. 2 Komande 5. armijskog korpusa od 21. septembra 1942. za izvođenje treće faze operacije na području Velike Kapele

Zapovijest i prilozi zapovijesti Komande divizije Lombardia od 26 listopada 1942 god. za operaciju Gorjanci

Naređenje Komande divizije Lombardia od 27 listopada 1942 god. o dislokaciji i zadacima ustaških jedinica u toku ofanzive na području Gorjanci

Zapovijest Komande divizije Lombardia od 27 listopada 1942 god. o rasporedu ustaških jedinica i o fazama dejstva jedinica koje učestvuju u operaciji Gorjanci

Zapovijest Komande divizije Lombardia dostavljena Komandi ustaških jedinica koje sudjeluju u operaciji Gorjanci o fazama aktivnosti jedinica u toku operacije

Zapovijest sa prilozima Komande divizije Lombardia za operaciju Gorjanci upućeni Generalštabu talijanske vojske radi uvida i praćenja operacije

Iz obavještenja talijanske Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija komandantu divizije Lombardia generalu Gasstoneu Gambari, o borbama za Krašić

Analiza rada divizija Lombardia, Re i Sassari u operaciji Weiss za period od 20 do 23 siječnja 1943 god. izvršena od strane Štaba Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija 23 siječnja 1943 godine

Razgovor načelnika Štaba Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija s Komandom Petog armijskog korpusa od 23 siječnja 1943 god. u vezi s dejstvom jedinica divizije ,,Re i Lombardia

Izvještaj Komande talijanske divizije Lombardia od 30 siječnja 1943 god. o napadu talijanskih i ustaško-domobranskih jedinica na jedinice NOV i PO Hrvatske u Žumberku

Izvještaj Komande talijanske divizije Lombardia komandama Petoga i Jedanaestoga talijanskoga armijskog korpusa o napadu talijanskih i ustaško-domobranskih jedinica na partizanske jedinice u Žumberku

Naređenje Komande talijanskog Jedanaestog armijskog korpusa od 31 siječnja 1943 god. za napad dijelova divizije Lombardia u cilju pružanja pomoći opkoljenim dijelovima divizije Isonzo na području Vivodine

Izveštaj Komande pešadiske divizije Lombardia od 4 jula 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o sukobu sa partizanima kod Bojanaca

Naređenje Komande Jedanaestog armiskog korpusa od 6 septembra 1943 god. komandama pešadiskih divizija Isonzo i Lombardia za predislokaciju 8

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Knin 714. pešadijska divizija Primorsko-goranski partizanski odred Četnici u drugom svetskom ratu Metlika Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Borbe u Hrvatskoj 1942. Saradnja četnika sa okupatorom 369. legionarska divizija (vražja) 18. pešadijska divizija Messina 187. rezervna divizija Divizija Garibaldi 15. pešadijska divizija Bergamo Operacija Velika Kapela 13. pešadijska divizija Re Bataljon Marko Orešković Borbe u Dalmaciji 1943. Glina Drežnica Jastrebarsko Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. 2. udarni korpus NOVJ 23. pešadijska divizija Ferrara 1. slovenska udarna brigada Tone Tomšič Hrvatsko domobranstvo 12. pešadijska divizija Sassari 22. pešadijska divizija Cacciatori delle Alpi 717. pešadijska divizija 3. slovenska udarna brigada Ivan Cankar Operacija Weiss 1. proleterski bataljon Hrvatske Ustanak u Hrvatskoj 1941. Črnomelj 11. italijanski armijski korpus Sanski Most 1. brza divizija Eugenio di Savoia Gospić 154. pešadijska divizija Murge Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 8. kordunaška divizija NOVJ Avijacija u oslobodilačkom ratu Italijanski partizani Italija u drugom svetskom ratu Ustanak u Lici 1941. Borbe u Lici 1942. Alexander Löhr Komandant Jugoistoka Hrvatska Kostajnica Borbe u Sloveniji 1943. 19. pešadijska divizija Venecija 21. pešadijska divizija Granatieri di Sardegna Slovenska udarna brigada Matija Gubec Senj 38. pešadijska divizija Puglie Pula Novo Mesto 14. pešadijska divizija Isonzo Zasede u oslobodilačkom ratu 153. pešadijska divizija Macerata 7. SS divizija Prinz Eugen 13. proleterska udarna brigada Rade Končar Ogulin 5. italijanski armijski korpus Borbe u Sloveniji 1942. 718. pešadijska divizija 2. italijanska armija 1. alpska divizija Taurinense Narodno oslobodilački odbori Samobor 4. kordunaška udarna brigada (1. brigada 8. divizije NOVJ) Kapitulacija Italije 4. (kasnije 2.) slovenska udarna brigada Ljubo Šercer Karlovac Zagreb Borbe u Hrvatskoj 1943.