🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

6. dalmatinska udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 16 hronoloških zapisa, 1 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

6. 10. 1943 U s. Erveniku (kod Benkovca), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana 2. brigada Kninskog sektora (6. dalmatinska brigada 19. divizije NOVJ).

17. 10. 1943 Na putu s. Otrić-Knin jedinice 6. dalmatinske brigade 19. divizije NOVJ napale auto-kolonu nemačke 114. lovačke divizije i uništile 8 kamiona.

6. 12. 1943 Nemačka pukovska borbena grupa -Berger-, nastupajući iz Bos. Grahova, slomila otpor dvaju bataljona 6. brigade 19. divizije NOVJ kod s. Luke i zauzela Livno Poginulo je nekoliko članova OK KPJ za Livno.

17. 12. 1943 Jedinice 3. i 4. (dalmatinske) brigade 9. divizije NOVJ i 6. (dalmatinska) brigada 19. divizije NOVJ napale delove nemačke 114. lovačke divizije, domobrane i četnike (oko 3200 vojnika) u Livnu, ali nisu uspele da zauzmu grad. Neprijatelj je pretrpeo velike gubitke, dok su jedinice 9. i 19. udarne divizije NOVJ imale 33 mrtva i 84 ranjena.

17. 1. 1944 Šesta dalmatinska brigada 19. divizije NOVJ razbila četničku posadu i zauzela s. Kašić (kod Benkovca).

1. 2. 1944 Kod Popove kape (na putu Obrovac-Gračac) jedinice 6. dalmatinske brigade 19. divizije NOVJ uništile 4 kamiona, automobil i motocikl s vojnicima iz nemačke 1. brdske divizije. Poginulo je 30 neprijateljskih vojnika a jedan je zarobljen. Jedinice 6. brigade imale su 2 poginula borca.

2. 2. 1944 Delovi nemačke 1. brdske divizije iz Obrovca odbacili jedinice 6. dalmatinske brigade 19. divizije NOVJ s položaja kod s. Golubića, prodrli u selo i pobili 40 ljudi, a nekoliko kuća zapalili.

1. 3. 1944 Četiri četničke brigade i delovi 891. puka nemačke 264. pešadijske divizije iz s. Mokrog Polja, s. Kistanja, s. Đevrsaka, Benkovca i Obrovca otpočeli napad protiv 6. dalmatinske brigade 19. divizije NOVJ i grupe severnodalmatinskih NOP odreda u Bukovici. U trodnevnim borbama neprijatelj je zadržan na liniji s. Medviđe - s. Parčić - s. Ervenik, a zatim, 4. marta, protivnapadima prinuđen na povlačenje u polazne rejone.

10. 6. 1944 Šesta dalmatinska brigada 19. divizije NOVJ napala četničko uporište u s. Atlagića Kuli (kod Benkovca) i razbila Leteću četničku brigadu (oko 250 ljudi).

16. 6. 1944 Naredbom GŠ NOV i PO za Hrvatsku 6. dalmatinska brigada 19. divizije, 10. dalmatinska brigada 20. divizije i 11. dalmatinska brigada 26. divizije dobile naziv: udarna.

9. 9. 1944 Peta i 6. dalmatinska udarna brigada 19. divizije NOVJ napale na Benkovac, koji su branili ojačani 2. bataljon 891. puka nemačke 264. pešadijske divizije, četnička Benkovačka brigada i 5. ustaški bataljon - ukupno oko 1.000 vojnika. Neprijateljska posada se probila u pravcu s. Karina. Jedinice 19. divizije su 10. septembra zauzele Benkovac, ali su se već sutradan morale povući ka s. Karinu i s. Polači pred jakim nemačkim snagama koje su nastupale iz s. Bribirskih Mostina i s. D. Zemunika. Neprijatelj je imao 257 poginulih, 115 ranjenih i 161 zarobljenog vojnika. Gubici jedinica NOVJ: 13 poginulih, 30 ranjenih i 1 nestao borac.

22. 9. 1944 Posle dvodnevnih borbi jedinice 6. dalmatinske udarne brigade 19. divizije NOVJ uništile nemačko-ustašku posadu i zauzele s. Ražanac (kod Zadra).

25. 9. 1944 Jedinice 6. dalmatinske udarne brigade 19. divizije NOVJ izvršile neuspeo napad na neprijateljsko uporište u s. Poljicama (kod Zadra), pretrpevši gubitke od 3 poginula, 10 ranjenih i 4 nestala borca.

12. 10. 1944 Ustaške jedinice iz s. D. Karina izvršile iznenadan napad na delove 6. dalmatinske udarne brigade 19. divizije NOVJ u zaseoku Lončarima (kod Obrovca). Poginulo 8, ranjeno 17 a zarobljeno i nestalo 14 boraca.

13. 10. 1944 Šesta dalmatinska udarna brigada 19. divizije NOVJ oslobodila s. D. Karin (kod Obrovca), gde su se branili manji delovi 891. puka nemačke 264. pešadijske divizije i 400 ustaša.

19. 10. 1944 Delovi 6. dalmatinske udarne brigade 19. divizije NOVJ izvršili napad na Obrovac, koji je branila posada jačine 400 500 nemačkih vojnika, ustaša i četnika. Zbog jakog otpora neprijatelja mesto nije zauzeto.

Fotografije

Povezane odrednice

19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ Knin 1. brdska divizija Vermahta Benkovac 20. dalmatinska divizija NOVJ Borbe u Dalmaciji 1944. Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu 11. dalmatinska udarna brigada (biokovska) Borbe u Lici 1944. Livno 264. pešadijska divizija 114. lovačka divizija Saradnja četnika sa okupatorom Četnici u drugom svetskom ratu Operacija Ziethen Gračac Borbe u Sloveniji 1945. 4. dalmatinska udarna brigada 10. dalmatinska udarna brigada (cetinska) 26. dalmatinska divizija NOVJ Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Druga neprijateljska ofanziva Sjevernodalmatinski partizanski odred Bosansko Grahovo Borbe u Hrvatskoj 1943. Borbe u Hrvatskoj 1944.