🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

6. krajiški (zmijanjski) partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 8 hronoloških zapisa, 19 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

1. 5. 1942 Na Manjači, po naređenju Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu, od Manjačke partizanske čete i novomobilisanih boraca iz razbijenih četničkih jedinica formiran 6. krajiški NOP odred -Zmijanje-.

17. 8. 1942 Naredbom Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu, od po jednog partizanskog bataljona 3. i 5. krajiškog NOP odreda i novoformiranog Manjačkog partizanskog bataljona obnovljen 6. krajiški NOP odred.

27. 8. 1942 Oko 1000 ustaša i domobrana iz Sanskog Mosta pokušalo da preko sela Vrhpolja prodre u Ključ u cilju sadejstva nemačkoj motorizovanoj borbenoj grupi -Putlic- na Manjači. Delovi 6. krajiškog NOP odreda su upornom odbranom sprečili prodor neprijatelja i omogućili Saničkoj omladinskoj poljoprivrednoj radnoj brigadi da izvrši evakuaciju žita.

0. 9. 1942 Odlukom Oblasnog komiteta KPJ za Bos. krajinu, na teritoriji 6. krajiškog NOP odreda formiran OK KPJ za okrug Ključ-Mrkonjić-Grad.

18. 9. 1942 Operativni štab NOP i DV za Bos. krajinu, 1. i 2. krajiškom i 2. proleterskom NOU brigadom i delovima 3. sandžačke i 4. crnogorske NOU brigade i 6. krajiškog NOP odreda, otpočeo protivudar (na Manjači) na nemačku pukovsku borbenu grupu -Vedel-. Prodorom 3. krajiške NOU brigade od Ključa prema Bronzanom Majdanu borbena grupa -Vedel- se povukla na prilaze Banje Luke kod s. Han-Kola.

29. 9. 1942 Nemačka borbena grupa -San. Most-, sastava: 3. bataljon nemačkog 741. pešadijskog puka i 2. bataljon domobranskog 10. pešadijskog puka, ojačani tenkovima, artiljerijom i mesnim četnicima, posle dvodnevnih borbi protiv delova 6. krajiškog NOP odreda zauzela Ključ.

7. 10. 1942 Prva proleterska NOU brigada i delovi 6. krajiškog NOP odreda razbili ojačani 2. bataljon domobranskog 10. pešadijskog puka i zauzeli Ključ.

14. 10. 1942 Po naređenju Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu rasformiran 6. krajiški NOP odred. Njegov bataljon -Zdravko Čelar- ušao je u 3. krajišku NOU brigadu, a od ostala dva bataljona formirana je Krajiška polubrigada.

Dokumenti

Izvještaj Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 12 avgusta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o formiranju Druge krajiške NOU brigade i Šestog krajiškog NOP odreda

Naredba Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 17 avgusta 1942 god. o formiranju Šestog krajiškog NOP odreda

Izvještaj štaba Petog krajiškog NOP odreda od 20 avgusta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o formiranju Treće krajiške NOU brigade i Šestog krajiškog NOP odreda i neprijateljskim snagama u Bosanskom Grahovu

Naređenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 21 avgusta 1942 god. štabu Trećeg krajiškog NOP odreda za raspored jedinica prilikom napada na Mrkonjić Grad i obavještenje o formiranju Šestog krajiškog NOP odreda i Druge i Treće krajiške brigade

Izvještaj štaba Šestog krajiškog NOP odreda od 29 avgusta 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o borbi sa neprijateljem kod sela Krasulja i o rasporedu jedinica

Izvještaj štaba Šestog krajiškog NOP odreda od 3 septembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o stanju na terenu odreda

Izvještaj štaba Šestog krajiškog NOP odreda od 26 septembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o stanju i akcijama odreda

Izvještaj štaba Šestog krajiškog NOP odreda od 28 septembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o napadima neprijatelja iz Vrhpolja

Naređenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 30 septembra 1942 god. štabu Šestog krajiškog odreda i štabu Prvog bataljona Prvog krajiškog odreda da spriječe prodor neprijatelja prema Bosanskom Petrovcu

Izvještaj štaba Šestog krajiškog NOP odreda od 30 septembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o prodoru neprijatelja u Ključ

Izvještaj političkog komesara Šestog krajiškog NOP odreda od 2 oktobra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o rasporedu jedinica na sektoru Ključ - Vrhpolje i Ključ - Sitnica

Izvještaj štaba Šestog krajiškog NOP odreda od 5 oktobra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o borbama na sektoru Ključa

Izvještaj obavještajnog oficira Šestog krajiškog NOP odreda od 16 oktobra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o brognom stanju neprijatelja u garnizonu Sanski Most i okolnim uporištima

Zapovijest Štaba 39. NOU divizije od 12. aprila 1944. štabovima 15. krajiške brigade, Udarnog i Zmijanjskog NOP odreda za raspored i dejstvo na prostoru Donji Pervan - Borkovići - Slavička, Gornje Slivno - Lušići, Pavići - Pejakovići i za zatvaranje pravca Banja Luka - Sitnica

Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 2. maja 1944. štabovima 15. krajiške brigade, 1. bataljona 13. krajiške brigade i Zmijanjskog NOP odreda za zatvaranje pravca Banja Luka - Sitnica

Naređenje Štaba 39 NOU divizije od 12. maja 1944. štabovima 13. i 15. krajiške brigade i Zmijanjskog NOP odreda za rasporedi dejstvo na sektorima Bronzani Majdan, Dolovj - Orahovljani i Hazići

Zapovijest Štaba 39. NOU divizije od 25. maja 1944. štabovima 15. i 16. krajiške brigade i Zmijanjskog NOP odreda za zatvaranje pravaca od Prijedora i Banje Luke ka Sanskom Mostu i za odbranu Sokolova i Kozica od četnika

Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 12. avgusta 1944. štabovima 15. krajiške brigade i Zmijanjskog NOP odreda da se njihove jedinice prebace na sektor Han-Kola i zatvore komunikaciju Banja Luka - Sitnica

Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 11. decembra 1944. štabovima 15. krajiške brigade, Zmijanjskog i Pljevskog NOP odreda za dejstva na području Mrkonjić-Grada

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Mrkonjić Grad 3. krajiški partizanski odred 3. krajiška proleterska udarna brigada Vrhovni štab NOVJ Banja Luka Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. 13. krajiška udarna brigada Sanski Most 39. krajiška divizija NOVJ 2. krajiška udarna brigada Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Ključ 2. proleterska udarna brigada Radne akcije u oslobodilačkom ratu Bosanski Petrovac 16. krajiška udarna brigada 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Prijedor 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Pljevlja Ni zrno žita okupatoru! 11. krajiška divizija NOVJ Saradnja četnika sa okupatorom 15. krajiška udarna brigada 1. proleterska divizija NOVJ Politički komesari u NOR-u Četnici u drugom svetskom ratu 1. proleterska udarna brigada Bosansko Grahovo Omladina u ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1944.