🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

6. lička proleterska divizija NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 158 hronoloških zapisa, 409 dokumenata i 71 fotografija.

Događaji

22. 11. 1942 Naredbom VŠ NOV i POJ, od 1. i 2. hrvatske NOU i 9. hrvatske NO brigade formirana 6. divizija NOVJ.

14. 12. 1942 Delovi domobranskog 12. puka napustili Udbinu i krenuli u pravcu Lovinca. Istovremeno su 4. bataljon Ličkog NOP odreda i delovi 2. udarne brigade 6. divizije NOVJ napali domobransku komoru, zaplenili veću količinu ratne opreme i ušli u Udbinu.

25. 12. 1942 Jedinice 6. divizije NOVJ otpočele šestodnevni napad na ustaše, domobrane i italijanske posade u selima Raduču, Metku i Lovincu (kod Gospića), ali nisu uspele da zauzmu ta sela zbog dolaska jakih neprijateljskih snaga iz Gospića. Neprijatelju je izbačeno iz stroja oko 650 vojnika, podoficira i oficira. Zaplenjeno je 160 pušaka, 3. p. mitraljeza, 4 mitraljeza, oko 40.000 metaka, 3 minobacača sa 253 mine, 75 bombi, 81 granata, 300 ćebadi i druga oprema. Zarobljeno je 80 neprijateljskih vojnika, uništena su 2 tenka i oboren je 1 avion.

14. 1. 1943 Jedinice 6. divizije NOVJ napale Gračac, koji je branilo oko 600 četnika i oko 300 vojnika 151. puka italijanske divizije -Sasari-, ali je posle višečasovne borbe, zbog jake poplave, napad obustavljen. Neprijatelj je imao 41 mrtvog i 22 ranjena, a zarobljeno je 115 četnika. Jedinice 6. divizije su pretrpele gubitke od 40 mrtvih, 67 ranjenih i 57 nestalih. Tom prilikom je poginuo i komandant bataljona -Ognjen Prica- 2. udarne brigade Stanko Opsenica Staniša, narodni heroj.

21. 1. 1943 Kod s. Deringaja (blizu Gračaca) otpočele dvodnevne jake borbe između delova italijanske divizije -Sasari- i 1. udarne brigade 6. divizije NOVJ.

22. 1. 1943 U rejonu s. Ljubova (kod Titove Korenice) otpočele jake borbe između 2. udarne brigade 6. divizije NOVJ i delova italijanske divizije -Re-. Borbe su trajale do 2. februara, kada su snage divizije -Re- prodrle u Korenicu (sada: Titova Korenica), a 2. brigada se povukla u s. Krbavieu.

22. 1. 1943 Pločanski klanac (kod Udbine) zauzeli delovi italijanske divizije -Re- posle dvodnevnih borbi protiv jedinica 9. udarne brigade 6. divizije NOVJ.

24. 1. 1943 Posle borbi sa 1. udarnom brigadom 6. divizije NOVJ snagđ italijanske divije -Sasari- zauzele s. Bruvno (kod Gračaca).

26. 1. 1943 U rejonu s. Lovinca (kod Gračaca) 3. bataljon 9. udarne brigade 6. divizije NOVJ napao iz zasede italijansku auto-kolonu i uništio 7 kamiona kojima su se prevoziš italijanska vojska i četnici.

26. 1. 1943 Jedinice 1. udarne brigade 6. divizije NOVJ odbile napad delova italijanske divizije -Sasari- iz s. Bruvna (kod Gračaca) ka s. Mazinu.

27. 1. 1943 Jedinice 1. udarne brigade 6. divizije NOVJ odbile napad delova italijanske divizije -Sasari- iz Bruvna (kod Gračaca) ka s. Klapavici.

29. 1. 1943 Delovi italijanske divizije -Sasari- odbacili jedinice 1. udarne brigade 6. divizije NOVJ i zauzeli s. Mazin (kod Gračaca).

30. 1. 1943 Na Lipač vrhu (kod Udbine) jedinice 9. udarne brigade 6. divizije NOVJ odbile tri uzastopna juriša italijanskih vojnika.

3. 2. 1943 Udbinu zauzeli delovi italijanske divizije -Re- posle borbi protiv 9. udarne brigade 6. divizije NOVJ.

6. 2. 1943 U s. Krbavicu (kod Titove Korenice) prodrli delovi italijanske divizije -Re- i plamenobacačima zapalili 8 kuća, a zatim su ih jedinice 2. udarne brigade 6. divizije NOVJ odbacile iz sela.

9. 2. 1943 Jedinice italijanske divizije -Re- popalile sela Šalamunić, Pišać i Svračkovo Selo (kod Titove Korenice). U rejonu s. Bunića napala ih je 2. udarna brigada 6. divizije NOVJ i nanela im gubitke od oko 50 mrtvih i ranjenih.

10. 2. 1943 Druga udarna brigada 6. divizije NOVJ odbila napad italijanskih jedinica koje su nastupale iz s. Bunića ka Korenici (sada: Titova Korenica).

13. 2. 1943 Gornji Lapac zauzele jedinice italijanske divizije -Sasari- posle dvodnevnih borbi protiv 1. udarne i 9. udarne brigade 6. divizije NOVJ.

1. 3. 1943 U rejonu s. Vrepca i s. Mogorića (kod Gospića) otpočeo napad delova italijanske divizije -Re- i ustaša na 1. udarnu i 9. udarnu brigadu 6. divizije NOVJ. U dvodnevnim borbama neprijatelj je imao 24 mrtva, 108 ranjenih i 26 nestalih, a brigade 6. divizije 6 mrtvih, 20 ranjenih i 1 nestalog.

7. 3. 1943 U s. Crnoj Vlasti i s. D. Babinom Potoku (kod Vrhovina) jedinice 6. brigade 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske, 2. udarne brigade 6. divizije NOVJ i 15. udarne brigade 8. divizije NOVJ izvršile napad na četničke jedinice. Istog dana je zauzeto s. D. Babin Potok dok su borbe u s. Crnoj Vlasti vođene do 10. marta kada su obustavljene zbog jakog otpora četnika i pristiglih italijanskih pojačanja. Zarobljeno je 55 četnika, dok je poginulo i ranjeno oko 100 neprijateljskih vojnika. Gubici jedinica NOVJ: 15 mrtvih i 58 ranjenih.

16. 3. 1943 Jedinice 1. udarne brigade 6. divizije NOVJ zauzele s. Sv. Rok (kod Gračaca) koje su branili delovi 4. ustaške brigade. Neprijatelj je imao 5 mrtvih i 12 ranjenih, a 1. brigada 4 mrtva i 4 ranjena.

17. 3. 1943 Četničko uporište Rastičevo (kod Knina) zauzele jedinice 6. divizije NOVJ i neprijatelju nanele gubitke od 11 mrtvih, 20 ranjenih i 32 zarobljena. Jedinice 6. divizije su imale 6 mrtvih i 25 ranjenih.

26. 3. 1943 U s. Brušanima (kod Gospića) 9. udarna brigada 6, divizije NOVJ napala ustaško-domobransku posadu i zarobila 23 domobrana i ustaše, uz sopstvene gubitke od 5 mrtvih, 7 ranjenih i 2 nestala. Zaplenjena su 2 skladišta sa većom količinom oružja i municije.

1. 4. 1943 Na komunikaciji Gospić-Ogulin jedinice 6. brigade 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske i 9. udarne brigade 6. divizije NOVJ zauzele: ž. st. i s. Sinac, ž. st. Ramijane, ž. st. i s. Lešće i ž. st. Janjče. Poginulo je 10, ranjeno 15, a zarobljeno 643 domobrana i žandarma i 16 oficira. Gubici brigada NOVJ: 5 mrtvih i 12 ranjenih.

4. 4. 1943 U dvodnevnom napadu na četnike u s. Pađenama, s. Otonu, s. Radljevcu i s. Golubiću (kod Knina) jedinice 4. i 10. krajiške brigade, 1. udarne brigade 6. divizije NOVJ i Ličkog NOP odreda zarobile 230 četnika, dok je mrtvih i ranjenih četnika bilo više. Gubici jedinica NOVJ: 57 mrtvih i ranjenih.

6. 4. 1943 Jedinice 6. udarne brigade 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske, 9. udarne brigade 6. divizije NOVJ i 15. udarne brigade 8. divizije NOVJ napale bataljon italijanske divizije -Re- koji se povlačio iz Vrhovina ka Otočcu i nanele mu gubitke od 4 mrtva i 67 ranjenih.

7. 4. 1943 Druga udarna brigada 6. divizije NOVJ izvršila neuspeo napad na domobransko-ustašku posadu u s. Širokoj Kuli (kod Gospića) i pretrpela gubitke od 5 mrtvih i 17 ranjenih.

15. 4. 1943 U s. Starigradu (kod Senja) bataljon -Ognjen Prica- 2. udarne brigade 6. divizije NOVJ razoružao 9 žandarma i 11 finansa.

17. 4. 1943 Na putu s. Brušani - s. Baške Oštarije (kod Gospića) jedinice 2. udarne brigade 6. divizije NOVJ uništile dva domobranska kamiona. Poginulo 8, a ranjeno 9 domobrana.

20. 4. 1943 Ustaško uporište u s. Širokoj Kuli (kod Gospića) posle dvodnevnih borbi zauzele jedinice 2. udarne i 9. udarne brigade 6. divizije NOVJ. Ustaški gubici: 19 mrtvih, 62 ranjena i 3 zarobljena, a gubici jedinica 6. divizije: 14. mrtvih i 56 ranjenih.

23. 4. 1943 Sela Bilaj i Medak (kod Gospića) zauzele 2. udarna i 9. udarna brigada 6. divizije NOVJ. Poginulo je 13, ranjeno 9 ustaša i domobrana, a zarobljeno 167 domobrana, 62 ustaše i 50 četnika, dok su jedinice NOVJ imale 1 mrtvog i 10 ranjenih.

29. 4. 1943 Posle dvodnevnih borbi jedinice 6. divizije NOVJ zauzele s. Klanac, s. Brušane i s. Baške Oštarije (kod Gospića). Poginulo je 174, ranjeno 116 i zarobljeno 202 ustaše i domobrana i 7 oficira iz domobranskog 2, lovačkog i 34. ustaškog bataljona. Gubici 6. divizije: 14 mrtvih, 40 ranjenih i 2 nestala.

29. 4. 1943 Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku formiran Štab Kninskog sektora, kome su potčinjeni Lički i Severnodalmatinski NOP odred, a ubrzo i 2. udarna brigada 6. divizije NOVJ.

30. 4. 1943 U rejonu klanca Vrata (kod Karlobaga) jedinice 6. divizije NOVJ napale italijansko-domobransko obezbeđenje. Poginulo je i nestalo 20, a ranjena su 24 vojnika iz italijanske 14. obalske brigade.

2. 5. 1943 Jedinice 6. divizije NOVJ sa 4 udarnom i 15. udarnom brigadom 8. divizije NOVJ napale Gospić poslednje neprijateljsko uporište u Lici, koje su branile ustaško-domobranske snage, jačine 5000 vojnika. Zbog velikih gubitaka (243 mrtva i ranjena) jedinice NOVJ su, posle danonoćne borbe, obustavile napad.

0. 6. 1943 Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku od 17. maja preimenovana 9. udarna brigada 6. divizije NOVJ u 3. brigadu 6. divizije.

4. 6. 1943 U s. Brušanima (kod Gospića) 3. udarna brigada 6. divizije NOVJ napala ustaško-domobransku posadu, ali nije uspela da zauzme selo. Poginulo je 6 i ranjeno 16 neprijateljskih vojnika. Brigada je imala 35 mrtvih i 42 ranjena.

11. 6. 1943 Delovi italijanske divizije -Zara- i Dinarske četničke divizije iz Knina i s. Strmice napali 2. udarnu brigadu 6. divizije NOVJ u rejonu s. Pađena i s. Otona. Brigada je odlučnim protivnapadom odbacila neprijatelja u polazne rejone, nanevši mu gubitke od 39 mrtvih i ranjenih, dok je sama imala 1 mrtvog i 5 ranjenih.

13. 6. 1943 Jedinice 2. udarne brigade 6. divizije NOVJ napale posadu italijanske divizije -Zara- u s. Radučiču i s. Mokrom Polju, ali je napad obustavljen zbog jakog otpora neprijatelja i italijansko-četničkih pojačanja upućenih iz Knina, s. Golubića i s. Đevrsaka. Neprijateljski gubici: 14 mrtvih i 30 ranjenih, 2. ličke brigade: 19 mrtvih i 52 ranjena.

25. 6. 1943 Delovi 4. ustaške brigade iz Gospića, podržani italijanskom avijacijom, napali 3. udarnu brigadu 6. divizije NOVJ i posle teške borbe zauzeli s. Lički Osik i s. Budak. Ustaše su imale 21 mrtvog, 42 ranjena i 8 nestalih, a 3. brigada 13 mrtvih i 26 ranjenih.

25. 6. 1943 Jedinice 2. udarne brigade 6. divizije NOVJ napale i potisle četničke snage iz s. Golubića, s. Radinoviča i s. Rončevića, ali su se i same morale povući pred nadmoćnim italijansko-četničkim snagama iz Knina, uz gubitke od 6 mrtvih i 8 zarobljenih.

28. 6. 1943 U rejonu s. Smiljana, s. Otesa i s. Klanca (kod Gospića) 1. udarna i 3. udarna brigada 6. divizije NOVJ napale delove 4. ustaške brigade, ali su se posle jednodnevne borbe morale povući pod pritiskom jačih snaga iz Gospića. Neprijatelj je imao 5 mrtvih i 29 ranjenih, a jedinice 6. divizije 18 mrtvih i 49 ranjenih.

0. 7. 1943 U rejonu Knina delovi Dinarske četničke divizije i 291. puka italijanske divizije -Zara- (oko 6.000 vojnika) napali jedinice Kninskog sektora (2. udarnu brigadu 6. divizije, Lički NOP odred i delove Severnodalmatinskog NOP odreda). Jake borbe su vođene do 4. jula, kada se neprijatelj povukao u Knin. Italijanski puk je imao 5 mrtvih i 12 ranjenih, a jedinice Kninskog sektora 17 mrtvih, 38 ranjenih i 2 zarobljena.

20. 7. 1943 Po naređenju Štaba 1. hrvatskog korpusa NOVJ, formiran Lički bataljon -Matija Gubec- 6. divizije NOVJ.

24. 7. 1943 Četnička Dinarska divizija iz rejona Bos. Grahova počela napad u pravcu Mrkonjić-Grada u cilju spajanja sa snagama Glavnog štaba bosanskih četničkih odreda. U šestodnevnim borbama delovi 4. udarne divizije 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ i 6. divizije 1. hrvatskog korpusa NOVJ potisli su četnike sa pl. Šatora i Staretine i odbacile ih preko grebena pl. Dinare. Poginulo je i zarobljeno 135 četnika i ranjeno 60, dok su se dva voda četnika predala.

26. 7. 1943 Jedinice 2. udarne brigade 6. divizije NOVJ i Ličkog NOP odreda napale ustaško-domobransku posadu i zauzele s. Kijevo (kod Vrlike). Poginulo je 13, ranjeno 13 i zarobljeno 20 neprijateljskih vojnika, dok se ostatak probio u Vrliku. Jedinice NOVJ su imale 16 mrtvih i 33 ranjena.

29. 7. 1943 Na pruzi Caprag-Sunja 2. udarna brigada 6. divizije NOVJ i Lički NOP odred Unske operativne grupe uništili teretni voz (lokomotivu i 46 vagona).

29. 7. 1943 Kod s. Uništa (blizu Knina) jedinice 2. udarne brigade 6. divizije NOVJ i Ličkog NOP odreda napale četničku kolonu, jačine oko 1.500 četnika, s kojom su iz Knina išli za Bosansku krajinu -četnički komandant Bosne, Like i Dalmacije- i komandant Dinarske četničke divizije radi uspostavljanja veze sa četničkim komandantima u Krajini i dogovora o zajedničkim operacijama protiv partizana. Četnici su imali 46 mrtvih, veći broj ranjenih i 23 zarobljena, a jedinice NOVJ 5 ranjenih. Plen: veća količina oružja i municije, divizijska arhiva, 307.000 kuna i dosta drugog ratnog materijala.

1. 8. 1943 Prelaskom 1. proleterske udarne i 7. divizije NOVJ preko ž. pruge Doboj-Sarajevo-Konjic otpočela ofanzivna dejstva šest divizija NOVJ u zapadnoj Bosni. U toku meseca ove su divizije prisilile jake nemačke, ustaške i domobranske snage da evakuišu preko 10 garnizona, pa su tako ponovo stvorile veliku povezanu slobodnu teritoriju.

4. 8. 1943 Kod s. Budaka i Perušića bataljon 4. ustaške brigade iz Gospića napao 1. udarnu brigadu 6. divizije NOVJ. Borba je vođena do kasno uveče, kada su se ustaše povukle u Gospić uz gubitke od 1 mrtvog i 2 ranjena. Brigada je imala 5 mrtvih i 8 ranjenih.

5. 8. 1943 Vrliku zauzela 2. udarna brigada 6. divizije NOVJ. Poginulo je 26 domobrana i zarobljeni su 63 domobrana i 1 oficir, a ostatak posade se probio u Sinj. Brigada je imala 3 mrtva i 8 ranjenih.

7. 8. 1943 Jedinice 2. udarne brigade 6. divizije NOVJ odbile napad dvaju bataljona italijanskog 11, bersaljerskog puka i 89. legije crnih košulja koji su sa 600 četnika iz Knina prodirali ka s. Kijevu i Vrliki. Italijanske jedinice su imale 22 mrtva i 28 ranjenih a četnici 5 mrtvih, dok je 2. brigada imala 3 mrtva i 12 ranjenih. Zaplenjena su 2 topa, 30 motornih vozila i veća količina drugog ratnog materijala.

18. 8. 1943 U rejonu s. Ličkog Osika i Perušića otpočeo napad 4. ustaške brigade iz Gospića na položaje 1. udarne brigade 6. divizije NOVJ. Borbe su vođene do 22. avgusta, kada je 1. brigada odbačena iz pomenutih mesta uz gubitke od 9 mrtvih i 42 ranjena.

21. 8. 1943 Iz rejona Knina počeo napad delova italijanske divizije -Zara- i četničke Dinarske divizije (oko 3000 vojnika) na 2. udarnu brigadu 6. divizije NOVJ koja je zatvarala pravac: Knin-Vrlika. Brigada je u trodnevnim borbama odbacila neprijatelja u Knin, ali je pretrpela gubitke od 3 mrtva, 1 nestalog i 25 ranjenih.

28. 8. 1943 Kod s. Gorijevca (na putu Bihać - Bos. Petrovac) 3. udarna brigada 6. divizije NOVJ i. dva bataljona Drvarsko-petrovačkog NOP odreda uništili dva voda a potom razbili pionirsku četu nemačke 114. lovačke divizije, koju su, intervencijom iz Bihaća, spasli od uništenja delovi 114. i 373. izviđačkog bataljona, ojačani jednom streljačkom četom 721. puka i jednom motorizovanom baterijom. Neprijatelj je imao 86 mrtvih i ranjenih, 16 zarobljenih i 10 nestaiih. Uništeni su 4 motorna vozila i 1 protivtenkovski top, a zaplenjeni 1 mitraljez, 3 puškomitraljeza i oko 50 pušaka.

29. 8. 1943 Iz rejona Bihaća i Kulen-Vakufa nemačka 114. lovačka divizija otpočela prodor preko Like u severnu Dalmaciju u cilju zaposedanja ove teritorije, jer se očekivala kapitulacija Italije. Neprijatelj je odbacio 3. udarnu brigadu 6. divizije NOVJ koja je zatvarala ove pravce i iduće noći zauzeo D. Lapac.

21. 9. 1943 Na putu D. Lapac - s. Nebljusi 2. udarna brigada 6. divizije NOVJ napala auto-kolonu od 4 kamiona iz nemačke 373. legionarske divizije. Kamioni su uništeni, a poginulo je 65 i zarobljeno 26 legionara i 1 nemački vojnik. Brigada je imala 2 mrtva i 4 ranjena.

3. 10. 1943 U rejonu Perušić-Gospić-Karlobag jedinice 6. i 13. divizije NOVJ otpočele napad na delove domobranskog 12. i 15. puka i 4. ustaške brigade. Pošto je već prvog dana uništila 19. ustaški bataljon i zauzela Karlobag, 13. divizija NOVJ je sadejstvovala 6. diviziji, koja je do 7. oktobra zauzela sva neprijateljska uporišta oko Gospića i blokirala grad. Izbačeno je iz stroja 1280 neprijateljskih vojnika i oficira, dok su jedinice 6. i 13. divizije NOVJ imale 9 mrtvih i 57 ranjenih.

5. 10. 1943 Naredbom vrhovnog komandanta NOV i POJ Josipa Broza Tita formiran 1. proleterski udarni korpus NOVJ. (Korpus je do sredine novembra 1943. pod svojom komandom imao samo 1. proletersku udarnu diviziju NOVJ, a tada su u njegov sastav ušle i 6. divizija NOVJ i 13. proleterska NOU brigada -Rade Končar-.)

8. 10. 1943 U s. Mariji Bistrici (kod Zagreba) Zagrebački NOP odred razoružao 20 domobrana 9. oktobar Kod s. Budaka 3. bataljon 2. udarne brigade 6. divizije NOVJ sačekao u zasedi kolonu od 5 tenkova i 3 oklopna automobila iz nemačke 114. lovačke divizije, koja se iz Gospića kretala prema s. Ličkom Osiku. Posle kraće borbe neprijatelj je odbijen uz gubitke od 15 mrtvih i ranjenih i 3 oštećena tenka. Bataljon je imao 1 ranjenog.

15. 10. 1943 Na putu Gračac - G. Lapac 1. udarna brigada 6. divizije NOVJ napala nekoliko nemačkih auto-kolona koje su u toku dana saobraćale. Uništena su 33 kamiona i zaplenjena je veća količina namirnica i drugog materijala. Neprijatelj je imao oko 60 mrtvih i 100 ranjenih, a 1. brigada 1 mrtvog i 4 ranjena.

29. 10. 1943 Na putu D. Lapac - s. Nebljusi 1. bataljon 1. udarne brigade 6. divizije NOVJ napao nemačku auto-kolonu, te uništio 4 i oštetio 15 kamiona.

30. 10. 1943 VŠ NOV i POJ naredio GŠ NOV i PO za Hrvatsku da 13, proletersku NOU brigadu -Rade Končar- i 6. diviziju NOVJ uputi u sastav 1. proleterskog udarnog korpusa NOVJ.

2. 11. 1943 Kod Visokog brda (na putu Gospić-Gračac) 2. udarna brigada 6. divizije NOVJ napala iz zasede neprijateljsku auto-kolonu. Poginula su 64 nemačka vojnika, a ranjeno je 15 nemačkih vojnika, 1 ustaša i 1 domobran. Uništen je 1 i oštećeno 20 kamiona. Brigada je imala 1 mrtvog i 9 ranjenih.

9. 11. 1943 Po naređenju VŠ NOV i POJ, 6. divizija NOVJ krenula je iz Like za Bosnu, u sastav 1. proleterskog udarnog korpusa NOVJ.

12. 11. 1943 Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku formiran Operativni štab a Liku. On je posle odlaska 6. divizije NOVJ u sastav 1. proleterskog udarnog kopusa NOVJ, rukovodio jedinicama NOV na području Like.

29. 11. 1943 Jak neprijateljski garnizon Travnik (koji je branilo oko 2500 domobrana i ustaša sa bataljonom nemačke 369. legionarske divizije) napali 1. i 3. proleterska brigada 1. proleterske udarne divizije NOVJ i 4. bataljon 2. udarne brigade 6. divizije NOVJ. Zbog jakih utvrđenja, žilavog otpora neprijatelja i nedostatka teškog naoružanja napad je obustavljen. Gubici 1. i 3. proleterske NOU brigade: 22 mrtva i 53 ranjena.

0. 12. 1943 U s. Prapoću (kod Buzeta, u Istri) otvorena hrvatska škola.

5. 12. 1943 Na r. Kupi (kod Karlovca) 3. bataljon 1. kordunaškog NOP odreda minom porušio most i zarobio 13 domobrana koji su ga obezbeđivali.

7. 12. 1943 Na prostoru s. Velimlje-Vilusi-Grahovo 3. i 10. udarna brigada 29. divizije NOVJ, ojačane bataljonom Nikšićkog NOP odreda, posle osmodnevnih borbi, razbile delove četničkog Nikšićkog korpusa i manje delove nemačke 181. pešadijske i domobranske 6. divizije. Poginulo je 68 nemačkih vojnika i domobrana i 47 četnika, dok su jedinice 29. udarne divizije NOVJ imale 9 mrtvih i 15 ranjenih.

13. 12. 1943 Dva bataljona (3. i 5. bataljon) 4. proleterske udarne brigade i 6. udarna crnogorska brigada 3. udarne divizije NOVJ, u sadejstvu sa delovima 3. proleterske (sandžačke) brigade, Komskog i Bjelopoljskog NOP odreda, u trodnevnim borbama u rejonu s. Pavino Polje - s. Kovren (kod Bijelog Polja) razbili delove nemačke 1. brdske divizije, četnike i muslimansku miliciju. Poginulo je oko 70 četnika i milicionera i 20 nemačkih vojnika i ranjen ih je veći broj, dok su jedinice NOVJ imale 6 mrtvih i 16 ranjenih. Zaplenjeno je 50 pušaka i veća količina municije i drugog ratnog materijala.

16. 12. 1943 Jako ustaško uporište Šujicu napale 1. i 3. proleterska (krajiška) udarna brigada 1. proleterske udarne divizije NOVJ, 2. udarna brigada 6. divizije NOVJ i 7. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ. Zbog nejednovremnog napada, žilavog otpora ustaša kao i velikih gubitaka, napad je obustavljen. Samo 1. proleterska NOU brigada imala je 17 mrtvih i 44 ranjena. Poginuli su i komesar 3. čete 6. bataljona Milan Munjas i komandir čete u 1. proleterskoj NOU brigadi Vuksan Đukić, narodni heroj.

30. 12. 1943 U s. Vlahovićima (kod Kolašina), po naređenju Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ, formirana 7. crnogorska NOU brigada, sastava: četiri bataljona.

0. 1. 1944 Po naređenju VŠ NOV i POJ rasformirana 1. i 2. prekomorska brigada. Njihovo ljudstvo ušlo u sastav 1. proleterske udarne i 6. divizije NOVJ.

8. 1. 1944 Nemački 92. motorizovani puk, slomivši otpor delova 1. udarne brigade 6. divizije NOVJ, prodro u Mrkonjić-Grad i time neposredno ugrozio pozadinu 11. udarne i 1. proleterske udarne divizije NOVJ koje u srednjoj Bosni pokušavaju da zadrže nastupanje nemačke 1. brdske i 7. SS divizije -Princ Eugen-.

9. 1. 1944 Nemački 92. motorizovani puk i delovi nemačke 1. brdske divizije zauzeli Jajce, odbacivši delove 1. udarne brigade 6. divizije NOVJ na pl. Lisinu.

13. 1. 1944 Jedinice nemačke 1. brdske divizije i 7. SS divizije -Princ Eugen-, nadirući iz doline r. Bosne, zauzele Bugojno, D. i G. Vakuf, pošto su 1. i 2. ličku udarnu brigadu 6. divizije NOVJ odbacile ka Mrkonjić-Gradu.

15. 1. 1944 U rejonu s. Carevac - s. Berići (kod Mrkonjić-Grada) 3. lička udarna brigada 6. divizije NOVJ, posle trodnevne borbe, odbacila nemački 92. motorizovani puk koji je pokušavao da prodre ka s. Mliništima. Neprijatelj je imao oko 105 mrtvih i veći broj ranjenih. Gubici 3. brigade: 21 mrtav i 36 ranjenih.

17. 1. 1944 U rejonu s. Pecke (kod Mrkonjić-Grada) 3. i 1. lička udarna brigada 6. divizije NOVJ odbile napad nemačkih jedinica iz rejona Jajca.

19. 3. 1944 U znak priznanja za izvanredne uspehe u NOB-u, naredbom vrhovnog komandanta NOV i POJ Josipa Broza Tita, 6. divizija NOVJ proglašena proleterskom. Otada nosi naziv: 6, proleterska divizija NOVJ -Nikola Tesla-.

20. 4. 1944 Blizu s. Osredaka (kod Drvara) 3. proleterska (lička) udarna brigada 6. proleterske divizije NOVJ -Nikola Tesla- vodila borbu protiv neprijatelja i nanela mu gubitke od oko 40 mrtvih i 60 ranjenih. Brigada je imala 8 mrtvih i 11 ranjenih boraca.

20. 4. 1944 Kod s. Cvjetnića (blizu Kulen-Vakufa) delovi 1. proleterske (ličke) udarne brigade 6. proleterske divizije NOVJ -Nikola Tesla- napali neprijatelja koji se kretao iz s. G. i D. Suvaje i Srba za s. Osretke i naneli mu gubitke od oko 40 mrtvih, uz sopstvene gubitke od 2 mrtva i 1 ranjenog borca.

20. 4. 1944 Posle jednodnevne borbe neprijatelj je zauzeo s. Osretke (kod Drvara). Sutradan je odbacio 3. proletersku (ličku) udarnu brigadu 6. proleterske divizije NOVJ -Nikola Tesla- u s. Trubar (kod Drvara). Neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 50 mrtvih i više ranjenih. Brigada je imala 7 mrtvih i 22 ranjena borca.

28. 4. 1944 Treća proleterska (lička) udarna brigada 6. proleterske divizije NOVJ -Nikola Tesla- odbila napad neprijatelja koji se iz Srba probio do s. Trubara, Neprijatelju su naneti gubici od oko 10 mrtvih i više ranjenih. Brigada je imala 3 mrtva i 15 ranjenih boraca.

4. 5. 1944 Neprijatelj s pravca M. i V. Bubnja napao na s. Martin Brod (kod Kulen-Vakufa), te uspeo da uđe u mesto i zapali nekoliko kuća, ali ga je odbacila 1. proleterska (lička) udarna brigada 6. proleterske divizije NOVJ -Nikola Tesla-, nanevši mu osetne gubitke. Brigada je imala 8 mrtvih i 10 ranjenih boraca.

25. 5. 1944 Za vreme desanta na Drvar vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito naredio 5. udarnom korpusu NOVJ i 1. proleterskoj udarnoj diviziji NOVJ da zatvore pravce prema Drvaru kako bi omogućili 6. proleterskoj diviziji NOVJ -Nikola Tesla- da uništi nemački 500. SS padobransko-lovački bataljon.

25. 5. 1944 Za vreme desanta na Drvar 2. bataljon 3. proleterske (ličke) udarne brigade 6. proleterske divizije NOVJ -Nikola Tesla- krenuo samoinicijativno iz s. Resanovaca ka Drvaru. To je bila prva operativna jedinica koja je oko 11 časova napala neprijatelja na Trninića bregu (kod Drvara).

25. 5. 1944 Za vreme drvarske operacije 3. proleterska (lička) udarna brigada 6. proleterske divizije NOVJ -Nikola Tesla- napala nemački 500. SS padobransko-lovački bataljon i uspela da u zahvatu svoga napada ovlada svim dominantnim tačkama na prilazima Drvaru izuzev Šobića glavice. Zbog toga je nemački 500. SS padobransko-lovački bataljon morao da veći deo snaga odvoji za borbu protiv 3. proleterske (ličke) NOU brigade, tako da su maršal Jugoslavije Josip Broz Tito i ostali članovi VŠ NOV i POJ bili u mogućnosti da oko 12 časova napuste pećinu a zatim, preko s. Podova, stignu na ž. st. Potoci (na pruzi Drvar - s. Mliništa). Neprijatelju su naneseni osetni gubici. Jedinice NOVJ imale su 24 mrtva, 40 ranjenih i 15 nestalih.

25. 5. 1944 Na liniji s. Dugo Polje - s. Osredci (kod Drvara) 2. proleterska (lička) udarna brigada 6. proleterske divizije NOVJ -Nikola Tesla- vodila oštru borbu protiv nemačkih jedinica (jačine oko 3.000 vojnika) koje su nastupale od s. Srba prema Drvaru. Neprijatelj se predveče probio do s. Trubara, a sutradan i u Drvar, pretrpevši osetne gubitke. Brigada je imala 21 mrtvog, 22 ranjena i 19 nestalih.

25. 5. 1944 U opštem napadu (za vreme nemačkog vazđušnog desanta na Drvar) 3. proleterska (lička) udarna brigada 6, proleterske divizije NOVJ -Nikola Tesla-, Prateći bataljon VŠ, bataljon 9. divizije 8. korpusa NOVJ i delovi 1. inžinjerijske brigade uspeli da ovladaju crkvom i raskrsnicom puteva u Drvaru, ali napori da se zauzme i Sobića glavica ostali su bez uspeha. Međutim, kako je neprijatelj već bio prodro u Bos. Petrovac i s. Trubar, Štab 6. proleterske divizije NOVJ je obustavio dalji napad i naredio povlačenje jedinica zapadno i severozapadno od Drvara. Nemački 500. SS padobransko-lovački bataljon nije uspeo da uništi VŠ NOV i POJ a izgubio je oko četiri petine svog sastava.

29. 5. 1944 U rejonu s. Prekaje (kod Drvara) 3. proleterska (lička) udarna brigada 6. proleterske divizije NOVJ -Nikola Tesla-, 3. proleterska (krajiška) udarna brigada i 3. bataljon 1. proleterske udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ vodili ogorčene odbrambene borbe protiv 384. puka nemačke 373. legionarske divizije i nemačkog 92. motorizovanog puka. Pošto je VŠ NOV i POJ napustio s. Potoke, borba na ovom pravcu je obustavljena.

6. 6. 1944 Iz Drvara dve nemačke čete izvršile ispad prema s. Bastasima, ali su ih delovi 1. proleterske (ličke) udarne brigade 6. proleterske divizije NOVJ -Nikola Tesla-, odbacili, nanevši im gubitke od oko 30 mrtvih.

10. 6. 1944 Blizu s. Otaševca (kod Drvara) dva bataljona 1. proleterske (ličke) udarne brigade 6. proleterske divizije NOVJ -Nikola Tesla- vodili borbu protiv neprijatelja koji ih je napao iz Drvara i od Bos. Petrovca. Bataljoni su pretrpeli gubitke od 2 mrtva i 12 ranjenih boraca.

11. 6. 1944 Iz rejona Drvara 6. proleterska divizija NOVJ -Nikola Tesla-, otpočela marš ka prostoriji Glamoč-Livno u cilju zaštite te prostorije od nemačkih, ustaško-domobranskih i četničkih jedinica.

29. 6. 1944 Blizu s. Malovana (kod Kupresa) delovi 3. proleterske (ličke) udarne brigade 6. proleterske divizije -Nikola Tesla- izvršili napad na neprijatelja i naneli mu gubitke od oko 10 mrtvih, a oni imali 2 mrtva i 3 ranjena.

2. 7. 1944 Blizu M. Kozjaka (kod Livna) 3, proleterska (lička) udarna brigada 6. proleterske divizije NOVJ -Nikola Tesla- vodila žestoku borbu protiv nemačkih jedinica i odbacila ih, nanevši im gubitke od oko 50 mrtvih i ranjenih vojnika, uz sopstvene gubitke od 3 mrtva i 16 ranjenih boraca.

2. 7. 1944 Delovi 6. proleterske divizije NOVJ -Nikole Tesla-, u sadejstvu s jedinicama 8. korpusa NOVJ napali na Livno. Napad nije uspeo jer je neprijatelj dobio pojačanje iz s. Šujice. Grad su branili nemački vojnici i jedan domobranski bataljon, ukupne jačine do 1000 vojnika.

8. 7. 1944 Treća proleterska (lička) udarna brigada 6. proleterske divizije NOVJ -Nikola Tesla- napala na s. Šujicu (kod Livna) koju su branili nemački vojnici, domobrani i četnici (oko 240 vojnika). U borbi je neprijatelj pretrpeo gubitke od 30 mrtvih, dok je 3. brigada imala 3 mrtva i 8 ranjenih boraca.

14. 7. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 6. proleterske divizije NOVJ -Nikola Tesla- da prikupi svoje snage i spremi se za pokret ka Srbiji.

15. 7. 1944 Između s. Šujice i Livna nemačke jedinice napale na položaje 3. proleterske (ličke) udarne brigade 6. proleterske divizije NOVJ -Nikola Tesla- i posle jednodnevne borbe zauzele pl. Cincar i V. i M. Kozjak.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

Pismo komandanta Osme divizije od 23 studenog 1942 god. komandantu Šeste divizije o borbi na Cemernici i Topličkim Kosama

Zapovijest štaba Šeste divizije Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 26 studenog 1942 god. za napad na Dvor

Zapovijest Štaba 1. korpusa NOV Hrvatske od 26. novembra 1942. štabovima 6. i 7. divizije za napad na Dvor

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od decembra 1942 god. Štabu Trećeg bataljona Devete hrvatske brigade Šeste NOU divizije za savlađivanje četničkih uporišta u rejonu Srba i presecanje železničke pruge između Male Popine i Gračaca

lzveštaj zamenika političkog komesara Druge brigade Šeste NO divizije od 1. decembra 1942. Centralnom komitetu KP Hrvatske

lzveštaj Politodela Devete brigade Šeste NO divizije od 6. decembra 1942. Centralnom komitetu KP Hrvatske

Naređenje Štaba Šeste divizije Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 13 prosinca 1942 god. podređenim jedinicama za napad na neprijateljske komunikacije i za pripremu napada na Gračac

lzveštaj Politodela Devete brigade Šeste NO divizije od 16. decembra 1942. Centralnom komitetu KP Hrvatske

Izvještaj Štaba Šeste divizije od 18 prosinca 1942 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o učešću divizije u napadu na Dvor

Pregled brojnog stanja i naoružanja Šeste divizije Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 19 prosinca 1942 godine

Izveštaj zamenika političkog komesara Devete brigade Šeste NO divizije od 21. decembra 1942. Centralnom komitetu KP Hrvatske

Izvještaj Štaba 6. divizije od 22. decembra 1942. Štabu 1. korpusa NOV Hrvatske o akcijama podređenih jedinica na komunikaciji Lovinac - Gračac - Malovan

Pismo političkog komesara Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 22 prosinca 1942 god. političkim komesarima Šeste, Sedme i Osme divizije o nekim propustima u akcijama i u radu s jedinicama

Zapovijest Štaba Šeste divizije Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 23 prosinca 1942 god. za napad na Lovinac, Smokrić, Ričice i željezničku stanicu Raduč

Izvještaj Štaba Prvog korpusa od 23 prosinca 1942 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o nekim akcijama Šeste divizije

Izveštaj Politodela Devete brigade Šeste NO divizije od 25. decembra 1942. Centralnom komitetu KP Hrvatske

Naređenje Štaba Šeste divizije Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 29 prosinca 1942 god. podređenim jedinicama da posjednu nove položaje i spriječe prodor neprijatelja na oslobođenu teritoriju Like

Izveštaj zamenika političkog komesara Druge brigade Šeste NO divizije od 29. decembra 1942 Centralnom komitetu KP Hrvatske

Izvještaj Štaba Šeste divizije od 3 siječnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama kod Raduča, Metka i Lovinca krajem prosinca 1942 godine

Izveštaj političkog komesara 6. NOU divizije od 4. januara 1943. političkom komesaru 1. korpusa NOV Hrvatske o političkom i kulturno-prosvetnom radu u jedinicama

Izveštaj sekretara partijskog komiteta 6. NOU divizije od 8. januara 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o radu partijskih organizacija

Izveštaj političkog komesara 6. NOU divizije od 9. januara 1943. političkom komesaru 1. korpusa NOV i PO Hrvatske o moralno-političkom stanju u ovoj diviziji

Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 11 siječnja 1943 god. Štabu Sedme divizije za dejstvo Šeste, Sedme i Osme divizije u slučaju neprijateljske ofanzive

Izveštaj Politodela 9. brigade 6. NOU divizije od 14. januara 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o partijsko-političkom i kulturno-prosvetnom radu u Brigadi

Predlog zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 19 januara 1943 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu za jednovremeni napad Druge proleterske i Šeste NOU divizije na neprijateljska uporišta u rejonu Knina i na komunikaciji Knin-Gračac

Izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 21 januara 1943 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o razvoju situacije u zonama dejstva Šeste i Osme NOU divizije

Izvještaj Štaba Šeste divizije od 28 siječnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Gračac

Izveštaj Politodela 1. brigade 6. NOU divizije od 5. februara 1943. Centralnom komitetu KPJ o partijsko-političkom radu

Pregled brojnog stanja i naoružanja Šeste divizije NOV i PO Hrvatske od 6 veljače 1943 godine

Izvještaj štaba Šeste divizije od 6 veljače 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o stanju na sektoru Udbina - Lapac

Izvještaj štaba Šeste divizije od 6 veljače 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o stanju na području Mazin - Lapac

Izvještaj štaba Šeste divizije od 8 veljače 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o zatvaranju pravca Kulen Vakuf - Drvar i stanju na sektoru Udbina - Lapac

Izvještaj štaba Druge NOU brigade od 9 veljače 1943 god. štabu Šeste divizije NOV i PO Hrvatske o pokretima neprijatelja i postavljanju zasjede na Ljubovu

Izveštaj brigadnog rukovodstva SKOJ-a 1. brigade Marko Orešković od 10. februara 1943. rukovodstvu SKOJ-a 6. NOU divizije o radu skojevske organizacije u toj brigadi

Izvještaj štaba Šeste divizije od 10 veljače 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama kod Vagana, Srednje Gore i na području Malo i Veliko Očijevo

Izvještaj štaba Druge NOU brigade od 11 veljače 1943 god. štabu Šeste divizije NOV i PO Hrvatske o borbi na području Bjelopolja i o rasporedu jedinica

Izvještaj štaba Šeste divizije od 11 veljače 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama na Mazinskoj Planini

Dopis Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 15 februara 1943 god. Štabu Pete divizije o načinu napada na neprijatelja i obavještenje o situaciji na sektoru Šeste, Osme i Desete divizije

Obavještenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 15 februara 1943 god. Štabu Desete divizije o borbi Desete krajiške brigade na Strmici i o situaciji na sektoru Šeste i Osme hrvatske divizije

Lista boraca i rukovodilaca Šeste divizije NOV i PO Hrvatske ranjenih od 16 do 21 veljače 1943 godine

Naređenje političkog komesara 1. korpusa NOV Hrvatske od 27. februara 1943. političkom komesaru 6. NOU divizije da se organizuju brigadna savetovanja i konferencije

Izvještaj štaba Prvog korpusa od 28 veljače 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama Šeste divizije od 20 siječnja do 23 veljače

Izvještaj Štaba Šeste divizije od 3 ožujka 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama na području Mogorića

Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 7 ožujka 1943 sod. Štabu Šeste divizije da uputi Prvi bataljon Prve NOU brigade na područje Gračaca

Zapovijest Štaba Šeste divizije NOV i PO Hrvatske od 13 ožujka 1943 god. podređenim jedinicama za napad na neprijateljske posade u Svetom Roku i Raduču

Uputstvo političkog komesara 2. bataljona 9. brigade 6. NOU divizije od 14. marta 1943. političkim komesarima četa o sprovođenju u život okružnice političkog komesara ove divizije i o načinu organizovanja takmičenja u vojnom i političkom radu

Izvještaj Štaba Šeste divizije od 16 ožujka 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama na području Like u toku Četvrte neprijateljske ofanzive

Pregled brojnog stelja i naoružanja Šeste divizije NOV i PO Hrvatske od 16 ožujka 1943 god.

Zapovijest Štaba Šeste divizije NOV i PO Hrvatske od 18 ožujka 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Lovinac

Izveštaj Divizijskog komiteta 6. NOU divizije od 23. marta 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o stanju partijske organizacije u Diviziji

Izvještaj Štaba Šeste divizije od 28 ožujka 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama i akcijama na području Like od 10 do 24 ožujka

Izvještaj Štaba Šeste divizije od 21 travnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o oslobođenju Široke Kule

Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 21 travnja 1943 god. Štabu Šeste divizije da dijelom svojih snaga izvrši napad na Bilaj

Naređenje Štaba Šeste divizije NOV i PO Hrvatske od 21 travnja 1943 god. Štabu Druge i Devete NOU brigade za dejstvo na području Perušić - Gospić - Vrebac

Izvještaj Štaba Šeste divizije od 1 travnja 1943 god. Štabu Pvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Brušane

Izvještaj Štaba Šeste divizije od 4 travnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na. željezničke stanice Lešće, Ramljane i Janjče i o drugim akcijama

Izvještaj Štaba Šeste divizije od 8 travnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama na području Velika Popina - Zrmanja - Plavno od 9 ožujka do 4 travnja 1943 godine

Pregled stanja odjeće i obuće jedinica Šeste divizije NOV i PO Hrvatske od 11 travnja 1943 godine

Izvještaj Štaba Šeste divizije od 12 travnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu Druge NOU brigade na Široku Kulu

Izvještaj Štaba Šeste divizije od 15 travnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama prilikom neprijateljskog povlačenja iz Otočca

Zapovijest Štaba Šeste divizije NOV i PO Hrvatske od 18 travnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Široku Kulu

Naređenje Štaba Šeste divizije NOV i PO Hrvatske od 20 travnja 1943 god. Štabu Devete NOU brigade u vezi s napadom na Široku Kulu

Izvještaj Štaba Šeste divizije od 20 travnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o toku borbe za Široku Kulu

Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 22 travnja 1943 god. Operativnom štabu za sektor Zrmanja da uputi Prvu NOU brigadu Šeste divizije u Lovinac

Izvještaj Štaba Devete NOU brigade od 24 travnja 1943 god. Štabu Šeste divizije NOV i PO Hrvatske o napadima na Bilaj, Ribnik i Medak

Izvještaj Štaba Šeste divizije od 24 travnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napuštanju Perušića i Ličkog Osika od strane neprijateljskih snaga

Pripremna zapovijest Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 24 travnja 1943 god. Štabu Šeste i Osme divizije za napad na Gospić

Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 25 travnja 1943 god. Štabu Šeste divizije u vezi s blokadom Gospića

Zapovijest Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 26 travnja 1943 god. Štabu Šeste i Osme divizije za blokadu Gospića

Zapovijest Štaba Šeste divizije NOV i PO Hrvatske od 26 travnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na spoljnu odbranu Gospića

Izvještaj Štaba Šeste divizije od 27 travnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Široku Kulu, Bilaj, Ribnik, Medak i o drugim akcijama

Zapovijest Štaba Šeste divizije NOV i PO Hrvatske od 29 travnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Lički Novi i Oštru

Izvještaj Štaba Prvog korpusa od 30 travnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Široku Kulu, Bilaj, Ribnik, Medak i o drugim akcijama jedinica Šeste divizije

Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 30 travnja 1943 god. Štabu Šeste divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Lički Novi i Oštru

Zapovijest Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 30 travnja 1943 god. Štabu Šeste i Osme divizije za napad na Gospić

Izvještaj ustaškog Glavnog ravnateljstva za javni red i sigurnost od 30 travnja 1943 god. o padu s. Brušana i opkoljavanju Gospića od strane Šeste i Osme divizije

Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 1 svibnja 1943 god. o napadu dijelova Šeste divizije na Klanac Vrata

Izvještaj ustaško-domobranskog Operativnog zapovjedništva za Liku od 2 svibnja 1943 god. o napadu dijelova Šeste i Osme NO divizije na Gospić

Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 3 svibnja 1943 god. Šestoj i Osmoj diviziji za razmještaj i daljnja dejstva

Izvještaj ustaško-domobranskog Zapovjedništva za Operativno područje Lika od 3 svibnja 1943 god. o napadu snaga Šeste i Osme divizije na Gospić

Izveštaj Divizijskog komiteta 6. NOU divizije od 4. maja 1943. Centralnom komitetu KPH o stanju partijske organizacije u toj diviziji

Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 4 svibnja 1943 god. o akciji na području Kalnika i napadima dijelova Šeste i Osme NO divizije na Gospić

Pismo političkog komesara Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 7 svibnja 1943 god. političkim komesarima Šeste i Osme divizije o postignutim uspjesima i mjerama za povećanje brojnog stanja jedinica

Izvještaj Štaba Šeste divizije od 7 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbi kod Smiljanskog Polja

Izvještaj Štaba Šeste divizije od 8 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Gospić

Pregled brojnog stanja i naoružanja Šeste divizije NOV i PO Hrvatske od 10 svibnja 1943 godine

Izvještaj Štaba Šeste divizije od 11 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o stanju u Gospiću

Direktiva Štaba Šeste divizije NOV i PO Hrvatske od 12 svibnja 1943 god. podređenim jedinicama za raspored i dejstvo u slučaju neprijateljske ofanzive

Izvještaj Štaba Šeste divizije od 12 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu neprijateljskih aviona na položaje Druge NOU brigade

Izvještaj Štaba Šeste divizije od 12 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu neprijateljskih aviona na položaje druge i Devete NOU brigade

Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 13 svibnja 1943 god. Štabu Šeste divizije u vezi mobilizacije u Gackoj Dolini

Izvještaj Štaba Šeste divizije od 14 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o sprečavanju neprijateljskog prodora iz Karlobaga i Gospića

Izveštaj sekretara partijske organizacije 1. udarne brigade 6. NOU divizije od 17. maja 1943. Centralnom komitetu KPH o partijsko-političkom i kulturno-prosvetnom radu u toj jedinici

Izvještaj Štaba Šeste divizije od 17 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o stanju na području Gospića

Izvještaj Štaba Šeste divizije od 20 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o stanju na području Gospić - Karlobag

Izveštaj Politodela 2. udarne brigade 6. NOU divizije od 21. maja 1943. Centralnom komitetu KPH o partijsko-političkom i kulturno-prosvetnom radu u toj brigadi

Pismo Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 22 svibnja 1943 god. Štabu Šeste divizije o borbi Petnaeste NO brigade na sektoru Prijeboja

Izvještaj Štaba Šeste divizije od 22 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama oko Gospića

Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 24 svibnja 1943 god. Štabu Šeste divizije da Drugu NOU brigadu uputi na sektor Knina

Izvještaj Štaba Šeste divizije od 24 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o stanju na području Gospić - Karlobag

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Drvar 12. pešadijska divizija Sassari Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Travnik Italija u drugom svetskom ratu Knin Glavni štab Hrvatske Udbina 8. dalmatinski korpus NOVJ Valjevo Borbe u Crnoj Gori 1944. Bihać 4. ustaška brigada 8. kordunaška divizija NOVJ Borbe u Dalmaciji 1943. Kupres 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) 12. vojvođanski korpus NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1944. Borbe u Sremu 1943. Borbe u Sremu 1945. Karlobag Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Lici 1944. Sremski front 2. lička proleterska udarna brigada 7. SS divizija Prinz Eugen Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Diverzije u oslobodilačkom ratu Komunistička partija Hrvatske Bolnice u oslobodilačkom ratu Završne operacije u Jugoslaviji Livno Srb Hrvatsko domobranstvo Mrkonjić Grad Borbe u Hercegovini 1944. 2. udarni korpus NOVJ 13. pešadijska divizija Re Raduč 36. vojvođanska divizija NOVJ Borbe u Srbiji 1944. 1. proleterski korpus NOVJ Ranjenici u ratu 21. srpska divizija NOVJ Gospić Albanija u drugom svetskom ratu Centralni komitet KPJ 11. krajiška divizija NOVJ Josip Broz Tito SKOJ 1. lička proleterska udarna brigada Politički komesari u NOR-u 3. lička proleterska udarna brigada Beograd Gračac Donji Lapac Proboj NOVJ u Srbiju 1944. 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Borbe u Hrvatskoj 1943. Zemun Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 Saradnja četnika sa okupatorom Bitka za Srbiju Borbe u Lici 1942. Vrhovni štab NOVJ Beogradska operacija 16. vojvođanska divizija NOVJ Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu 1. proleterska divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1942. Desant na Drvar Borbe u Srbiji 1945. Borbe u Lici 1943. Avijacija u oslobodilačkom ratu