🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

6. pješačka divizija (NDH)

Za ovaj pojam je pronađeno 13 hronoloških zapisa, 66 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

2. 4. 1943 Jedinice 3. udarne divizije NOVJ, sa 4. proleterskom udarnom brigadom, razbile Gatačku i Golijsku brigadu četničkog Nevesinjskog korpusa i manje delove domobranske 6. pešadijske divizije i zauzele Gacko.

27. 4. 1943 Jedinice italijanskog 6. armijskog korpusa (ostaci razbijene divizije -Murđe-, divizija -Marke- bez jednog puka, po jedan ojačani puk divizija -Mesina- i -Emilija-, te 73. legija crnih košulja divizije -Sasari-), sa četničkim Nevesinjskim, Trebinjskim i Nikšićkim korpusom i tri bataljona domobranske 6. pešadijske divizije, počele napad iz Blagaja, Stoca, s. Meke Grude, prevoja Kobilje glave i Vilusa. U petodnevnim borbama one su potisnule zaštitničke delove 3. udarne divizije NOVJ i 3. dalmatinske NOU brigade i ovladale Dabarskim, Nevesinjskim i Gatačkim poljem.

17. 8. 1943 U južnoj Hercegovini i susednom primorskom pojasu jake neprijateljske snage (dva bataljona nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, pet bataljona italijanskih divizija -Mesina- i -Marke-, jedan bataljon domobranske 6. pešadijske divizije i tri brigade četničkog Trebinjskog korpusa) počele operaciju čišćenja -Gama- u cilju uništenja 10. hercegovačke NOU brigade. Trećeg dana, posle više pokušaja, višestruko nadmoćni neprijatelj je uspeo da u rejonu s. Zvijerine (kod Bileće) okruži 10. brigadu, ali se ona, veštim manevrom, bez gubitaka izvukla prema Gacku.

12. 9. 1943 Drugi bataljon 14. puka domobranske 6. pešadijske divizije prešao na stranu NOVJ i porušio uređaje na ž. št. Hutovo (na pruzi Hum-Gabela), ali je na putu razbijen cd delova jedne brigade i četničke Ljubinjske brigade, tako da se do 10. hercegovačke udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ. koja se toga dana nalazila u rejonu Gacka, probilo manje od 100 domobrana.

21. 9. 1943 Četnička Gatačka brigada i Gatački milicijski bataljon domobranske 6. pešadijske divizije zauzeli Gacko, potisnuvši jedan bataljon 10. hercegovačke udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ prema Čemernu.

26. 9. 1943 U Popovom polju četnički Trebinjski korpus i delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i domobranske 6. pesadijske divizije preduzeli opkoljavanje 10. hercegovačke udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ. Brigada je, osetivši te pripreme, izvršila napad i, posle dvodnevnih borbi, probila se u Trebinjska brda. Poginulo je 40 četnika, a zarobljeni su 42 domobrana i 34 četnika. Brigada je imala 2 mrtva i 5 ranjenih.

24. 11. 1943 S linije Mostar-Stolac-Bileća nemačka 7. SS -Princ Eugen- divizija, ojačana po jednim bataljonom nemačke 181. pešadijske i domobranske 6. pešadijske divizije i sa 2.000 četnika Trebinjskog i Nevesinjskog korpusa, napala novoformiranu 29. udarnu diviziju NOVJ s ciljem da je izbaci iz Hercegovine. Dok je Južnohercegovački NOP odred estao u neprijatelj evo i pozadini, glavnina 29. udarne divizije odbačena je istočno od puta Bileća. Gacko, gde je u šestodnevnim odbrambenim borbama nanela neprijatelju (uglavnom 13. SS puku) velike gubitke: oko 300 mrtvih i znatan broj ranjenih.

7. 12. 1943 Na prostoru s. Velimlje-Vilusi-Grahovo 3. i 10. udarna brigada 29. divizije NOVJ, ojačane bataljonom Nikšićkog NOP odreda, posle osmodnevnih borbi, razbile delove četničkog Nikšićkog korpusa i manje delove nemačke 181. pešadijske i domobranske 6. divizije. Poginulo je 68 nemačkih vojnika i domobrana i 47 četnika, dok su jedinice 29. udarne divizije NOVJ imale 9 mrtvih i 15 ranjenih.

4. 2. 1944 Ojačana 10. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ napala posadu železničkih stanica Duži, Taleža i Jasenica-Lug i posadu mosta u Dražin-Dolu (tri čete 14. puka domobranske 6. pešadijske divizije i jednu četu četničke Trebinjske brigade). Ona je pri tome spalila dve železničke stanice i uništila jedan kamion i jedan teretni voz, a u drugom vozu, izbačenom iz šina, ubila 5 i ranila 20 nemačkih vojnika. Domobrani su imali 30 zarobljenih, 1 mrtvog i 1 ranjenog vojnika, a četnički gubici nisu poznati. Brigada je imala 4 ranjena borca. Zaplenila je: 2 p. mitraljeza, 2 automata, 28 pušaka i 15.000 puščanih metaka.

5. 2. 1944 Iz Ljubinja, Stoca, Bileće i Trebinja dve nemačke pukovske borbene grupe, jedna iz 7. SS divizije -Princ Eugen- a druga iz 181. pešadijske divizije, ojačane delovima četničkog Trebinjskog korpusa i 14. puka domobranske 6. pešadijske divizije (oko 4.000 vojnika), počele koncentričan napad s ciljem da 10. hercegovačku udarnu brigadu i Južnohercegovački NOP odred 29. udarne divizije NOVJ unište u okruženju (operacija -Falkenjagd-), Do 16. februara neprijatelj je prokrstario okruženi deo slobodne teritorije, spalio 5 sela i uništio 2 mosta na r. Trebišnjici. Brigada i odred 29. divizije NOVJ izbegli su odlučujuće sudare s jačim neprijateljem, ali su mu u dvadesetak manjih akcija i diverzija naneli znatne gubitke, sprečivši pljačku i masovnije represalije. Drugi delovi 29. divizije razbili su jedan nemački bataljon kod s. G. i D, Meke Grude. Neprijatelj je imao blizu 200 mrtvih i preko 100 ranjenih (skoro isključivo nemačkih vojnika). Gubici jedinica 29, udarne divizije NOVJ: oko 20 mrtvih i preko 30 ranjenih boraca.

27. 8. 1944 Na prostoriji s. Grdelica - Leskovac - Niš otpočelo prikupljanje jedinica bugarskog 1. okupacionog korpusa iz unutrašnjosti Srbije, da bi se one zatim, uz pomoć bugarske 6. pešadijske divizije (koja je u tu svrhu dovedena iz Bugarske) preko Pirota povukle u Bugarsku.

11. 10. 1944 Bugarska 6. pešadijska divizija probila odbranu delova nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, zauzela Belu Palanku i izbila pred s. Novo Selo i s. Duboku Padinu, bugarska 9. pešadijska divizija ovladala s. Kalnom i s. Jalovik-Izvorom, a bugarska 4. pešadijska divizija ovladala s. Ravnom Dubravom i na taj način izbila na oko 35 km istočno i južno od Niša.

8. 11. 1944 Ovladavši Malim Kosovom, bugarska 2. armija, 22. i 46. divizija NOVJ i jedinice Operativnog štaba NOV i PO za Kosovo i Metohiju otpočeli dejstva za oslobođenje Kosova. Istovremeno je bugarska 6. pešadijska divizija orijentisana ka južnim padinama pl. Kopaonika.

Dokumenti

Izvještaj stožera Šeste pješačke divizije o borbama na terenu Hercegovine u mjesecu decembru 1941 godine

Izvještaj zapovjedništva Šeste pješačke divizije u Mostaru o rasporedu jedinica i borbama sa partizanima u Hercegovini u toku oktobra 1942 godine

Izvještaj zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 15 decembra 1942 god. o rasporedu potčinjenih jedinica

Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 15 prosinca 1942 god. o uličnim borbama u Livnu i o slanju ustaško-domobranskih pojačanja u tom pravcu

Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 16 prosinca 1942 god. o zauzimanju Livna od strane jedinica NOV i PO Jugoslavije

Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 23 prosinca 1942 god. o vojnoj situaciji na području Duvno - Posušje - Imotski

Izvještaj zapovjedništva Šeste pješačke divizije u Mostaru od 3 januara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV kod Posušja i Imotskog

Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije u Mostaru od 8. siječnja 1943. o borbama protiv jedinica NOV kod Posušja i Imotskog

Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 9 siječnja 1943 god. o zločinima Talijana na poluotoku Pelješcu

Izvod iz izvještaja Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 9. siječnja 1943. o zločinima Talijana na poluotoku Pelješcu

Izvještaj zapovjedništva Šeste pješačke divizije u Mostaru od 25 januara 1943 god. o sporazumu sa delegatom četničke Vrhovne komande Dobrosavom Jevđevićem

Izveštaj zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 25. januara 1943. Glavnom stožeru domobranstva o razgovoru sa Dobrosavom Jevđevićem

Obavještenje zapovjedništva Šeste pješačke divizije u Mostaru od 30 januara 1943 god. o borbama žandarma i milicionera protiv jedinica NOV kod sela Rakitno

Zahtjev Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 8 februara 1943 god. da italijanski avioni bombarduju sela Studenci, Medov Dolac, Poljice i Podosoj

Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 9 februara 1943 god. o koncentraciji jedinica NOV oko Imotskog, Duvna i Livna

Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 10 februara 1943 god. o stanju na sektoru Posušje-Imotski

Naređenje Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 10 februara 1943 god. za evakuaciju Imotskog

Obavještenje Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 10 februara 1943 god. o evakuaciji Imotskog

Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 10 februara 1943 god. o borbama jedinica NOV u zapadnoj Hercegovini

Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 11 februara 1943 god. o zauzeću Imotskog i Posušja od jedinica Narodnooslobodilačke vojske

Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 11 februara 1943 god. o oslobođenju Posušja i Imotskog od strane jedinica Narodnooslobodilačke vojske

Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 11. veljače 1943. o zauzeću Imotskog i Posušja od jedinica Narodnooslobodilačke vojske

Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 11. veljače 1943. o oslobođenju Posušja i Imotskog od strane jedinica Narodnooslobodilačke vojske

Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 15 februara 1943 god. o situaciji u Hercegovini

Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 15. veljače 1943. o situaciji u Hercegovini

Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 17 februara 1943 god. o situaciji u Hercegovini

Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 17 februara 1943 god. o situaciji u dolini Neretve

Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 17. veljače 1943. o situaciji u Hercegovini

Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 17. veljače 1943. o situaciji u dolini Neretve

Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 18 februara 1943 god. o situaciji u Hercegovini

Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 18 februara 1943 god. o pokretu jedinica NOV u dolini Neretve i na pravcu Vrgorac-Ljubuški

Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 18. veljače 1943. o situaciji u Hercegovini

Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 18. veljače 1943. o pokretu jedinica u dolini Neretve i na pravcu Vrgorac-Ljubuški

Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 19 februara 1943 god. o stanju u Hercegovini

Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 19 februara 1943 god. o evakuaciji novca i hrane iz Mostara

Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 19 februara 1943 god. o zauzeću Prozora, Bradine, Ivan Sedla, Raštelice od strane jedinica NOV i intervencija da se Italijani ne povlače iz Širokog Brijega

Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 20 februara 1943 god. o koncentraciji jedinica NOV između Bradine i Drežnice i situaciji u Hercegovini

Opšta bojna relacija Šeste pješačke divizije za mjesec februar 1943 godine

Pregled rasporeda jedinica Šeste pješačke divizije početkom februara 1943 god. na teritoriji Hercegovine

Izvještaj zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 21 marta 1943 god. o stanju u Nevesinju

Izveštaj posadnog zapovjedništva Gacko od 22. marta 1943. Štabu Šeste pješačke divizije o saradnji četnika i domobrana kod Gacka

Naređenje zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 23 marta 1943 god. za dostavljanje izvještaja o četnicima i vezi između Bileće i Gacka

Izvještaj zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 23 marta 1943 god. o kukavičluku i slabom rukovođenju italijanskih generala u dolini Neretve i istočnoj Hercegovini

Izvještaj zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 24 marta 1943 god. o situaciji u Nevesinju i Gacku

Obavještenje Šeste pješačke divizije od 24 marta 1943 god. o protivnapadu na Nevesinje

Izvještaj zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 27 marta 1943 god. o organizaciji i brojnom stanju četničkih jedinica u Istočnoj Hercegovini

Izvještaj zapovjedništva Šeste pješačke divizije od aprila 1943 god. o razbijanju ustaške milicije i nesposobnosti italijanskih generala za vođenje borbe

Izvještaj zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 1 aprila 1943 gld. o pokušajima četničkih jedinica da pređu u napad na jedinice Narodnooslobodilačke vojske

Dnevni izvještaj zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 2 aprila 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u istočnoj Hercegovini

Dnevni izvještaj Šeste pješačke divizije od 3 aprila 1943 god. o pokretima i borbama jedinica NOV u istočnoj Hercegovini

Dnevni izvještaj Šeste pješačke divizije od 9 aprila 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV i nesporazumu sa Italijanima

Zapovijest zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 29 aprila 1943 god. o predostrožnosti za proslavu 1 maja

Opšta bojna relacija Šeste pješačke divizije za mjesec mart 1943 godine

Naređenje komandanta Šeste pješačke divizije od maja 1943 god. za pojačanje budnosti u slučaju da Italijani pokušaju razoružati ustaško-domobranske jedinice

Opšta bojna relacija Šeste pješačke divizije za mjesec april 1943 godine

Izvještaj zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 13 maja 1943 god. o italijanskim namjerama u Istočnoj Hercegovini

Izvještaj zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 17 juna 1943 god. o dislokaciji i borbama Divizije u Hercegovini

Dnevni izvještaj zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 14 jula 1943 god. o situaciji u Bileći

Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 19 srpnja 1943 god. o ofanzivi njemačko-talijanskih i hrvatskih jedinica na Biokovo

Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 25 srpnja 1943 god. o odnosima Talijana prema hrvatskom življu i vojsci na teritoriji Dalmacije

Izvještaj zapovjednika Šeste pješačke divizije od 14 septembra 1943 god. o sporazumu između komandanta Sedme SS divizije Prinz Eugen i delegata četničke Vrhovne komande o zajedničkoj borbi protiv jedinica Narodnooslobodilačke vojske

Izvještaj Štaba Šeste pješačke divizije od 15 septembra 1943 god. o padu Gacka i pretstojećem napadu jedinica NOV na Fazlagića Kulu i Hutovo

Izvještaj Šeste pješačke divizije od 30 septembra 1943 god. o borbenoj gotovosti Prve domobranske pukovnije

Izvod iz opće bojne relacije Šeste pješačke divizije od 22. studenog 1943. o događajima na području Dubrovnika, Posušja i Imotskog u toku mjeseca listopada

Opća bojna relacija Šeste pješačke divizije od 17. prosinca 1943. o rasporedu snaga i događajima na području Dubrovnika i odsjeka Posušje-Imotski-Ljubuški u toku mjeseca studenog

Opšta bojna relacija Zapovjedništva Šeste pješačke divizije za mjesec februar 1944. godine

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

32. pešadijska divizija Marche 10. hercegovačka udarna brigada Niš 12. pešadijska divizija Sassari Hrvatsko domobranstvo Pirot Stolac 155. pešadijska divizija Emilia Gacko Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 4. pešadijska divizija (Bugarska) Operacija Schwarz Vilus Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu 3. udarna divizija NOVJ Operacija Weiss Pelješac Borbe u Hercegovini 1942. Borbe u Hrvatskoj 1942. Borbe u Srbiji 1944. Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Bileća Borbe u Hercegovini 1943. Četnici u drugom svetskom ratu Ljubinje Bitka za Prozor 1943. 154. pešadijska divizija Murge Italijanski zločini u Jugoslaviji Borbe u Hrvatskoj 1943. 181. pešadijska divizija Druga neprijateljska ofanziva Nemački zločini u Jugoslaviji Trebinje Pljačka u ratu Operacija Dinara Nikšićki partizanski odred 29. hercegovačka divizija NOVJ Borbe u Dalmaciji 1943. 6. pešadijska divizija (Bugarska) Nevesinje Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 6. italijanski armijski korpus Nikšić 18. pešadijska divizija Messina Dubrovnik Posušje Bugarska u drugom svetskom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Prozor Dobrosav Jevđević Drežnica Bitka za Srbiju Ustanak u Hercegovini 1941. 46. srpska divizija NOVJ Livno Italija u drugom svetskom ratu Duvno 3. dalmatinska udarna brigada Imotski Bitka na Neretvi Vrgorac Borbe u Hercegovini 1944. Nevesinjski korpus JVuO 1. bugarski okupacioni korpus Južnohercegovački partizanski odred 7. SS divizija Prinz Eugen Trebinjska četnička brigada Trebinjski korpus JVuO Borbe na Kosovu i Metohiji Mostar Saradnja četnika sa okupatorom Diverzije u oslobodilačkom ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Crnoj Gori 1943. Borbe za Livno 1942.