🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

6. slovenska udarna brigada Slavko Šlander

Za ovaj pojam je pronađeno 82 hronoloških zapisa, 32 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

13. 7. 1943 U Sloveniji, po naređenju VŠ NOV i POJ, formirane 1. i 2. slovenačka divizija NOVJ. U sastav 1. slovenačke divizije NOVJ ušle su: 1. udarna brigada -Tone Tomšič- i 2. udarna brigada -Ljubo Šercer-, a u. avgustu 3. udarna brigada -Ivan Gradnik- i 7. udarna brigada -France Prešern-. U sastav 2. slovenačke divizije NOVJ su ušle 4. udarna brigada -Matija Gubec- i 5. udarna brigada -Ivan Cankar-, a u. avgusta i 6. udarna brigada -Slavko Šlander-.

14. 7. 1943 GŠ NOV i PO za Sloveniju dao Štabu 4. (štajerske) operativne zone NOV i PO Slovenije uputstvo u pogledu reorganizacije jedinica. U vezi sa formiranjem dveju divizija na teritoriji Slovenije predviđeno je da se od štajerskih jedinica formira 6. slovenačka NOU brigada -Slavko Šlander- i da se ona prebaci preko r. Svave, u sastav 2. slovenačke divizije, a u Štajerskoj da se formira Štajerski NOP odred.

6. 8. 1943 U s. Gaberju na pl. Šipeku (kod Kamnika), po naređenju GŠ NOV i PO za Sloveniju, od Štajerskih partizanskih jedinica formirana 6. slovenačka NOU brigada -Slavko Šlander-, jačine tri bataljona.

17. 8. 1943 Na Svetoj planini (kod Trbovlja) nemački 19. SS policijski puk, žandarmerija i jedinice operativne vojske okružili 6. slovenačku NOU brigadu -Slavko Šlander-, ali je ova posle oštre višečasovne borbe, uspela da se između s. Mliništa i s. Loga probije iz okruženja i prebaci u pravcu s. Tlačnice. Jedna ojačana četa 2. bataljona primorana je da se vrati na Sv. planinu, gde je sledećeg dana vodila žestoku borbu, a pred veče se probila u pravcu s. Rovišča.

20. 8. 1943 U rejonu pl. Murovica - pl. Cicelj (kod Domžala) nemački 19. SS policijski puk, žandarmerija i operativne jedinice okružili 1. bataljon 6. slovenačke NOU brigade -Slavko Šlander-. Posle oštre jednodnevne borbe deo bataljona, s većim brojem nenaoružanih boraca, probio se preko r. Save, dok se drugi deo sledećeg dana prebacio preko s. Vrha u blizinu r. Save i odavde otišao na pl. Meninu, u sastav svoje brigade.

26. 8. 1943 Kod s. Jevnice (blizu Litije), na osnovu naređenja GŠ NOV i PO za Sloveniju, 6. slovenačka NOU brigada -Slavko Šlander- prebacila se preko r. Save u Dolenjsku, gde je ušla u sastav 15. divizije NOVJ.

0. 9. 1943 U Štajerskoj formiran Štajerski NOP odred od delova Pohorskog i Koruškog partizanskog bataljona i Kozjanske partizanske čete, sa zadatkom da objedini rad svih partizanskih snaga koje su posle odlaska 6. slovenačke NOU brigade -Slavko Šlander- ostale na teritoriji Štajerske.

0. 9. 1943 U sastavu 6. slovenačke NOU brigade -Slavko Šlander-, po naređenju Štaba 4. (štajerske) operativne zone NOV i PO Slovenije, od Zasavsko-savinjske partizanske čete formiran Zasavski a od Kamniške partizanske čete Kamniški partizanski bataljon.

15. 9. 1943 Kod s. Mokrog Polja (blizu Novog Mesta) 6. slovenačka NOU brigada -Slavko Šlander- napala nemačku kolonu koja je, uz podršku tenkova, nadirala iz s. Zameškog (kod Kostanjevice). Brigada je energičnim udarom odbacila nemačke snage i gonila ih do polaznog garnizona.

16. 9. 1943 Kod s. Št. Jerneja 6. slovenačka NOU brigada -Slavko Šlander- napala nemačko-belogardističku kolonu koja je, uz podršku tenkova, nadirala iz Kostanjevice. Brigada je, posle kraće borbe, odbacila neprijateljske snage u polazni garnizon.

19. 9. 1943 Kod s. Krmelja 6. slovenačka NOU brigada -Slavko Šlander- napala nemačku motorizovanu kolonu koja je nadirala iz Sevnice. Posle višečasovne borbe ona je kolonu odbila u polazni garnizon, nanevši joj znatne gubitke.

24. 9. 1943 U Mokronogu, po naređenju GŠ NOV i PO za Sloveniju, formirana 12. slovenačka (štajerska) NO brigada u čiji su sastav ušli dva bataljona 6. slovenačke NOU brigade -Slavko Šlander-, jedan bataljon 4. slovenačke NOU brigade -Matija Gubec- i novopridošli borci.

0. 10. 1943 Kod s. Češnjica (blizu Šmartna u Tuhinju), od boraca ti. slovenačke NOU brigade -Slavko Šlander- i Pohorskog partizanskog bataljona, formiran Pohorski NOP odred, jačine 2 bataljona [Prema nekim podacima to je bilo 28. oktobra.].

1. 10. 1943 Između s. Trojana i s. Lukovice (na putu Domžale-Celje) 6. slovenačka NOU brigada -Slavko Šlander- uništila tt uređaje u dužini od 16 km. (Posečeno je 349 stubova i uništeno 65 komada kabla vojne linije od po 250 m).

6. 10. 1943 U s. Rečici ob Savinji (kod Mozirja) delovi 6. slovenačke NOU brigade -Slavko Šlander-, u dvočasovnoj borbi, uništili žand. stanicu. Poginulo je 7 a zarobljeno je 6 žandarma. Zaplenjeno je 70 pušaka.

8. 10. 1943 Na Mozirskim planinama delovi 6. slovenačke NOU brigade -Slavko Šlander- vodili teške borbe protiv nemačkih snaga koje su nadirale iz Mozirja i Šoštanja.

19. 10. 1943 Kod s. Št. Ožbalda, blizu Trojana (na putu Ljubljana-Celje), 6. slovenačka NOU brigada -Slavko Šlander- napala nemačku rnotorizovanu kolonu i energičnim jurišem nanela joj znatne gubitke. Uništeno je više kamiona i 1 tenk.

30. 10. 1943 U s. Šmartnom ob Dreti (kod Mozirja) 6. slovenačka NOU brigada -Slavko Šlander-, posle dvočasovne borbe, uništila nemačku žand. stanicu, u kojoj su poginula 2 žandarma. Zaplenjeno je 28 pušaka i 2 automata.

4. 11. 1943 Kod s. Krtine (na putu Domžale - s. Trojane) 3. bataljon 6. slovenačke udarne brigade -Slavko Šlander- 4 (štajerske) operativne zone NOV i PO Slovenije napao iz zasede manju nemačku motorizovanu kolonu. Posle kraće borbe uništeni su kamion s municijom, putnički automobil i motocikl. Poginulo je 1U nemačkih žandarma, dok je bataljon imao 3 ranjena.

5. 11. 1943 Kod s. Moravča (blizu Domžala) 3. bataljon 6. slovenačke udarne brigade -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije napao iz zasede nemačku žand. patrolu i posle kraće borbe ubio 4, ranio 3 i zarobio 1 žandarma.

27. 11. 1943 Kod Zagorja (na pruzi Ljubljana - Zidani Most) minerski vod 6. slovenačke udarne brigade -Slavko Šlander- 4 (štajerske) operativne zone NOV i PO Slovenije uništio nemački transportni voz. Poginulo je oko 50 neprijateljskih vojnika, a saobraćaj je prekinut dva dana.

29. 11. 1943 U varošici Novoj Štifti (kod Kamnika) 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4 (štajerske) operativne zone NOV i PO Slovenije napala nemačku posadu i posle tročasovne borbe uništila dve otporne tačke. Istovremeno je 2. bataljon te brigade izvršio demonstrativan napad na uporište s. G. Grad i tako sprečio dolazak pojačanja u Novu Štiftu. Poginulo je 10 i zarobljeno 20 nemačkih vojnika, a zaplenjeni su mitraljez i 26 pušaka.

1. 12. 1943 U s. Pšajnovici (kod Šmartna u Tuhinju) 2. i 3. bataljon 6. slovenačke udarne brigade -Slavko Šlander- 4. štajerske operativne zone NOV i PO Slovenije napali jaku nemačku SS policijsku grupu koja je pljačkala po selu. Posle dvočasovne borbe oni su je, uz gubitke, proterali u pravcu Kamnika, zaplenivši 3 sanduka municije i mnogo razne opreme.

14. 12. 1943 Između Litije i Zagorja (na pruzi Ljubljana - Zidani Most) minerska grupa 6. slovenačke udarne brigade -Slavko Šlander- 4 (štajerske) operativne zone NOV i PO Slovenije minom uništila lokomotivu i 9 vagona teretnog voza.

16. 12. 1943 Na teritoriji između r. Save, r. Savinje i Kamnika otpočeo napad jakih nemačkih snaga (14. SS policijski puk i osam četa nemačkih vojnika protiv jedinica 6. slovenačke udarne brigade -Slavko Šlander- 4. (štajerske) operativne zone NOV i PO Slovenije. Brigada se, zbog nađmoćnosti neprijateljskih snaga, povukla na pl. Veliku kod Kamnika, pa su nemačke jedinice 25. decembra odustale od daljih potera.

20. 1. 1944 U s. Črni (kod Mežice) 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije u teškim borbama uništila 60 nemačkih vojnika u kasarni, dok se, zahvaljujući jakom fcrtifikacijskom uređenju, žand. st. održala.

27. 1. 1944 Posle četvoročasovne teške borbe na Tomanovoj planini (kod Kamnika) 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije odbacila nemačku policijsku kolonu u Gornji Grad i nanela joj teške gubitke.

2. 2. 1944 Posle petočasovne borbe 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije zauzele žand. st. Motnik (kod Kamnika). Za vreme borbe uporište je minirano i zapaljeno. Od 28 žandarma, koji su činili posadu, samo su se četvorica spasla.

9. 2. 1944 Na liniji s. Srednja Vas - s. Motnik (kod Vranskog) 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije vodila teške borbe protiv jake nemačke kolone. Brigada se predveče, pod pritiskom nadmoćnih neprijateljskih snaga, povukla na pl. Meninu.

22. 2. 1944 Na pl. Creti 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije vodila teške borbe protiv nemačkih policijskih jedinica, koje su se, posle dvočasovne borbe, uz osetne gubitke, povukle u Vransko.

5. 3. 1944 Jedinice 6. slovenačke udarne brigade -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije, uništivši rudnička postrojenja, crpke za vodu i transformatorsku stanicu, onemogućile dalju eksploataciju rudnika boksita Kokarje (kod Mozirja).

7. 3. 1944 Drugi bataljon 6. slovenačke udarne brigade -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV I PO Slovenije napao nemačku autokolonu od 13 kamiona na putu s. Radmirje.

14. 3. 1944 Posle jednočasovne borbe kod s. Špitaliča (blizu Motnika) 2. bataljon 6. slovenačke udarne brigade -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije uništio nemačku policijsku patrolu jačine 15 ljudi.

14. 3. 1944 U s. Količevu (kod Kamnika) 1. bataljon 6. slovenačke udarne brigade -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije zaplenio u fabrici papira -Bonač- veće količine raznog kancelarijskog materijala i druge opreme.

15. 3. 1944 Na putu s. Blagovica - s. Krašnja (kod Domžala) jedinice 6. slovenačke udarne brigade -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije uništile nemačku policijsku patrolu jačine 19 ljudi.

16. 3. 1944 Kod s. Laze (kod Kamnika) 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije uništila nemačku motorizovanu kolonu (4 kamiona, 1 putnički automobil i 1 motocikl sa prikolicom).

19. 3. 1944 Prva slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ i 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije napale fortifikacijski dobro utvrđeno nemačko uporište s. Moravče (kod Kamnika), jačine 42 vojnika. U toku napada minirane su i zapaljene obe otporne tačke, a neprijateljska posada se povukla u betonske bunkere u podrumu, odakle je pružala dalji otpor, koji se, zbog nedostataka teškog naoružanja, nije mogao slomiti.

22. 3. 1944 Kod s.Trnjava (blizu Domžala) i. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ i delovi 6. slovenačke udarne brigade -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije napali nemačku motorizovanu kolonu. U borbi su uništena dva kamiona sa ljudstvom, a ostali su se probili. Iz s. Krašnje su posle podne pristigle snage da prikupe mrtve, ali su i one, posle kraće borbe, odbačene u polazni garnizon.

23. 3. 1944 Iz Tuhinjske doline jaka nemačka kolona napala 1. slovenačku udarnu brigadu -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ i 6. slovenačku udarnu brigadu -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije na položajima s. M. i V. Rakitovec (kod Kamnika). U oštroj borbi su neprijatelju naneti osetni gubici.

6. 4. 1944 Šesta slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije napala nemačko uporište u s. Radomlju (kod Kamnika), jačine oko 110 vojnika. Posle jednočasovne borbe ona je spalila 18 vojničkih baraka pripremljenih za nemačku vojsku, ubila 30 i zarobila 24 vojnika, ali uporište, dobro utvređno, nije zauzela u potpunosti.

9. 4. 1944 U rejonu s. Moravča (kod Domžala) 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije vodila višečasovnu borbu protiv delova nemačkog 28. SS policijskog i 184. landesšicen-puka koji su nadirali iz Domžala i Kamnika i odbacila ih u polazne garnizone.

20. 4. 1944 Šesta slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije napala nemačko uporište s. Šmartno (kod Kamnika), a 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ bila na obezbeđenju sa pravca Kamnika. Brza i snažna intervencija iz Kamnika i G. Grada primorala je brigadu -Slavko Šlander- da odustane od daljeg napada i prihvati borbu s nemačkim snagama koje su nadirale u pomoć napadnutoj posadi.

21. 4. 1944 Kod s. Soteske (blizu Kamnika) 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ vodila žestoke borbe protiv nemačke kolone iz Kamnika, pa se, zbog pristiglih pojačanja, povukla na Kavran (kod Kamnika), dok je 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije odbila neprijateljsku kolonu na pl. Kozjaku (kod Motnika). Sutradan je neprijatelj, uz podršku tenkova, probio položaje brigade -Tone Tomšič- i izbio u s. Šmartno (kod Kamnika).

23. 4. 1944 Nemačke motorizovane snage (17 kamiona) izvršile ispad iz G. Grada preko Nove Štifte do s. Černelča i na Tomanovu planinu. Pri povratku, njih je na položajima s. Vrtačnik - s. Smiklavž (kod Nove Štifte) napala 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije. U oštroj višečasovnoj borbi neprijatelj je uspeo da se uz podršku tenkova, probije u G. Grad. Brigada je zaplenila radio-stanicu.

28. 4. 1944 Na položajima kod s. Zgornjeg Okroga (blizu Domžala) nemačke jedinice iz s. Motnika i s. Špitaliča napale 6. slovenačku udarnu brigadu -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije, ali su posle dvočasovne borbe odbačene.

3. 5. 1944 Kod s. Spodnjih Kraša (blizu Mozirja) 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije napala nemačku motorizovanu kolonu (7 kamiona i putnički auto) i u oštroj borbi nanela joj gubitke od 12 mrtvih i 24 ranjena, ali se zbog nadmoćnosti neprijatelja povukla na nove položaje.

6. 5. 1944 Kod s. Trojana (na putu Ljubljana-Vransko) 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije napala nemačku motorizovanu kolonu (5 kamiona i 1 putnički automobil) i posle duže borbe uništila 2 kamiona a ostale kamione oštetila. Neprijatelj je, uz gubitke od 35 mrtvih i 5 zarobljenih, uspeo da se probije u pravcu Domžala.

10. 5. 1944 Na položajima kod s. Jakovdola (blizu Vranskog) 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije vodila tešku dvočasovnu borbu i prinudila nemačke snage da se, uz gubitke od 20 mrtvih, povuku u polazni garnizon Vransko.

23. 5. 1944 Posle duže borbe 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije zauzela žand. st. Št. Jurij ob Taboru (kod Vranskog), koju je branilo 20 žandarma.

18. 6. 1944 Na položajima s. Mošenik - Peče - Limbarska gora (blizu Domžala) 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije vodila teške borbe protiv nemačkih kolona koje su s više pravaca nadirale u Moravšku dolinu. Brigada se zatim, posle jednodnevnih borbi, povukla na nove položaje, nanevši neprijatelju teške gubitke.

7. 7. 1944 Kod s. Trzina (na putu Domžale-Ljubljana) delovi 6. slovenačke udarne brigade -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije napali nemačku auto-kolonu i naneli joj gubitke od 35 mrtvih, a zatim se, zbog brze intervencije neprijatelja, povukli na nove položaje.

14. 7. 1944 Na položajima s. Prapretno - s. Sv. Primož jedinice 6. slovenačke udarne brigade -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije vodile teške borbe protiv nemačkih kolona i odbacile ih ka Kamniku.

19. 7. 1944 Delovi 6, slovenačke udarne brigade -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije na položajima s. Negastern - s. Pogled - s. Soteska napali nemačku policijsku kolonu iz Domžala i odbacili je u polazni garnizon.

20. 7. 1944 Šesta slovenačka udarna bragada -Slavko Šlander- i 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4, operativne zone NOV i PO Slovenije napale nemačko uporište Zagorje ob Savi, uništile rudnik uglja Kisovec sa svim rudarskim postrojenjima i ž. st, Zagorje i zapalile fabriku konfekcije -Vesta- (koja je izrađivala nemačke uniforme). Brigade su zaplenile 970 bluza, 370 košulja i drugu opremu. U tim borbama naneti su neprijatelju znatni gubici.

22. 7. 1944 Jake nemačke snage iz Domžala napale 6. slovenačku udarnu brigadu -Slavko Šlander- i 11. slovenačku brigadu -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije na položajima s. Sv. Trojica - s. Goričica - s. Škocjan. Posle četvoročasovne oštre borbe brigade su odbile sve napade neprijatelja i primorale ga da se povuče u polazni garnizon.

31. 7. 1944 Šesta slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije zauzela nemačka uporišta s. Ljubno i s. Luče, jačine 300 vojnika. U dvodnevnim borbama ubila je oko 120 i zarobila 172 neprijateljska vojnika, a zaplenila 27 p. mitraljeza, 26 automata, 496 pušaka i mnogo druge opreme.

4. 8. 1944 Na položajima Mozirje - s. Prihovo - s. Rečica ob Savinji 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije vodila tešku borbu protiv nemačke kolone koja je, uz podršku tenkova i artiljerije, pokušavala da prodre na oslobođenu teritoriju Gornje savinjske doline. Nemačke jedinice su uspele da prodru u s. Nazarje, ali su sledećeg dana odbačene u Mozirje.

12. 8. 1944 Šesta slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije izvršila prepad na nemačko oporavilište u Rimskim Toplicama. Njeni delovi koji su se nalazili na obezbeđenju uništili su 1 kamion i 1 automobil nemačke kolone koja je nadirala u pomoć oporavilištu i naneli joj znatne gubitke u ljudstvu. Brigada se, posle kraćeg govora nemačkim ranjenicima u oporavilištu, povukla s velikim plenom u oružju i materijalu.

18. 8. 1944 Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito pohvalio borce, podoficire, oficire i političke rukovodioce 6. slovenačke brigade -Slavko Šlander-, 11. slovenačke brigade -Miloš Zidanšek- i 14. divizije NOVJ, za uspešno izvršene operacije u Štajerskoj i uništavanje jakih neprijateljskih uporišta u Savinjskoj dolini.

19. 8. 1944 Na položajima Pogled - Negastern - Limbarska gora 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije vodila tročasovnu tešku borbu protiv nemačkih kolona koje su s pravca Domžala nadirale na njene položaje. Brigada se zatim, pod pritiskom nadmoćnijeg neprijatelja, podržanog snažnom artiljerijskom i tenkovskom vatrom, povukla na nove položaje kod s. Loga (blizu Trojana).

23. 8. 1944 Na položajima s. Motnik - s. V. Raven - s. Zlokarje 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- i 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije vodila teške borbe protiv nemačke kolone koja je nadirala iz Vranskog. Posle neprekidne borbe sve do 20 časova neprijatelj je, uz znatne gubitke, odbačen u polazni garnizon.

12. 9. 1944 Posle jednodnevnih borbi jedinice 6. slovenačke udarne brigade -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije zauzele fortifikacijski dobro uređeno nemačko uporište Mozirje, jačine oko 300 ljudi. U borbama je poginuo 51 a zarobljeno 255 neprijateljskih vojnika.

20. 9. 1944 Jedinice 15. divizije NOVJ, u sadejstvu sa 6. slovenačkom udarnom brigadom -Slavko Šlander- i 11. slovenačkom brigadom -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije, uništile nemačko uporište u zamku Poganik (kod Litije) i oštetile železnički most na pruzi Ljubljna - Zidani Most. Posada uporišta s. Kresnica, pod pritiskom jedinica NOVJ, pobegla je preko r. Save. U borbama su zarobljena 33 neprijateljska vojnika i zaplenjena je veća količina oružja i opreme.

4. 10. 1944 Šesta slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije napala neprijateljska uporišta u s. Cerkljama, s. Brniku i s. Lahovčama (kod Kamnika). Iznenadnim udarom ona je u s. Brniku uništila rukovodstvo gorenjskih četnika, koje se nalazilo na konferenciji s nemačkim oficirima, aus. Cerkljama srušila jednu utvrđenu zgradu sa slovenačkim domobranima. Zbog jakih utvrđenja, napadi na ostale otporne tačke nisu uspeli. Brigada se, sutradan, u jutarnjim časovima povukla, a zatim se predveče prebacila na odsek Tuhinja, nanevši neprijatelju osetne gubitke.

5. 10. 1944 U s. Stranju (na putu Kamnik-Kranj) 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije napala nemačko uporište, porušila ga i spalila, ali se neprijatelj održao u podzemnim bunkerima. Brigada je sutradan kod s. Brezje vodila oštre borbe protiv nemačkih kolona i nanela im gubitke od 30 mrtvih i 33 ranjena vojnika.

12. 10. 1944 Kod s. Mošenika (blizu Zagorja) 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- uništila nemačko obezbeđenje kod mosta na r. Savi a 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije uništila tri utvrđene nemačke otporne tačke u s. Savi (na pruzi Ljubljana - Zidani Most), a zatim se obe brigade prebacile u Dolenjsku i privremeno ušle u sastav 7. korpusa NOVJ.

17. 10. 1944 U rejonima Trebni vrh - s. Kamenje - pi. Kozjek i s. Smuka - s. Stari Log - s. Hinje - s. Korinj jedinice 7. korpusa NOVJ, sa 6. slovenačkom udarnom brigadom -Slavko Šlander- i 11. slovenačkom brigadom -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije, vodile otšre borbe protiv nemačko-domobranskih snaga koje su iz Novog Mesta, s. Mirne, Trebnja, s. Stične i Kočevja nadirale na slobodnu teritoriju Suhe krajine.

19. 10. 1944 Kod s. Lašča (blizu Žužemberka), 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije u pokretu od s. Dvora za s. Podhostu, sukobila se s jakim nemačko-domobranskim snagama. Posle sedmočasovne oštre borbe ona se morala povući zbog nedostatka municije.

25. 10. 1944 U s. Št. Vidu (kod Grosuplja) 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije napala uporište slovenačkih domobrana i vodila oštre ulične borbe, a pred veče, kada su jake nemačko-domobranske snage iz Stične prodrle u uporište, ona se povukla na položaje kod s. Velikih Peca. Za to vreme je 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije kod s. Boge Vasi vodila ogorčene borbe protiv neprijateljskih kolona, ali nije uspela da spreči njihov prodor u Št. Vid.

25. 10. 1944 Za vreme napada 11. slovenačke brigade -Miloš Zidanšek- na uporište u s. Št. Vidu, nemačke i domobranske snage iz garnizona Grosuplje, Višnja Gora i s. Stična otpočele prodor na oslobođenu teritoriju Suhe krajine. Energičnim dejstvom 6. slovenačke udarne brigade -Slavko Šlander- i 11. slovenačke brigade -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije i snaga 15. divizije NOVJ, posle dvodnevnih oštrih borbi, neprijateljske kolone su odbačene u polazne garnizone, uz osetne gubitke.

26. 10. 1944 Na položajima s. Zagorica - s. Sad (kod Trebnja) 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- i 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije vodile ogorčenu borbu protiv nemačko-domobranskih kolona koje su iz s. Stične, preko s. Doba, nadirale na te položaje: Brigade su ih pred veče prinudile na povlačenje u polazni garnizon.

4. 11. 1944 Kod Litije 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije razbila nemačku policijsku kolonu koja je obezbeđivala transport hrane i municije za uporišta u blizini Litije. Brigada je zaplenila sav materijal.

6. 11. 1944 U s. Kresnicama i s. Jevnici 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- i 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije izvršile neuspeo napad na nemačka žandarmerijska uporišta. Snage na obezbeđenju uništile su kod s. Slapnice nemačku patrolu i porušile most na pruzi Ljubljana-Litija.

24. 11. 1944 U rejonu s. Klinje Vasi (kod Kočevja) S. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije vodila oštre borbe protiv jakih nemačko-domobranskih snaga koje su iz Ljubljane, preko Ribnice, nadirale u pravcu Kočevja. Brigada se uveče, po naređenju Štaba 7. korpusa NOVJ, prebacila na odsek s. Hinje - Žužemberk.

24. 12. 1944 Na povratku iz Dolenjske u Štajersku, 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- i 11. slovenačka udarna brigada -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije prešle r. Savu između s. Jevnice i s. Kresnica (kod Litije) i stigle u s. Slivno i s. Vače.

28. 12. 1944 Kod s. Krtine (blizu Domžala) 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone: NOV i PO Slovenije upala u nemačku zasedu. Posle višečasovne borbe deo snaga se probio ka s. Lašni (kod Kamnika), a ostatak se posle dvodnevnih borbi prebacio na pl. Meninu.

1. 1. 1945 Na Menini pl. jake nemačke snage iz Mozirja napale 6. slovenačku udarnu brigadu -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije. Brigada se posle petočasovne borbe, zbog nedostatka municije, povukla na Kostavsku pl.

28. 2. 1945 U Štajerskoj, naredbom Štaba 4. operativne zone NOV i PO Slovenije, formirana Grupa štajerskih odreda NOV i PO Slovenije (sastava: Kokrški, Koruški, Lackov, Kozjanski i Kamničko-zasavski NOP odred) sa zadatkom da posle odlaska 14. divizije, 6. slovenačke udarne brigade -Slavko Šlander- i 11. slovenačke brigade -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije a Dolenjsku nastavi borbu protiv nemačkih snaga.

15. 3. 1945 U blizini s. N. Štifte (kod Kamnika) 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- i 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone Slovenije vodile desetočasovnu borbu protiv delova nemačke 14. SS divizije, a potom se, zbog nadmoćnosti neprijatelja povukle na Meninu planinu.

9. 4. 1945 Štab 4. operativne zone Slovenije izdao naredbu o rasformiranju Štaba Grupe štajerskih NOP odreda i Operativnog štaba 6. slovenačke NOU brigade -Slavko Šlander- i 11. slovenačke NO brigade -Miloš Zidanšek- i jedinicama dodelio nove zadatke na odvojenim pravcima.

5. 5. 1945 U s. Zagorju (kod Trbovlja) 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone Slovenije okružila i posle jednodnevne borbe prinudila na predaju nemačku posadu. Zarobljeno je 485 nemačkih vojnika i zaplenjena je veća količina naoružanja i opreme.

10. 5. 1945 U s. Radmirju 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone Slovenije razoružala nemačku motorizovanu kolonu, zatim se, po podne, zaplenjenim motornim vozilima prebacila u Celje, preuzela vlast i pristupila razoružavanju nemačko-ustaških snaga. Zaplenjeno je 40 topova, 200 motornih vozila i velika količina oružja i druge ratne opreme.

Dokumenti

Izveštaj Štaba Četvrte operativne zone od 31 oktobra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o akcijama Šeste udarne brigade Slavko Šlander u vremenu od 23 do 30 oktobra 1943 rodine

Izveštaj Štaba Četvrte operativne zone od 31 oktobra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu Šeste udarne brigade Slavko Šlander na nemačko uporište Šmartno ob Dreti

Izveštaj Štaba 4. operativne zone od 11. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama 6. SNOU brigade Slavko Šlander na sektoru Menina pl. - Motnik - Stara Vas

Izveštaj Štaba 4. operativne zone od 21. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu 6. SNOU brigade Slavko Šlander na nemačke kamione kod Vranskog

Izveštaj Štaba 4. operativne zone NOV od 23. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o akcijama 11. SNO brigade Miloš Zidanšek od 6. januara do 9. februara i o borbi 6. SNOU brigade Slavko Šlander protiv Nemaca na Menini planini

Izveštaj Štaba 4. operativne zone od 29. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu 6. SNOU brigade Slavko Šlander na nemački automobil kod s. Kapla

Izveštaj Štaba 4. operativne zone Slovenije od 1. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti 11. slovenačke NO brigade Miloš Zidanšek i 6. slovenačke NOU brigade Slavko Šlander

Naredba Štaba 4. operativne zone Slovenije od 1. avgusta 1944. o postavljenju privremenog Operativnog štaba 6. slovenačke NOU brigade Slavko Slander i 11. slovenačke NO brigade Miloš Zidanšek

Naređenje Operativnog štaba 6. slovenačke NOU brigade Slavko Slander i 11. slovenačke NO brigade Miloš Zidanšek od 5. avgusta 1944. da naše komunikacije i vrše popunu svojih jedinica

Naređenje Štaba 4. operativne zone Slovenije od 7. avgusta 1944. Operativnom štabu 6. slovenačke NOU brigade Slavko Slander i 11. slovenačke NO brigade Miloš Zidanšek za sprečavanje neprijateljevog nastupanja ka slobodnoj teritoriji

Naređenje Operativnog štaba 6. slovenačke NOU brigade Slavko Šlander i 11. slovenačke NO brigade Miloš Zidanšek od 17. avgusta 1944. potčinjenim jedinicama za izvođenje akcije na fabriku hartije u Količevu

Izveštaj Štaba 6. slovenačke NOU brigade Slavko Šlander od 5. septembra 1944. Operativnom štabu 6. i 11. brigade o aktivnosti krajem avgusta i početkom septembra

Izveštaj Operativnog štaba 6. slovenačke NOU brigade Slavko Slander i 11. slovenačke NO brigade Miloš Zidanšek od 26. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu na most Poganek kod Litije

Izveštaj partijskog sekretara 6. slovenačke NOU brigade Slavko Šlander od 10. oktoora 1944. pomoćniku političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o stanju i aktivnosti organizacije KP u Brigadi

Izveštaj Štaba 6. slovenačke NOU brigade Slavko Šlander od 7. oktobra 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije o borbama Brigade krajem septembra i početkom oktobra

Zapovest Operativnog štaba 6. slovenačke NOU brigade Slavko Šlander i 11. slovenačke NO brigade Miloš Zidanšek od 9. oktobra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljeva uporišta u Krašnji i Blagovici

Zapovest Operativnog štaba 6. slovenačke NOU brigade Slavko Šlander i 11. slovenačke NO brigade Miloš Zidanšek od 11. oktobra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na uporište Savu i prelazak preko Save u Dolenjsku

Izveštaj Štaba 6. slovenačke NOU brigade Slavko Šlander od 26. oktobra 1944. Operativnom štabu 6. i 11. brigade o borbama u rejonu Št. Vida pri Stični

Izveštaj Štaba 6. slovenačke NOU brigade Slavko Slander od 28. oktobra 1944. štabovima 7. korpusa NOVJ i 4. operativne zone Slovenije i Operativnom štabu 6. i 11. brigade o aktivnosti na sektoru Kamnika i u Dolenjskoj

Izveštaj Operativnog štaba 6. slovenačke NOU brigade Slavko Šlander i 11. slovenačke NO brigade Miloš Zidanšek od 3. novembra 1944 štabovima 7. korpusa NOVJ i 4. operativne zone Slovenije o borbi u rejonu Valična Vas - Reber - Vrtače

Zapovest Operativnog štaba 6. slovenačke NOU brigade Slavko Šlander i 11. slovenačke NO brigade Miloš Zidanšek od 6. novembra 1944. za napad na neprijateljeva uporišta Kresnice i Jevnicu

Izveštaj Štaba 6. slovenačke NOU brigade Slavko šlander od 7. novembra 1944. Operativnom štabu 6. i 11. brigade o stanju i problemima Brigade

Relacija Štaba 6. slovenačke NOU brigade Slavko Slender od 10. novembra 1944. Operativnom štabu 6. i 11. brigade o napadu na neprijateljevo uporište Kresnice

Izveštaj Štaba 6. slovenačke NOU brigade Slavko Šlander od 11. decembra 1944. Operativnom štabu 6. i 11. brigade o borbama u rejonu Občine

Izveštaj Štaba 6. slovenačke NOU brigade Slavko Šlander od 26.januara 1945. Operativnom štabu 6. i 11. brigade o borbama na sektoru Moravča i Menine planine i o stanju Brigade

Izveštaj Štaba 6. slovenačke NOU brigade Slavko Šlander od 27. marta 1945. Operativnom štabu 6. i 11. brigade o stanju u Brigadi i o borbenoj aktivnosti u drugoj polovini februara i u martu

Izveštaj Štaba 6. slovenačke NOU brigade Slavko Šlander od 18. aprila 1945. Štabu 14. udarne divizije JA o brojnom stanja brigade i borbi u rejonu Motnika

Izveštaj Štaba 6. slovenačke NOU brigade Slavko Šlander od 18. aprila 1945. Štabu 14. udarne divizije JA o rušenju mosta kod Blagovice i napadu na neprijateljevu motori-zovanu kolonu

Izveštaj Štaba 6. slovenačke NOU brigade Slavko Šlander od 1. maja 1945. Štabu 14. udarne divizije JA o napadu na neprijatelja u Retju

Izveštaj štaba 6. slovenačke NOU brigade Slavko Šlander od 2. maja 1945. Štabu 14. udarne divizije JA o napadu na neprijateljevu kolonu kod Tremerja

Izveštaj Štaba 6. slovenačke NOU brigade Slavko Šlander od 8. maja 1945. Štabu 14. udarne divizije JA o akciji za oslobođenje Zagorja

Izveštaj Štaba 6. slovenačke NOU brigade Slavko Šlander od 18. maja 1945. Štabu 14. udarne divizije JA o dejstvu brigade u rejonu Celja i Labota

Fotografije

Povezane odrednice

4. (kasnije 2.) slovenska udarna brigada Ljubo Šercer 15. slovenska divizija NOVJ Trbovlje Zasede u oslobodilačkom ratu Ranjenici u ratu Pohorski bataljon Pohorski partizanski odred 1. slovenska udarna brigada Tone Tomšič Diverzije u oslobodilačkom ratu Politički komesari u NOR-u Bela garda Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Mlinište 14. SS divizija Galizia Četnici u drugom svetskom ratu Slovenska udarna brigada Matija Gubec 14. slovenska divizija NOVJ SAD i Jugoslavija Saradnja četnika sa okupatorom Zarobljenici u ratu Ljubno Borbe u Sloveniji 1945. Borbe u Sloveniji 1944. Ljubljana Josip Broz Tito Novo Mesto Slovensko domobranstvo 11. slovenska brigada Miloš Zidanšek Pljačka u ratu Glavni štab Slovenije Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Završne operacije u Jugoslaviji Kočevje 7. slovenski korpus NOVJ Borbe u Sloveniji 1943. Kamnik Domžale 6. slovenska udarna brigada Ivan Gradnik Štajerski partizanski odred 3. slovenska udarna brigada Ivan Cankar Celje 7. slovenska udarna brigada France Prešeren 12. slovenska udarna brigada (štajerska)