🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

69. rezevni korpus

Za ovaj pojam je pronađeno 2 hronoloških zapisa, 12 dokumenata i 1 fotografija.

Dokumenti

Zapovest 69. rezervnog korrusa od 28. avgusta 1943. o reorganizaciji sistema komandovanja, predislokaciji potčinjenih jedinica i zadacima u rejonu osiguranja severno od reke Save

Naređenje 69. rezervnog korpusa od 21. septembra 1943. potčinjenim jedinicama za organizaciju obezbeđenja železničkih pruga u Slavoniji i Sremu

Naređenje Komande 2. oklopne armije od 7. oktobra 1943. Komandi 69. rezervnog armijskog korpusa za razbijanje jedinica NOV i POJ u severoistočnoj Bosni

Izvještaj 42. lovačke divizije Wehrmachta Komandi 69. armijskog korpusa o rezultatima borbi podređenih jedinica na položajima u istočnom dijelu Požeške kotline i o gubicima ustaške posade u Čaglinu

Izvještaj 42. lovačke divizije Wehrmachta Glavnoj komandi 69. armijskog korpusa o političkim prilikama i vojnim akcijama na području Slavonije od 13. XII 1943. do 12. I 1944. Optužuju se vojne i civilne vlasti NDH za pogoršavanje vojno-političke i ekonomske situacije, kao i za rastuće neraspoloženje naroda prema njemačkoj vojsci

Zapovest Komande 69. armijskog korpusa za naročitu upotrebu od 20 maja 1944. potčinjenim jedinicama za dejstva u operaciji »Šah« protiv jedinica 4. korpusa NOV i POJ na Baniji i Kordunu

Izveštaj 42. lovačke divizije od 17. maja 1944. Komandi 69. armijskog korpusa za naročitu upotrebu o toku i rezultatima borbi, u operaciji »Ungeviter«, na prostoru Slavonska Požega — Našice — Podravska Slatina

Naređenje Komande 69. armijskog korpusa za naročitu upotrebu od 25. maja 1944. potčinjenim jedinicama za produženje operacije »Šah«, u smanjenom obimu, na prostoriji Vojnić — Barilović — r. Korana — Miholjsko

Zapovest Komande 69. armijskog korpusa za naročitu upotrebu od 7. jula 1944. Poglavnikovom tjelesnom zdrugu za dejstva u operaciji »Rouen« na širem području Kalnika

Naređenje Komande 2. oklopne armije od 13. jula 1944. Komandi 69. korpusa za naročitu upotrebu u vezi preduzimanja mera za otklanjanje nedostataka u operaciji »Kazanova«

Izveštaj Komande 69. armijskog korpusa za naročitu upotrebu od 23. jula 1944. Komandi 2. oklopne armije o iskustvima stečenim u dejstvima protiv jedinica NOV i POJ u Žumberku, u operaciji »Dinkirhen«

Izveštaj komandanta 42. lovačke divizije od 14. januara 1944. x Komandi 69. armijskog korpusa o dejstvima divizije u Slavoniji i severoistočnoj Bosni od 13. decembra 1943. do 12. januara 1944. godine

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Makedoniji 1944. 15. brdski armijski korpus 42. lovačka divizija 1. proleterski korpus NOVJ Poglavnikov tjelesni zdrug Sarajevo Mostar Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 4. gorski zdrug (NDH) Derventa Podravska Slatina Borbe u Slavoniji 1944. Borbe u Hrvatskoj 1944. Slavonska Požega Diverzije u oslobodilačkom ratu Teslić Borbe u Crnoj Gori 1944. Banja Luka Istočni front Vojnić Našice Borbe u Hrvatskoj 1943. Borbe u Srbiji 1943. Slavonski Brod Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 2. oklopna armija Kozara u oslobodilačkom ratu Borbe u Slavoniji 1943. 5. SS brdski armijski korpus 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) 21. brdski armijski korpus Borbe u Sremu 1943. Desant na Drvar Vrnjačka Banja 3. SS oklopni korpus