🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

7. banijska udarna brigada Vasilj Gaćeša

Za ovaj pojam je pronađeno 35 hronoloških zapisa, 21 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

26. 12. 1942 U s. Klasniću (kod Ogulina), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, od po jednog bataljona 7, 8. i 15. hrvatske NO brigade formirana 16 hrvatska NO brigada.

8. 1. 1944 Prva udarna brigada -Vasilj Gaćeša- i 3. i 4. brigada 7. udarne divizije NOVJ napale delove nemačke 1. kozačke konjičke divizije u selima: Prekopi, Kihalcu, Novom Selu, Praćnu i Mošćenici (kod Gline), ali su se, posle petočasovne borbe, morale povući zbog dolaska neprijateljskih pojačanja iz Petrinje, Siska i Gline.

14. 1. 1944 Otpočeo četvorodnevni napad 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša- i 3. i 4. brigade 7. udarne divizije NOVJ na neprijateljsko uporište u s. Gori (na putu Petrinja-Glina) koje su branili nemački vojnici, ustaše, domobrani i žandarmi. Uporište nije osvojeno, jer je neprijatelju došlo pojačanje iz Petrinje.

7. 2. 1944 Kod s. Ivanjskog Boka (blizu Kostajnice) Čehoslovaćka NO brigada -Jan Žiška- i delovi 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša- 7. udarne divizije NOVJ odbili napad ustaša, čelnika i nemačkih delova iz Sunje, Kostajnice i s. Saša i naneli im gubitke od 20 mrtvih i više ranjenih vojnika, dok su sami imali 7 mrtvih i 18 ranjenih boraca.

18. 2. 1944 Kod s. Blinje i s. Moštanice (blizu Petrinje) 3. i 4. bataljon 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša- 7. udarne divizije NOVJ odbili napad jednog bataljona iz sastava ne mačke 1. kozačke konjičke divizije.

11. 3. 1944 Kod s. Borojevića (blizu Kostajnice), u borbi protiv ustaša, poginuo komandant 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša- 7. udarne divizije NOVJ Rade Milojević, narodni heroj.

27. 3. 1944 Kod s. Krčeva i s. Svinjice delovi 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša- 7. udarne divizije NOVJ odbili napad kolone iz sastava nemačke 1. kozačke konjičke divizije iz Kostajnice i prinudili je na povlačenje u polazni garnizon.

3. 4. 1944 Između Sunje i Kostajnice 1. udarna brigada -Vasilj Gaćeša- i 3. brigada 7. udarne divizije NOVJ, delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ i Banijski NOP odred porušili železničku prugu i tt veze u dužini od 5 km, zbog čega je saobraćaj obustavljen više dana.

6. 4. 1944 Na prostoriji Kostajnica-Sunja-Petrinja jedinice 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša- i 3. brigade 7. udarne divizije NOVJ odbile napad delova nemačke 1. kozačke konjičke divizije iz Kostajnice, Sunje, s. Komareva i Petrinje i prinudile ih na povlačenje u polazne garnizone. Neprijatelj je imao 30 mrtvih i 445 ranjenih vojnika, a jedinice 7. divizije NOVJ 8 mtrvih, 6 ranjenih i 9 nestalih boraca.

12. 4. 1944 Prvi bataljon 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša- i 1. bataljon 2. udarne brigade 7. udarne divizije NOVJ napali ustaše i domobrane u s. Divuši (kod Kostajnice) ali su se posle dvočasovne jake borbe povukli.

17. 4. 1944 U rejonu s. Strašnika i s. Gore delovi 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša- 7. udarne divizije NOVJ odbili napad 2. bataljona Krajiške ustaške brigade i delova nemačke 1. kozačke konjičke divizije i odbacili ih u Petrinju. Neprijatelj je imao 9 mrtvih i 30 ranjenih vojnika.

19. 4. 1944 U rejonu s. Gore i s. Stražnika delovi 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša- 7. udarne divizije NOVJ odbili napad 2. bataljona Krajiške ustaške brigade i delova nemačke 1. kozačke konjičke divizije i odbacili ih u Petrinju. Neprijatelj je imao 7 mrtvih i 25 ranjenih vojnika.

22. 4. 1944 Delovi nemačke 1. kozačke konjičke divizije i 2. bataljona Krajiške ustaške brigade iz Kostajnice, s. Komareva i Petrinje otpočeli napad na jedinice 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša- i delove 2. udarne brigade 7. udarne divizije NOVJ na prostoriji Kostajnica-Sunja-Petrinja. U dvodnevnim borbama neprijatelj je uspeo da bez većih gubitaka prodre duboko na slobodnu teritoriju.

13. 6. 1944 Prva udarna brigada -Vasilj Gaćeša- i 2. udarna brigada 7. udarne divizije NOVJ napale delove 8. ustaške brigade koji su osiguravali vijadukt na pruzi Kostajnica-Dvor. Delovi 7. divizije NOVJ su razrušili više bunkera, ali su prinuđeni na povlačenje zbog dolaska neprijateljskih tenkova iz Kostajnice.

17. 6. 1944 Kod s. Mečenčana, s. M. i V. Graduse i s. Starog Sela (blizu Kostajnice) 1. udarna brigada -Vasilj Gaćeša- i 2. udarna brigada 7. udarne divizije NOVJ razbile nemačke i ustaško-domobranske snage.

5. 7. 1944 Delovi 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša-, artiljerijskog diviziona i inžinjerijske čete 7. udarne divizije NOVJ porušili železničku prugu Sunja-Kostajnica na 34 mesta i prekinuli tt veze na dužini od 3 km.

11. 7. 1944 Kod s. Kinjačke (pored pruge Sisak-Sunja) 1. udarna brigada -Vasilj Gaćeša- i delovi Banijskog NOP odreda 7. udarne divizije NOVJ napali neprijateljske posade u bunkerima. Pošto su posadu jednog bunkera savladale a bunker porušile, jedinice NOVJ su se povukle, jer je neprijatelju stiglo pojačanje iz s. Blinjskog Kuta.

17. 7. 1944 U s. Stubljanima i na ž. st. G. Hrastovac (na pruzi Kostajnica - bunja; 1. udarna brigada -Vasilj Gaćeša- i 2. udarna brigada 7. udarne divizije NOVJ napale delove nemačke 1. kozačke konjičke divizije i domobranskog 5. brdskog puka. Posle tročasovne borbe brigade su zauzele ž. st. G. Hrastovac, a neprijatelj se povukao prema Sunji. Napad na s. Stubljane nije uspeo, jer su neprijatelju došla pojačanja iz Kostajnice.

22. 7. 1944 U s. Brđanima (kod Sunje) 1. udarna brigada -Vasilj Gaćeša- i delovi 2. udarne i 3. brigade 7. udarne divizije NOVJ napali ustaše i domobrane. Posle dvočasovne borbe jedinice NOVJ su se povukle prema s. M. i V. Gradusima i s. Starom Selu. Uništena su 2 bunkera i 1 je oštećen. Porušena je pruga Sunja-Sisak na 10 mesta i 1 most na toj pruzi. Zaplenjeno je 20 pušaka, 1 p. mitraljez, 1 minobacač, 20.000 metaka i druga oprema.

14. 8. 1944 Štab 7. udarne divizije NOVJ sa 3. i 4. brigadom krenuo iz Banije u Moslavinu u cilju zajedničkih operacija sa 10. korpusom NOVJ. U Baniji je, radi usklađivanja dejstava 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša-, 2. udarne brigade i 1. i 2. banijskog NOP odreda, formiran Operativni štab za Baniju. On je operacijama tih jedinica rukovodio do povratka Štaba 7. udarne divizije NOVJ krajem oktobra 1944.

24. 8. 1944 Između s. Brđana i s. Blinjskog Kuta jedinice 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša- 7. udarne divizije NOVJ porušile železničku prugu Sisak-Sunja i uništile lokomotivu i 12 vagona. Poginulo je 35 neprijateljskih vojnika i oficira, dok ih je 46 zarobljeno.

31. 8. 1944 Jedinice Operativnog štaba za Baniju (1. udarna brigada -Vasilj Gaćeša- i 2. udarna brigada 7, udarne divizije NOVJ i 1. i 2. banijski NOP odred) otpočele osmodnevna dejstva na komunikacije u Baniji. (Pruga Sisak-Dubica porušena je na 346 mesta a pruga Sunja-Kostajnica-Dvor na 73 mesta; srušeno je 18 mostova i 1 propust.)

31. 8. 1944 Na odseku Kutina - s. Popovača, na dužini od 7 km, jedinice 7. udarne divizije 4. korpusa NOVJ [Sedma udarna divizija (bez 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša- i 2, udarne brigade) bila je privremeno pod komandom 10. korpusa NOVJ.] prekinule železničku prugu Beograd-Zagreb na 160 mesta i porušile ž. st. Voloder i više železničkih mostova, propusta i bunkera duž pruge. Poginulo je 28 i ranjeno 20 nemačkih vojnika i domobrana. Na tom odseku pruga nije radila više od 10 dana.

8. 9. 1944 Prva udarna brigada -Vasilj Gaćeša- 7. udarne divizije NOVJ, posle dvodnevnih borbi, zauzela nemačko i domobransko uporište u s. Brđanima (na pruzi Sisak-Sunja), zaplenivši 2 minobacača sa 350 mina, 2 mitraljeza, 1 p. mitraljez, 25 pušaka, 52 bombe, 125.200 metaka i drugu opremu.

9. 9. 1944 Jake nemačke i ustaške snage (delovi nemačke 1. kozačke konjičke divizije i 8. ustaške brigade) iz Petrinje i Siska otpočele dvodnevni napad na jedinice 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša- i 2. udarne brigade i 1. banijskog NOP odreda 7. udarne divizije NOVJ na prostoriji s. Luščani - s. Šušnjar - s. Jabukovac i u rejonu D. Velešnje (kod Gline). Jedinice 7. udarne divizije NOVJ uspele su da odbiju napad i prinude neprijatelja da se povuče u polazne garnizone.

8. 11. 1944 Posle dvodnevnih borbi jedinice 1. udarne i 2. udarne brigade 8. udarne divizije NOVJ, 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša- 7. udarne divizije NOVJ i Unske operativne grupe zauzele Cazin u kome su se branili delovi nemačke 373. legionarske divizije, jedna ustaška četa, 50 nemačkih vojnika i 16 žandarma. Neprijatelj je imao 722 vojnika i oficira izbačena iz stroja a 267 ih je zarobljeno. Zaplenjeno: 3 minobacača sa 139 mina, 23 p. mitraljeza, 25 automata, 341 puška, 225 bombi, 64.000 metaka i druga oprema. Jedinice NOVJ su imale 51 mrtvog i 244 ranjena borca.

23. 11. 1944 Kod s. Pištaline 1. udarna brigada -Vasilj Gaćeša- 7. udarne divizije NOVJ napala iz zasede neprijateljsku kolonu i posle osmočasovne borbe prinudila je na povlačenje u pravcu s. Otoke i Bos. Krupe. Neprijatelj je imao 38 mrtvih i 23 ranjena vojnika. Zaplenjeno je 6 zaprežnih kola i 1 putnički automobil, a uništen je 1 kamion i 1 putnički automobil.

24. 11. 1944 Po naređenju Štaba 7. udarne divizije NOVJ iasformiran 1. banijski NOP odred. Njegovim ljudstvom su popunjene 1. udarna brigada -Vasilj Gaćeša- i 2. udarna brigada te divizije. Drugi banijski NOP odred tada je preimenovan u Banijski NOP odred.

18. 12. 1944 Jedinice 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša- i 3. brigade 7. udarne divizije NOVJ, 1. udarne brigade 8. udarne divizije NOVJ i Unske operativne grupe zauzele Drežnik-Grad i s. Sadilovac, u kojima su se branile ustaše. Zaplenjeno je: 1 protivtenkovski top sa 100 granata, 1 minobacač sa 180 mina, 3 p. mitraljeza, 32 puške, 10.000 metaka i druga oprema.

22. 12. 1944 Jedinice 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša-, 3. brigade 7. udarne divizije NOVJ i 2. brigade Unske operativne grupe napale Cazin i s. Gnjilovac, u kojima su se branili delovi nemačke 373. legionarske divizije i ustaše. Posle obostranih napada i protivnapada, uz obostrane velike gubitke, jedinice NOVJ su se povukle, zaplenivši 1 minobacač sa 40 mina, 4 p. mitraljeza, 2 tromblona sa 100 mina, 30 pušaka, 30. metaka, 200 bombi i drugu opremu.

31. 12. 1944 Jedinice 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša-, uz sadejstvo delova 3. brigade, 7 udarne divizije NOVJ zauzele s. Vrstu i s. Turiju (kod Bihaća), u kojima su se branili delovi nemačke 373. legionarske divizije. Zaplenjeno je: minobacač sa 62 mine, 3 p. mitraljeza, 3 automata, 35 pušaka, 32.000 metaka i druga oprema.

19. 1. 1945 Na putu Kostajnica - Dvor na Uni, iz zasede, jedinice 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša- i 3. brigade 7. udarne divizije NOVJ izvršile napad na nemačke i ustaške kolone iz Kostajnice, s. Divuše i Dvora. U žestokoj borbi, u uzastopnim napadima i protivnapadima, neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 80 mrtvih i ranjenih, a jedinice 7. udarne divizije NOVJ 5 mrtvih i 11 ranjenih.

22. 1. 1945 Delovi 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša- i 3. brigade 7. udarne divizije NOVJ razbili delove domobranske 7. lovačke brigade i zauzeli s. Zamlaču (kod Kostajnice). Neprijatelj je imao 2 mrtva, 4 ranjena i 19 zarobljenih, a jedinice 7. udarne divizije NOVJ 6 ranjenih. Istovremeno je 2. udarna brigada iste divizije izvršila neuspeo napad na nemačko uporište u s. Graboštanima (kod Kostajnice), gde je neprijatelj imao 4 mrtva i 5 ranjenih.

11. 2. 1945 Kod s. Pračne, s. Crnca, s. Capraske Poljane, s. Mošćenice i s. Češkog Sela 1. udarna brigada -Vasilj Gaćeša- i 2. udarna brigada 7. udarne divizije NOVJ, posle osmočasovne borbe, odbile napad nemačkih, ustaških i domobranskih snaga iz Siska i s. Capraga. Neprijatelj je imao 125 mrtvih i ranjenih, a jedinice 7. udarne divizije NOVJ 1 mrtvog i 16 ranjenih.

14. 3. 1945 Kod s. Vukoševca i s. Paukova 1. udarna brigada -Vasilj Gaćeša- 7. udarne divizije JA odbila napad ustaša i prinudila ih na povlačenje u pravcu Sunje, nanevši im gubitke od 7 mrtvih i 11 ranjenih.

Dokumenti

Zapovijest Operativnog štaba 7. banijske NO brigade, 1. slavonskog bataljona 1. slavonskog NOP odreda i 1. bataljona Moslavačkog NOP odreda od 17. septembra 1942. za napad na neprijateljsko uporište Pitomaču, željezničku stanicu Kloštar, i rudnik uglja kod Pitomače

Obavijest Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 22 rujna 1942 god. štabu Treće operativne zone o uspostavljanju granice sa Drugom operativnom zonom, o vraćanju Bilogorske čete Drugoj zoni i o uključivanju Banijske proleterske čete u sastav Sedme NO brigade

Obavijest Glavnoga štaba NOP odreda Hrvatske Štabu Treće operativne zone NOP odreda Hrvatske o uspostavljanju granice s Drugom operativnom zonom, o vraćanju Bilogorske čete Drugoj zoni i o uključivanju Banijske proleterske čete u sastav Sedme NO brigade

Izvještaj Štaba Sedme NO brigade od 19 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o boravku u Moslavini i Slavoniji, o izvedenim akcijama i o povratku na Baniju

Dopunski izvještaj Štaba Prve operativne zone od 21 listopada 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama na području Like, Korduna, Banije i o akcijama Sedme NO brigade i jedinica Druge i Treće operativne zone na području Slavonije

Izvještaj Operativnog štaba Pete i Sedme NO brigade od 29 listopada 1942 god. zamjeniku komandanta Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske o napadu na željezničku stanicu Majur i stražare između Majura i Sunje

Izvještaj Operativnoga štaba Pete i Sedme NO brigade zamjeniku komandanta Glavnoga štaba NOP odreda Hrvatske o napadu na željezničku stanicu Majur i stražare između Majura i Sunje

Izvještaj štaba Sedme NO brigade Hrvatske od 12 studenog 1942 god. štabu Prve operativne zone o napadu na Sunju i o organizacionom stanju brigade

Izvještaj štaba Sedme NO brigade od 18 studenog 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama kod Bijelih Voda i Borojevića i o organizacionom stanju brigade

Izvještaj štaba Sedme NO brigade od 21 studenog 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o napadu na Blinjski Kut

Izvještaj Štaba Sedme NO brigade Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske ? napadu na neprijateljsko uporište Blinjski Kut

Izveštaj Politodela 7. brigade (1. banijske) 7. NOU divizije od 5. januara 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o radu partijske organizacije

Izveštaj Politodela 7. hrvatske (1. banijske) brigade 7. NOU divizije od 17. aprila 1943. Centralnom komitetu KPJ o stanju partijske organizacije

Izveštaj političkog komesara 2. bataljona 7. brigade 7. NOU divizije od 22. maja 1943. političkom komesaru 7. brigade o moralno-političkom stanju u jedinici

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 7. jula 1943. Štabu Sedme NOU divizije da Sedma (banijska) brigada ovlada prostorijom Očevlje - Vijaka - Zvijezda i obezbeđuje pravac Vareš - Očevlje - Olovo

Izvještaj Štaba Prve NOU brigade Vasilj Gaćeša od 1 studenog 1943 god. Štabu Sedme udarne divizije o napadu na Kostajnički Majur

Izvještaj Štaba Prve NOU brigade Vasilj Gaćeša od 2 studenog 1943 god. Štabu Sedme divizije o borbi kod Jabukovca

Izvještaj Štaba Prve NOU brigade Vasilj Gaćeša od 4 studenog 1943 god. Štabu Sedme udarne divizije o napadu na neprijateljske kamione na cesti Dvor - Kostajnica

Izvještaj Štaba Prve NOU brigade Vasilj Gaćeša od 11 studenog 1943 god. Štabu Sedme udarne divizije o napadu na Strugu

Izvještaj Štaba Prve NOU brigade Vasilj Gaćeša od 19 studenog 1943 god. Štabu Sedme udarne divizije NOV Hrvatske o borbi na Čungar Brdu

Izvještaj Štaba Prve NOU brigade Vasilj Gaćeša od 26 studenog 1943 god. Štabu Sedme udarne divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Glinu

Fotografije

Povezane odrednice

Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Napad NOVJ na Glinu 1943. Diverzije u oslobodilačkom ratu Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Moslavački partizanski odred Centralni komitet KPJ 7. lovački zdrug (NDH) Napad NOVJ na Cazin novembra 1944. Popovača 8. banijska udarna brigada Borbe u Hrvatskoj 1944. Napad NOVJ na Majur decembra 1942. Kutina Politički komesari u NOR-u Operacija Schwarz Borbe u Hrvatskoj 1943. 3. banijska udarna brigada Glina Čehoslovačka brigada Jan Žiška Ilirska Bistrica Operacija Bijela Olovo 5. kordunaška udarna brigada (2. brigada 8. divizije NOVJ) Banijski partizanski odred 8. kordunaška divizija NOVJ Borbe u Sloveniji 1944. Petrinja 2. diverzantski odred NOVH Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Josip Broz Tito Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 16. banijska udarna brigada Zasede u oslobodilačkom ratu Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Kozarska Dubica 1. slavonski partizanski odred Sisak Glavni štab Hrvatske 8. ustaška brigada 10. zagrebački korpus NOVJ Narodni heroji Jugoslavije Komunistička partija Hrvatske Cazin 1. kozačka divizija Vermahta Borbe u Hrvatskoj 1942. 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) 15. kordunaška brigada (3. brigada 8. divizije) NOVJ Borbe u Lici 1942. 7. banijska divizija NOVJ Hrvatska Kostajnica Bitka na Sutjesci Borbe u Hrvatskoj 1945. 373. legionarska divizija Tiger 1. lička proleterska udarna brigada 2. moslavačka brigada Ogulin