🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

7. crnogorska omladinska brigada Budo Tomović

Za ovaj pojam je pronađeno 32 hronoloških zapisa, 127 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

30. 12. 1943 U s. Vlahovićima (kod Kolašina), po naređenju Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ, formirana 7. crnogorska NOU brigada, sastava: četiri bataljona.

1. 1. 1944 Glavni štab NOV i PO za Crnu Goru i Boku naredio područnim štabovima NOP odreda da upute određen broj ljudstva za popunu 7. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ.

14. 1. 1944 Na pl. Bjelasici delovi 7. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ zarobili 16 četnika.

16. 1. 1944 Na odseku s. Draškovina - Grab - s. Slatina (kod Bijelog Polja) 3. i 4. bataljon 7. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ otpočeli dvodnevne borbe protiv nemačkih i četničkih snaga i muslimanske milicije.

21. 1. 1944 VŠ NOV i POJ uputio depešu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: formirati Štab primorske operativne grupe, u čiji će sastav ući 6. crnogorska NOU brigada, 2. dalmatinska NOU brigada i jedna novoformirana jedinica na sektoru Crmnice i Paštrovića; izveštava da će narediti popunu grupe ljudstvom iz Dalmacije; u 3. udarnoj diviziji NOVJ ostaju 5. i 7. crnogorska NOU brigada i 3. proleterska (sandžačka) NOU brigada kao i odredi na sektoru Nikšića; 2. proletersku udarnu diviziju NOVJ dovesti u dolinu r. Lima u čijem sastavu ostaju 2. proleterska udarna i 4. proleterska NOU brigada i 1. južnomoravska NO brigada; organizovati vojnopozadinsku vlast na celoj teritoriji; sve ove zadatke sprovesti energično i brzo; eventualni napad i zauzeće Nikšića bilo bi korisno.

27. 1. 1944 Pri Štabu 7. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ formiran sanitetski kurs za osposobljavanje sanitetskog kadra u četama i bataljonima.

16. 2. 1944 Treći bataljon 7. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ i posadna četa iz s. Kosora izvršili upad u sela Doljane i Rogame (kod Titograda), ranili 6 nemačkih vojnika i četnika i zaplenili 1 p. mitraljez i 2 puške.

30. 3. 1944 U rejonu Kuča, Pipera i Bjelopavlića 7. crnogorska udarna brigada 3, udarne divizije NOVJ napala na četnike i nanela im gubitke od 12 mrtvih i 4 ranjena, a ona je imala 2 ranjena borca.

2. 4. 1944 Kod s. Vukovića i s. Meduna (blizu Titograda), s položaja Kaznovica i Trijebač, oko 800 četnika i 700 nemačkih vojnika i italijanskih fašista napalo delove 5. crnogorske udarne brigade i delove 7. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ. Posle oštre borbe neprijatelj je odbačen ka Podgorici (sada: Titograd), uz gubitke od 72 mrtva i više ranjenih vojnika.

10. 4. 1944 Jedinice 5. i 7. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ i delovi 2. dalmatinske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ, posle artiljerijske pripreme, napali na nemačko-četnička uporišta u dolini Zete: Danilovgrad, Spuž Kaznovicu i Taraš, ali bez uspeha, usled nejednovremenog napada i žilave odbrane neprijatelja. Gubici neprijatelja: oko 150 mrtvih i ranjenih; gubici jedinica 3. divizije i Primorske operativne grupe: 22 mrtva i 101 ranjeni borac. Zaplenjeno je 2 minobacača sa 160 mina, 17 pušaka, 1 pištolj i druga ratna oprema.

30. 4. 1944 Jedinice 7. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ u sadejstvu s Komskim NOP odredom izvršile neuspeo napad na Berane (sada: Ivangrad).

2. 5. 1944 Prvi bataljon 7. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ osujetio pokušaj četničke Andrijevičke brigade da zauzme Andrijevicu. Četnici su imali 2 mrtva a bataljon 7. brigade je imao 2 lakše ranjena borca.

3. 5. 1944 Delovi 7. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ, uz sadejstvo Vasojevićkog udarnog bataljona, podržani minobacačkom vatrom, ovladali položajem Balj - s. Seoce (na desnoj obali Lima kod Andrijevice) koji je držala četnička Andrijevička brigada. Poginula su 3 a ranjeno je 7 četnika, dok 7. brigada nije imala gubitaka.

5. 5. 1944 Jedinice 7. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ i tri bataljona Komskog NOP odreda izvršili snažan napad na Berane (sada: Ivangrad), gde se nalazilo oko 1500 četnika i 200 nedićevaca. Posle višečasovne oštre borbe grad je zauzet. Neprijatelj je imao 105 mrtvih i preko 120 ranjenih i 30 zarobljenih, dok se udavilo u Limu oko 150 četnika. Zaplenjeno: 1 mitraljez, 4 p. mitraljeza i 60 pušaka s većom količinom municije, arhiva i druga ratna oprema. Gubici 7. brigade i Komskog NOP odreda: 19 mrtvih i 47 ranjenih boraca.

1. 6. 1944 Jedinice 5. i 7. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ razbile neprijatelja na Bihoru (kod Ivangrada) i ovladale prostorijom s. Kruščica - s. Savin Bor - s. Javorova - s. Goduša - s. Hazane. Manji delovi 5. brigade su vršili upade u Pešter. Borbe su nastavljene i u toku 6. juna. Neprijateljski gubici: oko 20 mrtvih i više ranjenih. Gubici 5. i 7. brigade: 5 mrtvih i 23 ranjena borca.

3. 6. 1944 Nemački vojnici, četnici i muslimanska milicija izvršili napad na 7. crnogorsku udarnu brigadu 3. udarne divizije NOVJ na položajima severoistočno od Berana (sada: Ivangrad), ali su odbačeni u polazne rejone. Gubici neprijatelja: oko 60 mrtvih, veći broj ranjenih i 7 zarobljenih. Gubici 7. brigade: 2 mrtva i 3 ranjena borca.

10. 6. 1944 Na položajima Petrovo brdo - Gradac - Gradina - s. Grgaje - s. Višnjevo - s. Šipovice snage 14. puka nemačke 7 SS divizije -Princ Eugen- i oko 400 pripadnika muslimanske milicije, nastupajući iz Sjenice preko Peštera ka Bijelom Polju, napali 7. crnogorsku udarnu brigadu 3. udarne divizije NOVJ i 1. brigadu italijanske partizanske divizije -Garibaldi- i odbacili ih na položaje Kosi - Klisura - s. Višnjevo. Gubici 7. brigade: 3 mrtva i 10 ranjenih boraca, dok gubici 1. brigade i neprijatelja nisu poznati.

22. 6. 1944 U rejonu s. Obrova, Gradine i s. Dubova (kod Bijelog Polja) 5. i 7. crnogorska udarna brigada 3. udarne divizije, uz sadejstvo 8. crnogorske udarne brigade 37. udarne divizije 2. udarnog korpusa NOVJ, izvršile napad na delove nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i 21. SS divizije -Skenderbeg-. Gubici neprijatelja bili su oko 20 mrttvih i više ranjenih vojnika, dok su obe brigade 3. udarne divizije imale 10 mrtvih i 32 ranjena borca. Zaplenjeno: 2 mitraljeza, veće količine municije, sanitetskog materijala i druge opreme.

13. 8. 1944 U rejonu Kuča i Pipera 7. crnogorska udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ vodila oštre borbe protiv nemačkih i četničkih snaga koje su napadale iz Podgorice (sada: Titograd) i iz doline reke Zete. Brigada se, posle višečasovne borbe, pod pritiskom jačeg neprijatelja postepeno povlačila na nove položaje. Poginulo je oko 30 neprijateljskih vojnika i više ih je ranjeno.

20. 8. 1944 Na položajima Gradište - Mumina bara (kod Kolašina) 1. i 4. bataljon 7. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ vodili višečasovnu oštru borbu protiv nemačkih i četničkih snaga i naneli im gubitke. Prvi bataljon je imao 2 mrtva i 6 ranjenih boraca.

18. 9. 1944 Peta proleterska (crnogorska) udarna brigada i delovi 7. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ ponovo napali na nemačka uporišta u s. Mateševu - s. Jasenu - s. Jabuci (kod Kolašina), ali ni ovaj napad nije uspeo, zbog zakašnjenja jedinica koje su vršile širi obuhvat i jer dejstva nisu bila koordinirana. Neprijatelj je imao velike gubitke, dok je 5. brigada imala 2 mrtva i 7 ranjenih boraca. Napad je obnovljen i narednog dana.

27. 9. 1944 U Bijelo Polje ušla 7. crnogorska brigada 3. udarne divizije NOVJ.

11. 10. 1944 Delovi 37. udarne divizije NOVJ, u sadejstvu sa 7. crnogorskom udarnom brigadom 3. udarne divizije NOVJ, zauzeli Goražde, a četnici pobegli prema Višegradu. Iz četničkog zatvora oslobođeno je 260 porodica pripadnika NOP-a.

15. 10. 1944 Delovi 3. i 5. sandžačke i 7. crnogorske udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ zauzeli Sjenicu, koju je branilo oko 2.000 pripadnika nemačke legije -Krempler- i četnika. Neprijatelju su naneti osetni gubici a jedinice 37. divizije su imale 3 mrtva i 6 ranjenih boraca. Zaplenjeno je 10 kola municije.

22. 10. 1944 Na komunikaciji Novi Pazar - Sjenica jedinice 37. udarne divizije NOVJ, 7. omladinske udarne brigade -Budo Tomović- 3. udarne divizije NOVJ i Sjeničkog NOP odreda vodile borbu protiv snaga SDK i otjbile ih ka s. Dugoj Poljani.

14. 11. 1944 Na predlog Zemaljskog odbora USAO-a Crne Gore i Boke, VŠ NOV i POJ odobrio da se 7. crnogorskoj udarnoj brigadi 3. udarne divizije NOVJ da naziv: 7. crnogorska omladinska brigada -Budo Tomović-.

19. 11. 1944 Saveznički avioni greškom bombardovali već oslobođeno Bijelo Polje, pričinivši veliku materijalnu štetu i znatne ljudske gubitke: samo iz 7. crnogorske omladinske brigade -Budo Tomović- 3. udarne divizije NOVJ poginulo je 7 i ranjeno je 35 boraca.

4. 12. 1944 Iz rejona Bijelog Polja snage nemačke 22. pešadijske divizije, posle ogorčene borbe protiv jedinica 7. crnogorske omladinske brigade -Budo Tomović- 3. udarne divizije NOVJ, uspele da ovladaju Obrovom, s. Zatonom, s. Femića Kršem, da pređu na levu obalu Lima i da ugroze pravac Bijelo Polje - Berane (sada: Ivangrad), gde se nalazila bolnica i ostale pozadinske ustanove 3. divizije. Dalji prodor neprijatelja na tom pravcu i u pravcu Mojkovca zaustavljen je otporom 7. crnogorske brigade: s položaja Privijansko brdo - s. Rakita - Pale. U tim borbama poginulo je 75 neprijateljskih vojnika i više ih je ranjeno. Brigada je imala 7 mrtvih i 20 ranjenih boraca.

5. 12. 1944 Na položajima Ćafa - Previjansko brdo - s. Rakita - Pale jedinice 7. crnogorske omladinske brigade -Budo Tomović- 3. udarne divizije NOVJ vodile oštre borbe protiv delova nemačke 22, pešadijske divizije koji su težili da prodru u Mojkovac. Neprijatelj je uspeo da ovlada s. Ravnom Rijekom (kod Bijelog Polja). U tim borbama on je imao 25 mrtvih i više ranjenih. Zaplenjen je 1 p. mitraljez i izvesna količina municije.

8. 12. 1944 Savladavši otpor 7. crnogorske omladinske brigade -Budo Tomović- 3. udarne divizije NOVJ, jače snage nemačke 22. pešadijske divizije zauzele Mojkovac. Gubici neprijatelja: 10 mrtvih vojnika.

31. 12. 1944 Na položajima Medeno guvno - Razvršje - s. Pržišta (kod Mojkovca) 7. crnogorska omladinska brigada -Budo Tomović- 3. udarne divizije NOVJ napala nemačke snage. U oštroj borbi neprijatelj je odbačen sa Medenog guvna i Razvršja, dok se u rejonu Pržišta uporno branio. Gubici neprijatelja nisu utvrđeni, a 7. brigada je imala 2 mrtva i 4 ranjena borca.

4. 1. 1945 Sedma crnogorska omladinska brigada -Budo Tomović- 3. udarne divizije NOVJ oslobodila Bijelo Polje. Nemačke snage su pod borbom odstupile prema s. Brodarevu i Prijepolju.

Dokumenti

Obavještenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 28 novembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO za Crnu Goru i Boku o formiranju Sedme crnogorske udarne brigade

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO za Crnu Goru i Boku od 5 decembra 1943 god. štabu Lovćenskog NOP odreda za upućivanje sto boraca radi popune Sedme crnogorske NOU brigade

Obavještenje Glavnog štaba NOV i PO za Crnu Goru n Boku od 7 decembra 1943 god. štabu Treće udarne divizije o određivanju boraca za Sedmu crnogorsku NOU brigadu

Pismo Glavnog štaba NOV i PO Crne Gore i Boke od 28. decembra 1943. Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ o održanom zboru u Piperima i prijedlogu Štaba Nikšićkog NOP odreda o upućivanju boraca za 7. crnogorsku NOU brigadu

Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 30 decembra 1943 god. o formiranju Sedme crnogorske NOU brigade

Naređenje Štaba 3. udarne divizije NOVJ od 31. decembra 1943. Štabu Udarne grupe za upućivanje boraca i puško- mitraljeza za 7. crnogorsku NOU brigadu

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO za Crnu Goru i Boku od 1 januara 1944 god. štabovima odreda za upućivanje određenog broja boraca za popunu Sedme crnogorske NOU brigade

Naređenje Štaba 7. crnogorske NOU brigade od 8. januara 1944. štabovima bataljona za pokret i izvršenje zadataka na novoj prostoriji

Izveštaj zamenika političkog komesara 7. crnogorske brigade 3. NOU divizije od 31. januara 1944. Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije o partijsko-političkom radu u Brigadi

Izveštaj Politodela 3. NOU divizije od 4. februara 1944. Centralnom komitetu KPJ o radu i brojnom stanju partijske organizacije u 6. i 7. crnogorskoj brigadi

Bojna relacija Sedme crnogorske NOU brigade za period od 15 januara do 1 februara 1944 godine

Bojna relacija Sedme crnogorske NOU brigade za period od 15 februara do 1 marta 1944 godine

Bojna relacija Sedme crnogorske NOU brigade za period od 1 do 16 februara 1944 godine

Obavještenje Štaba Zetskog NOP odreda od 15. marta 1944. Štabu 7. crnogorske NOU brigade o predstojećem napadu na Taraš

Naređenje Štaba 7. crnogorske NOU brigade od 16. marta 1944. štabovima bataljona za vršenje pritiska na neprijatelja sa svojih položaja

Naređenje Štaba Šeste NOU brigade od 28 marta 1944 god. Štabu Četvrtog bataljona za uspostavljanje čvrste veze sa bataljonom Sedme crnogorske NOU brigade i za aktivnije dejstvo na pravcu Zagreda - Zagarač - Komani

Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 2 aprila 1944 god. Štabu Devete crnogorske NOU brigade za smjenjivanje jedinica Sedme crnogorske brigade na prostoriji Kuča

Pregled brojnog stanja ljudstva, naoružanja, municije i stoke 7. crnogorske udarne brigade 6. aprila 1944. godine

Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 9 aprila 1944 god. štabovima bataljona za napad na neprijateljsku posadu u Spužu, Tarašu, Ždrebaoniku i Gorici

Izvještaj Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 11 aprila 1944 god. Štabu Treće udarne divizije NOVJ o rezultatima borbe oko Spuža

Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 13 aprila 1944 god. štabovima bataljona za zauzimanje novih položaja na prostoriji Danilovgrad - Podgorica

Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 14 aprila 1944 god. Komandi čete Prvog bataljona Devete crnogorske NOU brigade za posijedanje najpogodnijih tačaka na Vežešniku i za sadejstvo sa jedinicama Sedme crnogorske brigade

Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 14 aprila 1944 god. Štabu Bataljona Sedme crnogorske NOU brigade za protjerivanje neprijatelja iz Gornjih Rogama

Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 14 aprila 1944 god. Štabu Devete crnogorske NOU brigade za dostavljanje detaljnog izvještaja o situaciji i za koordinaciju sa Sedmom crnogorskom brigadom u slučaju jačeg prodora neprijatelja od pravca Podgorice

Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 14 aprila 1944 god. štabovima bataljona za posijedanje novih položaja u cilju zatvaranja pravaca od Podgorice

Bojna relacija Sedme crnogorske NOU brigade za period od 15 marta do 1 aprila 1944 godine

Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 16 aprila 1944 god. Štabu Sedme crnogorske NOU brigade za prebacivanje Zetskog NOP odreda na prostoriju Bjelopavlići - Piperi

Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 17 aprila 1944 god. Štabu Sedme crnogorske NOU brigade za upućivanje dva bataljona u pravcu Međuriječja

Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 19 aprila 1944 god. štabovima bataljona za zauzimanje novih položaja u vezi sa odlaskom Trećeg i Četvrtog bataljona u pravcu Međuriječja

Dopunsko naređenje Štaba Primorske operativne grupe od 19. aprila 1944. Štabu 6. crnogorske NOU brigade za pritisak na Nikšić i za tijesnu vezu sa jedinicama 7. crnogorske NOU brigade

Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 25 aprila 1944 god. za pokret u pravcu Međuriječja

Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 27 aprila 1944 god. za prebacivanje u Gostilje Martinićko

Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 29 aprila 1944 god. Petoj i Sedmoj crnogorskoj NOU brigadi za zauzimanje Brodareva i Berana

Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 29 aprila 1944 god. za prebacivanje na pravac Kolašina

Zapovijest Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 4 maja 1944 god. za napad na Berane

Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 7 maja 1944 god. za likvidiranje četničke grupe u Šekularu i na prostoriji Kruševo - Gračanica

Izvještaj Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 9 maja 1944 god. Štabu Treće udarne divizije NOVJ o oslobođenju Berana i razbijanju četnika na tom sektoru

Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 9 maja 1944 god. Štabu Prvog i Trećeg bataljona za prebacivanje na sektor Bijelog Polja

Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 10 maja 1944 god. Štabu Pete i Sedme crnogorske NOU brigade za čišćenje desne obale Lima

Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 14 maja 1944 god. Štabu Drugog i Četvrtog bataljona za razbijanje četničke grupe na prostoru Dobre Vode - Skrivača - Grčki Do

Bojna relacija Sedme crnogorske NOU brigade za period od 15 maja do 2 juna 1944 godine

Bojna relacija Sedme crnogorske NOU brigade za period od 1 do 20 maja 1944 godine

Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 24 maja 1944 god. Štabu Drugog i Četvrtog bataljona za prebacivanje na prostoriju Radojeva Glava - Zminjac - Ivanje

Izvještaj Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 28 maja 1944 god. Štabu Treće udarne divizije o rezultatima napada na neprijatelja na pravcu Dolići - Đalovići

Izvještaj Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 30 maja 1944 god. Štabu Treće udarne divizije o rasporedu svojih bataljona i pojavi neprijateljske motorizacije na prostoru Beljakovo Brdo - Mezgraja i Dolići - Uglo

Izvještaj Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 30 maja 1944 god. Štabu Treće udarne divizije o uspješnom protivnapadu u selu Dolićima

Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 30 maja 1944 god. Štabu Sedme crnogorske NOU brigade za dejstvo pravcem Dolići - Oštri Vrh - Kruščica - Musina Jama

Zapovijest Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 31 maja 1944 god. za izvršenje protivnapada na Kruščicu Planinu

Pismo Štaba 3. divizije NOVJ od 31. maja 1944. načelniku Štaba 7. crnogorske udarne brigade u vezi s kombinovanim akcijama bataljona 5. i 7. brigade na neprijateljske položaje Duge - Vrhovi

Izvještaj Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 2 juna 1944 god. Štabu Treće udarne divizije o razbijanju neprijatelja na Kruščici Planini, Moravskom Kršu, Komaru i Vrčanima

Izvještaj Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 3 juna 1944 god. Štabu Treće udarne divizije NOVJ o napadu neprijatelja na položaje Javorova - Savin Bor - Kruščica

Izvještaj Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 4 juna 1944 god. Štabu Treće udarne divizije o protivnapadu neprijatelja na položaje Gradac - Lokva - Savin Bor - Ostrvica

Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 5 juna 1944 god. za napad na neprijatelja na prostoriji Petnjica - Lagatori - Javorova - Kruščica - Krstača

Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 7 juna 1944 god. Štabu Sedme crnogorske NOU brigade za upućivanje jednog bataljona u Bijelo Polje

Bojna relacija Sedme crnogorske NOU brigade za period od 1 do 10 juna 1944 godine

Naređenje Štaba Druge proleterske divizije NOVJ od 18 juna 1944 god. Štabu Četvrte proleterske, Treće srpske i Sedme crnogorske brigade za oslobođenje Bihora i Rožaja

Plan veze Štaba Druge proleterske divizije NOVJ od 18 juna 1944 god. dostavljen Štabu četvrte proleterske, Treće srpske i Sedme crnogorske brigade u operacijama na Bihor i Rožaj

Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 19 juna 1944 god. Štabu Sedme crnogorske NOU brigade za protivnapad na neprijatelja u Bistrici

Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 19 juna 1944 god. Štabu Osme crnogorske NOU brigade za održavanje čvrste veze sa Sedmom crnogorskom NOU brigadom i za eventualno sadejstvo

Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 20 juna 1944 god. Štabu Sedme crnogorske NOU brigade za čišćenje pravca prema Obrovu

Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 20 juna 1944 god. Štabu Sedme crnogorske NOU brigade za održavanje čvršće veze sa jedinicama Osme crnogorske NOU brigade i italijanskom brigadom divizije Garibaldi

Bojna relacija Sedme crnogorske NOU brigade za vrijeme od 20 juna do 1 jula 1944 godine

Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 21 juna 1944 god. Štabu Sedme crnogorske NOU brigade za čvrsto objedinjavanje komande nad bataljonima i uspostavljanje veze sa Osmom crnogorskom NOU brigadom

Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 21 juna 1944 god. Štabu Osme crnogorske NOU brigade za održavanje veze sa bataljonima Sedme crnogorske brigade i eventualno sadejstvo

Izvještaj Štaba 7. crnogorske udarne brigade od 24. juna 1944. Štabu 3. NOU divizije o borbama na položajima Petrovo brdo - Bistrica - Kosi

Izvještaj Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 26 juna 1944 god. Štabu Treće udarne divizije NOVJ o dejstvima Brigade od 19 do 23 juna 1944 godine

Obavještenje komandanta Sedme crnogorske NOU brigade od 1 jula 1944 god. politkomesaru i zamjeniku komandanta brigade o naređenju Treće udarne divizije da njihova brigada kontroliše lijevu obalu Lima između R. Ljubovije i Štitara

Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 2 jula 1944 god. Štabu Prve italijanske brigade da se stavi pod komandu Sedme crnogorske brigade u cilju prebacivanja neprijatelja na desnu obalu Lima

Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 2 jula 1944 god. za odbacivanje neprijatelja na desnu obalu Lima u oblasti Štitara

Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 12 jula 1944 god. za prebacivanje u Kolašin radi prisustvovanja proslavi 13 jula

Bojna relacija Sedme crnogorske NOU brigade za vrijeme od 15 jula do 1 avgusta 1944 godine

Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 13 avgusta 1944 god. za napuštanje položaja u Kučima

Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 15 avgusta 1944 god. Štabu Sedme crnogorske NOU brigade za postavljanje dva bataljona na Prekobrđe

Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 16 avgusta 1944 god. Štabu Sedme crnogorske NOU brigade za zatvaranje izlaza iz Morače na liniji Semolj - Javorje - Debela Gora

Naređenje Štaba Pete crnogorske proleterske brigade od 19 avgusta 1944 god. za napad na neprijatelja na položaju Rasovaš, Babin Vrh, Sniježnica i Mramorje uz sadejstvo sa dijelovima Sedme crnogorske NOU brigade

Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 20 avgusta 1944 god. svojim bataljonima za posijedanje položaja - Krnovska Glavica, Mlečno Brdo, Krnovsko Polje i Jablan Brdo

Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 20 avgusta 1944 god. Štabu Trećeg bataljona i Drugom bataljonu OZNE za posijedanje položaja Rackovih Greda i Borovnika

Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 20 avgusta 1944 god. za posijedanje položaja na sektoru Krnovo - Šavnik

Naređenje Sedme crnogorske NOU brigade od 21 avgusta 1944 god. za napad na neprijatelja i odbacivanje istog sa Ostrvice - sektor Lukavica - Krnovo

Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 22 avgusta 1944 god. Štabu Sedme crnogorske udarne brigade za otstupnicu prema s. Pragi i Vojniku

Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 22 avgusta 1944 god. Štabu Četvrtog bataljona za posijedanje položaja Cuklin - Gradac - Kikanjice

Izvještaj Štaba 6. crnogorske NOU brigade od 23. avgusta 1944. Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ o situaciji na sektoru 7. crnogorske NOU brigade i o promjeni položaja

Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 24 avgusta 1944 god. za proboj kroz neprijateljski front - pravac Štitovo

Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 28 avgusta 1944 god. za likvidiranje neprijateljskog uporišta Mateševo - Trešnjevik

Izvještaj Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 29 avgusta 1944 god. Štabu Treće udarne divizije o borbama od 13 do 29 avgusta i rezultatima tih borbi

Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOBJ od 3 septembra 1944 god. Štabu Sedme crnogorske udarne brigade o prebacivanju bataljona u Rijeku Marsenića - Dansići

Naređenje Štaba 3. NOU divizije od 3. septembra 1944. Štabu 7. crnogorske brigade za rušenje komunikacija Andrijevica - Trešnjevik i Andrijevica - Berane

Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 5 septembra 1944 god. za sadejstvo s Petom proleterskom i Devetom NOU brigadom radi razbijanja četnika na sektoru Kolašina

Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 8 septembra 1944 god. za prebacivanje na nove položaje

Naređenje Štaba 7. crnogorske NOU brigade od 9. septembra 1944. godine 1. i 3. bataljonu da sadejstvuju s jedinicama 9. brigade na pravcu Turije i Vinicke

Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 10 septembra 1944 god. za napad na neprijatelja pravcem Konjsko Brdo - Turija - Okolišta

Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 12 septembra 1944 god. za posijedanje novih položaja u južnom Sandžaku

Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 14 septembra 1944 god. za pravce napada na Berane

Izvještaj Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 16 septembra 1944 god. o toku i rezultatima borbe za Berane

Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 18 septembra 1944 god. Štabu Sedme crnogorske udarne brigade za napad na Mateševo

Obavještenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 19 septembra 1944 god. Štabu Sedme crnogorske udarne brigade o oslobođenju Nikšića i Čeva

Bojna relacija Sedme crnogorske NOU brigade za vrijeme od 26 septembra do 11 oktobra 1944 godine

Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 29 septembra 1944 god. za formiranje kolona radi prebacivanja na teren Sandžaka

Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 29 septembra 1944 god. za razbijanje četnika na terenu Sandžaka

Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 30 septembra 1944 god. za napad na Pljevlja

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Prijepolje 1. južnomoravska brigada Zarobljenici u ratu 17. krajiška udarna brigada Danilovgrad 23. srpska udarna divizija NOVJ 3. udarna divizija NOVJ Podgorica Četnička golgota Andrijevička četnička brigada Saradnja četnika sa okupatorom Goražde Grčka u drugom svetskom ratu Srpska državna straža (nedićevci) Andrijevica Zetski partizanski odred Borbe u Dalmaciji 1944. Nikšić 2. dalmatinska proleterska udarna brigada Pljevlja Glavni štab Crne Gore 9. crnogorska udarna brigada Sjenica Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Srbiji 1944. 181. pešadijska divizija Novi Pazar 7. SS divizija Prinz Eugen Borbe na Jadranu 1944. 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Centralni komitet KPJ Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Borbe u Crnoj Gori 1944. 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada 24. srpska divizija NOVJ Sanitet u ratu Bitka za Srbiju Pale Omladina u ratu Italijanski partizani 8. crnogorska udarna brigada 5. krajiška udarna divizija NOVJ Rožaje 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada 6. crnogorska udarna brigada Italija u drugom svetskom ratu 2. udarni korpus NOVJ Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) 22. pešadijska divizija Komski partizanski odred Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Šavnik Nikšićki partizanski odred Bitka za Ivanjicu januara 1944. Mojkovac Kolašin 37. sandžačka divizija NOVJ Lovćenski partizanski odred 6. lička proleterska divizija NOVJ 21. SS divizija Skenderbeg Divizija Garibaldi Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Berane Politički komesari u NOR-u Josip Broz Tito Bijelo Polje Četnici u drugom svetskom ratu Bolnice u oslobodilačkom ratu 2. proleterska divizija NOVJ Borbe u Crnoj Gori 1943. 25. srpska divizija NOVJ Brodarevo