🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

7. krajiška udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 63 hronoloških zapisa, 68 dokumenata i 4 fotografija.

Događaji

9. 11. 1942 Naredbom Vrhovnog komandanta NOV i POJ Josipa Broza Tita formirana 5. udarna divizija NOVJ od 1, 4. i 7. krajiške NOU brigade.

27. 12. 1942 U s. Orahovljanima (kod Ključa), od krajiške polubrigade i delova 3. krajiškog NOP odreda, formirana 7. krajiška udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ.

5. 1. 1943 Po naređenju VŠ NOV i POJ rasformiran Štab operativnog sektora Jajce-Mrkonjić-Grad a položaje preuzela 7. krajiška udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ.

20. 1. 1943 Jedinice 737. i 749. puka nemačke 717. pešadijske divizije i 202. tenkovskog bataljona iz San. Mosta, nadirući preko s. Kljevaca, s. Hrustova, s. Čaplje, s Kijeva i s. Tomine, posle žestokih borbi protiv jedinica 1. i 7. krajiške NOU brigade zauzele s. Vrhpolje (kod San. Mosta). Neprijatelj je imao oko 150 mrtvih i ranjenih, a jedinice NOVJ 35 izbačenih iz stroja.

22. 2. 1943 Mrkonjić-Grad zauzeli delovi nemačke 717. pešadijske divizije iz Ključa posle jednodnevne borbe protiv jedinica 7. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ.

0. 3. 1943 U s. Šujicu (kod Livna) ušao izviđački bataljon nemačke 369. legionarske divizije posle borbi protiv 7. krajiške NOU brigade, koja se povukla prema Prozoru.

1. 3. 1943 Nastupajući ka Glamočkom polju, nemačka 7. SS divizija -Princ Eugen- izbila pred severoistočne ogranke pl. Šatora, nemačka 369. legionarska divizija zauzela s. Mliništa i produžila nadiranje u pravcu Glamoča, a domobranska 3. brdska brigada, po zauzimanju s. Šipova, produžila nastupanje ka Janju. Pred ovim su se snagama 4. i 8. krajiška NOU brigada, 2. bataljon 7. krajiške NOU brigade i Prateći bataljon i bolnica 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ povukli na prostor s. M. Tičevo, s. Peulje.

3. 3. 1943 Livno zauzeo izviđački bataljon nemačke 369. legionarske divizije posle borbi protiv jedinica 7. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ, koje su se povukle ka pl. Cincaru i Kupresu.

5. 3. 1943 Kod Borove Glave (na putu Livno-Šujica), s. G. Malovana i s. Hrbljine (blizu Kupresa) delovi nemačke 369. legionarske divizije iz Livna i Glamoča napali jedinice 7. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ i, posle žestoke borbe, potisli ih u pravcu s. Šujice, s. Rilića i s. G. i D. Vukovskog.

6. 3. 1943 VŠ NOV i POJ stavio pod svoju neposrednu komandu 7. krajišku udarnu brigadu 5. udarne divizije NOVJ i 9. krajišku udarnu brigadu 10. udarne divizije NOVJ.

18. 3. 1943 Na putu s. Sitnica - s. Čađavica (kod Mrkonjić-Grada) 2. bataljon 7. krajiške NOU brigade napao iz zasede nemačku kolonu i zaplenio 3 kamiona s namirnicama i odećom.

17. 4. 1943 Po naređenju VŠ NOV i POJ, 2. proleterska udarna divizija NOVJ, ojačana 3. i 7. krajiškom NOU brigadom, izvršila protivudar s fočanskog mostobrana, te obuhvatom desnog krila povratila s. Čelebić i četničku Grupu limsko-sandžačkih odreda podržanu italijanskem artiljerijom, odbacila preko r. Tare. Prema nepotpunim podacima poginulo je oko 200, ranjeno 200 i zarobljeno 800 četnika.

21. 4. 1943 Kod s. Tepaca 4. bataljon 7. krajiške NOU brigade prešao r. Taru i ušao u Žabljak, koji su već bili zauzeli mesni partizani. U rejonu Žabljaka je zarobljeno 90 četnika i 3 oficira, a zaplenjeno 3 bacača sa 400 mina, 600 pušaka, 62.000 metaka i dosta druge ratne opreme.

12. 5. 1943 Na Vratlu i gornjem toku r. Morače (Dragovića polje, Crkvice) 7. krajiška udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ razbila delove četničkih Limsko-sandžačkih odreda.

19. 5. 1943 Iz Mojkovca 7. krajiška udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ otpočela pokret preko Sinjajevine i Šavnika ka s. Ravnom da pojača odbranu grupe bataljona 10. hercegovačke brigade 3. udarne divizije NOVJ na pravcu Gatačko polje - Pivska župa i sprečava prodor nemačke 118. lovačke i 7. SS divizije -Princ Eugen-.

23. 5. 1943 Kod s. Berušice (blizu Gacka) 7. krajiška udarna brigada i grupa bataljona 10. hercegovačke udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ izvršile protivnapad na delove 13. puka nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i pukovske borbene grupe -Anaker-, a potom se povukle na liniju Kućetine - Šejtan kula.

29. 5. 1943 Na brdu Košuru (k. 787), u međurečju Sutjeske i Hrčavke, jedinice 2. proleterske NOU brigade otpočele niz napada na delove pukovske borbene grupe -Gertler- nemačke 118. lovačke divizije. Neprekidnim ojačavanjem neprijatelj je uspeo da solidno utvrdi i održi ovaj važan položaj, iako su od 5. do 7. juna u borbu ubačene i 6. istočnobosanska i 7. krajiška NOU brigada. U jednom od desetak napada, 4. juna, poginuo je zamenik komandira 2. čete 1. bataljona 2. proleterske NOU brigade Radoš Bojović, narodni heroj.

30. 5. 1943 Na Javorku (pivskom) jedan bataljon 7. krajiške udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ odbio napad delova nemačke pukovske borbene grupe -Anaker- i odbacio ih ka s. Brljevu. Uveče je na te položaje pristigla i glavnina te brigade.

3. 6. 1943 Sedma krajiška udarna i 10. hercegovačka udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ povukle se ka Mratinju posle oštrih trodnevnih borbi na Javorku (pivskom) protiv jedinica nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, u kojima su pretrpele gubitke od oko 200 mrtvih i ranjenih. Poginuli su, pored ostalih, zamenik komandanta 10. hercegovačke NOU brigade Vlado Tomović i borac 7. krajiške NOU brigade Pavle Džever, narodni heroji.

2. 7. 1943 U rudnik uglja Đurđevik (kod Tuzle) upala 7. krajiška udarna brigada 7. divizije NOVJ i spalila postrojenja.

5. 7. 1943 Kod s. Živinica (blizu Tuzle) jači delovi nemačke 369. legionarske divizije i domobranske Tuzlanske brigade, uz podršku delova nemačkog 202. tenkovskog bataljona, odbacili 7. krajišku udarnu i 8. banijsku brigadu 7. divizije NOVJ na padine pl. Korijuha i zauzeli s. Stupare, nanevši im znatne gubitke.

10. 7. 1943 Delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i domobranskog 7. lovačkog puka potisnule delove 7. krajiške udarne brigade i 7. brigadu 7. divizije NOVJ prema Kladnju i zauzele Olovo.

12. 7. 1943 Delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- nastupajući od Olova, razbili delove 7. krajiške NOU brigade i zauzeli Kladanj. U borbi je poginuo i komandant 7. brigade Rade Marjanac, narodni heroj.

6. 8. 1943 Ramski NOP odred i delovi 7. krajiške udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ prisilili delove nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- da napuste Prozor.

14. 8. 1943 Delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- odbacili Ramski NOP odred i delove 7. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ i zauzeli Prozor.

14. 8. 1943 U rejonu Prozora 7. krajiška udarna brigada, koja se od. marta nalazila u sastavu Glavne operativne grupe VŠ NOV i POJ, vratila se u sastav 10. udarne divizije NOVJ.

2. 11. 1943 Sedma krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ prodrla u Visoko, ali se u toku dana povukla zbog intervencije neprijatelja iz Sarajeva i Kiseljaka, s kojim je vodila borbu 9. krajiška udarna brigada iste divizije. Izbačeno iz stroja preko 100 neprijateljskih vojnika, dok su jedinice 10 udarne divizije NOVJ imale 6 mrtvih i 23 ranjena.

24. 11. 1943 Delovi nemačke 369. legionarske divizije iz Travnika napali 7. krajišku udarnu brigadu 10. udarne divizije NOVJ i odbacili je s položaja s. Visokovići - Vučje jame - s. Đakovići. Brigada je protivnapadom povratila položaje i odbacila neprijatelja u Travnik. Gubiti neprijatelja: oko 100 mrtvih i ranjenih. Brigada je imala 5 mrtvih i 19 ranjenih.

16. 12. 1943 Jako ustaško uporište Šujicu napale 1. i 3. proleterska (krajiška) udarna brigada 1. proleterske udarne divizije NOVJ, 2. udarna brigada 6. divizije NOVJ i 7. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ. Zbog nejednovremnog napada, žilavog otpora ustaša kao i velikih gubitaka, napad je obustavljen. Samo 1. proleterska NOU brigada imala je 17 mrtvih i 44 ranjena. Poginuli su i komesar 3. čete 6. bataljona Milan Munjas i komandir čete u 1. proleterskoj NOU brigadi Vuksan Đukić, narodni heroj.

24. 12. 1943 U s. Lazini (kod Jastrebarskog) Omladinska NO brigada -Joža Vlahović- napala nemačku posadu, ali se, zbog pojačanja pristiglih iz Jastrebarskog, morala povući. Zarobljena su 24, a ranjena 4 neprijateljska vojnika.

13. 1. 1944 Nastupajući s linije Jablanica-Konjic-Kreševo, delovi nemačke 369. legionarske divizije, posle sedmodnevnih borbi, odbacili 7. krajišku udarnu brigadu i Ramski NOP odred 10. udarne divizije NOVJ na pl. Radušu i zauzeli Prozor.

14. 1. 1944 U s. Vukovsko (kod Kupresa) prodro izviđački odred 7. SS divizije -Princ Eugen- i time ugrozio 7. krajišku udarnu brigadu 10. udarne divizije NOVJ na južnim padinama pl. Raduše.

17. 1. 1944 Zbog nadiranja jakih neprijateljskih snaga, koje su izbile u Duvanjsko, Livanjsko i Glamočko polje, 7. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ povukla se, preko pl. Ljubuše, u rejon s. Rakitno (kod Posušja), a 9. krajiška NOU brigada, ispred nastupajuće kolone 7. SS divizije -Princ Eugen-, delom se povukla na pl. Hrbljinu a delom u Omar, između s. D. Vukovskog, Kupresa i Šujice.

8. 4. 1944 Dva bataljona 7. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ, potisnuvši delove nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, zauzela s. Veselu (kod Bugojna) i uništila električnu centralu. Blokada s. Vesele i centrale otpočela je 3. aprila. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 78 mrtvih i 97 ranjenih, a gubici bataljona NOVJ iznose 10 mrtvih i 20 ranjenih.

4. 5. 1944 Na pruzi Sarajevo-Konjic 4. bataljon 7. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ uništio teretni voz od 25 vagona i 2 lokomotive i neprijatelju naneo gubitke od 45 mrtvih i 6 zarobljenih vojnika.

20. 5. 1944 Kod s. Lašve, na pruzi Visoko-Zenica, dva bataljona 7. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ napala domobranski transportni voz (28 vagona). Neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 100 mrtvih i ranjenih i 50 zarobljenih. Bataljoni su imali 1 mrtvog i 1 ranjenog.

28. 5. 1944 Na pruzi Mostar-Sarajevo 7. krajiška udarna brigada 10. divizije NOVJ rušenjem transportnog voza uništila 22 vagona s vojnicima i materijalom i 2 lokomotive.

0. 6. 1944 Na Zec-planini poginuo komandant 7. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ Milan Ćup, narodni heroj.

1. 7. 1944 Kod s. Komara (na putu G. Vakuf - Travnik) 3. bataljon 7. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ napao kolonu nemačke 7. SŠ divizije -Princ Eugen- (jačine 300 vojnika sa 100 konja) i naneo joj gubitke od 30 mrtvih i 25 ranjenih vojnika. Zaplenjeno: 4 puške, 10 bombi, 1.500 metaka, 22 konja i manja količina ostale ratne opreme.

15. 8. 1944 Na pruzi Busovača-Travnik delovi 7. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ minom srušili neprijateljski voz i uništili lokomotivu i 3 vagona. Poginulo je 6 a ranjeno 10 neprijateljskih vojnika.

9. 9. 1944 Četvrti bataljon 7. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ oslobodio Bugojno, koje su branile ustaše. Neprijateljski gubici: 5 mrtvih i 7 ranjenih. Zaplenjeno 6 pušaka i 2000 metaka.

9. 9. 1944 Prvi bataljon 7. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ zauzeo s. Gromiljak (kod Visokog). Gubici neprijatelja: 35 mrtvih i 40 ranjenih, a gubici 1. bataljona: 1 mrtav i 2 ranjena borca.

13. 9. 1944 Četvrti bataljon 7. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ zauzeo s. Turbe (kod Travnika), koje su branili delovi Kupreškog ustaškog bataljona. Neprijateljski gubici: 5 mrtvih, 12 ranjenih i 1 zarobljen; zaplenjeno 7 pušaka. Gubici 7. brigade: 1 poginuo i 1 ranjen.

17. 9. 1944 Prvi bataljon 7. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ napao nemačku motorizovanu kolonu (250 vozila) koja se kretala od Busovače prema Kiseljaku. Gubici neprijatelja: 32 mrtva i 20 ranjenih; uništen 1 automobil i 1 motocikl, a oštećen 1 kamion i 1 tenk. Gubici 1. bataljona: 2 ranjena borca.

30. 9. 1944 Sedma krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ, ojačana artiljerijskim divizionom, otpočela napad na Travnik. Glavnina je bila prodrla do fabrike duvana, ali, u dvodnevnoj oštroj borbi, grad nije mogla zauzeti zbog jakog otpora neprijatelja. Grad su branile ustaše Kupreškog bataljona, 19. bataljon 1. ustaške posadne brigade, domobrani Brze brigade, policija i žandarmi (ukupne jačine oko 1500 vojnika). Gubici neprijatelja: 61 mrtav i 119 ranjenih, a gubici 7. brigade: 21 mrtav i 64 ranjena borca.

22. 10. 1944 Šesta krajiška udarna brigada 4. udarne divizije i 7. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ, posle dvodnevnih borbi, zauzele Travnik, koji su branili 29. bataljon 1. ustaške brigade, bataljon iz 5. ustaške brigade, jedan bataljon domobrana, ustaška milicija i žandarmerija (jačine posade preko 2.600 vojnika). Neprijateljski gubici: 900 mrtvih i 501 zarobljen. Gubici jedinica NOVJ: 94 mrtva i veći broj ranjenih; među poginulima su se nalazili: načelnik operativnog odeljenja 5. udarnog korpusa NOVJ Josip Mažar Soša, zamenik komandanta 4. udarne divizije Petar Mećava i komandir tenkovske čete Lazar Marin, narodni heroji.

24. 10. 1944 Posle oštre borbe 8. krajiška udarna i 11. krajiška udarna brigada i delovi 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ i 7. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ odbili napad oko 1700 ustaša koji su iz Zenice nastupali ka Travniku radi prodora u ovaj grad.

19. 11. 1944 Na prostoriji s. Kralupi - s. Čitluk (kod Visokog) 7. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ i Visočko-fojnički NOP odred napali ojačanu četničku Zeničku brigadu i delove četničke Sarajevske brigade. Gubici četnika: 55 poginulih, 51 ranjen i 12 zarobljenih. Uništeni su 1 tenk i 1 kamion, a zaplenjeno je 14 pušaka. Gubici jedinica NOVJ: 3 mrtva i 9 ranjenih boraca.

2. 12. 1944 Kod prevoja Kobilja glava (na putu Sarajevo-Kiseljak) glavnina 7. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ napala dve nemačke pešadijske kolone i nanela im gubitke od 31 mrtvog, 19 ranjenih i 7 zarobljenih vojnika. Zaplenjeno: 14 pušaka, 16 ručnih bombi, 13.550 metaka i druga ratna oprema. Gubici 7. brigade: 2 ranjena i 1 nestao borac.

3. 12. 1944 Na Kobiljoj glavi (na putu Sarajevo-Kiseljak) dva bataljona 7. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ napali nemačku motorizovanu kolonu jačine 50 vozila i 250 vojnika. Poginulo je 70 vojnika a uništena su 33 kamiona. Zaplenjeno je: protivavionski top, mitraljez, 0 pušaka, 3 pištolja i druga ratna oprema. Brigada je imala 2 poginula, 12 ranjenih i 1 nestalog borca.

7. 12. 1944 Na putu Sarajevo-Kiseljak glavnina 7. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ napala nemačku kolonu i nanela joj gubitke od 26 mrtvih, 8 ranjenih i 2 zarobljena vojnika.

8. 12. 1944 Kod s. Gladnog Polja (na putu Sarajevo-Kiseljak) delovi 7. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ napali dve nemačko-ustaške kolone i naneli im gubitke od 50 mrtvih, 4 ranjena i 3 zarobljena vojnika. Uništeno je 12 kamiona.

13. 12. 1944 Na putu Sarajevo-Kiseljak 7. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ izvršila napad na tri nemačke motorizovane kolone koje su se od Sarajeva probijale ka Kiseljaku. Neprijatelju su naneti znatni gubici: 175 mrtvih, 15 ranjenih i 1 zarobljen vojnik; uništeno je 11 kamiona sa ratnim materijalom. Gubici 7. brigade: 1 poginuo i 11 ranjenih boraca.

16. 12. 1944 Na putu Kiseljak-Busovača delovi 7. krajiške udarne brigade i Visočko-fojničkog NOP odreda 10. udarne divizije NOVJ napali i razbili nemačku motorizovanu kolonu, nanevši joj gubitke od 80 poginulih, 35 ranjenih i 3 zarobljena vojnika i uništivši 10 kamiona, 1 putnički automobil i 1 motocikl. Gubici jedinica NOVJ: 2 poginula i 10 ranjenih boraca.

17. 12. 1944 Na pruzi Konjic-Sarajevo 7. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ minirala prugu, usled čega se srušio neprijateljski voz. Uništeno je 5 vagona sa ratnim materijalom i hranom a oštećene su 2 lokomotive i 17 vagona. Neprijateljski gubici: 10 poginulih, 3 ranjena i 2 zarobljena vojnika.

17. 12. 1944 Kod s. Gladnog Polja (na putu Sarajevo-Kiseljak) delovi 7. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ napali nemačku motorizovanu kolonu i naneli joj gubitke od 30 poginulih, 7 ranjenih i 4 zarobljena vojnika. Zaplenjene su 4 puške i druga ratna oprema.

22. 1. 1945 Glavnina nemačke 104. lovačke divizije, delovi borbene grupe -Eberlajn- i tri bataljona ustaša, nastupajući od Zenice, posle četvorodnevne borbe protiv glavnine 4. udarne divizije NOVJ i delova 7. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ zauzeli Travnik. Poginuo je i ranjen veliki broj neprijateljskih vojnika, dok su 4. udarna divizija i 7. krajiška NOU brigada imale 72 poginula, 188 ranjenih i 21 nestalog.

8. 2. 1945 Na putu Kiseljak Busovača delovi 7. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ napali iz zasede nemačku motorizovanu kolonu jačine 70 motornih vozila i 120 vojnika. Poginulo je 16 a ranjeno 25 nemačkih vojnika. Uništeno je 6 kamiona.

12. 2. 1945 Na prostoriji s. Hrastovci - s. Zaselje - s. Čakići - s. Brdani (kod Travnika) 7. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ, u sadejstvu sa 1. bataljonom 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ, odbila napad 5. puka ruskog zaštitnog korpusa.

27. 2. 1945 U rejonu s. Buselji - s. Bukve - s. Očeniči (kod Travnika) 7. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ posle jednodnevne borbe odbila napad nemačkih i ustaških delova iz Busovače. Poginuo je i ranjen veći broj neprijateljskih vojnika, dok je 7. brigada imala 4 mrtva i 14 ranjenih.

4. 3. 1945 U blizini s. Vranjske delovi 7. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije JA napali delove nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i posle višečasovne borbe odbacili ih prema Travniku, nanevši im velike gubitke. Gubici 7. brigade JA: 4 mrtva i 11 ranjenih.

27. 3. 1945 Sedma krajiška udarna brigada 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa JA oslobodila Fojnicu koju su branile nemačke jedinice.

8. 4. 1945 Sedma krajiška udarna brigada 10. udarne divizije JA, posle dvočasovne borbe, oslobodila Kakanj.

Dokumenti

Izvještaj štaba Pete NOU divizije od 2 decembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o situaciji na sektoru divizije i pripremama za formiranje Sedme krajiške brigade

Izvještaj štaba Trećeg krajiškog NOP odreda od 3 decembra 1942 god. štabu Treće NOU divizije o situaciji u odredu poslije odlaska dva bataljona u sastav novoformirane Sedme krajiške brigade i o borbama na sektoru Donji Vakuf - Turbe

Izvještaj štaba Sedme krajiške brigade od 11 decembra 1942 god. štabu Pete NOU divizije o stanju u bataljonima koji su dodijeljeni brigadi

Naređenje štaba Pete divizije Prvog bosanskog NOU korpusa od 18 decembra 1942 god. štabu Prve, Četvrte i Sedme krajiške brigade za raspored jedinica određenih za blokadu Sanskog Mosta

Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 26 decembra 1942 god. Štabu Sedme krajiške NOU brigade da obavesti Štab Pete NOU divizije o situaciji kod Mrkonjić Grada

Naređenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 2 januara 1943 god. Štabu Trećeg krajiškog NOP odreda o rušenju komunikacija Jajce - Mrkonjić Grad i Banja Luka - Sitnica i o načinu održavanja veze sa Sedmom krajiškom NOU brigadom

Izvještaj Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 6 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama Prve i Sedme krajiške brigade kod Sanskog Mosta i Vilusa

Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6 marta 1943 god. Štabu Sedme krajiške brigade pete NOU divizije za obezbeđenje pravca Šujica - Ravno

Izvještaj Operativnog štaba Šesnaeste baniske i Sedme krajiške NOU brigade od 6 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o novom rasporedu jedinica na položajima Livno-Šujjca-Ravno-Kupres

Izvještaj Operativnog štaba Šesnaeste baniske i Sedme krajiške NOU brigade od 6 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama bataljona Sedme brigade kod Borove Glave i o novom rasporedu jedinica na položajima Borova Glava-Šujica

Izvještaj štaba Sedme krajiške brigade Pete NOU divizije od 9 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prodoru neprijatelja u Vukovsko i o rasporedu bataljona

Izvještaj štaba Sedme krajiške brigade Pete NOU divizije od 9 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama Prvog i Trećeg bataljona kod Ravašnice i o prodoru neprijatelja na sektor brigade

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 22 marta 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije da uputi Sedmu krajišku NOU brigadu za pojačanje Druge proleterske divizije, a Šesnaestu hrvatsku NOU brigadu za smenu delova Prve proleterske brigade kod Uloga

Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 25 marta 1943 god. da se Prva proleterska brigada prebaci na sektor Milievine a Sedma krajiška brigada na prostoriju sela Krbljine i Mušići

Naređenje štaba Prve proleterske divizije od 6 aprila 1943 god. štabovima Prve proleterske i Sedme krajiške NOU brigade da izvrše pripreme za forsiranje rijeke Drine

Upozorenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 16 aprila 1943 Štabu Prve proleterske divizije da se sporo ispoljava sadejstvo Sedme krajiške brigade Drugoj proleterskoj diviziji

Izvještaj štaba Prve proleterske divizije od 16 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o upućivanju Treće i Sedme krajiške NOU brigade radi sadejstva sa jedinicama Druge proleterske divizije

Izvještaj štaba Druge proleterske divizije od 23 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama Sedme krajiške NOU brigade na prostoru Meljak- Vrba, uhvaćenoj vezi sa Četvrtom proleterskom brigadom i oslobođenju Žabljaka

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 27 aprila 1943 Štabu Druge proleterske divizije da Sedmu krajišku NOU brigadu stavi u divizisku rezervu

Izvještaj Štaba 2. proleterske divizije od 4. maja 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o uspjesima 7. krajiške brigade u razbijanju četničknh jedinica na prostoriji Meljak - Vrba i oslobođenju Žabljaka

Izvještaj Politodjela Sedme krajiške NOU brigade od 6 maja 1943 god. Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije o stanju u partijskoj i skojevskoj organizaciji

Izvještaj zamjenika političkog komesara Sedme krajiške NOU brigade Prve proleterske divizije od 9 maja 1943 god. Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije o stanju u partijskoj organizaciji Brigade

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18 maja 1943 Štabu Druge proleterske divizije da Sedmu krajišku NOU brigade rokira na levu obalu Tare

Obaveštenj|e pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12 juna 1943 komandantu Prve proleterske divizije o upućivanju Sedme krajiške NOU brigade za sadejstvo Prvoj proleterskoj brigadi pri razbijanju neprijatelja na komunikaciji Foča - Kalinovik u rejonu sela Jeleča

Obaveštenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12 juna 1943 komandantu Prve proleterske divizije da će Sedmu krajišku NOU brigadu angažovati na pravcu Rataj - Ocrkavlje - Poljice

Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12 juna 1943 načelniku Štaba Prve proleterske divizije da Sedma krajiška brigada obuhvatnim manevrom sadejstvuje Trećoj krajiškoj NOU brigadi u zauzimanju sela Jeleč

Naređenje delegata Vrhovnog štaba NOV i. PO Jugoslavije od 12 juna 1943 god. načelniku Štaba Prve proleterske divizije da Sedma krajiška brigada napadne neprijatelja na sektoru Jeleč - Poljice

Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 14 juna 1943 Štabu Sedme NOU divizije da smeni Sedmu krajišku NOU brigadu i onemogući neprijatelju prodor na pravcu Miljevina - Mrežica

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 24 juna 1943 Štabu Prve proleterske divizije da uputi Treću i Sedmu krajišku NOU brigadu u sastav Grupe pod komandom Štaba Druge proleterske divizije

Obaveštenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 29 juna 1943 Štabu Sedme NOU divizije da je po naređenju Vrhovnog komandanta Sedma krajiška brigada ušla u sastav Sedme divizije, a Divizija stavljena pod neposrednu komandu Vrhovnog štaba

Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 30 juna 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o ulasku Sedme krajiške brigade u sastav Divizije i situaciji u dolini rijeke Spreče

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 11. jula 1943. Štabu Sedme NOU divizije da Sedmu (krajišku) NOU brigadu uputi u sastav Prve proleterske divizije a sa ostalim dvema brigadama obezbedi pravac Živinice - Kladanj

Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 11. jula 1943. Štabu Sedme (krajiške) NOU brigade da brigada ulazi u formacijski sastav Prve proleterske divizije

Izvještaj Politodjela Sedme krajiške NOU brigade od 21 jula 1943 god. Centranlom komitetu KP Jugoslavije o stanju u Brigadi

Naređenje Štaba 1. proleterske divizije NOVJ od 2. avgusta 1943. štabovima 3. i 7. krajiške brigade za nastupni marš radi prelaza preko pruge Mostar–Sarajevo

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 11. avgusta 1943. Štabu Prve proleterske divizije da Sedmu krajišku brigadu uputi u sastav Desete NOU divizije a Treću krajišku NOU brigadu zadrži u rejonu Bugojna

Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 13 avgusta 1943 god. Štabu Treće i Sedme krajiške NOU brigade za razmještaj jedinica

Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 13 avgusta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o izvedenim akcijama i izvršenom pokretu Treće i Sedme krajiške NOU brigade za Bosansku Krajinu

Izvještaj Štaba Desete NOU divizije od 20 avgusta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o ulasku Sedme krajiške brigade u Jajce

Izveštaj zamenika političkog komesara 7. krajiške brigade od 24. avgusta 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu o stanju i radu partijske organizacije

Izveštaj Brigadnog komiteta Skoja 7. krajiške NOU brigade od 13. septembra 1943. Centralnom komitetu Saveza komunističke omladine Jugoslavije

Izveštaj zamenika političkog komesara 7. krajiške brigade od 14. oktobra 1943. Centralnom komitetu KP Jugoslavije

Izvještaj Štaba Sedme krajiške brigade Štabu Desete NOU divizije o borbama i pokretima na prostoriju Travnik-Busovača- Zenica od 15 do 31 oktobra 1943 godine

Izveštaj Brigadnog komiteta Skoja 7. krajiške NOU brigade od 20. novembra 1943. Centralnom komitetu Skoja

Izveštaj Politodela 7. krajiške NOU brigade od 22. novembra 1943. Centralnom komitetu KP Jugoslavije

Izvještaj Štaba Sedme krajiške brigade Štabu Desete NOU divizije o pokretima i borbama na prostoru Travnik - Turbe - Donji Vakuf od 15 do 31 novembra 1943 godine

Naređenje Štaba Desete NOU divizije od 13 decembra 1943 god. štabovima Sedme i Devete krajiške brigade za raspored jedinica i dejstvo na prostoriji Duvno - Travnik - Visoko - Konjic

Izvještaj Štaba Sedme krajiške brigade Štabu Desete NOU divizije o akcijama na prostoriji Konjic - Ostrožac - Rama u vremenu od 1 do 15 decembra 1943 godine

Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 17 decembra 1943 god. štabovima Prve proleterske i Sedme krajiške brigade za raspored i dejstvo na prostoriji Kupres - Duvno - Šujica

Izvještaj Štaba Sedme krajiške brigade Štabu Desete NOU divizije o dejstvima oko Šujice i Rame u vremenu od 16 do 31 decembra 1943 godine

Izvještaj Štaba Sedme krajiške brigade Štabu Desete NOU divizije o akcijama na prostoriji između izvornog dijela r. Vrbasa , Rame i Vukovskog Polja u vremenu od 15 do 24 januara 1944 godine

Izvještaj Štaba Sedme krajiške brigade Štabu Desete NOU divizije o dejstvu Brigade od 15. do 31. januara 1944. godine

Izvještaj Štaba Sedme krajiške brigade Štabu Desete NOU divizije o radu i dejstvu Brigade od 1. do 15. februara 1944. godine

Izvještaj Štaba Sedme krajiške brigade Štabu Desete NOU divizije o radu jedinica od 15. do 29. februara 1944. godine

Izveštaj zamenika političkog, komesara 7. krajiške brigade 10. NOU divizije od 3. maja 1944. Centralnom komitetu KPJ o radu i organizacionom stanju partijske organizacije

Zapovijest Štaba 7. krajiške NOU brigade od 28. septembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na Travnik

Zapovijest Štaba 10. NOU divizije od 17. novembra 1944. štabovima 7. krajiške brigade i Artiljerijskog diviziona za napad na četnike u selu Kralupima

Zapovijest Štaba 10. NOU divizije od 17. novembra 1944. štabovima 7. krajiške brigade i Artiljerijskog diviziona za napad na četnike u selu Kralupima

Izvještaj Štaba 7. krajiške brigade od 28. novembra 1944. Štabu 10. NOU divizije o dejstvima na sektoru Visoko - Kiseljak - Kreševo - Tarčin

Izvještaj Štaba 7. krajiške brigade od 28. novembra 1944. Štabu 10. NOU divizije o dejstvima na sektoru Visoko - Kiseljak - Kreševo - Tarčin

Zapovijest Štaba 7. krajiške NOU brigade od 15. decembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva na komunikaciji Busovača - Kiseljak

Naredba Štaba 5. korpusa NOVJ od 15. decembra 1944. o pohvali 7. i 8. krajiške brigade i 1. artiljerijskog diviziona 4. divizije za uspjehe u borbama u dolinama rijeka Bosne i Lašve

Naređenje Štaba 10. NOU divizije od 22. decembra 1944. štabovima Visočko-fojničkog NOP odreda i 2. bataljona 7. krajiške brigade da obezbjeđuju forsiranje rijeke Bosne od strage Grupe bataljona 4. NOU divizije

Izvještaj Štaba 7. krajiške brigade od 28. decembra 1944. Štabu 10. NOU divizije o dejstvima na prostoru Kreševo - Kiseljak

Naređenje Štaba 4. NOU divizije od 31. decembra 1944. štabu 7. krajiške brigade da preuzme položaje 6. krajiške brigade i privremeno se stavi pod Komandu Štaba 4. NOU divizije

Izveštaj pomoćnika političkog komesara 7. krajiške udarne brigade 10. NOU divizije od 6. januara 1945. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu o stanju i radu partijske organizacije u Brigadi

Obavještenje Štaba 4. NOU divizije od 14. februara 1945. štabovima 6, 11. i 13. krajiške brigade o početku napada 7. i 8. krajiške brigade na Gornju Večerisku i Rankoviće

Izvještaj Štaba 7. krajiške brigade od 26. februara 1945. Štabu 10. NOU divizije o dejstvima na sektoru Travnik - Busovača - Fojnica u februaru

Fotografije

Povezane odrednice

Glamoč Travnik 717. pešadijska divizija Gacko Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Šavnik Kupres Tuzla Prozor Josip Broz Tito SKOJ Donji Vakuf Zasede u oslobodilačkom ratu Žabljak 3. udarna divizija NOVJ 10. krajiška divizija NOVJ Borbe u Crnoj Gori 1943. Diverzije u oslobodilačkom ratu Četnička golgota Vrhovni štab NOVJ Avijacija u oslobodilačkom ratu Livno Kiseljak Operacija Schwarz Sarajevo 1. proleterska udarna brigada 5. krajiška udarna divizija NOVJ Napad NOVJ na Travnik 1944. Bitka na Sutjesci Protivavionska odbrana u oslobodilačkom ratu 7. banijska divizija NOVJ 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Narodni heroji Jugoslavije Koča Popović 23. srpska udarna divizija NOVJ 6. krajiška udarna brigada 3. krajiški partizanski odred 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) 8. krajiška brigada Sanski Most Borbe u Hrvatskoj 1944. Ruski zaštitni korpus 9. krajiška udarna brigada Simo Šolaja Završne operacije u Jugoslaviji Banja Luka 7. SS divizija Prinz Eugen Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Četnici u drugom svetskom ratu Operacija Weiss Duvno Visoko Živinice Bolnice u oslobodilačkom ratu Operacija Waldrausch 1. proleterska divizija NOVJ 10. hercegovačka udarna brigada 2. proleterska divizija NOVJ 3. krajiška proleterska udarna brigada Zenica 4. krajiška divizija NOVJ Omladina u ratu Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Mrkonjić Grad Malovan 369. legionarska divizija (vražja) Ključ Olovo 3. gorski zdrug (NDH) Konjic Borbe u Hercegovini 1943. Borbe u Hrvatskoj 1943. Bugojno Politički komesari u NOR-u