🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

7. slovenska udarna brigada France Prešeren

Za ovaj pojam je pronađeno 34 hronoloških zapisa, 36 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

13. 7. 1943 U Sloveniji, po naređenju VŠ NOV i POJ, formirane 1. i 2. slovenačka divizija NOVJ. U sastav 1. slovenačke divizije NOVJ ušle su: 1. udarna brigada -Tone Tomšič- i 2. udarna brigada -Ljubo Šercer-, a u. avgustu 3. udarna brigada -Ivan Gradnik- i 7. udarna brigada -France Prešern-. U sastav 2. slovenačke divizije NOVJ su ušle 4. udarna brigada -Matija Gubec- i 5. udarna brigada -Ivan Cankar-, a u. avgusta i 6. udarna brigada -Slavko Šlander-.

20. 7. 1943 U blizini zaseoka Potoka na pl. Blegošu (kod Škofje Loke) jake nemačke policijske snage napale 2. i 3. bataljon 7. slovenačke NOU brigade -France Prešern-, U oštroj borbi jedan bataljon je, delimično, razbijen uspeo da se izvuče, dok se drugi probio iz obruča i, preko stare italijansko-jugoslovenske granice prebacio na teritoriju Italije u Sloveniju. (Posle višednevnih borbi protiv jakih delova italijanskog 24. armijskog korpusa, ovaj bataljon se prebacio iz Italije u Sloveniju gde je 24,. jula ponovo ušao u sastav svoje brigade.

2. 8. 1943 U rejonu Žirovskog vrha (kod Zirja) jake nemačke snage okružile 7. slovenačku NOU brigadu -France Prešern-. Brigada se, posle dvodnevnih oštrih borbi, uz obostrane velike gubitke, probila delom snaga na Bukov vrh, a delom ka s. Selu.

10. 8. 1943 Osma slovenačka (gorenjska) NOU brigada preimenovana u 7. slovenačku udarnu brigadu -France Prešern- 14. divizije NOVJ.

14. 8. 1943 Belogardistička uporišta s. Sobočevo, s. Niževec, s. Brezovicu i s. Ohonicu (kod Borovnice) napale jedinice 14. divizije NOVJ. U noćnim borbama one su uništile uporišta u s. Brezovici, s. Ohonici i s. Niževecu, zarobile više belogardista i zaplenile veću količinu oružja i municije, dok su u s. Sobočevu neprijatelju nanele osetne gubitke. Istovremeno je 1. bataljon 7. slovenačke NOU brigade -France Prešern- izvršio demonstrativan napad na italijanski garnizon Rakitnu u cilju vezivanja neprijateljskih snaga.

10. 9. 1943 Između s. Dolenje Vasi i s. Rakitnice (kod Kočevja) 7. slovenačka NOU brigada -France Prešern-, posle višečasovne borbe, razoružala italijansku kolonu koja je pokušala da se probije u pravcu Ljubljane.

18. 9. 1943 GŠ NOV i PO za Sloveniju naredio da se 3. slovenačka NOU brigada -Ivan Gradnik- vrati u Slovenačko primorje a 7. slovenačka NOU brigada -France Prešern- u Gorenjsku, radi učvršćenja jedinica koje su na tim područjima formirane posle kapitulacije Italije.

20. 9. 1943 U zamku Turjaku (kod V. Lašča) 7. slovenačka NOU brigada -France Prešern-, posle osmodnevnih borbi, uništila glavnu belogardističku formaciju jačine 760 ljudi. Veći deo posade zarobljen, a među njima i znatan broj duhovnih vođa i organizatora, dok je manji deo uspeo da se probije iz okruženja i priključi nemačkim jedinicama u Ljubljani. Zaplenjeno je preko 100 mitraljeza i p. mitraljeza i veća količina druge ratne opreme. U borbama za Turjak poginulo je oko 40 boraca 7. slovenačke NOU brigade -France Prešern-.

6. 10. 1943 U Sloveniji, po naređenju VŠ NOV i POJ, formirana 31. divizija NOVJ [Formirana kao Triglavska divizija; ubrzo dobila naziv 26. divizija NOVJ, a 22. decembra 1943. preimenovana u 31. diviziju NOVJ.], u čiji su sastav ušle 3. NOU brigada -Ivan Gradnik-. 7. NOU brigada -France Prešern- i 16. NOU brigada -Janko Premrl Vojko-.

20. 10. 1943 U blizini s. Rovta i s. Ostrog Vrha (kod Kranja) jaka nemačka kolona iz Škofje Loke napala 2. bataljon 7. slovenačke NOU brigade -France Prešern-. Posle višečasovne borbe napad je odbijen. Brigada se pred veče povukla prema s. Gabrškoj Gori i s. Poljanama (kod Škofje Loke).

25. 10. 1943 Naredbom GŠ NOV i PO za Sloveniju rasformirana Tolminska NO brigada, a njeno ljudstvo uključeno u sastav 7. slovenačke NOU brigade -France Prešern-.

28. 10. 1943 Kod s. Koritnice (blizu Tolmina) minerski vod 7. slovenačke NOU brigade -France Prešern- srušio 120 m dugačak železnički most na r. Bači.

13. 11. 1943 U s. Železnikama (kod Škofje Loke) 2. bataljon 7. slovenačke bdarne brigade -France Prešern- 26. divizije NOVJ napao nemačku žand. posadu i posle višečasovne borbe ovladao selom, zatim je, zbog prodora žandarmerijskog bataljona, s tenkovima, iz Škofje Loke, odustao od daljih napada.

18. 11. 1943 U rejonu s. Robidnice - s. Leskovice - Crni vrh (kod Bohinjske Bistrice) nemačke jedinice iz s. Davče, Gorenje Vasi i Cerkna napale 16. slovenačku brigadu -Janko Premrl Vojko- i 7. slovenačku udarnu brigadu -France Prešern- 26. divizije NOVJ, ali su posle višečasovne borbe, uz znatne gubitke, odbačene u polazne garnizone.

19. 11. 1943 Na pl. Ratitovecu 3. slovenačka udarna brigada -Ivan Gradnik- i 7. slovenačka udarna brigada -France Prešern- 26. divizije NOVJ, posle oštre borbe, odbacile jake nemačke snage u polazne garnizone s. Železnike i Bohinjsku Bistricu, nanevši im gubitke od 4 mrtva.

15. 12. 1943 U s. Goreljeku (na pl. Pokljuki) nemačke snage opkolile 3. bataljon 7. slovenačke udarne brigade -France Prešern- 26. divizije NOVJ. Posle višečasovne borbe, u kojoj je imao 46 mrtvih i 10 ranjenih (pa zarobljenih) i izgubio minobacač, 10 p. mitraljeza i 53 puške, 3. bataljon je uspeo da se probije.

15. 12. 1943 U s. Stražišču (kod Kranja) 1. i 2. bataljon 7. slovenačke udarne brigade -France Prešern- 26. divizije NOVJ i delovi Gorenjskog NOP odreda teže oštetili tekstilnu fabriku -Heler-, zarobili tri stražara i zaplenili veću količinu tekstila. Istovremeno su zasede odbile pokušaj intervencije nemačkih snaga iz susednih mesta.

12. 1. 1944 Posle tri uzastopna juriša 2. bataljon 7. slovenačke NOU brigade -France Prešern- uništio žand. st. u s. Kamnoj Gorici (kod Radovljice) s posadom od 27 žandarma.

22. 1. 1944 U s. Železnikima i s. Selcama (kod Škofje Loke) 7. slovenačka udarna brigada -France Prešern- 31. divizije NOVJ napala nemačke žandarmerijske stanice. Posle višečasovnih borbi ona je uništila nekoliko uporišta, ali je, zbog jakog fortifikacijskog uređenja, po naređenju Štaba divizije odustala od daljih napada.

4. 5. 1944 Na severoistočnim padinama pl. Blegoša 7. slovenačka udarna brigada -France Prešern- 31. divizije NOVJ vodila oštre borbe protiv nemačke kolone koja je nadirala iz Škofje Loke. Posle višečasovne borbe neprijatelj je odbačen ka Škofjoj Loki.

16. 5. 1944 Kod Lavtarskog vrha (blizu Škofje Loke) 1. bataljon 7. slovenačke udarne brigade -France Prešern- 31. divizije NOVJ, posle oštre borbe, odbacio nemačku kolonu iz Škofje Loke i naneo joj znatne gubitke.

21. 5. 1944 Nemačke jedinice iz Radovljice, Bleda i s. Železnika napale 7. slovenačku udarnu brigadu -France Prešern- 31. divizije NOVJ na pl. Jelovici. Pošto su mu, u dvodnevnim teškim borbama, odbijeni svi napadi, neprijatelj se povukao u polazne garnizone.

19. 6. 1944 U rejonu pl. Rovtarica - Selska planina 7. slovenačka udarna brigada -France Prešern- 31. divizije NOVJ upala u nemačku zasedu, ali je posle kraće borbe, odlučnim jurišem, odbacila neprijatelja u pravcu s. Bohinjske Bele.

23. 7. 1944 U rejonu Oblakovog vrha (blizu Idrije) 7. slovenačka udarna brigada -France Prešern- i 16. slovenačka brigada -Janko Premrl Vojko- 31. divizije NOVJ napale jaku nemačku kolonu iz Idrije i posle višečasovne borbe odbacile je u polazni garnizon. Poginulo je i ranjeno oko 100 neprijateljskih vojnika, a zaplenjeni su 2 minobacača, 4 mitraljeza, veći broj pušaka i druga oprema.

7. 9. 1944 Sedma slovenačka udarna brigada -France Prešern- 31. divizije NOVJ napala četnike i slovenačke domobrane u s. Suhom Dolu. s. Korenu i s. Horjulu (kod Ljubljane). Posle višečasovne borbe napad je obustavljen.

15. 9. 1944 Na položajima s. Razpotje - s. Govejek - s. Ledine 7. slovenačka udarna brigada -France Prešern- 31. divizije NOVJ vodila oštre borbe protiv jakih nemačkih snaga koje su nadirale sa pravca Idrije. Brigada je odbila više uzastopnih juriša neprijatelja, nanela mu osetne gubitke i prinudila ga da se povuče u Idriju.

26. 9. 1944 Na položajima Lomovec-Planina 7. slovenačka udarna brigada -France Prešern- 31. divizije NOVJ vodila oštru borbu protiv neprijateljskih kolona iz Lućina i Gorenje Vasi, a uveče je probila neprijateljski obruč i prebacila se na odsek s. Martinji Vrh - s. Crni Kal, nanevši neprijatelju gubitke od oko 60 mrtvih vojnika. Gubici 7. brigade: 6 mrtvih i 15 ranjenih boraca.

14. 10. 1944 Sedma slovenačka udarna brigada -France Prešern- 31. divizije NOVJ napale nemačko uporište u s. Praprotnom ikođ Škofje Loke). Ona je, snažnim udarom, uništila nekoliko utvrđenih zgrada i porušila most. Međutim, betonske bunkere, u koje se povukla posada, nije mogla savladati bez teškog oružja, pa je u zoru odustala od daljih napada.

21. 10. 1944 Posle dvodnevnih borbi 7. slovenačka udarna brigada -France Prešern- 31. divizije NOVJ uništila nemačko uporište u s. Poljanama (kod Škofje Loke). Za to vreme su 3. slovenačka udarna brigada -Ivan Gradnik- i 16. slovenačka brigada -Janko Premrl Vojko- 31. divizije NOVJ vodile oštre borbe protiv nemačkih kolona koje su iz Škofje Loke, s. Gorenje Vasi i s. Selca nadirale u pomoć opkoljenoj posadi. Svi napadi neprijatelja su odbijeni, a uporište je minirano i spaljeno s posadom.

21. 11. 1944 U rejonu s. Lavtarski Vrh - s. Križna Gora - Sv. Vrh (kod Škofje Loke) 7. slovenačka udarna brigada -France Prešern- 31. divizije NOVJ vodila oštre borbe protiv delova nemačkog 3 84. landesšicen-ouka koji su iz Škofje Loke nadirali u pomoć napadnutoj posadi u s. Železnikima. Brigada se pred veče, zbog nadmoćnosti nemačkih snaga, prebacila na položaje s. Pozirno - s. Hudi Lazi, i dalje zatvarajući pravac ka s. Železnikima.

3. 12. 1944 U rejonu s. Lajša (kod s. Gorenje Vasi) 7. slovenačka udarna brigada -France Prešern- 31. divizije NOVJ vodila višečasovnu borbu protiv nemačkih policijskih i žandarmerijskih snaga koje su nadirale iz s. Gorenje Vasi i s. Hotavlja, te ih najzad odbacila u polazne garnizone.

9. 2. 1945 U rejonu s. Srednje Brdo - s. Kopačnice - s. Stara Oselica (kod Idrije) 7. slovenačka udarna brigada -France Prešern- 31. divizije NOVJ odbila napad delova nemačkog 28. SS policijskog puka iz s. Gorenje Vasi.

11. 2. 1945 U blizini s. Javorja i s. Malenskog Vrha (kod Škofje Loke) 7. slovenačka udarna brigada -France Prešern- 31. divizije NOVJ i Skofjološki NOP odred vodili oštru višečasovnu borbu protiv nemačkih snaga koje su nadirale iz s. Gorenje Vasi, a zatim se, zbog napada nemačke kolone iz Železnika, izvukli iz borbe i prebacili na pl. Crni kal i pl. Blegoš.

2. 5. 1945 Sedma slovenačka udarna brigada -France Prešern- 31. divizije JA posle dvodnevnih uličnih borbi oslobodila Goricu.

Dokumenti

Dnevnik Sedme Udarne brigade France Prešern od 9 septembra do 23 oktobra 1943

Izveštaj Štaba Sedme slovenačke NOU brigade France Prešern od 17 decembra 1943 Štabu Dvadeset šeste (Triglavske) divizije NOV i PO Jugoslavije o napadu na Stražišče

Izveštaj Štaba Sedme slovenačke NOU brigade France Prešern od 2 2decembra 1943 Štabu Trideset prve divizije NOV i PO Jugoslavije o borbi Trećeg bataljona na Goreljeku

Naređenje Štaba Trideset prve divizije NOV i PO Jugoslavije od 24-decembra 1943 Štabu Sedme slovenačke NOU brigade France Prešern za pojačanje aktivnosti i izvršenje mobilizacije

Izveštaj Propagandnog otseka Štaba Sedme slovenačke NOU brigade France Prešern od 25 decembra 1943 Propagandnom otseku Trideset prve divizije NOV i POJ o borbi kod Jamnika

Naređenje Štaba Sedme udarne brigade France Prešern od januara 1944. Štabu Drugog bataljona za pokret na prostoriju Govejek

Izveštaj Propagandnog odseka Sedme slovenačke brigade France Prešern od 2. januara 1944. dopisniku Trideset prve NO divizije o borbi protiv Nemaca kod Sv. Mohora

Izveštaj Obaveštajnog odseka Sedme slovenačke NOU brigade France Prešern od 5. januara 1944. Obaveštajnom odseku Trideset prve NO divizije o napadu na Poljane

Izveštaj Štaba Drugog bataljona Sedme slovenačke NOU brigade France Prešern od 7. januara 1944. Štabu brigade o diverzantskim akcijama na železničkoj pruzi u rejonu Kranja

Direktive Štaba Devetog korpusa NOVJ od 8. januara 1944. Štabu Sedme udarne brigade France Prešern o izučavanju taktike nemačkih jedinica u napadnim i odbrambenim dejstvima radi uspešnijeg suprotstavljanja i razbijanja neprijateljskih ofanziva

Zapovest Štaba Trideset prve divizije od 12. januara 1944. Štabu Sedme NOU brigade France Prešern za odbranu mesta Žiri

Zapovest Štaba Sedme slovenačke NOU brigade France Prešern od 13. januara 1944. štabovima Prvog i Četvrtog bataljona za izvršenje marša pravcem Leskovica-Kopačnica-Sovodenj-Žiri

Izveštaj Štaba Sedme NO udarne brigade France Prešern od 16. januara 1944. Štabu Trideset prve divizije o napadu i uništenju nemačkog uporišta Kamna Gorica

Izveštaj Propagandnog odseka Sedme slovenačke brigade France Prešern od 19. januara 1944. dopisniku Trideset prve NO divizije o napadu na nemačku motorizovanu kolonu kod Idrije

Naredba Štaba Trideset prve divizije od 21. januara 1944. Štabu Sedme slovenačke brigade France Prešern za napad na neprijateljska uporišta Selca i Železnike

Naredba Štaba Sedme slovenačke NO udarne brigade France Prešern od 21. januara 1944. štabovima bataljona za pokret na Martinj vrh

Naređenje Štaba Sedme slovenačke NO udarne brigade France Prešern od 22. januara 1944. štabovima bataljona da unište žandarmerijske posade u uporištima Selca i Železniki

Izveštaj Štaba Sedme slovenačke brigade France Prešern od 22. januara 1944. Štabu Trideset prve NO divizije o dejstvima brigade od 15. do 22. januara

Izveštaj Štaba Sedme slovenačke brigade France Prešern od 24. januara 1944. Štabu Trideset prve divizije o napadu na nemačka uporišta Selca i Železnike

Izveštaj Štaba Sedme slovenačke brigade France Prešern od 31. januara 1944. Štabu Trideset prve divizije o napadu na neprijateljska uporišta Železnike i Selca

Izveštaj Štaba Sedme slovenačke brigade France Prešern od 31. januara 1944. Štabu Trideset prve divizije NOVJ o uzrocima neuspelog napada na nemačka uporišta Železnike i Selca

Izveštaj Štaba 7. slovenačke NOU brigade France Prešeren od 1. juna 1944. Štabu 31. divizije o akcijama brigade u Gorenjskoj

Izveštaj Štaba 7. slovenačke brigade France Prešeren od 30. juna 1944. Štabu 31. NO divizije o borbama i akcijama u drugoj polovini juna

Izveštaj Štaba 7. slovenačke NOU brigade France Prešeren od 1. oktobra 1944. Štabu 31. NO divizije o borbama i akcijama u drugoj polovini septembra

Izveštaj komandira Zandarmerijske stanice Skofja Loka od 19. oktobra 1944. o napadu jedinica 7. slovenačke NOU brigade France Prešeren na uporište Praprotno

Izveštaj štaba 7. slovenačke NOU brigade France Prešern od 28. oktobra 1944. Štabu 31. No divizije o aktivnosti Brigade u drugoj polovini oktobra

Izveštaj pomoćnika političkog komesara 7. slovenačke NOU brigade France Prešeren od 15. novembra 1944. o radu partijske organizacije i stanju u Brigadi

Izveštaj Štaba 7. slovenačke NOU brigade France Prešeren od 23. decembra 1944. štabu 31. NO divizije o borbenoj aktivnosti u decembru

Četrnaestodnevni izveštaj Štaba 7. slovenačke brigade France Prešeren od 9. januara 1945. političkom komesaru 31. NOU divizije o kulturno-prosvetnom radu u Brigadi

Izveštaj Štaba 7. slovenačke brigade France Prešeren od 9. januara 1945. političkom komesaru 31. NOU divizije o stanju i političkom radu u Brigadi

Mesečni izveštaj Štaba 7. slovenačke NOU brigade France Prešeren od 22. januara 1945. Štabu 31. NO divizije o dejstvima Brigade na području Gorenjske i Cerkna

Izveštaj Štaba 7. slovenačke udarne brigade France Prešeren od 23. januara 1945. političkom komesaru 31. NOU divizije o stanju i političkom radu u Brigadi

Izveštaj Štaba 7. slovenačke udarne brigade France Prešeren od 25. januara 1945. političkom komesaru 31. NOU divizije o propagandnom i kulturno-prosvetnom radu u Brigadi

Mesečni izveštaj Štaba 7. slovenačke udarne brigade France Prešeren od 27. februara 1945. političkom komesaru 31. NO divizije o propagandnom i kulturno-prosvetnom radu u Brigadi

Mesečni izveštaj Štaba 7. slovenačke udarne brigade France Prešeren od 27. februara 1945. političkom komesaru 31. NO divizije o stanju i političkom radu u Brigadi

Izveštaj Štaba 7. slovenačke NOU brigade France Prešeren od 20. marta 1945. Štabu 31. divizije JA o borbenoj aktivnosti krajem februara i u martu u Gorenjskoj i na području Trnovskog gozda

Fotografije

Povezane odrednice

Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Gorenjski partizanski odred Slovenska udarna brigada Matija Gubec Kranj 9. slovenski korpus NOVJ Nova Gorica Partizanska taktika Italija u drugom svetskom ratu Slovensko domobranstvo 3. slovenska udarna brigada Ivan Cankar Borbe u Sloveniji 1943. 6. slovenska udarna brigada Slavko Šlander 1. slovenska udarna brigada Tone Tomšič 31. slovenska divizija NOVJ 3. udarna divizija NOVJ 6. slovenska udarna brigada Ivan Gradnik Kapitulacija Italije Četnici u drugom svetskom ratu Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 26. dalmatinska divizija NOVJ Bled Borbe u Sloveniji 1945. Borbe u Sloveniji 1944. Operacija Početak proleća 7. SS divizija Prinz Eugen Bela garda Diverzije u oslobodilačkom ratu 14. slovenska divizija NOVJ Škofja Loka Zasede u oslobodilačkom ratu Ljubljana 16. slovenska brigada Janko Premrl Vojko Završne operacije u Jugoslaviji Cerkno Tolminska brigada 4. (kasnije 2.) slovenska udarna brigada Ljubo Šercer Politički komesari u NOR-u Kočevje