🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

7. slovenski korpus NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 40 hronoloških zapisa, 241 dokumenata i 4 fotografija.

Događaji

3. 10. 1943 Na teritoriji Dolenjske i Notranjske, po naređenju VŠ NOV i POJ, formiran 6. korpus NOVJ, u čiji su sastav ušle 14, 15. i 18. divizija NOVJ.

5. 10. 1943 Naredbom vrhovnog komandanta NOV i POJ Josipa Broza Tita preimenovani: 1. bosanski udarni u 3. udarni korpus NOVJ; 2. bosanski udarni u 5. udarni korpus NOVJ; 1. hrvatski u 4. korpus NOVJ; 2. hrvatski u 6. korpus NOVJ i 6. korpus u 7. korpus NOVJ.

17. 10. 1943 Naredbom Štaba 7. korpusa NOVJ, u cilju objedinjavanja dejstva i uspešnije odbrane jedinica na sektoru Brod na Kupi - Stari Trg - Kočevje, formiran Operativni štab. Pod njegovu su komandu stavljene 2. slovenačka NOU brigada -Ljubo Šercer-, 9. slovenačka NO brigada, 14. slovenačka (železničarska) NO brigada, četa Komande mesta Kočevje i baterija haubica 149 mm.

18. 1. 1944 Delovi Istarskog NOP odreda 7. korpusa NOVJ napali ž. st. D. Ležeče (kod Divače); ubili 3 nemačka vojnika a stanicu (sa svom aparaturom) demolirali.

22. 1. 1944 Kod s. Doline (blizu Trsta) 2. bataljon Istarskog NOP odreda 7. korpusa NOVJ zauzeo žand. st. i razoružao 12 karabinijera (ovi su stupili u italijanske partizanske jedinice).

9. 2. 1944 U rudniku olova Sitarjevcu (kod Litije) jedinice Dolenjskog NOP odreda 7. korpusa NOVJ potpuno uništile 7 mašina za pogon, 2 pumpe za vodu i uspinjaču s motorom.

27. 2. 1944 Na sektoru Grosuplje - s. Turjak - V. Lašče jedinice 7. korpusa NOVJ prešle u napad da bi okupatora i domaće izdajnike sprečile u opravci železničke pruge Ljubljana-Grosuplje-Kočevje. Te jedinice su istovremeno vršile pritisak na garnizone: s. Škofljicu, Rakek, Kočevje, Novo Mesto i Kostanjevicu.

0. 4. 1944 Naredbom GŠ NOV i PO za Sloveniju, u sastavu 7. korpusa NOVJ formiran Tenkovski odred od dva tenka.

12. 4. 1944 Jedinice Dolenjskog NOP odreda 7. korpusa NOVJ uništile nemačko uporište u s. Za. gozu (kod Radeča), jačine 80 ljudi. U jednočasovnoj borbi je poginulo 36 nemačkih vojnika a uporište spaljeno.

28. 4. 1944 Po naređenju 7. korpusa NOVJ, u rejon Trebnje - s. Mirna Peč - Žužemberk stigla 15. divizija NOVJ sa zadatkom da uništi uporišta koja je neprijatelj uspostavio za vreme prodora na oslobođenu teritoriju Suhe krajine.

4. 5. 1944 Posle četvorodnevnih borbi jedinice 7. korpusa NOVJ (15. i 18. divizija) zauzele nemačko-belogardističko uporište Žužemberk, čija se posada, uz podršku tenkova, probila u Novo Mesto. Za to vreme jedinice na obezbeđenju su vodile teške borbe protiv nemačko-belogarđističkih kolona koje su iz Ribnice i Novog Mesta nadirale u pomoć posadi Žužemberka.

7. 5. 1944 U s. Lašču (kod Žužemberka), naredbom Štaba 7. korpusa NOVJ, od artiljerije 15. i 18. divizije NOVJ formirana 1. artiljerijska brigada 7. korpusa NOVJ.

14. 5. 1944 U s. Mozelju (kod Kočevja) od 1. bataljona Belokranjskog NOP odreda formiran Kočevski NOP odred 7. korpusa NOVJ.

10. 7. 1944 Na području Žumberka otpočeo sedmodnevni napad 1. i 4. puka nemačke 1. kozačke konjičke divizije, delova nemačkog 1. lovačkog rezervnog puka, 3. ustaške brigade i domobranske 2. posadne brigade protiv jedinica 8. udarne i 34. divizije 4. korpusa NOVJ i delova 15. divizije 7. korpusa NOVJ. U borbama do 16. jula neprijatelj je popalio i opljačkao mnoga sela na slobodnoj teritoriji Žumberka i zauzeo Metliku, ali se zbog velikih gubitaka povukao prema s. Krašiću i s. Ozlju.

11. 7. 1944 Delovi Istarskog NOP odreda 7. korpusa NOVJ zauzeli žand. st. u s. Kozini (kod Trsta). Posada od 4 člana, koja se predala, upućena je u italijansku partizansku jedinicu.

12. 8. 1944 Radi uspešnije borbe protiv pete kolone, GŠ NOV i PO za Sloveniju, na osnovu odluka NKOJ-a, formirao Odeljenje za zaštitu naroda, sa odsecima kod vojnih oblasti 7. i 9. korpusa NOVJ i 4. operativne zone NOV i PO Slovenije.

1. 9. 1944 Naredbom Štaba 7. korpusa NOVJ rasformiran Istarski NOP odred a njegovo ljudstvo uključeno u 9. slovenačku udarnu brigadu 38. divizije NOVJ.

11. 9. 1944 Na osnovu direktiva GŠ NOV i PO za Sloveniju, Štab 7. korpusa NOVJ naredio 15. i 18. diviziji NOVJ da preduzmu ofanzivna dejstva na železničkoj komunikaciji Ljubljana-Grosuplje-Kočevje, na odseku Šmarje-Grosuplje-Račna.

22. 9. 1944 Trinaesta slovenačka brigada >Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ otpočela demonstrativni napad na neprijateljska uporišta s. Loku, s. Breg i s. Orehovo (u dolini r. Save između Zidanog Mosta i Sevnice) da bi obezbedila transport novomobilisanih boraca preko r. Save, na teritoriju 7. korpusa NOVJ. Borbe su vođene cele noći, sve do 5 časova 23. septembra.

29. 9. 1944 GŠ NOV i PO za Sloveniju izdao naredbu o formiranju Referata za italijanske jedinice u NOV, a da se kod štabova 7. i 9. korpusa NOVJ formiraju posebni politodeli u cilju pružanja pomoći italijanskim jedinicama i organizovanja sadejstva.

12. 10. 1944 Kod s. Mošenika (blizu Zagorja) 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- uništila nemačko obezbeđenje kod mosta na r. Savi a 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije uništila tri utvrđene nemačke otporne tačke u s. Savi (na pruzi Ljubljana - Zidani Most), a zatim se obe brigade prebacile u Dolenjsku i privremeno ušle u sastav 7. korpusa NOVJ.

15. 10. 1944 Snage 14. SS policijskog puka i slovenačkih domobrana iz Novog Mesta, s. Št. Vida, s. Stične, s. Višnje Gore, Velikih Lašča, Ribnice i Kočevja otpočele napad na jedinice 7. korpusa NOVJ na području Suhe krajine s ciljem da uspostave uporišta u Trebnju i s. Žužemberku i time obezbede saobraćajnu arteriju Novo Mesto - Ljubljana. U teškim borbama, uz obostrane teške gubitke, neprijatelj je do 24. oktobra prinuđen da se povuče u polazne garnizone.

17. 10. 1944 U rejonima Trebni vrh - s. Kamenje - pi. Kozjek i s. Smuka - s. Stari Log - s. Hinje - s. Korinj jedinice 7. korpusa NOVJ, sa 6. slovenačkom udarnom brigadom -Slavko Šlander- i 11. slovenačkom brigadom -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije, vodile otšre borbe protiv nemačko-domobranskih snaga koje su iz Novog Mesta, s. Mirne, Trebnja, s. Stične i Kočevja nadirale na slobodnu teritoriju Suhe krajine.

24. 11. 1944 U rejonu s. Klinje Vasi (kod Kočevja) S. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije vodila oštre borbe protiv jakih nemačko-domobranskih snaga koje su iz Ljubljane, preko Ribnice, nadirale u pravcu Kočevja. Brigada se uveče, po naređenju Štaba 7. korpusa NOVJ, prebacila na odsek s. Hinje - Žužemberk.

17. 12. 1944 U s. Suhoru (kod Metlike), naredbom GŠ NOV i PO Slovenije, od italijanskih boraca u jedinicama NOV i PO Slovenije formirana 24. brigada -Fontanot-. Ona se, u sastavu 7. korpusa NOVJ, borila sve do završetka ratals. decembar - Kod varošice Rabelj (u Italiji) 3. bataljon 18. slovenačke (Bazoviške) udarne brigade 30. divizije NOVJ uništio sva postrojenja u rudniku olova. Zbog toga je eksploatacija rudnika obustavljena do kraja rata.

11. 1. 1945 Delovi 137. puka nemačke 188 rezervne divizije iz Ilirske Bistrice otpočeli napade protiv jedinica Istarskog NOP odreda 7. korpusa NOVJ u Brkinima. Odred je izbegao udare nadmoćnog neprijatelja, nanoseći mu znatne gubitke povremenim prepadima na manje grupe pa se neprijatelj 13. januara povukao u polazni garnizon.

13. 1. 1945 U rejonu s. G. Jezero - s. Klanac - s. Podlož (kod Cerknice) jedinice Notranjskog NOP odreda 7. korpusa NOVJ posle višečasovne borbe odbile napad 47. čete 2. pokretnog bataljona slovenačkih domobrana iz Rakeka.

23. 1. 1945 U rejonu s. Vavta Vas - s. Gradišće 4. slovenačka udarna brigada -Matija Gubec-, 15. slovenačka (Belokranjska) brigada 15. divizije NOVJ i Dolenjski NOP odred 7. korpusa NOVJ okružili jake nemačko-domobranske snage. Posle višečasovne oštre borbe, u kojoj je pretrpeo gubitke od 24 mrtva i oko 50 ranjenih, neprijatelj se probio u Novo Mesto.

23. 1. 1945 U rejonu s. G. Jezero - s. Klanci - s. Dane delovi Notranjskog NOP odreda 7. korpusa NOVJ posle višečasovne borbe odbili napad jakih nemačko-domobranskih snaga iz Cerknice.

2. 3. 1945 Po naređenju Generalštaba JA, 7. korpus stavljen pod neposrednu komandu Štaba 4. armije (Korpus je sve do 25. aprila dejstvovao pod neposrednom komandom Glavnog štaba JA za Sloveniju, preko koga mu je Štab 4. armije JA davao samo opšta uputstva.)

19. 3. 1945 U rejonu s. Ruperč Vrh - s. Birčna Vas - s. Težke Vode 8. slovenačka brigada -Fran Levstik- 18. divizije JA i 24. italijanska brigada -Fontanot- 7. korpusa JA napale i, posle višečasovne borbe, odbacile u Novo Mesto nemačko-domobranske snage, sprečivši im prodor u Belu krajinu.

3. 4. 1945 Štab 7. korpusa JA izdao naredbu o preimenovanju Artiljerije 7. korpusa u 1. slovenačku artiljerijsku brigadu.

5. 4. 1945 Glavni štab JA za Sloveniju naredio da se, u cilju uspešnije odbrane oslobođene teritorije 7. korpusa JA, formiraju: Novomeški, Metliški, Črnomeljski i Kočevski odbrambeni sektor.

7. 4. 1945 U Suhoj krajini nemački 17, 19. i 25. SS policijski puk, četiri pokretna bataljona slovenačkih domobrana i više bataljona ROA (jedinica generala Vlasova) otpočeli napade na jedinice 7. korpusa JA s ciljem da zaposedanjem Suhe krajine obrazuju neprekidan front od Postojne do Brežice. U oštrim devetodnevnim borbama u blizini s. Starog Loga, s. Smuke, s. Tople Reberi, s. Podhoste, s. Podturena, s. Toplice i s. Starih Žaga jedinice 7. korpusa su odbile sve neprijateljske napade, sačuvale slobodnu teritoriju i time obezbadile desni bok jedinica 4. armije JA koje su prodirale u pravcu Rijeke. Poginulo je preko 560 neprijateljskih vojnika i zaplenjena je velika količina oružja i opreme, dok su jedinice 7. korpusa JA imale 52 poginula i 175 ranjenih.

20. 4. 1945 Po naređenju Generalštaba JA rasformirana 5. prekomorska brigada JA a njenim sastavom popunjene jedinice 7. korpusa JA.

20. 4. 1945 Štab 7. korpusa JA izdao naredbu da se od dotadanjih radnih jedinica formira Građevinska brigada i od saobraćajnih jedinica formira Saobraćajna brigada 7. korpusa JA.

28. 4. 1945 Glavni štab JA za Sloveniju izdao naredbu da se Belokranjski i Notranjski NOP odred 7. korpusa JA uključe u sastav 1. slovenačke divizije KNOJ-a.

30. 4. 1945 Vrhovni komandant JA maršal Jugoslavije Josip Broz Tito pohvalio jedinice 4. armije, 7. i 9. korpusa i Jugoslovenske mornarice koje su, posle sedmodnevnih ogorčenih borbi, probile utvrđeni neprijateljski front od Rijeke do Postojne i oslobodile Postojnu, Št. Peter na Krasu (sada: Pivka), Ilirsku Bistricu i mnoga druga mesta, prodrevši do Trsta.

1. 5. 1945 Vrhovni komandant JA marial Jugoslavije Josip Broz Tito pohvalio jedinice 4. armije i 7. i 9. korpusa JA koje su posle višednevnih ogorčenih borbi protiv jakih nemačkih snaga oslobodile Trst, Goricu i Tržič.

3. 5. 1945 Naredbom Štaba 7. korpusa JA Gradbena brigada preimenovana u Inžinjerijsku brigadu 7. korpusa JA.

Dokumenti

Izveštaj Štaba Četrnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 20 decembra 1943 Štabu Sedmog korpusa NOV i PO Jugoslavije o stanju Prve i Trinaeste brigade

Izveštaj Štaba artiljerije Petnaeste divizije od 1. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o dejstvima Prvog i Drugog diviziona od 16. do 31. decembra 1943. godine

Izveštaj Štaba Sedmog korpusa NOVJ od 4. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o stanju kod neprijatelja i zadacima jedinica na sektoru Korpusa

Izveštaj načelnika Štaba Petnaeste divizije od 4. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o neuspelom napadu na Netretić i Donje Stative

Izveštaj Štaba Sedmog korpusa NOVJ od 5. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji kod neprijatelja i borbenim zadacima jedinica na sektoru Korpusa

Izveštaj načelnika Štaba Petnaeste divizije od 5. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o toku i uzrocima neuspelog napada Petnaeste slovenačke NOU brigade i Prvog karlovačkog NOP odreda na Netretić

Izveštaj Štaba Sedmog korpusa NOVJ od 6. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji na sektoru Korpusa

Izveštaj Štaba Sedmog korpusa NOVJ od 8. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o stanju kod neprijatelja i rasporedu jedinica na sektoru Korpusa

Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 9. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o borbi Pete NOU brigade Ivan Cankar kod Rakitnice i Dolenje Vasi

Izveštaj Štaba Sedmog korpusa NOVJ od 10. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o rasporedu i borbenim dejstvima neprijateljskih i sopstvenih snaga na sektoru Korpusa

Izveštaj Štaba Sedmog korpusa NOVJ od 10. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o uspehu jedinica Osamnaeste NO divizije u čišćenju nemačkih i ustaško-domobranskih uporišta u Gorskom kotaru

Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 10. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o borbi Pete NOU brigade Ivan Cankar protiv nemačkih i ustaško-domobranskih kolona iz Ljubljane i Kočevja kod Rakitnice i Dolenje Vasi

Izveštaj Štaba Istarskog NOP odreda od 10. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o brojnom stanju i napadu na železničku stanicu Ležeče

Izveštaj Štaba Sedmog korpusa NOVJ od 11. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o jačini neprijateljskih snaga na liniji Ljubljana-Grosuplje-Kočevje i borbenim dejstvima Petnaeste NOU divizije

Izveštaj komandanta Petnaeste divizije od 11. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o borbi Pete slovenačke NOU brigade Ivan Cankar kod Rakitnice i Dolenje Vasi

Izveštaj Štaba Petnaeste NOU divizije od 13. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o prodoru nemačke kolone na pravcu Kočevje-Ribnica-Ljubljana

Izveštaj Štaba Petnaeste NOU divizije od 14. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o borbama Pete i Petnaeste brigade i Dolenjskog NOP odreda u toku prethodnog dana

Izveštaj Štaba Sedmog korpusa NOVJ od 15. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o rasporedu i akcijama jedinica na sektoru Korpusa

Izveštaj komandanta Sedmog korpusa NOVJ od 16. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o rasporedu i zadacima Petnaeste i Osamnaeste divizije u Dolenjskoj i Gorskom kotaru

Izveštaj Štaba Istarskog NOP odreda od 16. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o napadu na teretni voz na pruzi Trst-Rijeka kod Rodika

Izveštaj Štaba Sedmog korpusa NOVJ od 17. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o rasporedu i zadacima jedinica na sektoru Korpusa

Izveštaj Štaba Istarskog NOP odreda od 18. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o napadu na neprijatelja kod Famlja i na neprijateljski kamion kod Škofija

Izveštaj Štaba Sedmog korpusa NOVJ od 20. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji na sektoru Korpusa

Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije od 20. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ i Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o sukobu s neprijateljem kod Ogulina

Izveštaj Štaba Sedmog korpusa NOVJ od 21. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbenim dejstvima jedinica na sektoru Korpusa

Izveštaj Štaba Istarskog NOP odreda od 26. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o napadu na teretni voz kod Rodika i na neprijateljski kamion kod Buja

Izveštaj Štaba Istarskog NOP odreda od 26. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o napadu na neprijateljsku motorizaciju u Slovenačkoj Istri

Izveštaj Štaba Sedmog korpusa NOVJ od 28. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o jačini i pokretu nemačkih snaga na sektoru Korpusa

Izveštaj Štaba Istarskog NOP odreda od 28. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o napadu na neprijatelja u Slovenačkoj Istri i kod s. Materije

Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 29. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o prodoru neprijatelja u dolinu Krke

Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 30. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o prodoru neprijatelja u dolinu Krke

Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 31. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o ponovnom zaposedanju Krške Vasi od strane Nemaca

Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 31. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o napadu Petnaeste slovenačke NO brigade na Videm

Izveštaj Štaba 18. NO divizije od 2. marta 1944. Štabu 7. korpusa NOVJ o napadu na neprijateljsko uporište Velike Lašče

Izveštaj Štaba 7. korpusa NOVJ od 3. marta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu na neprijateljska uporišta Zdensku Vas i Velike Lašče

Izveštaj Štaba 15. divizije od 8. marta 1944. Štabu 7. korpusa NOVJ aktivnosti 4. brgade Matija Gubec

Izveštaj Štaba Istarskog NOP odreda od 8. marta 1944. Štabu 7. korpusa NOVJ o stanju i aktivnosti Odreda

Izveštaj Štaba 15. divizije od 10. marta 1944. Štabu 7. korpusa NOVJ o stanju i borbama na sektoru Divizije

Izveštaj Štaba 15. divizije od 11. marta 1944. Štabu 7. korpusa NOVJ o situaciji na sektoru Divizije

Izveštaj Štaba 15. divizije od 12. marta 1944. Štabu 7. korpusa NOVJ o napadu na neprijateljsko uporište Tršku Goru

Izveštaj Štaba 15. divizije od 13. marta 1944. Štabu 7. korpusa NOVJ aktivnosti potčinjenih jedinica

Izveštaj Štaba 15. divizije od 15. marta 1944. Štabu 7. korpusa NOVJ o ponovnom napadu na neprijateljsko uporište Tršku Goru

Izveštaj Štaba Istarskog NOP odreda od 21. marta 1944. Štabu 7. korpusa NOVJ o vojnoj i političkoj aktivnosti Odreda

Izveštaj Štaba 18. NO divizije od marta 1944. Štabu 7. korpusa NOVJ o napadu na neprijateljsko uporište Ribnicu

Izveštaj Štaba 18. divizije od 24. marta 1944. Štabu 7. korpusa NOVJ o obnovljenom napadu na neprijateljsko uporište Ribnicu

Izveštaj Štaba 18. divizije od 25. marta 1944. Štabu 7. korpusa NOVJ o napadu na neprijateljsko uporište Preserje i Podpeč

Naredba štaba 7. korpusa NOVJ od 27. marta 1944.za formiranje novog Istarskog odreda

Uputstvo štaba 7. korpusa NOVJ od 29. marta 1944. potčinjenim jedinicama o preduzimanju efikasnih mera protiv nove neprijateljske taktike

Vanredni izveštaj Štaba 18. divizije od 29. marta 1944. Štabu 7. korpusa NOVJ o znenadnom napadu neprijatelja na jedinice 9. slovenačke NO brigade u Makcšama

Kritički osvrt Štaba 7. korpusa NOVJ u vezi s napadom na Ribnicu

Izveštaj Štaba Istarskog NOP odreda od 4. aprila 1944. Štabu 7. korpusa NOVJ

Izveštaj Štaba Istarskog NOP odreda od 11. aprila 1944. Štabu 7. korpusa NOVJ o sprovedenoj reorganizaciji Odreda

Zapovest Štaba 7. korpusa NOVJ od 13. aprila 1944. počinjenim jedinicama za napad na neprijateljsko uporište Ribnicu

Izveštaj političkog komesara 7. korpusa NOVJ od 14. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o političkom radu

Naređenje Štaba 7. korpusa NOVJ od 28. aprila 1944. potčinjenim jedinicama za pripremu napada na Žužemberk

Izveštaj Štaba 15. divizije od 29. aprila 1944. Štabu 7. korpusa NOVJ o borbama na sektoru Selca - Stehanja Vas -

Izveštaj Štaba 15. divizije od 3. maja 1944. Štabu 7. korpusa NOVJ o pripremama za ponovan napad na Žužemberk

Uputstvo Štaba 7. korpusa NOVJ od 14. maja 1944. o osnovnim zadacima Dolenjskog, Notranjskog, Belokrajinskog i Kočevskog NOP odreda

Zapovest Štaba 7. korpusa NOVJ od 15. maja 1944. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Trebnje

Primedbe Operativnog odseka Štaba 18. divizije na izveštaj Štaba 10. slovenačke NO brigade Ljubljanske o napadu na Žužemberk dostavljene 15. maja 1944. Štabu 7. korpusa NOVJ

Izveštaj zamenika političkog komesara 1. artiljerijske brigade 7. korpusa NOVJ od 15. maja 1944. Centralnom komitetu KP Slovenije o radu i stanju partijske organizacije u brigadi

Naređenje Štaba 7. korpusa NOVJ od 23. maja 1944. štabovima potčinjenih jedinica za sprečavanje neprijateljevih ispada iz Kočevja, Ribnice i Grosuplja

Borbena relacija Štaba 1. artiljerijske brigade 7. korpusa NOVJ od 23. maja 1944. o napadu na Trebinje i Mirnu Peč

Naređenje Štaba 7. korpusa NOVJ od 24. maja 1944. Štabu 18. divizije za ponovan napad na Mirnu Peč i Trebnje

Izveštaj Štaba 18. divizije od 24. maja 1944. Štabu 7. korpusa NOVJ o borbama za Mirnu Peč i Novo Mesto

Naređenje Štaba 7. korpusa NOVJ od 26. maja 1944. potčinjenim jedinicama da izvrše pripreme za napad na neprijateljevo uporište u Tržišču

Zapovest Štaba 7. korpusa NOVJ od 27. maja 1944. potčinjenim jedinicama za izvršenje napada na neprijateljeva uporišta u Tržišču i Kronovu

Naređenje Štaba 7. korpusa NOVJ od 31. maja 1944. Štabu 18. divizije za novi raspored jedinica

Izveštaj Štaba 15. divizije od 1. juna 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije i Štabu 7. korpusa NOVJ o dejstvima potčinjenih jedinica 29. i 30. maja

Izveštaj Štaba 18. divizije od 2. juna 1944. Štabu 7. korpusa NOVJ o borbama potčinjenih jedinica u drugoj polovini maja

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 4. juna 1944. Štabu 7. korpusa NOVJ za rušenje železničkih komunikacija i objekata na njima

Zapovest Štaba 7. korpusa NOVJ od 8. juna 1944. za koncentraciju 15. divizije na sektoru Kožijek-Pikovnik i za napad 18. divizije na Šentvid

Naređenje Štaba 7. korpusa NOVJ od 10. juna 1944. štabovima 3. bataljona 5. udarne brigade Ivan Cankar i 2. bataljona Kočevskog NOP odreda da neprekidno kontrolišu Suhu krajinu, a Komandi garnizona korpusa da se premesti na sektor Lašča

Naređenje štaba 7. korpusa NOVJ od 10. juna 1944. štabu 18. divizije da se zbog promenjene situacije odustane od napada na uporište slovenačkih domobranaca Šentvid pri Stični

Zapovest Štaba 7. korpusa NOVJ od 12. juna 1944. Štabu 18. divizije za sprečavanje iznenadnih upada neprijatelja na oslobođenu teritoriju

Izveštaj Vojne oblasti 7. korpusa NOVJ od 13. juna 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o postignutim uspesima pri sprovođenju mobilizacije

Izveštaj Štaba 18. divizije od 13. juna 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije i Slabu 7. korpusa NOVJ o borbama potčinjenih jedinica na sektoru Medvedjek-Muljava

Pregled borbenih dejstava jedinica 7. korpusa NOVJ za period od 1. do 14. juna 1944.

Izveštaj Štaba 18. divizije od 16 juna 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije i štabu 7. korpusa NOVJ o borbama potčinjenih jedinica

Naređenje Štaba 7. korpusa NOVJ od 17. juna 1944. Dolenjskom NOP odredu da organizuje prihvat novomobilisanih boraca sa teritorije Štajerske

Izveštaj Propagandnog odseka 7. korpusa NOVJ od 18. juna 1944. Propagandnom odeljenju Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o radu odseka i potčinjenih jedinica

Naređenje Štaba 7. korpusa NOVJ od 24 juna 1944. Štabu 15. divizije za prebacivanje na sektor Žumberka radi sadejstva sa jedinicama 4. korpusa NOVJ

Naređenje Štaba 7. korpusa NOVJ od 24. juna 1944. štabovima Notranjskog i Istarskog NOP odreda da pojačaju aktivnost na svojim sektorima

Izveštaj štaba 7. korpusa NOVJ od 30. juna 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbenim dejstvima i moralno-političkom stanju potčinjenih jedinica

Zapovest Štaba 7. korpusa NOVJ od 5. jula 1944. potčinjenim jedinicama za rušenje tunela Peščenik

Zapovest Štaba 7. korpusa NOVJ od 8. jula 1944. potčinjenim jedinicama za blokadu neprijateljskih uporišta

Izveštaj Propagandnog odseka 7. korpusa NOVJ od 8. jula 1944. Propagandnom odeljenju Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o aktivnosti odseka u drugoj polovini juna 1944

Naređenje Glavnog Štaba NOV i PO Slovenije od 9. jula 1944. Štabu 7. korpusa NOVJ za miniranje putova na teritoriji Korpusa

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 13. jula 1944. Štabu 7. korpusa NOVJ za reorganizovanje štabova, jedinica i ustanova prema novoj formaciji

Zapovest Štaba 7. korpusa NOVJ od 16. jula 1944. o rasporedu i zadacima potčinjenih jedinica

Naređenje Štaba 7. korpusa NOVJ od 21. jula 1944. za rasformiranje Kočevskog NOP odreda, uključenje njegovog ljudstva u sastav Belokranjskog NOP odreda i o zadacima tako pojačanog Belokranjskog NOP odreda

Naređenje Štaba 7. korpusa NOVJ od 21. jula 1944. potčinjenim jedinicama za novi raspored snaga

Zapovest Štaba 7. korpusa NOVJ od 25. jula 1944. Štabu 18. NO divizije za rušenje tunela kod Šmarja i Štabu 15. NO divizije za demonstrativni napad na Višnju Goru i Stičnu

Izveštaj Štaba 7. korpusa NOVJ od 28. jula 1944 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti i stanju potčinjenih jedinica

Zapovest Štaba 7. korpusa NOVJ od 30. jula 1944. potčinjenim jedinicama za što uspješniju borbu protiv iznenadnih neprijateljevih upada na oslobođenu teritoriju

Izveštaj Štaba 7. korpusa NOVJ od 7. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama Dolenjskog NOP odreda

Izveštaj Štaba 15. NO divizije od 8. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije i Štabu 7. korpusa NOVJ o neprijateljevom napadu na Štab divizije u Žužemberku

Zapovest Štaba 7. korpusa NOVJ od 11. avgusta 1944. potčinjenim jedinicama za novi raspored snaga i što aktivnije dejstvo na neprijatelja

Izveštaj Štaba 1. artiljerijske brigade 7. korpusa NOVJ od 13. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o organizacionoj strukturi i osnovnim problemima brigade

Izveštaj Štaba 7. korpusa NOVJ od 15. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti i stanju potčinjenih jedinica

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

15. slovenska divizija NOVJ Borbe u Istri 1945. Završne operacije u Jugoslaviji Bolnice u oslobodilačkom ratu Dolenjski partizanski odred Rijeka 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) Borbe u Istri 1944. Ilirska Bistrica Josip Broz Tito 38. istočnobosanska divizija NOVJ Borbe u Sloveniji 1944. Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 9. slovenski korpus NOVJ Slovensko domobranstvo Sanitet u ratu 18. slovenska (2. soška) udarna brigada (bazoviška) Borbe u Sloveniji 1945. Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Nova Gorica 188. brdska divizija Kočevski partizanski odred Korpus narodne odbrane Jugoslavije (KNOJ) 1. slovenska artiljerijska brigada (kasnije 1. artiljerijska brigada 7. korpusa) Kočevje Diverzije u oslobodilačkom ratu Notranjski partizanski odred Glavni štab Slovenije Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 Ruski zaštitni korpus 15. krajiška udarna brigada Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Borbe na Jadranu 1945. Obrazovanje u oslobodilačkom ratu 34. hrvatska divizija NOVJ Novo Mesto Slovenska udarna brigada Matija Gubec Mornarica NOVJ 5. prekomorska brigada Brigada Fontanot Italija u drugom svetskom ratu 9. slovenska brigada 18. slovenska divizija NOVJ Belokranjski partizanski odred 11. slovenska brigada Miloš Zidanšek 12. slovenska udarna brigada (štajerska) Borbe u Sloveniji 1943. Mobilizacija u oslobodilačkom ratu 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) 8. slovenska brigada Fran Levstik Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 14. slovenska divizija NOVJ Italijanski partizani 14. slovenska brigada (železničarska) 6. slovenska udarna brigada Slavko Šlander Komunistička partija Slovenije Ljubljana Pljačka u ratu Goriška divizija Trebinje Istrski partizanski odred Črnomelj Metlika Brežice Brod na Kupi Trst 3. slovenska udarna brigada Ivan Cankar Politički komesari u NOR-u Istra u oslobodilačkom ratu 10. slovenska udarna brigada (ljubljanska) 4. (kasnije 2.) slovenska udarna brigada Ljubo Šercer 13. slovenska udarna brigada Mirko Bračič 15. slovenska (belokranjska) udarna brigada 1. kozačka divizija Vermahta