🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

7. srpska brigada (5. južnomoravska)

Za ovaj pojam je pronađeno 11 hronoloških zapisa, 6 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

4. 2. 1944 U s. Jabukoviku (kod Vlasotinaca), od boraca 2. južnomoravskog NOP odreda, GŠ NOV i PO za Srbiju formirao 5. južnomoravsku NO brigadu. Istovremeno je reorganizovan 2. južnomoravski NOP odred: formirana su dva bataljona.

21. 2. 1944 U s. Svodu i s. Dejanu (kod Vlasotinaca) bataljon 5. južnomoravske NO brigade napao bugarsku posadu i zaplenio 1000 kg šećera i drugih prehrambenih artikala.

23. 2. 1944 Između s. Vusa i s. Kozila (blizu Vlasotinaca) jedan bataljon 5. južnomoravske NO brigade odbio napad 200 bugarskih vojnika i odbacio ih ka s. Svodu i s. Dejanu. Jedan borac NO brigade je poginuo.

26. 2. 1944 Kod s. Lipovice (blizu Vlasotinaca) delovi SDS i SDK i četnici iz Leskovca i Vlasotinaca, uz podršku bugarske avijacije, napali 2. i 5. južnomoravsku NO brigadu. U borbi vođenoj ceo dan neprijatelj je razbijen i odbačen u polazne garnizone. Ostavio je 15 mrtvih.

26. 2. 1944 Posle tri dana marša na temperaturi od minus 25°, rasteravši neprijateljsko obezbeđenje na mostu kod s. Biljanice (blizu Leskovca), 2. i 5. južnomoravska NO brigada prešle J. Moravu i Veternicu i prebacile se na teritoriju Puste reke sa 150 promrzlih boraca (od kojih je 60 upućeno na lečenje u bolnicu u s. Vujanovu).

26. 3. 1944 GŠ NOV i PO za Srbiju formirao Štab južnomoravske zone, pod čiju komandu su stavljeni: 2, 3, 4. i 5. južnomoravska NO brigada, 9. srpska NO brigada, 1. južnomoravski, Jastrebački, Rasinski i Crnotravski NOP odred, Jastrebačka, Jablanička i Crnotravska komanda područja. Time je prestao da postoji Operativni štab južnomoravskih brigada.

8. 4. 1944 U s. Ljuberađi (kod Vlasotinaca) 5. južnomoravska NO brigada blokirala bugarsku posadu, ali nije uspela da je uništi. Zaplenivši u bugarskom magacinu 100 kg pirinča, 100 kg šećera, veću količinu brašna i drugih namirnica i zapalivši opštinsku zgradu, ona se povukla ka s. Crnoj Travi.

13. 4. 1944 U s. Kalni (kod Vlasotinaca) jedan ojačani bataljon bugarskog 25. pešadijskog puka napao (iz pravca Trna u Bugarskoj i iz pravca Strezimirovaca) 5. južnomoravsku NO brigadu. U borbi vođenoj na vrhu Tumbi 5. južnomoravska NO brigada je razbila tu bugarsku jedinicu. Poginula su 33 a zarobljena 3 bugarska vojnika. Brigada je imala 3 mrtva i 3 ranjena borca. Zaplenila je 1 p. mitraljez, 39 pušaka 3000 metaka i drugu opremu.

21. 4. 1944 U s. Sukovu i s. Belom Polju (kod Dimitrovgrada) 5. južnomoravska NO brigada napala bugarsku posadu na ž. st. i mostu, ubila 14 bugarskih vojnika, porušila most kod s. Belog Polja, zapalila 30 vagona i zaplenila 2 p. mitraljeza, 24 puške, 126 bombi, vagon duvana, vagon vune i vagon kože. Brigada je imala 1 ranjenog borca.

23. 4. 1944 Kod s. Kijevca (blizu Pirota) 5. južnomoravska NO brigada i Pirotski NOP odred napali delove bugarskog 50. pešadijskog puka koji su počeli da pale s. Kijevac. U oštroj borbi neprijatelju su naneti gubici od 83 mrtva i ranjena i 4 zarobljena vojnika, dok su se ostali izvukli iz borbe pod zaštitom pristiglog pojačanja iz Babušnice. Zaplenjen je p. mitraljez i 10 pušaka. Gubici jedinica NOVJ: 6 mrtvih i 11 ranjenih boraca.

14. 5. 1944 Kod s. Bele Vode (blizu Pirota) četnički Nišavski korpus napao 7. srpsku NO brigadu. Protivnapadom brigade četnici su razbijeni i odbačeni u dolinu r. Nišave. Poginulo je 30 a zarobljeno 20 četnika.

Fotografije

Povezane odrednice

Srpska državna straža (nedićevci) Avijacija u oslobodilačkom ratu 9. srpska brigada (ozrenska) 2. južnomoravski partizanski odred Glavni štab Srbije Borbe u Makedoniji 1944. Bugarska u drugom svetskom ratu 23. srpska udarna divizija NOVJ Nišavski korpus JVuO Crnotravski partizanski odred Četnici u drugom svetskom ratu Pirot Bolnice u oslobodilačkom ratu Vlasotince Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Jastrebački partizanski odred Borbe u Srbiji 1944. Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Leskovac Banja Luka Pusta Reka Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. 3. udarna divizija NOVJ Crna Trava Bitka za Srbiju