🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

7. vojvođanska udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 29 hronoloških zapisa, 28 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

2. 7. 1944 Na salašu Mušickog (između s. Batrovaca i s. Lipovca, u Bosutskim šumama), po odluci Glavnog štaba NOV i PO za Vojvodinu, formirana 7. vojvođanska NOU brigada.

5. 7. 1944 Na putu između Šida i s. Vašice borci 2. bataljona 7. vojvođanske NOU brigade iz zasede napali kamion sa ustašama, u borbi ubili 10 i ranili 8 ustaša i kamion oštetili. Gubici 2. bataljona: 4 mrtva, 3 ranjena i 1 zarobljen borac.

6. 7. 1944 Na prostoriji Crkvište-Rakitnjača (kod Srem. Rače) 1. bataljon 7. vojvođanske NOU brigade vodio borbu protiv delova nemačke 13. SS divizije -Handžar-. Poginulo je preko 20 nemačkih vojnika i više ih je ranjeno.

26. 7. 1944 U Bosutskim šumama otpočela četvrta etapa neprijateljske operacije -Kornblume-. GŠ NOV i PO za Vojvodinu, iz dobavljene zapovesti, otkrio je namere neprijatelja i uspeo da se blagovremeno, sa 7. vojvođanskom NOU brigadom, 2. sremskim i Majevičkim NOP odredom, povuče u Slavoniju, a zatim privremeno prebaci na pl. Dilj. Nemačke i ustaško-domobranske jedinice počele da krstare bosutskim selima, vršeći odmazdu i pljačke (nastavile tako sve do 6. avgusta, a potom se povukle u svoje garnizone i uporišta).

7. 8. 1944 GŠ NOV i PO za Vojvodinu naredio 6. i 7. vojvođanskoj NOU brigadi, 1. i 2. sremskom NOP odredu i Komandi sremskog vojnog područja da slobodnu teritoriju obezbede od pljačke okupatora i ustaša i od upada četnika iz Srbije.

13. 8. 1944 Delovi 7. vojvođanske udarne brigade napali s. Feričance (kod Našica) i potisnuli ustašku posadu, ali je ova još istog dana protivnapadom povratila selo i potisnula Brigadu prema Podrav. Slatini.

9. 9. 1944 Glavni štab NOV i PO za Vojvodinu naredio komandama područja, štabovima operativnih zona, 6. i 7. vojvođanskoj NOU brigadi i odsecima Glavnog štaba da formiraju vojnopozadinske organe u novooslobođenim mestima. Ujedno je proglasom pozvao narod na saradnju s vojnim i narodnim vlastima.

10. 9. 1944 Po naređenju GŠ NOV i PO za Vojvodinu, 7. vojvođanska NOU brigada prešla iz Slavonije u Srem, u rejon s. Batrovaca i s. Lipovca (kod Šida).

11. 9. 1944 Kod s. Morovića (u Bosutskim šumama), po naredbi Glavnog štaba NOV i PO za Vojvodinu, od dotadašnjeg Bosutskog NOP odreda, 2. bataljona 7. vojvođanske NOU brigade i novih boraca formirana 9. vojvođanska NOU brigada.

21. 9. 1944 Između s. Kukujevaca i s. Kuzmina (kod Srem. Mitrovice) delovi 7. vojvođanske NOU brigade porušili prugu i most.

22. 9. 1944 Između s. Martinaca i s. Laćarka (kod Srem. Mitrovice) diverzantska grupa iz 7. vojvođanske NOU brigade miniranjem razrušila prugu na 12 mesta, dok je druga grupa između Srem. Mitrovice i s. Vognja porušila prugu na 6 mesta i posekla 35 tt stubova, zaplenivši i oko 6 km tt žice.

25. 9. 1944 Delovi 7. vojvođanske NOU brigade napali s. Sot (kod Šida), proterali nemačku posadu, ubili 3 i zarobili 3 nemačka vojnika, zaplenili 1 mitraljez, 14 pušaka, 2 pištolja, 3000 metaka i 8 ručnih bombi i uništili 1 kamion.

26. 9. 1944 Delovi 7. vojvođanske NOU brigade napali i zauzeli ustaško uporište u s. Sotu (kod Šida), ubili 1 i zarobili 6 ustaša i zaplenili 1 mitraljez, 17 pušaka i drugu opremu.

29. 9. 1944 U rejonu s. Ljube (kod Iloka) iz zasede, 2. bataljon 7. vojvođanske NOU brigade odbio prodor nemačkih policijskih snaga i ustaša iz s. Erdevika ka Iloku i naneo im gubitke.

30. 9. 1944 Kod s. Sota (blizu Iloka) 4. bataljon 7. vojvođanske NOU brigade, posle višečasovne borbe, odbacio domobranski bataljon koji je iz Šida bio upućen kao pojačanje blokiranoj posadi Iloka. Poginulo 11 i ranjeno 39 domobrana (među kojima 2 oficira).

9. 10. 1944 Između s Vognja i Srem. Mitrovice jedinice 7. vojvođanske NOU brigade minirale prugu na četiri mesta, oštetile lokomotivu i uništile 5 vagona nemačkog transportnog voza.

11. 10. 1944 Na putu s. Krušedol-Irig 2. i 3. bataljon 7. vojvođanske NOU brigade napali nemačku motorizovanu kolonu. U petočasovnoj borbi oni su zapalili 6 kamiona sa prikolicama i odbili neprijateljska pojačanja upućena iz Iriga i s. Krušedola, Brigada je imala 5 ranjenih boraca, a neprijateljski gubic u ljudstvu nisu utvrđeni.

11. 10. 1944 Na putu s. Laćarak - s. Martinci (kod Srem. Mitrovice) 1. bataljon 7. vojvođanske NOU brigade napao nemačku kolonu od 3 tenka i uništio 1 tenk.

14. 10. 1944 Kod s. Neradina (blizu Iriga) 2. bataljon 7. vojvođanske NOU brigade vodio ceo dan oštre borbe protiv nemačkih snaga koje su pokušale da se probiju komunikacijom s. Krušedol-Irig. Neprijatelj je prinuđen da se povuče na polazne položaje kod s. Krušedola, koje je štitio jakom artiljerijskom vatrom.

14. 10. 1944 Između s. Vognja i Srem. Mitrovice 4. bataljon 7. vojvođanske NOU brigade razrušio prugu na nekoliko mesta, ubio dvojicu ustaša i ranio ustaškog oficira.

16. 10. 1944 Između s. Vognja i Srem. Mitrovice delovi 7. vojvođanske NOU brigade miniranjem na 3 mesta razrušili prugu.

17. 10. 1944 Između Rume i Srem. Mitrovice delovi 1. bataljona 7. vojvođanske NOU brigade na 8 mesta porušili prugu.

19. 10. 1944 Na putu s. Jazak-Ruma delovi 4. bataljona 7. vojvođanske NOU brigade iz zasede napali 2 kamiona i putnička kola. Oni su zapalili kamione, zarobili domobranskog kapetana i 5 vojnika italijanske fašističke milicije i zaplenili 2 p. mitraljeza, 6 pušaka, putnička kola i 2 torbe sanitetskog materijala.

19. 10. 1944 Između Srem. Mitrovice i s. Vognja I, četa 1. bataljona 7. vojvođanske NOU brigade miniranjem na 3 mesta razrušila prugu, a između s. Vrdnika i s. Pavlovaca (kod Rume) delovi 2. bataljona takođe na 3 mesta minirali i porušili prugu.

21. 10. 1944 Jedinice 7. vojvođanske NOU brigade izvršile koncentričan napad na ustaško-domobransku posadu u s. Kamenici (kod Petrovaradina). Posle šestočasovne borbe one su oslobodile Kamenicu i odbile neprijateljsku intervenciju iz Petrovaradina, zarobivši 59 vojnika i zaplenivši 3 p. mitraljeza, 36 pušaka, 88 bombi i mnogo druge ratne opreme.

22. 10. 1944 Na putu Ruma-Srem. Mitrovica jedna četa 1. bataljona 7. vojvođanske NOU brigade iz zasede napala kamion s neprijateljskim vojnicima, te ubila 9 i zarobila 3 vojnika i zaplenila kamion, 9 pušaka i drugu ratnu opremu.

23. 10. 1944 Jedinice 7. vojvođanske NOU brigade oslobodile Petrovaradin i Srem. Karlovce. U Petrovaradinu su zarobile preko 200 domobrana i zaplenile 2 brdska topa, 4 p. mitraljeza, oko 600 pušaka, 30 pištolja, dosta municije i drugu opremu. U Srem. Karlovcima su zaplenile 2 automata, oko 100 pušaka, 5 pištolja i drugu opremu.

24. 10. 1944 Kod s. Bešenova (blizu Rume), u borbi, delovi 7. vojvođanske NOU brigade ubili 12 neprijateljskih vojnika i zaplenili 2 mitraljeza.

26. 10. 1944 Jedinice 9. vojvođanske NOU brigade, uz sadejstvo jednog bataljona 7. vojvođanske NOU brigado, posle oštrih borbi, proterale iz, s. Vrdnika (kod Iriga) jedan nemački bataljon. Sledeče noći neprijatelj je ponovo zauzeo to selo, ali je ono sutradan konačno oslobođeno. Ukupni gubici neprijatelja, oko 200 poginulih vojnika. U 7. i 9. brigadi poginulo je oko 40 a ranjeno 55 boraca. Zaplenjeno je 10 p. mitraljeza, preko 120 pušaka i cela kompozicija jednog voza od 40 vagona s municijom, hranom i raznom drugom opremom.

Dokumenti

Predlog Štaba Trideset šeste NOU divizije od 3 marta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine za formiranje Sedme vojvođanske brigade

Izveštaj Štaba Sedme vojvođanske brigade od 6 jula 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o akcijama Brigade

Izveštaj Štaba Sedme vojvođanske brigade od 10 jula 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o napadu na neprijateljsko uporište u selu Strošincima

Zapovest Štaba Sedme vojvođanske brigade od 15 jula 1944 god. štabovima bataljona za napad na neprijateljsko uporište u selu Soljanima

Zapovest Štaba Sedme vojvođanske brigade od 20 jula 1944 god. štabovima bataljona za napad na neprijateljsko uporište u selu Nijemcima

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 3. avgusta 1944. šefu vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću da izvesti kakve su mogućnosti za doturanje materijala avionima i da Dimitar Vlahov, njegov sin Gustav i Božidar Maslarić hitno dođu u Jugoslaviju

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 7 avgusta 1944 god. štabovima Šeste i Sedme vojvođanske brigade, Prvog i Drugog sremskog NOP odreda i Komandi Sremskog područja za obezbeđenje slobodne teritorije

Izvještaj Štaba 7. vojvođanske brigade od 15. avgusta 1944. Štabu istočne grupe NOP odreda o dejstvima od 1. do 15. avgusta

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 9 septembra 1944 god. komandama područja, štabovima operativnih zona, štabovima Šeste i Sedme vojvođanske brigade i otsecima Glavnog štaba za formiranje vojnopozadinskih organa u novooslobođenim mestima

Zapovest Štaba Sedme vojvođanske brigade od 18 septembra 1944 god. štabovima bataljona za rušenje komunikacija i onemogućavanje povlačenja nemačkih divizija

Izveštaj Štaba Sedme vojvođanske brigade od 19 septembra 1944 god. Operativnom otseku Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine o rušenju železničke pruge između Rume i Kukujevaca

Zapovest Štaba Sedme vojvođanske brigade od 20 septembra 1944 god. štabovima bataljona za rušenje železničke pruge

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 22 septembra 1944 god. Štabu Sedme vojvođanske brigade za uništenje neprijateljskih posada u Iloku, Šarengradu, Sotu, Erdeviku i Čalmi

Zapovest Štaba Sedme vojvođanske brigade od 23 septembra 1944 god. štabovima bataljona za rušenje komunikacija kojima neprijatelj izvlači svoje snage

Izveštaj Štaba Sedme vojvođanske brigade od 23 septembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o preduzetim merama za uništenje neprijateljskih uporišta na zapadnim obroncima Fruške Gore

Zapovest Štaba Sedme vojvođanske brigade od 24 septembra 1944 god. štabovima bataljona za raspored jedinica

Zapovest Štaba Sedme vojvođanske brigade od 28 septembra 1944 god. štabovima bataljona za oslobođenje Iloka

Izveštaj Sedme vojvođanske brigade od 3 oktobra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o borbama za oslobođenje Iloka

Zapovest Štaba Sedme vojvođanske brigade od 5 oktobra 1944 god. štabovima bataljona za premeštanje jedinica na nove položaje

Zapovest Štaba Sedme vojvođanske brigade od 10 oktobra 1944 god. štabovima Prvog i Četvrtog bataljona za postavljanje zaseda

Izveštaj Sedme vojvođanske brigade od 13 oktobra 1944 god. Štabu Treće vojvođanske NOU divizije o borbama i akcijama Brigade

Zapovest Štaba Sedme vojvođanske brigade od 19 oktobra 1944 god. štabovima bataljona za rušenje komunikacija radi onemogućavanja izvlačenja neprijateljskih snaga

Zapovest Štaba Sedme vojvođanske brigade od 20 oktobra 1944 god. štabovima bataljona za napad na neprijateljsko uporište u Kamenici

Operativni izveštaj Štaba Sedme vojvođanske brigade od 20 oktobra 1944 god. Štabu Sremske operativne zone

Izveštaj Štaba Sedme vojvođanske brigade od 22 oktobra 1944 god. Štabu Sremske operativne zone o napadu na neprijateljsko uporište u Kamenici

Zapovest Štaba Sedme vojvođanske brigade od 2 novembra 1944 god. štabovima bataljona za marš

Izveštaj Štaba Sedme vojvođanske brigade od 24 novembra 1944 god. Štabu Pedeset prve NOU divizije o borbama kod Batinskog mostobrana

Zapovest Štaba Sedme vojvođanske brigade od 9 decembra 1944 god. štabovima bataljona za forsiranje Drave

Fotografije

Povezane odrednice

Batinska bitka Avijacija u oslobodilačkom ratu Operacija Žitni cvet Pljačka u ratu Zasede u oslobodilačkom ratu SSSR i Jugoslavija Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Šid 9. vojvođanska udarna brigada Borbe u Srbiji 1944. Našice Italija u drugom svetskom ratu Ruma 13. SS divizija Handžar Nemački zločini u Jugoslaviji 36. vojvođanska divizija NOVJ Sanitet u ratu Velimir Terzić Borbe u Slavoniji 1944. Laćarak Podravska Slatina Irig Glavni štab Vojvodine Novi Sad Petrovaradin Ilok Bitka za Srbiju Diverzije u oslobodilačkom ratu Sremska Kamenica Sremska Mitrovica Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Četnici u drugom svetskom ratu Josip Broz Tito Borbe u Hrvatskoj 1944. Borbe u Sremu 1943. Majevički partizanski odred