🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

71. pešadijska divizija

Za ovaj pojam je pronađeno 15 hronoloških zapisa, 1 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

0. 9. 1943 Kod Labina, u borbi protiv delova nemačke 71. pešadijske divizije, poginula 43 istarska borca, dok je neprijatelj imao 5 mrtvih.

9. 9. 1943 Jedinice Primorskog NOP odreda ušle u Goricu, blokirale nemačke snage u zamku i održale veliki narodni zbor, ali su se 12. septembra, zbog prodora jakih snaga nemačke 71. pešadijske divizije iz Vidma (Udine), povukle na levu obalu r. Soče.

12. 9. 1943 Posle borbi protiv istarskih ustaničkih snaga kod Višnjana i u Limskoj dragi, delovi nemačke 71. pešadijske divizije prodrli iz Trsta u Pulu, gde su im se priključili italijanski fašistički bataljon. Poginulo je 65 nemačkih vojnika, a na strani ustanika je bilo 60 mrtvih.

12. 9. 1943 Iz Vidma (Udine, u Italiji) u Goricu prodrle snage 191. puka nemačke 71. pešadijske divizije. Zbog toga su se jedinice Primorske operativne zone NOV i PO Slovenije povukle iz varoši i blokirale je, te obrazovale tzv. goriški front da bi sprečavale prodor nemačkih snaga u Vipavsku dolinu. Manje snage su na Mirenskom aerodromu uništile aerodromska postrojenja i veći broj aviona.

13. 9. 1943 U borbama kod Pazina i Žminja istarski borci ubili 4 i zarobili 27 nemačkih vojnika iz nemačke 71. pešadijske divizije, uz sopstvene gubitke od 2 mrtva i 2 ranjena.

13. 9. 1943 Iz Gorice snage 191. i 194. puka nemačke 71. pešadijske divizije, podržane tenkovima, otpočele napade na goriški front s ciljem da jedinice Primorske operativne zone NOV i PO Slovenije odbace od varoši i od druma Gorica-Ajdovščina-Postojna. Borbe su vođene do 26. septembra, kada su jake nemačke snage iz Trsta prodrle u Goricu i prinudile jedinice NOVJ da se povuku na pl. Trnovski gozd. Neprijatelju su naneti znatni gubici u ljudstvu i materijalu. Uništena su, pored ostalog, 2 tenka, dvoja oklopna kola i 4 kamiona.

17. 9. 1943 Kod s. Portona (blizu Poreča) istarski borci napali kolonu iz nemačke 71. pešadijske divizije, ubili 4 i zarobili 1 vojnika i zaplenili auto-ambulantu i 1 tenk.

2. 10. 1943 Iz Trsta, Hrpelja, Rijeke i Pule otpočeo koncentričan napad delova nemačke oklopne SS divizije -Adolf Hitler-, SS motorizovane divizije -Herrnan Gering-, nemačke 44. i 71. pešadijske divizije u cilju uništenja novoformiranih partizanskih jedinica i zaposedanja Istre. U sedmodnevnim borbama neprijatelj je razbio 1. i 2. istarsku brigadu i NOP odrede -Učku-, Pulski i Pazinsko-porečki, nanevši im gubitke od preko 2000 mrtvih, i potom zaposeo Istru.

7. 10. 1943 Iz rejona Rijeke otpočeo napad delova nemačke 71. pešadijske divizije i SS motorizovane divizije -Herman Gering- u cilju uništenja 13. divizije NOVJ i zaposedanja slobodne teritorije Hrvatskog primorja i Gorskog kotara. U dvodnevnim borbama nemačke jedinice su odbacile delove 13. divizije NOVJ od s. G. Jelenja, s. Hreljina i s. Fužina, nanevši im velike gubitke, i ovladale komunikacijama: Rijeka-Crikvenica, Hreljin-Delnice i Rijeka-Delnice.

17. 10. 1943 Prethodnički delovi nemačke 71. pešadijske divizije, nastupajući iz Delnica, zauzeli Brod na Kupi.

24. 10. 1943 Jake snage nemačke 71. pešadijske divizije, podržane tenkovima, nastupajući iz Gerova i Broda na Kupi, posle višednevnih borbi protiv 14. slovenačke (železničarske) i 9. slovenačke brigade 18. divizije NOVJ, zauzele Kočevje.

4. 12. 1943 Na putu Delnice - s. Mrzle Vodice jedinice 18. divizije NOVJ uništile iz zasede kamion sa 25 vojnika iz 194. puka nemačke 71. pešadijske divizije.

19. 11. 1944 Iz Krmina, Koprive, Gorice i uporišta u dolini r. Soče delovi 2. bataljona italijanskog dobrovoljačkog puka, 2. bataljona nemačkog 10. SS policijskog puka i 194. pešadijskog puka nemačke 71. pešadijske divizije izvršili ispad na teritoriju Brda kod Gorice. Jedinice Operativnog štaba za zapadno Primorje izbegle su udar nadmoćnih nemačkih snaga, pa se neprijatelj, posle dvodnevnog zadržavanja u Brdima, povukao u polazne garnizone.

23. 11. 1944 Posle tronedeljnih oštrih borbi na području pl. Trnovskog gozda snage nemačke 71. pešadijske divizije napustile oslobođenu teritoriju 9. korpusa NOVJ, povlačeći i i posadu iz uporišta u s. Trnovu, a privremeno su napustile i sva uporišta u Vipavskoj dolini, uključujući Ajdovščinu i Vipavu.

4. 12. 1944 Iz rejona Gorice nemačka 71. pešadijska divizija prebačena u rejon Štrasburga.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Nova Gorica Istrski partizanski odred Borbe u Dalmaciji 1944. Borbe u Sloveniji 1944. Trst Borbe u Istri 1943. Poreč 14. slovenska brigada (železničarska) Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Zasede u oslobodilačkom ratu Labin 44. pešadijska divizija Brod na Kupi Borbe u Hrvatskoj 1944. Italija u drugom svetskom ratu 9. slovenska brigada 9. slovenski korpus NOVJ Kočevje Borbe u Hrvatskoj 1943. Delnice 2. istarska brigada Operacija Istra Rijeka Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Pula Primorski partizanski odred 114. lovačka divizija Bolnice u oslobodilačkom ratu Divizija Herman Gering Crikvenica Borbe u Istri 1944. Istra u oslobodilačkom ratu 13. primorsko-goranska divizija NOVJ Pazin 15. brdski armijski korpus Borbe u Sloveniji 1943. 1. SS oklopna divizija Telesna garda Adolfa Hitlera Avijacija u oslobodilačkom ratu