🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

714. pešadijska divizija

Za ovaj pojam je pronađeno 24 hronoloških zapisa, 25 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

0. 5. 1941 U Jugoslaviju stigla nemačka Viša komanda 65 za naročitu upotrebu (704, 714. i 717. divizija u Srbiju i 718. divizija u Bosnu, Hrvatsku i Srem), kao stalna okupaciona snaga, a iz Jugoslavije, do 22. juna, zbog napada na SSSR, povučene snage koje su učestvovale u. aprilskom ratu.

12. 7. 1941 U rejonu s. Vladimirovca (kod Alibunara) nadmoćne jedinice iz sastava nemačke 704. i 714. pešadijske divizije okružile i uništile Južnobanatski NOP odred.

28. 7. 1941 U rejonu Petrovgrada (sada: Zrenjanin) poterne jedinice iz sastava nemačke 704. i 714. pešadijske divizije razbile Petrovgradsko-stajićevski NOP odred.

0. 9. 1941 U rejonu Kikinde poterne jedinice nemačke 704. i 714. pešadijske divizije razbile Kikindsko-mokrinski NOP odred.

11. 10. 1941 Jedan bataljon nemačke 714. pešadijske divizije iz Topole, posle višečasovne borbe protiv jedinica 1. šumadijskog NOP odreda, zauzeo Rudnik, ali ga ubrzo napustio.

25. 10. 1941 Od Kragujevca, Lapova, Topole i Smed. Palanke otpočeo koncentričan napad jedinica nemačke 714. pešadijske divizije i nekoliko Nedićevih i Ljotićevih odreda na 2. šumadijski NOP odred. Posle dvodnevnih borbi kod sela Baničine, D. Rače, Popovića i Miraševca glavnina 2. šumadijskog NOP odreda se povukla prema Rudniku.

3. 1. 1942 Opunomoćeni komandujući general u Srbiji izdao zapovest za tzv. II neprijateljsku ofanzivu u istočnoj Bosni protiv glavnine partizanskih snaga VŠ NOP odreda Jugoslavije: jednovremenim koncentričnim napadom iz Višegrada, Zvornika, Tuzle i Sarajeva, potisnuti, okružiti i uništiti ih na prostoriji Vlasenica, Han-Pijesak, s. Žljebovi. Taj zadatak su dobili nemačka 342. i 718. pešadijska divizija i jedan bataljon nemačke 714. pešadijske divizije, sedam domobranskih bataljona, šest haubičkih diviziona, dve pionirske i jedna železnička četa i dve eskadrile izviđačke avijacije. Za početak operacija određen je 15. januar.

16. 2. 1942 Kod sela Breježđa, Krčmara, Bačevaca i Leskovice (blizu Valjeva), završene petodnevne borbe delova, nemačke 714. divizije, dobrovoljaca i četnika Koste Pećanca protiv Valjevskog i Suvoborskog NOP odreda u kojima su partizani imali 72 mrtva i veći broj ranjenih boraca.

0. 4. 1942 Delovi nemačke 714. pešadijske divizije, domobranske Banjalučke brigade i četnici odbacili delove 4. krajiškog NOP odreda i Proleterski bataljon Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu sa Crnog vrha i iz Banje Luke prodrli u Kotor-Varoš.

25. 8. 1942 Kod s. Bunareva (na putu Banja Luka - Mrkonjić-Grad) dva bataljona 2. krajiške NOU brigade u susretnoj borbi zaustavila nemačku motorizovanu borbenu grupu -Putlic- nemačke 714. pešadijske divizije (3. bataljon 721. puka sa vodom oklopnih automobila) koja je podržana eskadrilom lovaca nastupala iz Banje Luke. U borbi su uništeni 1 avion, 1 oklopni automobil i 3 motorna vozila a oštećena 2 aviona i 2 oklopna automobila.

26. 8. 1942 Motorizovana borbena grupa -Putlic- nemačke 714. pešadijske divizije ojačana sa 2 čete domobrana, nemačkom četom pionira i baterijom i 4 čete četničkog puka -Manjača-, zauzela s. Sitnicu (pod Manjačom), ali se zbog uočenog manevra 1. krajiške NOU brigade isti dan povukla u s. Kadinu Vodu.

9. 9. 1942 Prva i 2. krajiška i 2. proleterska NOU brigada izvršile noćni napad na neprijateljska uporišta s. Kadinu Vodu, Klisinu i Han-Kola (na Manjači). Pošto je dotadanja nemačka borbena grupa -Putlic-, ojačana sa novim snagama i preimenovana u borbenu grupu -Vedel-, napad nije uspeo. [Borbena grupa -Vedel- bila je sledećeg sastava: nemački 3. bataljon 721. puka 714. pešadijske divizije 2. baterija 661. artiljerijskog diviziona, 714. inžinjerijska četa i 1. četa 202. oklopnog puka; domobranski 1. i 2. bataljon 5. brdske brigade, 1. regrutni bataljon, baterija 8. artiljerijskog diviziona i izvestan broj četnika.]

11. 9. 1942 Štab nemačke 714. divizije, preko delegata Draže Mihailovića, odobrio četničke operacije u istočnoj Bosni.

28. 9. 1942 Glavnine nemačke 714. i 718. pešadijske divizije, ojačane bataljonom -Ludvig fon Baden-, ustaškim 21. bataljonom, delovima domobranskog 2. i 3. korpusa i sa pet odreda Glavnog štaba bosanskih četničkih odreda, koncentričnim dejstvom iz rejona San. Most - Banja Luka i D. Vakuf - Travnik, otpočele prvu jajačku operaciju (-Jajce I-) deo nemačko-italijanske protivofanzive (ciklusa operacija -Dinara-), Do 6. oktobra su ovladale Ključem, Mrkonjić-Gradom i Jajcem. Iznenađeni Operativni štab NOP i DV za Bos. krajinu, sa šest brigada i dva odreda na tome sektoru, zbog slabih veza nije mogao pružiti jači otpor, ali je jedinice izvukao ispod udara nadmoćnih neprijateljskih snaga.

14. 10. 1942 Kod s. Surjana (na Manjači) 2. proleterska NOU brigada razbila četnički odred -Kočić- i jednu četu 721. puka nemačke 714. pešadijske divizije, kojom su četnici bili ojačani.

19. 10. 1942 Glavnina nemačke 714. pešadijske divizije, sa domobranskim, ustaškim i četničkim delovima (preko 10 bataljona), otpočela koncentričan napad (poduhvat -Kozara-) u cilju ponovnog čišćenja Kozare. Peta krajiška NOU brigada je izbegla odlučne sudare, pa se, sklonivši ranjenike, 21. i 24. oktobra, u dva pravca, probila u Podgrmeć. Do 27. oktobra neprijatelj je krstario Kozarom vršeći represalije, aus. Jelovcu i s. Palančištu (kod Prijedora) pobio oko 620 ljudi, žena i dece.

3. 11. 1942 Delovi nemačke 714. pešadijske divizije, ojačani domobranima i ustašama, svega deset bataljona, formiranih u borbene grupe: -Hofman-, -Gerc-, -Dauter- i -Klajnenberg-, s linije Bos. Novi - Ljubija - San. Most otpočeli nastupanje u Podgrmeč u cilju uspostavljanja odbrambenog pojasa -Jugozapad- za obezbeđenje rudnika Ljubije. Shvativši to nastupanje kao intervenciju prema Bihaću, 5. i 6. krajiška NOU brigada, do 8. novembra, sprečile su njegovo posedanje i razbile dve napadne kolone.

12. 11. 1942 Kod Radić-brda i s. D. Dobretina (blizu Dvora na Uni) 3. bataljon 5. hrvatske NO brigade napao 3, bataljon 741. puka nemačke 714. divizije, ali se zbog jake neprijateljske artiljerijske i minobacačke vatre povukao prema G. Dobretinu.

18. 11. 1942 Četvrta udarna divizija 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ probila nemačko-ustaški odbrambeni pojas -Jugozapad-, od Bos. Novog do Ljubije, zarobila 1. bataljon domobranskog 1. pešadijskog puka i razbila ustaški 6. bataljon i još dve druge čete. Dovlačenjem pojačanja, nemačka 714. pešadijska divizija održala rudnik Ljubiju. U trodnevnim borbama izbačeno je iz stroja oko 1500 neprijateljskih vojnika, od čega je preko 600 zarobljeno.

7. 12. 1942 Jedan bataljon nemačke 714. pešadijske divizije potisnuo delove 1. proleterske NOU brigade i zauzeo Kotor-Varoš.

14. 12. 1942 Kod Banje Luke 1. proleterska udarna brigada 1. proleterske udarne divizije NOVJ u susretnoj borbi razbila ojačanu 3. četu 1. bataljona 741. puka nemačke 714. pešadijske divizije i četnički bataljon -Petar Mrkonjić- i zauzela s. Jošavku.

9. 1. 1943 U Zagrebu nemački vrhovni komandant Jugoistoka i komandant italijanske 2. armije održali sastanak na kome su utvrdili detalje prve faze tzv. četvrte neprijateljske ofanzive (-Vajs-1-), kojom je bilo predviđeno uništenje snaga NOV i POj na prostoriji omeđenoj linijom Karlovac, Ogulin, Gospić, Knin, Ključ, San. Most, Kostajnica i Glina, s tim da se odvođenjem muškog stanovništva (od 15 godina naviše) u koncentracione logore i na prinudan rad u Nemačku stvore uslovi za uspostavljanje i konsoliđovanje ustaške vlasti. Predviđeno je da u operaciji učestvuju: nemačke divizije 714, 717, 718, 369, 7. SS -Princ Eugen- i, delom, 187. rezervna, italijanska divizija -Lombardija-, -Re- i -Sasari-, tri domobranske brigade, ustaške i četničke snage i oko 12 eskadrila aviona.

18. 3. 1943 Jedinice 4. krajiške NOU brigade vodile oštru borbu protiv delova 741. puka nemačke 714. pešadijske divizije i zauzele s. Čađavicu (kod Mrkonjić-Grada). Neprijatelj se, uz gubitke od 2 mrtva i 6 ranjenih, povukao u pravcu s. Sitnice.

0. 4. 1943 Nemačke pešadijske divizije u Jugoslaviji: 704, 714, 117. i 718. preformirane i preimenovane u 104, 114, 117. i 118. lovačku diviziju.

Dokumenti

Naređenje komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 8. aprila 1942. god. 714. i 717. pešadijskoj diviziji za pregrupisavanje snaga i njihovo angažovanje protiv NOP i DV Jugoslavije u operaciji Trio - Rogatica

Naređenje komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 10. maja 1942. god. 714. i 717. pešadijskoj diviziji da suzbije NOP u južnoj Srbiji

Pregled dislokacije štabova i jedinica 714. pešadijske divizije od 31. jula 1942. godine

Mesečni Izveštaj 714. pešadijske divizije iz druge polovine avgusta 1942. komandujućem generalu i komandantu u Srbiji o opštoj i vojno-političkoj situaciji, borbi sa partizanima na Šamarici, Kozari i Psunju, razmeštaju i rejonima an-gažovanja potčinjenih jedinica u NDH i Srbiji

Naređenje komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 15. avgusta 1942. potčinjenim jedinicama za angažovanje 704, 714, 717. i 718. pešadijske divizije i SS divizije Princ Eugen nakon rasforrriiranja Borbene grupe Zapadna Bosna

Mesečni Izveštaj Operaitvnog odeljenja 714. pešadijske divizije od kraja septembra 1942. o vojno-političkoj situaciji i borbama sa partizanima i obostranim gubicima u zapadnoj Bosni

Mesečni izveštaj Operativnog odeljenja 714. pešadijske divizije za oktobar 1942. o opštoj i vojnojpolitičkoj situaciji, borbama sa partizanskim jedinicama i obostranim gubicima u zapadnoj Bosni i Slavoniji

Naređenje 714. pešadijske divizije od 8. oktobra 1942. potčinjenim grupama za pregrupisavanje borbenih grupa Vedel, Kalvajt i Tomas i borbu protiv jedinica Operativnog štaba NOP odreda za Bosansku Krajinu

Zapovest 714. pešadijske divizije od 16. oktobra 1942. Borbenoj grupi Hofman za napad na partizanske snage na Kozari

Mesečni izveštaj Operativnog odeljenja 714. pešadijske divizijeod kraja novembra 1942. o vojno-političkoj situaciji, borbi sa jedinicama NOV i POJ, sopstvenim protivmerama i obostranim gubicima

Zapovest 714. pešadijske divizije od 7. novembra 1942. potčinjenim jedinicama za uređenje i posedanje jugozapadne linije osiguranja Ljubija - Stara Rijeka - Sana - Vrhpolje

Dnevni izvještaj 714 njemačke pješadiske divizije za 21 novembar 1942 godine

Zapovest 714. pešadijske divizije od 4. decembra 1942. ojačanom 1. bataljonom 741. grenadirskog puka za čišćenje doline Vrbanje od partizanskih snaga

Dnevni izvještaj domobranskog oficira za vezu pri 714 njemačkoj diviziji od 14 decembra 1942 god. o borbama oko Sanskog Mosta

Zapovest 714. pešadijske divizije od 16. decembra 1942. potčinjenim jedinicama za napad i uništenje partizanskih snaga u rejonu Vrbanja - Vrbas

Izveštaj 714. pešadijske divizije od 27. decembra 1942. komandantu nemačkih trupa u Hrvatskoj o aktivnosti partizanskih snaga u zapadnoj Bosni

Dnevni izvještaj domobranskog oficira za vezu kod 714 njemačke pješadiske divizije za 29 januar 1943 god. o rezultatu borbi kod Klašnica

Izvještaj domobranskog oficira za vezu pri njemačkoj 714 diviziji od 2 februara 1943 god. o situaciji oko Prijedora i Banje Luke

Izvještaj domobranskog oficira za vezu pri njemačkoj 714 diviziji od 4 februara 1943 god. o situaciji na terenu Kotor Varoši i povlačenju jedinica NOV u Kozaru

Dnevni izvještaj domobranskog oficira za vezu pri 714 njemačkoj diviziji od 6 februara 1943 god. o situaciji na sektoru Kostajnice, Bosanskog Novog, Prijedora i Kotor Varoši

Dnevni izvještaj domobranskog oficira za vezu pri njemačkoj 714 divizijiod 9 februara 1943 god. o situaciji na terenu Bosanske Krajine

Izvještaj domobranskog oficira za vezu pri njemačkoj 714 pješadijskoj divizijiod 22 februara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Bosanske Krajine

Dnevni izvještaj domobranskog oficira za vezu pri njemačkoj 714 divizijiod 23 februara 1943 god. o situaciji u Zapadnoj Bosni

Dnevni izvještaj domobranskog oficira za vezu pri 714 Pješačkoj diviziji od 21 marta 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Bosanskoj Krajini

Dnevni izvještaj domobranskog oficira za vezu pri njemačkoj 714 pješadijskoj diviziji od 1 aprila 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na području Kotor Varoši

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Kikindski partizanski odred Ranjenici u ratu Viša komanda 65 za naročitu upotrebu Ključ Paul Bader Luftwaffe u Jugoslaviji Glina 4. krajiška divizija NOVJ Tuzla Operacija Weiss 717. pešadijska divizija Banja Luka Kosta Pećanac 7. SS divizija Prinz Eugen Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Zrenjanin 2. krajiška udarna brigada Druga neprijateljska ofanziva 1. proleterska udarna brigada SSSR i Jugoslavija Operacija Trio 718. pešadijska divizija Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Kozara u oslobodilačkom ratu Sanski Most Vlasenica 2. proleterska udarna brigada Bitka na Kozari Operacija Dinara Zagreb Četnici u drugom svetskom ratu Karlovac 1. proleterska divizija NOVJ Dragoljub Draža Mihailović Sarajevo Italija u drugom svetskom ratu Kikinda Gospić Saradnja četnika sa NDH Valjevo Donji Vakuf Zvornik Komandant Jugoistoka 1. krajiška udarna brigada Bosanski Novi Han Pjesak 342. pešadijska divizija Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Ustanak u Srbiji 1941. 5. krajiška (kozarska) udarna brigada Borbe u Hrvatskoj 1942. Bosanska Kostajnica 6. krajiška udarna brigada Kragujevac Rijeka Mrkonjić Grad Borbe u Srbiji 1942. Prijedor 118. lovačka divizija Banjalučki zdrug (NDH) Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) 704. pešadijska divizija Travnik Ogulin 187. rezervna divizija Hrvatska Kostajnica 369. legionarska divizija (vražja) Bihaćka operacija Bihać 4. krajiška udarna brigada Disciplina u oslobodilačkom ratu Borbe za Jajce 1942. Saradnja četnika sa okupatorom Knin