🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

718. pešadijska divizija

Za ovaj pojam je pronađeno 47 hronoloških zapisa, 72 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

0. 5. 1941 U Jugoslaviju stigla nemačka Viša komanda 65 za naročitu upotrebu (704, 714. i 717. divizija u Srbiju i 718. divizija u Bosnu, Hrvatsku i Srem), kao stalna okupaciona snaga, a iz Jugoslavije, do 22. juna, zbog napada na SSSR, povučene snage koje su učestvovale u. aprilskom ratu.

0. 5. 1941 U San. Mostu, zbog oružanog otpora ustašama od strane seljaka u Podgrmeču, delovi nemačke 718. pešadijske divizije streljali, a zatim obesili, 29 Srba.

26. 5. 1941 Otpočeo transport nemačke 718. divizije iz Austrije u Jugoslaviju.

9. 8. 1941 Dve čete i jedna baterija 718. nemačke pešadijske divizije i četa domobrana, posle oštre borbe, zauzele s. Mokro i potisnule delove 3 (Romanijske) partizanske čete sarajevske oblasti.

14. 8. 1941 Jake ustaško-domobranske snage (22 bataljona), podržane delovima nemačke 718. pešadijske divizije, otpočele operaciju u cilju ugušenja ustanka u Bos. krajinu. U početnim dejstvima neprijatelj je odbacio ustanike od komunikacija, ali je on 26. avgusta, zbog rasplamsavanja ustanka u srednjoj i istočnoj Bosni i zbog neuspeha kod Oštrelja, bio prisiljen da obustavi napade.

14. 8. 1941 Na Crvenim stijenama delovi Romanijske partizanske čete sprečiii prodor jedne čete nemačke 718. pešadijske divizije na Romaniju, naneli joj gubitke i odbacili je u Mokro. Pred veče, po pristizanju jačih domobranskih snaga, nemačko-domobranska kolona je neometano produžila za Vlasenicu.

19. 8. 1941 U tročasovnoj borbi na putu Mokro-Podromanija dve čete Romanijskog partizanskog bataljona razbile jedan poterni odred nemačke 718. pešadijske divizije, jačine oko 100 vojnika.

0. 9. 1941 Dva ustaška, dva domobranska i jedan nemački bataljon, uz podršku avijacije, prodorom iz Ključa i doline Vrbasa počeli šestodnevni konvergentan napad u cilju ugušenja ustanka u Janju i Pljevi. Neprijatelj je razbio neke ustaničke jedinice, ovladao Mrkonjić-Gradom, Jezerom, Šipovom, Mliništima i komunikacijama, izvršio masovne zločine [Tom prilikom je 1. bataljon 738. puka nemačke 718. pešadijske divizije spalio u selima Janja sve kuće i pobio 1195 ljudi, žena i dece, a jedna ustaška četa samo kod crkve u s. Jezeru ubila 165 ljudi.], ali je i sam pretrpeo gubitke.

21. 9. 1941 Komandant nemačkog 18. korpusa izdao zapovest 342. pešadijskoj diviziji da na odseku Srem. Mitrovica - Šabac forsira r. Savu i otpočne čišćenje Mačve nastupajući prema s. Lipolistu. Ojačani nemački 125. samostalni pešadijski puk iz Valjeva treba da sadejstvuje dolinom r. Jadra prema Loznici, a ustaško-domobranske snage i jedinice nemačke 718. pešadijske divizije na r. Drini imaju zadatak da spreče prelazak partizana u Bosnu. Sva naselja iz kojih se (ili iz čije se okoline) bude davao otpor, ili u čijoj se blizini bude našlo oružje ili municija, treba spaliti; sve muško stanovništvo od 15 do 60 godina uputiti u koncentracione logore severno od Save, a celokupno žensko stanovništvo koristiti za prinudni rad; svu stoku prikupiti u torove na obema obalama Save.

31. 10. 1941 Delovi nemačke 718. pešadijske divizije spalili sela Toplik, Klanac, Tilavu i Klek (kod Sarajeva).

25. 11. 1941 Jače domobranske i nemačke snage (ojačani domobranski 5. i IX. pešadijski puk, nemački 369. legionarski puk i manji delovi ustaša, žandarma i nemačke 718. pešadijske divizije) izvršile koncentričan napad na 2. krajiški NOP odred. Odred je veštim manevrima izbegao sudare sa jačim snagama i zabacio se neprijatelju za leđa. Neprijatelj je prokrstario celu Kozaru i vršio represalije, pobivši preko 200 seljaka. Trećeg dana napad je obustavljen, a na Kozari je ostavljeno više manjih posada.

10. 12. 1941 NOP odred -Zvijezda- otpočeo višednevni napad na Vareš. Do 12-og je zauzeto desetak sela - uporišta spoljne odbrane, ali, zbog intervencije jednog bataljona nemačke 718. pešadijske divizije i oko dva domobranska bataljona, mesto nije zauzeto.

3. 1. 1942 Opunomoćeni komandujući general u Srbiji izdao zapovest za tzv. II neprijateljsku ofanzivu u istočnoj Bosni protiv glavnine partizanskih snaga VŠ NOP odreda Jugoslavije: jednovremenim koncentričnim napadom iz Višegrada, Zvornika, Tuzle i Sarajeva, potisnuti, okružiti i uništiti ih na prostoriji Vlasenica, Han-Pijesak, s. Žljebovi. Taj zadatak su dobili nemačka 342. i 718. pešadijska divizija i jedan bataljon nemačke 714. pešadijske divizije, sedam domobranskih bataljona, šest haubičkih diviziona, dve pionirske i jedna železnička četa i dve eskadrile izviđačke avijacije. Za početak operacija određen je 15. januar.

9. 1. 1942 Delovi 750. puka nemačke 718. pešadijske divizije sa dva puka domobranske 4. pešadijske divizije izvršili iz dolina reka Spreče i Bosne neuspeo koncentričan napad na Ozrenski NOP odred.

15. 1. 1942 Nemačka 342. i 718. pešadijska divizija i delovi domobranskog 2. i 3. korpusa, jačine 30.000-35.000 vojnika, uz podršku četiri eskadrile avijacije, otpočeli desetodnevnu romanijsko-birčansku operaciju za uništenje partizanskih snaga na prostoriji: Sarajevo, Višegrad, Zvornik, Tuzla, Vareš. Neprijatelj je u toku prva dva dana probio ustaničke položaje i potom prodro na oslobođenu teritoriju, uglavnom u zahvatu komunikacija, ali nije uspeo da uništi partizanske snage, koje su se delom probile na susednu teritoriju, a delom povukle dublje u planinske predele, u tim borbama neprijatelj je imao oko 400 mrtvih, ranjenih i zarobljenih a 464 promrzla vojnika.

20. 1. 1942 Delovi nemačke 718. pešadijske divizije ušli u Sokolac, koji su prethodno napustili delovi Romanijskog NOP odreda.

21. 1. 1942 U s. Bijelim Vodama (na Romaniji) jedna kolona 738. puka nemačke 718. pešadijske divizije iznenadila delove 2. bataljona 1. proleterske NOU brigade. Bočnim dejstvom jednog voda, Štab bataljona je izvukao svoje delove. Poginulo je 15 partizana, među kojima i komandir voda Radovan Petrović, narodni heroj.

21. 1. 1942 Delovi 750. puka nemačke 718. pešadijske divizije, posle vrlo slabog otpora četnika, zauzeli Olovo.

29. 1. 1942 Nemačka 718. pešadijska divizija, 697. puk nemačke 342. pešadijske divizije i delovi domobranskog 2. i 3. korpusa (oko 17.000 vojnika) počeli drugu ozrensku operaciju sa ciljem da Ozrenski NOP odred unište u okruženju. Do 4. februara oni su ga samo nabacili na greben Ozren-planine, kada su, zbog odlaska 342. pešadijske divizije, nemačke jedinice izvučene iz borbe. Odred je tada prešao u protivnapad i (od 5. do 7. februara) razbio domobranske posade i povratio izgubljenu teritoriju. Neprijatelj je imao oko 400 izbačenih iz stroja a Ozrenski NOP odred preko 150 mrtvih i ranjenih boraca. Neprijatelj je opljačkao sela u podnožju Ozrena i pohapsio preko 200 seljaka.

31. 1. 1942 U Zagrebu održan sastanak između opunomoćenog komandujućeg generala u Srbiji Paula Badera, opunomoćenog generala u NDH Edmunda Glajze-Horstenaua nemačkog poslanika u NDH Zigfrida Kašea, poglavnika NDH Ante Pavelića i doglavnika Slavka Kvaternika. Oni su razmotrili situaciju u istočnoj Bosni i resili da civilnu vlast i dalje vrše organi NDH a da se sve ustaške i domobranske snage toga područja potčine nemačkoj 718. pešadijskoj diviziji.

17. 2. 1942 Nemačka 718. pešadijska divizija (bez dva bataljona), ojačana manjim delovima drugih jedinica, otpočela desetodnevne borbe protiv tri bataljona 2. krajiškog NOP odreda, probila se iz Bos. Dubice u Prijedor i obezbedila saobraćaj iz Prijedora prema Bos. Dubici, Banjoj Luci i Bos. Novom.

11. 3. 1942 Pošto su prethodno zarušili rudnik železa u Ljubiji i evakuisali nemačke porodice, nemačka 718. pešadijska divizija i 923. landesšicen-bataljon počeli napuštanje Prijedora i Ljubije. U četvorodnevnim borbama oni su se probili u Bos. Dubicu. Posle toga su 1. i 2. krajiški NOP odred ponovo blokirali Prijedor.

31. 3. 1942 Nastupanjem iz Han-Pijeska prema Vlasenici ustaška Crna legija i delovi 737. puka nemačke 718. pešadijske divizije otpočeli drugu etapu ciklusa operacija -Trio- - vlaseničko-srebreničku operaciju u kojoj su se raspali Vlasenički i Srebrenički NO dobrovoljački odred, dok su se dobrovoljački bataljon Birčanskog NOP odreda i Krajiški NO dobrovoljački odred znatno osuli. Delovi 1. proleterske NOU brigade, Birčanski NOP odred i ostatak Krajiškog NO dobrovoljačkog odreda, pod rukovodstvom Operativnog štaba NOP i DV za istočnu Bosnu, povukli su se prema Romaniji i Zvijezdi. Neprijatelj je do 9. aprila ovladao slobodnom teritorijom između reka Zepe, Drine, Drinjače i gornjih tokova Spreče i Krivaje. [Ustaška I nemačka komanda su odstupile od dogovorenog plana kako bi sprečile da se cela istočna Bosna uključi u italijansku okupacionu zonu.]

9. 4. 1942 Delovi 737. puka nemačke 718. pešadijske divizije, nastupajući iz Zvornika, zauzeli Srebrenicu. Srebrenički NO dobrovoljački odred se raspao.

4. 5. 1942 Nastupajući od Rogatice, delovi nemačke 718. pešadijske divizije zauzeli Goražde. Manji deo grada na desnoj obali Drine zauzeli su delovi italijanske divizije -Pusterija- još 24. aprila.

15. 6. 1942 Grupa istočnobosanskih udarnih bataljona i Birčanski NOP i DO izvršili neuspeo napad na Vlasenicu. Desna kolona je zauzela uporište Han-pogled i razbila četu ustaša, ali je, zbog neuspeha srednje kolone da potpuno slomi spoljnu odbranu grada i zbog kolebanja Zalukovičkog dobrovoljačkog bataljona kod leve kolone, napad obustavila. Istovremeno su se iz Han-Pijeska, posle oštre borbe na Ploči, u grad probile po jedna četa iz nemačke 718. pešadijske divizije i domobranskog 8. pešadijskog puka sa nešto ustaša. U borbi na Orlovači je poginuo komandir čete 2. udarnog istočnobosanskog bataljona Lazič Stojanović Lazo, narodni heroj.

6. 7. 1942 Nastupajući u više kolona s komunikacije Fojnica-Kiseljak-Blažuj ojačani 738. puk nemačke 718. divizije, uz podršku avijacije, povratio Kreševo i odbacio 2. i 4. proletersku NOU brigadu iz dolina r. Lepenice i r. Kreševčice na pl. Bitovnji.

9. 7. 1942 Nemačka borbena grupa -Sušnig- (738. puk nemačke 718. pešadijske divizije i t. bataljon domobranskog 5. pešadijskog puka) otpočela dvodnevno čišćenje Igman-planine u cilju razbijanja ostataka Kalinovičkog NOP odreda. Odred je izbegao sudar s nadmoćnim neprijateljem i prebacio se na pl. Zelengoru.

28. 7. 1942 U s. Zabrđu (pod pl. Bitovnjom) 1. bataljon 738. puka nemačke 718. pešadijske divizije iznenadio na zastanku zbeg i bolnicu 5. proleterske NOU brigade i Hercegovačkog NOP odreda. Protivnapadom, delovi 5. proleterske NOU brigade i Hercegovačkog NOP odreda spasli su bolnicu i zbeg uz gubitke oko 45 izbačenih iz stroja među njima i lekar Hercegovačkog NOP odreda dr Safet Mujić i puškomitraljezac iz 5. proleterske NOU brigade Dragan Cerović, narodni heroji.

25. 8. 1942 U Birču jedinice nemačke 718, pešadijske divizije, sa delovima domobranske 3. i 5. pešadijske divizije, ustaške 1. brigade i mesnim milicijskim i četničkim bataljonima (ukupno 7-8.000), okružile 6. istočnobosansku NOU brigadu i Birčanski NOP odred i otpočele koncentričan napad (operaciju -S-) s ciljem da ih unište. Veštim manevrima, partizanske snage su izbegle udare, tako da je neprijatelj 9. septembra obustavio dejstva ne postigavši nikakav uspeh.

28. 9. 1942 Glavnine nemačke 714. i 718. pešadijske divizije, ojačane bataljonom -Ludvig fon Baden-, ustaškim 21. bataljonom, delovima domobranskog 2. i 3. korpusa i sa pet odreda Glavnog štaba bosanskih četničkih odreda, koncentričnim dejstvom iz rejona San. Most - Banja Luka i D. Vakuf - Travnik, otpočele prvu jajačku operaciju (-Jajce I-) deo nemačko-italijanske protivofanzive (ciklusa operacija -Dinara-), Do 6. oktobra su ovladale Ključem, Mrkonjić-Gradom i Jajcem. Iznenađeni Operativni štab NOP i DV za Bos. krajinu, sa šest brigada i dva odreda na tome sektoru, zbog slabih veza nije mogao pružiti jači otpor, ali je jedinice izvukao ispod udara nadmoćnih neprijateljskih snaga.

4. 10. 1942 Delovi nemačke 714. i 718. pešadijske divizije, nastupajući od Mrkonjić-Grada i D. Vakufa, zauzeli Jajce. Delovi 4. crnogorske i 3. sandžačke NOU brigade i 3. krajiškog NOP odreda blagovremeno su evakuisali pozadinske ustanove i uništili fabriku karbida i druge važne objekte.

12. 10. 1942 Kod s. Majkića (blizu Ključa) dve čete 1. krajiške NOU brigade iz zasede iznenadile na maršu i razbile jednu četu borbene grupe -Vedel- nemačke 718. pešadijske divizije. U zabuni neprijatelj je artiljerijom tukao svoje trupe.

14. 10. 1942 Na Filipovom putu, između sela Jamene i Morovića (kod Šida), glavnina 6. istočnobosanske brigade, 1. bataljon 3. NOP odreda 3. operativne zone Hrvatske i Bosutska partizanska četa razbili dve čete iz nemačke 718. divizije. Neprijatelj je pretrpeo veće gubitke. Zaplenjeno je: 2 minobacača sa 150 mina, 4 p. mitraljeza, 2 automata, veći broj pušaka sa oko 10.000 metaka, 1 radio-stanica i komora sa dosta vojničke opreme.

18. 10. 1942 Komandant četničkih snaga na Ozrenu obavezao se komandantu nemačke 718. divizije da će sa ustaško-domobranskim i nemačkim snagama učestvovati u operacijama -čišćenja- Majevice, pa je, zauzvrat, primio 750 pušaka, 19 mitraljeza i 4.000 okupacionih maraka.

21. 10. 1942 Glavnina nemačke 718. pešadijske divizije, ojačana ustaško-domobranskim snagama (devet pešadijskih bataljona, 4 artiljerijska diviziona i jedan oklopni bataljon), i nemačko-domobransko-četnička borbena grupa -Tomas-, jačine oko dva bataljona, otpočela jedanaestodnevnu drugu jajačku operaciju (-Jajce II-) za razbijanje partizanskih jedinica u Janju i Pljevi, deo nemačko-italijanske protivofanzive (ciklusa operacija -Dinara-), Treća sandžačka NOU brigada i 3. krajiški NOP odred izvukli su se na greben Vitoroga bez većih gubitaka. Nemački vojnici su opljačkali i spalili sva napuštena sela i na najsvirepiji način pobili deo stanovništva, koje je, ostalo kod kuća.

26. 10. 1942 Preko s. Jezera nemačka pukovska borbena grupa -Šušnig- 718. pešadijske divizije prodrla u Mrkonjić-Grad. Manji delovi 3. sandžačke NOU brigade povukli su se na jugozapad. Nemačke vlasti su u gradu pohapsile 273 lica koja su sproveli u Jajce.

1. 12. 1942 Treća udarna divizija NOVJ, ojačana 3. proleterskom NOU brigadom i delovima 3. krajiškog NOP odreda, pri napadu na železničku prugu Turbe - D. Vakuf, naišla na nemačku 718. pešadijsku diviziju (bez dva bataljona), ojačanu delovima ustaške 5. brigade i domobranskog 9. i 15. pešadijskog puka, u razvoju za napad prema Jajcu. Posle žestokog susretnog boja s nadmoćnim neprijateljem 3. udarna divizija NOVJ je vodila odbrambene borbe sve do 6. decembra kada je neprijatelj, zauzeo Jajce. U tim borbama je, pored ostalih, poginuo komandant 1. dalmatinske NOU brigade Marijan Bilić, narodni heroj.

5. 12. 1942 Delovi nemačke 718. pešadijske divizije ušli u evakuisano Jajce, pošto se prethodno 3. udarna divizija NOVJ, zamorena višednevnim borbama, povukla preko r. Ugra.

18. 12. 1942 U borbi na Crnom vrhu delovi 1. proleterske udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ su odbacili 1. bataljon 741. puka nemačke 718. pešadijske divizije, ojačan jednim domobranskim bataljonom prema Banjoj Luci.

6. 1. 1943 Delovi nemačke 718. i domobranske 3. divizije i četnici, uz podršku artiljerije, avijacije i tenkova, nastupajući iz Tešnja, Maglaja i Doboja, posle trodnevnih borbi potisli 1. proletersku udarnu diviziju NOV i zauzeli Teslić.

9. 1. 1943 U Zagrebu nemački vrhovni komandant Jugoistoka i komandant italijanske 2. armije održali sastanak na kome su utvrdili detalje prve faze tzv. četvrte neprijateljske ofanzive (-Vajs-1-), kojom je bilo predviđeno uništenje snaga NOV i POj na prostoriji omeđenoj linijom Karlovac, Ogulin, Gospić, Knin, Ključ, San. Most, Kostajnica i Glina, s tim da se odvođenjem muškog stanovništva (od 15 godina naviše) u koncentracione logore i na prinudan rad u Nemačku stvore uslovi za uspostavljanje i konsoliđovanje ustaške vlasti. Predviđeno je da u operaciji učestvuju: nemačke divizije 714, 717, 718, 369, 7. SS -Princ Eugen- i, delom, 187. rezervna, italijanska divizija -Lombardija-, -Re- i -Sasari-, tri domobranske brigade, ustaške i četničke snage i oko 12 eskadrila aviona.

21. 2. 1943 Od Bugojna, Sarajeva i Mostara otpočelo nadiranje udruženih neprijateljskih snaga ka s. Jablanici (kod Konjica). Nemačka 718. divizija, ojačana ustaško-domobranskim jedinicama i podržavana tenkovima i avijacijom, nastupala je u dve kolone: grupa -Fogl- [Sastava: 738. puk (bez jednog bataljona), 5. ustaška brdska brigada, delovi 668. diviziona, dva domobranske baterije, dve pionirske čete, i delovi 202. tenkovskog bataljona.] pravcem Bugojno - G. Vakuf - Prozor - s. Jablanica i grupa -Anaker- [Sastava: 750. puk (bez jednog bataljona), dva bataljona domobranskog 7. lovačkog puka, jedan ustaški bataljon i dve brdske baterije.] pravcem s. Tarčin - Ivan-sedlo - Konjic - s. Jablanica. Delovi italijanskog 6. armijskog korpusa i četničke snage nastupali su od Mostara obema obalama Neretve, dok je levom obalom ove reke, od Konjica ka Jablanici, nastupalo oko 2000 četnika. [U Mostaru su bile formirane 2 kolone: desna (3. bataljon 56. puka italijanske divizije -Marke- i oko 2.500 hercegovačkih četnika) i leva (2. bataljon 260. puka italijanske divizije -Murđe-, 2. bataljon 55. puka, 49. bataljon crnih košulja, jedna baterija italijanske divizije -Marke- i 2.500 crnogorskih četnika).]

28. 2. 1943 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio Štabu 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ da po svaku cenu održi položaje kod Drvara, angažujući i dve brigade sa Podgrmeča; da 1. krajišku NOU brigadu iz srednje Bosne orijentiše prema Turbetu i Travniku radi sadejstva s jedinicama Glavne operativne grupe kod G. Vakufa; da 9, krajišku NOU brigadu iz rejona Kupresa i dve brigade 1. hrvatskog korpusa NOVJ, uz podršku artiljerije i tenkova, angažuje na sprečavanju prodora nemačkih snaga u pravcu juga. Istovremeno je naredio istočnobosanskim jedinicama da izbiju na pl. Igman i dejstvuju u pozadini nemačke 718. pešadijske divizije.

2. 3. 1943 U rejonu s. Pokojišta (kod Konjica) delovi nemačke 718. pešadijske divizije iz Konjica napali jedinice 5. crnogorske NOU brigade. Posle žestokih dvodnevnih borbi dostigli su liniju s. Barmiš - s. Kralupi - s. Čelebić.

7. 3. 1943 Treća udarna divizija NOVJ prešla u protivnapad desnom obalom r. Neretve ka Konjicu i u borbama do 10. marta protiv delova nemačke 718. pešadijske divizije, domobranskog 7. lovačkog puka, četnika i italijanskih snaga prešla r. Neretvu, zauzela Ostrožac i prešla na levu obalu r. Neretve.

0. 4. 1943 Nemačke pešadijske divizije u Jugoslaviji: 704, 714, 117. i 718. preformirane i preimenovane u 104, 114, 117. i 118. lovačku diviziju.

Dokumenti

Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 6. septembra 1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o razvoju ustanka u Hrvatskoj i o pregrupisavanju 718 pešadijske divizije

Predlog nemačkog generala u Zagrebu od 19. septembra 1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku za raspored landesšicen-bataljona na teritoriji NDH i za upotrebu 718. i 342. pešadijske divizije u operaciji na teritoriji Srbije

Izveštaj komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 21 januara 1942. Vrhovnoj komandi Vermahta o vojno-političkoj situaciji na teritoriji Srbije i obostranim gubicima i o početku operacije 342. i 718. pešadijske divizije u istočnoj Bosni

Zapovest Više komande 65 za naročitu upotrebu od 24. januara1942. god. 718. pešadijskoj, diviziji za čišćenje od partizana planine Ozren u istočnoj Bosni

Desetodnevni izveštaj opunomoćenog komandanta u Srbiji od 30. januara 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o vojno-političkoj situaciji na teritoriji Srbije, rezultatima operacije 342. i 718. pešadijske divizije, daljim merama, obostranim gubicima i plenu u istočnoj Bosni:

Izvješće domobranskog oficira za vezu pri njemačkoj 718. pješadijskoj diviziji o toku i rezultatima romanijske i ozrenske operacije (druge neprijateljeve ofanzive) u januaru i februaru 1942. godine

Proglas komandanta 738. puka 718. pešadijske divizije od 14. marta 1942. o hapšenju talaca kao garanciji za život i imovinu Vermahta u istočnoj Bosni

Izveštaj komandanta 718. pešadijske divizije od 4. aprila 1942. komandujućem generalu i komandantu u Srbiji o toku i ishodu akcije Prijedor

Zapovest 718. pešadijske divizije od 14. aprila 1942. potčinjenim grupama za preduzimanje operacije Trio, protiv NOP i DV Jugoslavije u rejonu Prača - Višegrad - Drina - Reka - Han-Pijesak - Gromile

Zapovest 718. pešadijske divizije od 28. aprila 1942. potčinjenim jedinicama za organizaciju odbrane granica istočne Bosne od upada partizanskih snaga posle operacije Trio

Zapovest komandanta 718. pešadijske divizije od 2. maja 1942. potčinjenim jedinicama za preduzimanje operacije protiv NOP i DV Jugoslavije na području Foče

Pregled dislokacije komandi i jedinica 718. pešadijske divizije od 28. maja 1942. godine

Pregled dislokacije komandi i jedinica 718. pešadijske divizije od 31. jula 1942. godine

Izvještaj hrvatskog generala kod 718 njemačke divizije od 4 avgusta 1942 god. o borbama protiv partizana oko Jajca

Naređenje komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 15. avgusta 1942. potčinjenim jedinicama za angažovanje 704, 714, 717. i 718. pešadijske divizije i SS divizije Princ Eugen nakon rasforrriiranja Borbene grupe Zapadna Bosna

Zapovest 718. pešadijske divizije od 17. avgusta 1942. za napad na partizanske snage i za postupak sa zarobljenim partizanima, četnicima i stanovništvom u rejonu Šekovići - Vlasenica

Izveštaj šefa obaveštajne službe Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 4. septembra 1942. komandantu o sastanku Dobrosava Jevđevića sa predstavnicima Štaba nemačke 718. divizije

Izveštaj 718. pešadijske divizije od 5. septembra 1942. o rezultatima razgovora nemačkih predstavnika s političkim delegatom četničke Vrhovne komande Dobrosavom Jevđevićem 4. septembra 1942. u Dobrom Polju

Izveštaj oficira za vezu NDH pri Štabu nemačke 718. pešadijske divizije od 11. septembra 1942. Glavnom stanu poglavnika o sastanku Dobrosava Jevđevića sa nemačkim predstavnicima

Izvještaj hrvatskog generala kod 718 njemačke divizije u Sarajevu od 12 septembra 1942 god. o borbama u oblasti Bijeljina

Izvještaj hrvatskog generala kod 718 njemačke divizije u Sarajevu od 17 septembra 1942 god. o situaciji na sektoru Tuzla - Caparde

Izvještaj hrvatskog generala kod 718 njemačke divizije u Sarajevu od 20 septembra 1942 god. o situaciji u okolini Bijeljine

Zapovest 718. pešadijske divizije od 28. septembra 1942. potčinjenim jedinicama za formiranje borbenih grupa i prikupljanje za operaciju Jajce protiv partizanskih snaga

Zapovest 718. pešadijske divizije od 30. septembra 1942. potčinjenim jedinicama za napad na partizane u Jajcu

Izvještaj hrvatskog generala kod 718 njemačke divizije u Sarajevu od 30 septembra 1942 god. o borbama u okolini Tuzle, Jajca i Travnika

Izveštaj 718. pešadijske divizije od 5. oktobra 1942. komandujućem generalu i komandantu u Srbiji o situaciji u Jajcu posle zauzimanja od nemačkih jedinica

Izveštaj 718. pešadijske divizije od 6. oktobra 1942. o vojno-političkoj situaciji, aktivnosti partizanskih jedinica i četničkih grupa u Bosni od 21. septembra do 6. oktobra 1942.godine

Izvještaj hrvatskog generala kod 718 njemačke divizije u Sarajevu od 6 oktobra 1942 god. o borbama u oblasti Brčko i Jajce

Izveštaj komandanta 718. pešadijske divizije od 12. oktobra 1942. o toku i iskustvima iz operacije protiv partizanskih jedinica u Jajcu

Objašnjenje komandanta 718. pešadijske divizije od 13. oktobra 1942. o četništvu Draže Mihailovića, nemačko-četničkoj i italijanskoj saradnji i mogućnosti za rešenje četništva u NDH

Zapovest 718. pešadijske divizije od 18. oktobra 1942. potčinjenim jedinicama za razbijanje partizanskih snaga u širem rejonu Jajca, s uputstvom za vođenje borbe

Desetodnevni Izveštaj 718. pešadijske divizije od 26. oktobra 1942. o vojno-političkoj situaciji, pokretima i dejstvima partizanskih snaga kao i o četništvu Draže Mihailovića u Bosni

Izvještaj hrvatskog penerala kod 718 njemačke divizije u Sarajevu od 27 oktobra 1942 god. o situaciji u oblasti Travnik i Jajce

Poziv komandanta 718. pešadijske divizije od kraja novembra 1942. železničarima NDH da nastave sa radom i službom pod pretnjom da će za svako ometanje saobraćaja biti streljani

Zapovest 718. pešadijske divizije od 1. novembra 1942. potčinjenim jedinicama za zauzimanje borbenog rasporeda i čišćenje terena od partizana južno od rejona Travnik - Turbe

Izveštaj komandanta sarajevskog sreza od 2. novembra 1942. komandantu 1. sarajevske brigade o pozivu Štaba nemačke 718. divizije na pregovore o saradnji

Poziv komandanta 718. pešadijske divizije od 5. novembra 1942. stanovništvu istočne Bosne da obustavi borbu protiv nemačke vojske 

Desetodnevni izveštaj 718. pešadijske divizije od 6. novembra 1942. o aktivnosti jedinica NOV i POJ u Bosni i Slavoniji i o četništvu Draže Mihailovića

Zapovest 718. pešadijske divizije od 7. novembra 1942. za formiranje i sastav novih borbenih grupa za osiguranje i njihov rejon razmeštaja na teritoriji Bosne

Izveštaj 718. pešadijske divizije od 13. novembra 1942. komandujućem generalu i komandantu u Srbiji o odnosima sa jedinicama italijanske 2. armije, ustaško-domobranskim jedinicama, četnicima Draže Mihailovića u NDH

Desetodnevni izveštaj 718. pešadijske divizije od 15. novembra 1942. o vojno-političkoj situaciji, aktivnosti jedinica NOV i POJ i četništvu Draže Mihailovića u Bosni

Izveštaj 718. pešadijske divizije od 26. novembra 1942. o vojno-političkoj situaciji i aktivnosti partizana i četnika u Bosni od 18. do 25. novembra

Izveštaj Borbene grupe Anaker 718. pešadijske divizije od 26. novembra 1942. o akciji izvlačenja posade iz Jajca koje su zauzele jedinice NOV i PO Jugoslavije

Zapovest 718. pešadijske divizije od 30. novembra 1942. potčinjenim grupama za operaciju Jajce III protiv jedinica NOV i POJ u Jajcu

Desetodnevni izveštaj 718. pešadijsike divizije od 6. decembra 1942. o opštoj i vojno-političkoj situaciji, dejstvima i pokretima jedinica NOV i POJ u Bosni i o obostranim gubicima

Zapovest 718. pešadijske divizije od 16. decembra 1942. potčinjenim grupama za napad na partizanske snage u dolini r. Bosne

Desetodnevni izveštaj 718. pešadijske divizije od 26. decembra 1942. o vojno-političkoj situaciji, aktivnosti i narastanju partizanskih snaga i slobodne teritorije i četništvu Draže Mihailovića u Bosni

Dnevni izvještaj 718 pješadiske divizije za 31 decembar 1942 godine

Zapovest 718. pešadijske divizije od 2. januara 1943. za osiguranje Doboja od iznenadnog napada jedinica NOV i POJ

Desetodnevni izveštaj 718. pešadijske divizije od 6. januara 1943. o vojno-političkoj situaciji, borbama protiv snaga NOV i POJ. diverzijama na prugama i obostranim gubicima u Bosni

Naređenje komandanta nemačkih trupa u NDH od 7. januara 1943. Komandi 718. pešadijske divizije za regulisanje komandnih odnosa i postupak sa stanovništvom na teritoriji NDH

Desetodnevni izveštaj Komande 718. pešadijske divizije od 15. ja nuara 1943. o vojno-političkoj situaciji i borbama protiv snaga NOV i POJ u Bosni

Desetodnevni izveštaj 718. pešadijske divizije od 26. januara 1943. o vojno-političkoj situaciji, borbama protiv snaga NOV i POJ i četničko-ustaškoj saradnji u Bosni

Dnevni izvještaj 718 njemačke pješadiske divizije od 30 januara 1943 god. o situaciji kod Teslića, Jajca, Travnika i Tuzle

Dnevni izvještaj njemačke 718 pješadijske divizije o stanju na terenu Centralne i Istočne Bosne na dan 5 februara 1943 godine

Desetodnevni izveštaj 718. pešadijske divizije od 6. februara 1943. o vojno-političkoj situaciji, borbama s jedinicama NOVJ i obostranim gubicima u Bosni i Slavoniji

Izveštaj Borbene grupe Vist od 10. februara 1943. komandantu 718. pešadijske divizije o toku borbe s jedinicama NOVJ u rejonu Teslić — Novi Šeher — Žepče

Dnevni izvještaj njemačke 718 pješadijske divizije o stanju na terenu Centralne i Istočne Bosne na dan 11 februara 1943 godine

Dnevni izvještaj njemačke 718 pješadijske divizije o situaciji na sektoru Jajce - Travnik na dan 16 februara 1943 godine

Dnevni izvještaj njemačke 718 pješadijske divizije o situaciji na terenu Centralne i Istočne Bosne i Hercegovine na dan 18 februara 1943 godine

Dnevni izvještaj njemačke 718 pješadijske divizije o situaciji u Centralnoj Bosni i dolini Neretve na dan 19 februara 1943 godine

Obavještenje italijanskog oficira za vezu pri Komandi njemačkih trupa u Hrvatskoj od 20 februara 1943 god. o pokretu 718 njemačke divizije u pravcu Mostara

Dnevni izvještaj njemačke 718 pješadijske divizije o borbama protiv jedinica NOV oko Jajca i Donjeg Vakufa na dan 20 februara 1943 godine

Dnevni izvještaj njemačke 718 pješadijske divizije o situaciji u Centralnoj Bosni i borbama protiv jedinica NOV u dolini Neretve na dan 21 februara 1943 godine

Dnevni izvještaj njemačke 718. pješadijske divizije o situaciji na području Jajca, Bugojna i Ivan-sedla na dan 22. veljače 1943. godine

Dopis njemačkog Štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 22 februara 1943 god. o naređenju Vrhovnog komandanta za Jugoistok da 718 Njemačka divizija nastupa u pravcu Mostara

Dnevni izvještaj njemačke 718 pješadijske divizije o situaciji na području Jajca, Bugojna i Ivan Sedla na dan 22 februara 1943 godine

Dnevni izvještaj njemačke 718 pješadijske divizije o borbama protiv jedinica NOV oko Jajca i u dolini Neretve na dan 23 februara 1943 godine

Dnevni izvještaj njemačke 718 divizije o situaciji u dolini Neretve, Jajca i Istočne Bosne na dan 24 februara 1943 godine

Obavještenje Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 3 marta 1943 god. o pravcima nastupanja njemačke 717 i 718 divizije i naređenje da se Nijemcima onemogući ulazak u Mostar

Izvještaj njemačkog štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 3 marta 1943 god. o pravcima nastupanja SS Princ Eugen, 369 i 718 njemačke divizije

Prijedlog komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 4 marta 1943 god. da njemačka 718 divizija nastupa u pravcu Prozora

Fotografije

Povezane odrednice

1. proleterska udarna brigada Napad NOVJ na Teslić januara 1943. Banja Luka Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Dobrosav Jevđević Operacija Trio Italija u drugom svetskom ratu Bugojno Ante Pavelić Pljevlja Pljačka u ratu Bitka za Prozor 1943. Dragoljub Draža Mihailović 2. krajiški partizanski odred 704. pešadijska divizija Konjic Jajce Viša komanda 65 za naročitu upotrebu Travnik Druga neprijateljska ofanziva Četnici u drugom svetskom ratu Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 714. pešadijska divizija 7. SS divizija Prinz Eugen Paul Bader Partizanski odred Zvijezda Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Hercegovini 1943. 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada 3. udarna divizija NOVJ Zvornik Donji Vakuf Prijedor Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije 2. italijanska armija Sarajevo Borbe za Jajce 1942. 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Operacija Dinara Operacija Weiss Sanski Most Bitka na Neretvi Bijeljina Teslić Kozarska Dubica Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 1. krajiška udarna brigada 369. legionarska divizija (vražja) Ustanak u NDH Luftwaffe u Jugoslaviji Han Pjesak 1. proleterska divizija NOVJ Ključ Avijacija u oslobodilačkom ratu 342. pešadijska divizija Doboj Srebrenica 717. pešadijska divizija Zagreb Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. 3. krajiški partizanski odred Nemački zločini u Jugoslaviji Tuzla Vlasenica Borbe u Dalmaciji 1943. 5. ustaška brigada 6. istočnobosanska proleterska udarna brigada Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Mrkonjić Grad Narodni heroji Jugoslavije Borbe u Hrvatskoj 1943. Borbe u Srbiji 1942.