🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

8. banijska udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 25 hronoloških zapisa, 24 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

7. 9. 1942 U rejonu s. Obljaja (kod Gline), po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, od 1, 2. i 4. bataljona Banijskog NOP odreda formirana 8. hrvatska NO brigada.

13. 9. 1942 Jedinice 8. hrvatske NO brigade zauzele domobransko uporište u s. Brnjeušku (kod Gline), zarobile 146 domobrana i 2 oficira i zaplenile 150 pušaka, 5 p. mitraljeza, preko 20.000 metaka i drugu opremu.

14. 9. 1942 Jedinice 8. hrvatske NO brigade napale dve čete domobrana u s. Majskom Trtniku (kod Gline), zarobile 146 domobrana i zaplenile 5 Pmitraljeza, 150 pušaka i drugu ratnu opremu.

25. 9. 1942 Kod Lipove Kose (blizu Kostajnice) jedinice 8. hrvatske NO brigade napale tri radne čete i jednu četu domobrana i nanele im gubitke od 7 mrtvih i 208 zarobljenih domobrana i radnika, te zaplenile 34 puške i oko 2500 metaka.

19. 10. 1942 Po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, u cilju izvođenja većih operacija na teritoriji Banije, formiran Operativni štab grupe brigada (za 1. hrvatsku NOU, 5, 7. i 8. hrvatsku NO brigadu).

23. 10. 1942 Jedinice Operativnog štaba grupe brigada (1. hrvatske NOU, 5, 7. i 8. hrvatske NO brigade) napale Glinu, u kojoj je bilo oko 700 domobrana i ustaša. Napad nije uspeo zbog slabe veze komandi sa jedinicama i zbog toga što je veći deo snaga bio na osiguranju prema neprijateljskim okolnim garnizonima.

4. 11. 1942 Posle dvodnevnih borbi, koncentričnim napadom pet ojačanih brigada NOVJ, zauzet Bihać i uništeni dva bataljona ustaške 4. brigade i delovi domobranskog 2. i 12. pešadijskog puka. Zauzimanje grada znatno je olakšano ubacivanjem 1. bataljona 2. krajiške NOU brigade, koji je poseo most na r. Uni. U borbi je pored ostalih poginuo komandir 1. čete 1. bataljona 1. krajiške NOU brigade Mile Tubić, narodni heroj. Zbog. junačkog držanja u borbi za oslobođenje grada i okoline, Vrhovni komandant NOV i POJ pohvalio je 1, 2, 3, 5. i 6. krajišku NOU i 8. hrvatsku NO brigadu, a posebno komandanta 1. bataljona 2. krajiške NOU brigade Ranka Šipku, narodnog heroja.

6. 11. 1942 Za uspešno izvedene borbe pri zauzimanju Bihaća i okolnih sela, vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito pohvalio 1, 2, 3, 5. i 6. krajišku NOU brigadu i 8. hrvatsku NO brigadu.

6. 11. 1942 Delovi 8. hrvatske NO brigade i 6. krajiške NOU brigade ušli u Cazin, koji su delovi ustaške 4. brigade u panici napustili.

10. 11. 1942 Jedinice 8. hrvatske NO brigade zauzele ustaško uporište u Cetingradu uz sopstvene gubitke od 40 ranjenih i 5 mrtvih boraca. Neprijatelj je uspeo pobeći prema s. Batnogama (kod Slunja).

14. 11. 1942 Jedinice Operativnog štaba grupe brigada (1, 2. 4. hrvatska NOU i 8. hrvatska NO brigada) zauzele Slunj i produžile gonjenje ustaško-domobranskih snaga ka Karlovcu.

22. 11. 1942 Naredbom VŠ NOV i POJ, od 7. i 8. NO brigade i 13. hrvatske NOU brigade NOV i PO Hrvatske formirana 7. divizija NOVJ [Pošto je 13. hrvatska NOU brigada dejstvovala u Prokuplju i Žumberku, tj. teritorijalno daleko od drugih dveju brigada 7. divizije NOVJ, ona je samo formalno bila u sastavu ove divizije. Posle frormiranja 16. hrvatske NO brigade 26. decembra 1942, koja je ušla u sastav 7. divizije NOVJ, 13. NOU brigada je potpuno potpala pod komandu 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske.].

8. 12. 1942 Kod s. Prevršca i s. Babine Rijeke jedinice 8. hrvatske NO brigade 7. divizije NOVJ odbile napad delova domobranske 2. brdske brigade iz Kostajnice, pretrpevši gubitke od 3 mrtva i 11 ranjenih boraca.

9. 12. 1942 Kod s. Brđana (kod Sunje) jedinice 8. hrvatske NO brigade 7. divizije NOVJ miniranjem srušile neprijateljski transportni voz. Zapaljeni su lokomotiva i 20 vagona u kojima je bila velika količina životnih namirnica i ruda i 4 aviona.

15. 12. 1942 CK KPH uputio posmo zameniku političkog komesara 8. hrvatske NO brigade i ukazuje na pojačanu aktivnost vodstva HSS protiv NOP-a; objašnjava namere, reakcionarnu ulogu, način delovanja i povezanost HSS sa četnicima i velikosrpskom izbegličkom vladom Kraljevine Jugoslavije u Londonu; ističe potrebu da se vodi otvorena i odlučna borba protiv izdajničke politike vodstva HSS i da se sve partijske i masovne organizacije angažuju na uvlačenju hrvatskih mr.sa i bivših članova HSS u NOB.

26. 12. 1942 U s. Klasniću (kod Ogulina), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, od po jednog bataljona 7, 8. i 15. hrvatske NO brigade formirana 16 hrvatska NO brigada.

5. 1. 1943 Između s. Blinjskog Kuta i s. Komarova (kod Sunje) 8. brigada 7. divizije NOVJ minirala prugu i napala transportni voz (63 vagona) kojim su se prevozili delovi nemačke 369. legionarske divizije i oklopni voz koji je intervenisao iz Sunje. Oba voza su uništena; zaplenjena je veća količina art. municije i druge spreme. Poginulo je 45 legionara i 2 nemačka oficira, a zarobljena su 73 legionara. Brigada je imala 3 mrtva i 15 ranjenih.

22. 2. 1943 Borbena grupa -Fogl- zauzela G. Vakuf posle dvodnevnih borbi protiv 3. krajiške udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ i 8. brigade 7. divizije NOVJ u rejonu s. Lužana, s. Bojske, s. Planinice, s. Tihomišlja i s. Bistrice. Poginula su 22 neprijateljska vojnika i ranjeno ih je 5, dok su jedinice NOVJ imale 6 mrtvih i 7 ranjenih.

28. 3. 1943 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 7. divizije NOVJ da sa 7. i 8. brigadom zatvara pravac Konjic - s. Glavatičevo i osigura bolnice na prostoru s. Glavatičevo, s. Bjelemić, Kalinovik.

17. 6. 1943 Na Rudom brdu (k. 1001) kod ž. st. Podgrab, prelazeći put u dolini r. Prače, 8. hrvatska brigada (do 250 boraca), kao prethodnica 7. divizije NOVJ, iznenadila i s položaja zbacila nemački 369. izviđački bataljon. Ali je u toku borbe bila odsečena od glavne svoje divizije i okružena od nemačke borbene grupe -Fišer- 369. legionarske divizije (sastava četiri bataljona). Brigada je borbom u okruženju i svojom upornošću vezala za sebe glavninu nemačke 369. legionarske divizije i time olakšala prelazak drugih dveju kolona Glavne operativne grupe VŠ NOV i POJ, a sutradan se probila za njima, ali je pri tom izgubila preko 40 boraca.

5. 7. 1943 Kod s. Živinica (blizu Tuzle) jači delovi nemačke 369. legionarske divizije i domobranske Tuzlanske brigade, uz podršku delova nemačkog 202. tenkovskog bataljona, odbacili 7. krajišku udarnu i 8. banijsku brigadu 7. divizije NOVJ na padine pl. Korijuha i zauzeli s. Stupare, nanevši im znatne gubitke.

21. 9. 1943 Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku rasformiran Štab Unske operativne grupe, a 1. i 2. brigada ušle u sastav 7. udarne divizije NOVJ. Tada su preimenovane brigade 7. divizije: 7. brigada je nazvana 1. brigadom, 8. brigada - 2. brigadom, 1. brigada Unske operativne grupe - 3. brigadom, 2. brigada Unske operativne grupe - 4. brigadom.

26. 10. 1943 Nemačke jedinice iz Petrinje prodrle ka s. Jabukovcu i s. Komogovini, gde su zadržane otporom 1. udarne i 2. brigade 7. divizije NOVJ i 3. bataljona 2. brigade (moslavačke) 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske. Neprijatelj je popalio sela D. Pastušu, Mlinogu, Jabukovac, Tremušnjak i Svinjicu i istog dana se povukao u Petrinju.

13. 6. 1944 Prva udarna brigada -Vasilj Gaćeša- i 2. udarna brigada 7. udarne divizije NOVJ napale delove 8. ustaške brigade koji su osiguravali vijadukt na pruzi Kostajnica-Dvor. Delovi 7. divizije NOVJ su razrušili više bunkera, ali su prinuđeni na povlačenje zbog dolaska neprijateljskih tenkova iz Kostajnice.

6. 12. 1944 Po naređenju Štaba 4. korpusa NOVJ rasformirana 2. udarna brigada 7. udarne divizije NOVJ a njenim ljudstvom popunjene ostale brigade te divizije. Dotadašnja 4. brigada preimenovana je u 2. udarnu brigadu 7. divizije NOVJ.

Dokumenti

Izvještaj štaba NOP odreda Banije od 14 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o akciji Osme brigade na Majski Trtnik i akciji banijskih snaga u zajednici sa slavonskim jedinicama na Gojilo

Izvještaj štaba Osme NO brigade Hrvatske od 29 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o akcijama kod Plavićevca i o napadu na posadu u Blinji

Izvještaj političkog komesara Osme NO brigade Hrvatske od 29 rujna 1942 god. političkom komesaru Prve operativne zone o stanju jedinica i kadra

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 27 oktobra 1942 god. Štabu Osme hrvatske NOU brigade da se prikupi u rejonu sela Mali i Veliki Radić i sačeka naređenje za napad na Bihać

Zapovijest štaba Osme NO brigade Hrvatske od 1 studenog 1942 god. za napad na neprijateljsko uporište Bihać

Saopštenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 2 novembra 1942 god. štabovima Osme hrvatske i Druge krajiške NOU brigade o rasporedu i snazi neprijateljskih uporišta oko Bihaća

Izvještaj štaba Osme NO brigade Hrvatske od 7 studenog 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o uspješno izvršenim zadacima prilikom borbe za oslobođenje Bihaća

Izvještaj štaba Četvrte NOU i Osme NO brigade Hrvatske od 7 studenog 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o oslobođenju Cazina

Izvještaj Operativnog štaba Četvrte NOU i Osme NO brigade Hrvatske od 8 studenog 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o rasporedu jedinica i pripremama za napad na Cetingrad

Pregled brojnog stanja i naoružanja Osme NO brigade Hrvatske od 17 studenog 1942 godine

Zapovijest štaba Osme NO brigade Sedme divizije NOV i PO Hrvatske od 26 studenog 1942 god. za napad na neprijateljska uporišta u rejonu Dvor

Izvještaj Štaba Osme NO brigade od 3 prosinca 1942 god. Štabu Sedme divizije NOV i PO Hrvatske o učešću brigade u napadu na Dvor i Bos. Novi

Izvještaj Štaba Osme NO brigade od 9 prosinca 1942 god. Štabu Sedme divizije NOV i PO Hrvatske o borbama kod Prevršca i Babine Rijeke

Izvještaj Štaba Osme NO brigade od 26 prosinca 1942 god. Štabu Sedme divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na vlak na pruzi Zagreb - Beograd

Izvještaj Štaba Osme NO brigade od 7 siječnja 1943 god. Štabu Sedme divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na vlak kod Blinjskog Kuta

Izvještaj Štaba Osme NO brigade od 17 siječnja 1943 god. Štabu Sedme divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Blinju i Bijelnik

Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 19 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o rasporedu jedinica Treće krajiške i Osme hrvatske brigade Sedme NOU divizije

Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 21 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama Treće krajiške i Osme banijske brigade kod Bugojna

Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 21 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama Osme banijske i Treće krajiške brigade kod sela Lužana, Bojska i Planinice i o rasporedu jedinica

Obavještenje Štaba Treće krajiške NOU brigade od 22 februara 1943 god. Štabu Trećeg bataljona Osme banijske brigade o borbi Drugog i Trećeg bataljona kod sela Bistrice i o načinu održavanja veze između jedinica

Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 22 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o napadu neprijatelja na položaje Osme banijske i Treće krajiške brigade kod sela Kuti, Uzričja i Paloča

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 28 marta 1943 god. Štabu Treće krajiške NOU brigade Prve proleterske divizije da preda zaštitničke položaje Osmoj hrvatskoj NOU brigadi i po izvršenoj smeni odmaršuje u sastav svoje divizije

Izvještaj Štaba Banijskog NOP odreda cd 29 ožujka 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o prebacivanju dijelova Osme krajiške NOU brigade na područje Banije i o rušenju željezničke pruge Petrinja - Glina

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 30 marta 1943 god. Štabu Sedme NOU divizije da povuče Osmu (Drugu Banijsku) NOU brigadu sa zaštitničkih položaja u karantin radi sprečavanja daljeg širenja epidemije pegavog tifusa

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

3. krajiška proleterska udarna brigada Narodni heroji Jugoslavije Kalinovik Cazin Borbe u Hrvatskoj 1944. Slunj Bihaćka operacija Britanija i Jugoslavija Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 2. gorski zdrug (NDH) Vrhovni štab NOVJ Zagreb Karlovac Bolnice u oslobodilačkom ratu 7. banijska udarna brigada Vasilj Gaćeša Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 7. banijska divizija NOVJ Banijski partizanski odred Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Bitka na Neretvi Borbe u Hrvatskoj 1942. Politički komesari u NOR-u Gornji Vakuf Živinice Bihać Avijacija u oslobodilačkom ratu Konjic Glina 1. krajiška udarna brigada 7. krajiška udarna brigada SAD i Jugoslavija Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Koča Popović Napad NOVJ na Glinu 1942. 2. krajiška udarna brigada Tuzla Rijeka 1. proleterska divizija NOVJ Prokuplje 369. legionarska divizija (vražja) Tifus u ratu Ogulin Petrinja Komunistička partija Hrvatske Borbe u Hrvatskoj 1943. 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) 13. proleterska udarna brigada Rade Končar Hrvatska Kostajnica 6. krajiška udarna brigada Josip Broz Tito Hrvatska seljačka stranka Hrvatsko domobranstvo 8. krajiška brigada 16. banijska udarna brigada Glavna operativna grupa NOVJ 15. kordunaška brigada (3. brigada 8. divizije) NOVJ Glavatičevo Diverzije u oslobodilačkom ratu 8. ustaška brigada Operacija Schwarz Napad na Gojlo 1942. Četnici u drugom svetskom ratu Operacija Weiss