🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

8. dalmatinska udarna brigada (šibenska)

Za ovaj pojam je pronađeno 8 hronoloških zapisa, 2 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

0. 9. 1943 U s. Sratoku (kod Trogira), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana Šibenska brigada (8. dalmatinska brigada 20. divizije NOVJ).

22. 10. 1943 U rejonu Muća jedinice 8. dalmatinske brigade 20. divizije NOVJ napale iz zasede 8 kamiona sa 40 nemačkih vojnika i nešto ustaša, koji su iz Drniša krenuli za Split. Poginulo je 25 nemačkih vojnika, a svi kamioni su uništeni. Brigada je imala 1 mrtvog i 2 ranjena.

26. 10. 1943 Iz Drniša otpočeo prodor ka Splitu jakih motorizovanih snaga 892. puka nemačke 264. pešadijske divizije i četnika u cilju smene jedinica nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-. Posle dvodnevnih borbi protiv 8. dalmatinske brigade 20. divizije NOVJ na komunikaciji Drniš-Muć neprijatelj se probio u Split.

15. 12. 1943 Na putu Sinj-Livno jedinice 8. i 9. dalmatinske brigade 20. divizije NOVJ napale nemačke posade u selima Bilom Brigu, Knežici, Trnovim Poljanama, Vagnju i Prologu. Pošto im ovaj napad, kao ni napad ponovljen 16/17. decembra, nije uspeo, te jedinice su se povukle uz gubitke od 10 mrtvih i 17 ranjenih.

4. 3. 1944 Između s. Perkovića i Trogira četiri nemačka bataljona (iz nemačke 264. pešadijske divizije i 92. motorizovanog puka) iz Sinja i Drniša, s nemačko-ustaškim posadama iz s. Primoštena, s. Rogoznice, s. Marine i Trogira, iznenada napali 8. dalmatinsku brigadu 20. divizije NOVJ i Šibensko-trogirski NOP odred, razbili ih i odbacili preko pl. Moseća ka pl. Dinari.

20. 6. 1944 Jake nemačko-ustaške snage iz Sinja iznenada napale 3. bataljon 8. dalmatinske brigade 20. divizije NOVJ u s. Zelovu i nanele mu gubitke od 12 poginulih i 50 zarobljenih boraca.

3. 10. 1944 Osma dalmatinska brigada 20, divizije NOVJ u sadejstvu sa Šibensko-trogirskim NOP odredom napala posade nemačke 264, pešadijske divizije koje su obezbeđivale komunikaciju Trogir - s. Prapatnica - s. Ljubitovica. Prema nepotpunim podacima neprijatelj je imao 25 mrtvih i 30 ranjenih, a 8. brigada 4 mrtva, 12 ranjenih i 1 nestalog borca.

25. 10. 1944 Osma dalmatinska brigada 20. divizije NOVJ oslobodila Sinj. Ustaško-domobanske jedinice (oko 2000 vojnika) koje su pobegle iz Sinja bile su od ostalih jedinica 20. divizije na komunikaciji Sinj-Split potpuno razbijene i zarobljene.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Livno Četnici u drugom svetskom ratu Drniš Borbe u Hrvatskoj 1943. Borbe u Dalmaciji 1944. Saradnja četnika sa okupatorom 264. pešadijska divizija Šibensko-trogirski partizanski odred Sinj 7. SS divizija Prinz Eugen 9. dalmatinska udarna brigada (trogirska) Split 20. dalmatinska divizija NOVJ Zasede u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1944. Trogir