🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

8. krajiška brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 55 hronoloških zapisa, 53 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

28. 12. 1942 U Cazinu, od novih boraca iz Cazinske krajine i 3. bataljona 6. krajiške NOU brigade, formirana 8. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ.

21. 1. 1943 Kod s. Pribinića i s. Čečave (blizu Teslića) jedinice 8. krajiške udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ, posle jednodnevnih borbi, odbile napad delova domobranskog 8. pešadijskog puka i nemačkih delova iz Teslića. Poginula su 2 i ranjena su 3 neprijateljska vojnika. Brigada je imala 3 ranjena.

30. 1. 1943 Bos. Krupu zauzeli delovi domobranske 3. brdske brigade odbacivši delove 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ i Banijskog NOP odreda u pravcu s. Gudavca i s. V. Rujiške.

6. 2. 1943 Kod s. Lastve (blizu Bos. Petrovca) nemačke snage napale jedinice 8. krajiške NOU brigade, ali su, posle dvodnevnih borbi i nekoliko protivnapada, odbijene prema s. Vrtoču. Brigada je imala 3 mrtva i 1 ranjenog. Zaplenjeno: 2 mitraljeza, 2 minobacača, 12 pušaka i 31 tovarni konj s ratnim materijalom.

9. 2. 1943 Kod s. Bravskog Vaganca (blizu Bos. Petrovca) delovi 5. i 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napali iz zasede i posle kraće borbe razbili manju kolonu nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-. Poginulo je 60, zarobljeno 20 i ranjeno više nemačkih vojnika, dok su krajiške brigade imale 1 mrtvog i 4 ranjena. Zaplenjeno: 1 minobacač sa 2 sanduka mina, 1 mitraljez, 1 radio-stanica, 1 p.mitraljez, 6 automata, 30 pušaka. 22 konja i cela komora sa municijom i drugom opremom.

1. 3. 1943 Nastupajući ka Glamočkom polju, nemačka 7. SS divizija -Princ Eugen- izbila pred severoistočne ogranke pl. Šatora, nemačka 369. legionarska divizija zauzela s. Mliništa i produžila nadiranje u pravcu Glamoča, a domobranska 3. brdska brigada, po zauzimanju s. Šipova, produžila nastupanje ka Janju. Pred ovim su se snagama 4. i 8. krajiška NOU brigada, 2. bataljon 7. krajiške NOU brigade i Prateći bataljon i bolnica 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ povukli na prostor s. M. Tičevo, s. Peulje.

13. 3. 1943 Kod s. Lipe (na putu Bihać - Bos. Petrovac) 2. bataljon 8. krajiške NOU brigade napao iz zasede nemačku motorizovanu kolonu iz sastava nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-. Poginulo je 13 a ranjeno 6 nemačkih vojnika, uništena su 2 kamiona i zaplenjena su 2 p. mitraljeza.

24. 3. 1943 Kod brda Lipnika i s. V. i M. Radića (na putu Bihać - Bos. Krupa) jedinice 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napale iz zasede nemačku kolonu i posle žestokih borbi odbacile pešadiju u Bos. Krupu, dok su tenkovi i oklopna kola uspeli da se probiju za Bihać. Poginulo je i ranjeno 60 nemačkih vojnika. Brigada je imala 2 mrtva i 2 ranjena.

2. 4. 1943 Drugi bataljon 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ zauzeo Bužim (kod Cazina).

29. 4. 1943 Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku formiran Štab Unske operativne grupe, pod čiju su komandu početkom. maja stavljeni 4. banijska brigada, tri bataljona Kordunaškog NOP odreda i 8. krajiška brigada.

16. 5. 1943 Osma krajiška udarna brigada Unske operativne grupe zauzela Vrnograč.

3. 6. 1943 Slunj zauzele jedinice 4. banijske brigade Unske operativne grupe i 8. krajiške brigade, ali su ga protivnapadom 5. juna ponovo povratile snage domobranskog 11. brdskog puka. Zarobljen je 21 žandarm i domobran, dok su jedinice NOVJ imale 5 mrtvih i 14 ranjenih.

14. 6. 1943 Osma krajiška udarna brigada Unske operativne grupe zauzela Vrnograč.

16. 6. 1943 Osma krajiška udarna brigada Unske operativne grupe 4. korpusa NOVJ razbila manju žandarmerijsko-domobransku posadu i zauzela Bužim (kod Cazina).

8. 9. 1943 Po naređenju štaba 2. bosanskog korp isa NOVJ, od jezgra iz 8. krajiške udarne brigade i od mobilisanog ljudstva iz okoline Cazina, formiran Cazinski NOP odred.

2. 10. 1943 Kod s. Suvaje (blizu Bos. Krupe) delovi 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ, u petočasovnoj borbi, uništili nemačku motorizovanu kolonu.

4. 10. 1943 Kod s. Vaganca, na putu Kulen-Vakuf - s. Vrtoče, delovi 8. krajiške udarne brigade 4, udarne divizije NOVJ napali iz zasede nemačku kolonu. Poginulo je 48 a ranjeno 35 nemačkih vojnika, dok je 8. krajiška NOU brigada imala 8 ranjenih.

14. 10. 1943 Dva bataljona 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ i Podgrmečki NOP odred, posle kraće borbe protiv 2. bataljona domobranskog 3. brdskog puka, zauzeli rudnik gvožđa Ljubiju (kod Prijedora). Porušeni su rudnički uređaji i električna centrala. Poginulo je 11 neprijateljskih vojnika, a zarobljeno 185 domobrana i 13 oficira. Zaplenjeno je: 2 protivtenkovska topa, 1 brdski top, 1 teški bacač, 9 ručnih bacača, 3 mitraljeza, 14 p. mitraljeza, 13 automata i 230 pušaka.

13. 11. 1943 U s. Gudavcu (kod Bos. Krupe) 8. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ ojačana artiljerijskim divizionom 5. udarnog korpusa NOVJ opkolila i napala ustašku posadu uporišta Čardak. Intervencijom jačih nemačko-ustaških snaga, podržanih tenkovima, iz Bos. Krupe, posle višečasovne borbe, opkoljena posada se probila u Bos. Krupu. Brigada je odbila pokušaj neprijatelja da sutradan povrati uporište. Neprijatelj je imao oko 80 mrtvih. Brigada je imala 13 mrtvih i 17 ranjenih. Poginuo je njen politički komesar Avdo Ćuk Redžo, narodni heroj.

23. 1. 1944 Na putu Prijedor - Bos. Novi 8. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ napala neprijateljsku kolonu od 156 kamiona i 20 tenkova i uništila 11 kamiona. Deo kolone se probio za Bos. Novi, a drugi deo se vratio u Prijedor.

29. 1. 1944 Delovi 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ izvršili neuspeo napad na s. Blagaj (kod Bos. Novog), nanevši neprijatelju gubitke od oko 9 mrtvih i 23 ranjena, uz sopstvene gubitke: 2 mrtva i 15 ranjenih boraca.

30. 1. 1944 Između s. Blagaja i s. Petkovca (kod Bos. Novog) 4. bataljon 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napao domobransku kolonu jačine dve čete i naneo joj gubitke od oko 7 mrtvih i 23 ranjena, a on je imao 7 ranjenih boraca.

21. 2. 1944 Jedinice 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ, posle četvoročasovne borbe, odbile ispad nemačkih i četničkih snaga (jačine bataljona) iz Prijedora u pravcu s. Bastaha, nanevši im gubitke od oko 6 mrtvih i 13 ranjenih, uz sopstvene gubitke od 3 mrtva i 7 ranjenih boraca.

9. 3. 1944 Na prostoriji s. Bišćani - s. Rizvanovići - s. Hambarine (kod Prijedora) 6. krajiška udarna brigada, u sadejstvu sa dvema četama 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ, napala nemačke i ustaško-domobranske jedinice, te posle dvočasovne borbe, nanevši im gubitke od oko 70 mrtvih i 18 ranjenih, odbacila ih u Prijedor. Gubici jedinica NOVJ: 7 mrtvih i 18 ranjenih boraca.

12. 3. 1944 U s. Tukovima (kod Prijedora) 2. bataljon 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napao miliciju i naneo joj gubitke od oko 35 mrtvih. Gubici bataljona: 7 ranjenih boraca.

21. 3. 1944 Na pruzi između s. Omarske i Kozarca (kod Prijedora) delovi 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ uništili voz, nanevši neprijatelju gubitke od oko 20 mrtvih i zaplenivši 4. p. mitraljeza, 1 mitraljez i 1 top.

13. 4. 1944 Na pruzi ž. st. Kozarac-Prijedor 8. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ uništila voz i nanela neprijatelju gubitke od 96 mrtvih vojnika.

14. 4. 1944 Između Prijedora i ž. st. Kozarca 8. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ, uz pomoć omladine, porušila železničku prugu u dužini od 9 km.

24. 5. 1944 Na putu Bos. Krupa - Bihać delovi 6. i 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napali ustaški bataljon i, posle četvoročasovne borbe, naneli mu gubitke od oko 50 mrtvih i 60 ranjenih. Gubici jedinica NOVJ: 1 mrtav i 1 ranjen borac.

25. 5. 1944 Poljski dopunski bataljon nemačke 373. legionarske divizije i 1. rezervni lovački puk, pravcem Bos. Krupa - s. Krnjeuša - Bos. Petrovac, napali 8. krajišku udarnu brigadu 4. udarne divizije NOVJ i posle žestoke borbe prinudili je da se povuče ka Grmeču.

4. 6. 1944 Na putu s. Krnjeuša - Bos. Petrovac dva bataljona 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ iz zasede napali neprijateljsku kolonu, uništili 12 kamiona i naneli neprijatelju gubitke od oko 210 mrtvih i 240 ranjenih. Bataljoni su imali 2 mrtva i 4 ranjena borca.

3. 8. 1944 Na putu Bihać - s. Gorijevac 4. bataljon 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ iz zasede napao neprijateljsku kolonu i posle šestočasovne borbe odbacio je u Bihać, nanevši joj gubitke od 7 mrtvih i 10 ranjenih. Gubici 8. krajiške udarne brigade: 2 mrtva i 5 ranjenih.

14. 8. 1944 Na putu Bihać - Bos. Petrovac 2. bataljon 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ iz zasede napao neprijateljsku kolonu i naneo joj gubitke od 42 mrtva i 12 ranjenih. Gubici 8. brigade: 4 ranjena borca. Zaplenjeno: 1 p. mitraljez, 29 pušaka, 4 pištolja, 11 ručnih bombi, 3000 metaka i ostala ratna oprema.

16. 8. 1944 Kod s. Lipe (na putu Bihać - Bos. Petrovac) 1. bataljon 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ iz zasede napao neprijateljsku kolonu i naneo joj gubitke od 16 mrtvih, 9 ranjenih i 1 zarobljenog Gubici 8. brigade: 1 poginuo borac. Zaplenjene su 3 puške, 4 bombe i 1.100 metaka.

19. 8. 1944 Na putu Bihać - Bos. Petrovac (rejon s. Duhovskog) dva bataljona 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napali artiljerijski divizion nemačke 373. legionarske divizije. U borbi je poginulo 129 a ranjeno preko 50 nemačkih vojnika, a 8. brigada je imala 3 mrtva i 12 ranjenih boraca.

31. 8. 1944 Između s. Otoka i s. Buševića Blatne (kod Bos. Krupe) delovi 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napali ustašku četu i naneli joj gubitke od 12 mrtvih i 18 ranjenih, a sami imali 1 mrtvog i 1 ranjenog borca.

27. 9. 1944 Nastupajući iz Bos. Gradiške radi deblokade snaga u Banjoj Luci, nemačka borbena grupa -Panvic- odbacila 8. krajišku udarnu brigadu 4. udarne divizije NOVJ i 13. krajišku udarnu brigadu 39. divizije NOVJ na istočne padine pl. Kozare i prodrla u Šibića Han.

20. 10. 1944 Osma krajiška udarna brigada 4. udarne divizije i 9. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ, obezbeđujući napad na Travnik s pravca Zenice, napale neprijateljska uporišta na liniji Zenica-Visoko.

24. 10. 1944 Posle oštre borbe 8. krajiška udarna i 11. krajiška udarna brigada i delovi 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ i 7. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ odbili napad oko 1700 ustaša koji su iz Zenice nastupali ka Travniku radi prodora u ovaj grad.

26. 10. 1944 Osma krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ odbila ispad 400 ustaša iz Zenice ka s. Gradišću i s. Obrenovićima i nanela im gubitke od 21 mrtvog i 15 ranjenih. Gubici 8. brigade: 2 mrtva i 4 ranjena borca.

29. 10. 1944 Osma krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ odbila ispad ustaša iz Zenice ka s. Čajdrašima i s. Dobriljevu i nanela im gubitke od 14 mrtvih i 25 ranjenih. Gubici 8. brigade: 3 mrtva i 6 ranjenih boraca.

3. 11. 1944 Delovi 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ zauzeli ž. st. Vranduk a zatim između Zenice i Vranduka porušili 3 km pruge i minom srušili neprijateljski voz, uništivši lokomotivu i 5 vagona. Zarobljeno 14 vojnika. Zaplenjeno: 1 p. mitraljez, 1 automat, 12 pušaka, 4 pištolja i 5000 metaka.

5. 11. 1944 Delovi 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ odbili ispad jedne ustaške čete iz Zenice ka s. Gradišću, nanevši joj gubitke od 7 mrtvih i 11 ranjenih i zaplenivši minobacač, pištolj i nešto municije.

6. 11. 1944 Delovi 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ, posle tročasovne borbe, zauzeli ž. st. Vraču (kod Zenice) koju su branili domobrani. Neprijateljski gubici: 17 mrtvih, 7 ranjenih i 12 zarobljenih vojnika. Zaplenjeno: 12 pušaka i druga ratna oprema. Gubici delova 8. brigade: 2 poginula, 3 ranjena i 1 nestao borac.

16. 11. 1944 Posle žestoke borbe 8. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ odbila ispad 600 nemačkih vojnika i ustaša iz Zenice prema s. Pobrežju i s. Gradišću. Poginulo je 28 a ranjeno 35 neprijateljskih vojnika. Gubici 8. brigade: 4 mrtva i 6 ranjenih boraca.

17. 11. 1944 Osma krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ odbila ispad jačih ustaških i nemačkih snaga iz Zenice i Busovače ka s. Vitezu i s. Brajkovićima, nanevši im gubitke od 11 mrtvih i 11 ranjenih vojnika. Brigada je imala 6 ranjenih boraca.

18. 11. 1944 Delovi 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ odbili ispad oko 300 ustaša iz Zenice ka s. Gradišću i naneli im gubitke od 40 mrtvih i 33 ranjena ustaša, a oni imali 2 ranjena borca.

19. 11. 1944 Delovi 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ odbili ispad ustaško-četničke kolone (300 vojnika) iz Zenice ka s. Pobrežju i naneli joj gubitke od 19 mrtvih i 20 ranjenih, uz sopstvene gubitke od 2 mrtva i 10 ranjenih boraca.

24. 11. 1944 Na putu Zenica-Žepće delovi 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ srušili 5 mostova i 2 betonska propusta.

25. 11. 1944 Posle osmočasovne borbe 8. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ razbila i odbacila jaču nemačko-ustašku kolonu koja je pokušala da se iz Zenice probije ka s. Vitezu i opkoli delove 4. divizije koji su zatvarali pravac Busovača - s. Vitez. Gubici neprijatelja: 13 mrtvih i 16 ranjenih vojnika. Gubici 8. brigade: 3 poginula i 7 ranjenih boraca.

27. 11. 1944 Kod s. Gradišća (na putu Zenica-Žepče) delovi 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napali neprijateljsku motorizovanu kolonu i naneli joj gubitke od 12 mrtvih, 10 ranjenih i 4 zarobljena vojnika (a oni imali 1 ranjenog borca).

5. 12. 1944 Kod s. Janjiča (između ž. st. Lašve i Zenice) 8. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ napala nemački transportni voz. Uništeno je 16 vagona; poginulo je 210 a ranjeno 150 nemačkih vojnika. Brigada je imala 3 ranjena borca.

23. 12. 1944 Osma krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ razbila nemačko-ustaške snage (jačine bataljona) koje su u tri kolone nastupale iz Zenice ka Travniku. Poginula su 53, ranjeno je 35 i zarobljeno je 15 neprijateljskih vojnika. Zaplenjeno: 3 p. mitraljeza, 35 pušaka, 4 pištolja, 5000 metaka, 1 radio-stanica i druga ratna oprema. Uništen je 1 kamion.

12. 2. 1945 Na prostoriji s. Hrastovci - s. Zaselje - s. Čakići - s. Brdani (kod Travnika) 7. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ, u sadejstvu sa 1. bataljonom 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ, odbila napad 5. puka ruskog zaštitnog korpusa.

1. 3. 1945 Kod s. Jazvine 8. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije JA posle višečasovne borbe odbila napad nemačkih jedinica iz Busovače.

Dokumenti

Izvještaj Štaba 1. bosanskog korpusa od 28. decembra 1942. Vrhovnom štabu NOV i POJ o formiranju 8. krajiške brigade

Obaveštenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 30 januara 1943 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o povlačenju Sedme NOU divizije i Osme krajiške NOU brigade na desnu obalu Une

Naređenje Štaba Četvrte NOU divizije od 1 februara 1943 god. štabovima Druge, Pete, Šeste i Osme krajiške brigade i Banijskom partizanskom odredu za posjedanje novih položaja

Naređenje Štaba Četrvrte NOU divizije od 5 februara 1943 god. štabovima Druge, Pete, Šeste i Osme krajiške brigade za novi raspored jedinica

Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 9 februara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o borbi jedinica Pete i Osme krajiške NOU brigade protiv Nijemaca kod Bravskog Vaganca

Izvještaj Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 10 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbi jedinica Pete i Osme krajiške brigade na cesti Bosanski Petrovac-Ključ i o pokušajima neprijatelja da prodre u Oštrelj

Izvještaj Štaba Osme krajiške brigade Štabu Četvrte NOU divizije o izvedenim akcijama u vremenu od 1 do 15 februara 1943 god. i o brojnom stanju i naoružanju brigade

Izvještaj Štaba Banijskog NOP odreda cd 29 ožujka 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o prebacivanju dijelova Osme krajiške NOU brigade na područje Banije i o rušenju željezničke pruge Petrinja - Glina

Izvještaj štaba Osme krajiške brigade od 19 aprila 1943 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o situaciji na sektoru Brigade, pojavi oboljenja od tifusa i jačini neprijateljskih snaga u Bihaću

Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja 8. krajiške NOU brigade od 30. maja 1943. godine

Izvještaj Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 30 maja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o situaciji u Bosanskoj Krajini i zahtjev za upućivanje Osme krajiške brigade na sektor Bosanska Krupa - Bihać - Kulen Vakuf

Izvještaj zamjenika političkog komesara Osme krajiške NOU brigade od 30 maja 1943 god. Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije o radu i stanju u partijskoj organizaciji Brigade

Zapisnik s prvog brigadnog savetovanja SKOJ-a 8. krajiške brigade 4. krajiške NOU divizije održanog 30. maja 1943. godine

Poziv na predaju koji je kotarski pretstojnik u Cazinu uputio komandantu Osme krajiške NOU brigade početkom lipnja 1943 godine

Izvještaj Zapovjedništva Druge pješačke divizije od 3 lipnja 1943 god. o izviđačkoj djelatnosti na području Cetingrada i o napadu Četvrte banijske NO i Osme krajiške NOU brigade na Slunj

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 5 lipnja 1943 god. o kretanju Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar i zauzimanju Slunja od strane Četvrte banijske NO i Osme krajiške NOU brigade

Izvještaj Zapovjedništva Druge pješačke divizije od 5 lipnja 1943 god. o zaposjedanju kota kod Slunja od strane Četvrte banijske NO i Osme krajiške NOU brigade i izviđačkoj djelatnosti Druge bojne Drugog gorskog zdruga

Izvještaj Štaba Osme krajiške brigade od 16 juna 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije da Brigada ostaje u sastavu Unske operativne grupe

Izveštaj Politodela 8. krajiške brigade 4. krajiške NOU divizije od 16. juna 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu o radu partijske organizacije

Izveštaj zamenika političkog komesara 8. krajiške NOU brigade od 4. jula 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu

Izveštaj zamenika političkog komesara 8. krajiške NOU brigade od 6. avgusta 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu

Izveštaj političkog komesara 8. krajiške NOU brigade od 12. avgusta 1943. političkom komesaru 4. divizije

Naređenje Štaba Četvrte NOU divizije od 19 avgu'ta 1943 pod. Štabu Šeste i Osme krajiške brigade i Ribničkog NOP odreda za organizaciju i sprovođenie mjera obezbeđenja

Naređenje Štaba Četvrte NOU divizije od 23 avgusta 1943 god. Štabu Šeste i Osme krajiške brigade za čišćenje terena između Vrbasa i Sane

Izveštaj zamenika političkog komesara 8. krajiške NOU brigade od 1. oktobra 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu

Izveštaj političkog komesara 8. NO brigade o političkom stanju i radu od 15. do 31. oktobra 1943. godine

Izvještaj Štaba Osme krajiške brigade od 1 novembra 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije o naoružanju

Izveštaj zamenika političkog komesara 8. krajiške NOU brigade od 5. novembra 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu

Izvještaj Štaba Osme krajiške brigade od 8 novembra 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije o borbi oko Otoke

Izvještaj štaba 4. divizije od 15. novembra 1943. Štabu 5. korpusa NOVJ o akcijama kod Bosanske Krupe, Bihaću i Prijedoru i pogibiji Avde Ćuka, političkog komesara 8. krajiške NOU brigade

Izvještaj Štaba Osme krajiške brigade od 16 novembra 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije o borbama kod Čardaka

Izvještaj Štaba Osme krajiške brigade Štabu Četvrte NOU divizije o akcijama na sektoru Bosanske Krupe i Prijedora u vremenu od 14 novembra do 3 decembra 1943 godine

Izvještaj Štaba Osme krajiške brigade od 24 decembra 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije o akcijama na željezničkoj pruzi Bosanski Novi - Prijedor

Izvještaj Štaba Osme krajiške brigade od 27 decembra 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije o situaciji na prostoriji Bosanski Novi - Prijedor

Izvještaj političkog komesara Osme krajiške brigade Štabu Četvrte NOU divizije o dejstvu Četvrtog bataljona na prostoriji oko Ljubije u januaru 1944 godine

Izvještaj Štaba Osme krajiške brigade od 4 januara 1944 Štabu Četvrte NOU divizije o situaciji u zapadnom dijelu Bosanske Krajine

Izvještaj Štaba Osme krajiške brigade Štabu Četvrte NOU divizije o akcijama na komunikacijama Prijedor - Bos. Novi u vremenu od 31 decembra 1943 do 14 januara 1944 godine

Izvještaj Štaba Osme krajiške brigade od 19. marta 1944. Štabu Četvrte NOU divizije o napadu na oklopni voz na željezničkoj pruzi Omarska - Piskavica

Izvještaj Štaba Osme krajiške brigade od 21. marta 1944. Štabu Četvrte NOU divizije o uništenju oklopnog voza na željezničkoj pruzi Prijedor - Hadžimehtići

Izveštaj političkog komesara 8. krajiške brigade 4. NOU divizije od 29. marta 1944. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu o brojnom stanju i političkom radu u Brigadi

Naređenje Štaba 4. NOU divizije od 21. maja 1944. štabovima 6. i 8. krajiške brigade i Drvarsko-petrovačkog NOP odreda za zatvaranje pravaca Bihać - Lipa - Vrtoče - Bosanski Petrovac i Bosanska Krupa - Risovac - Bosanski Petrovac

Naređenje Štaba 4. NOU divizije od 21. maja 1944. štabovima 6. i 8. krajiške brigade i Drvarsko-petrovačkog NOP odreda za vođenje odsudne borbe na pravcima ka Bosanskom Petrovcu

Naređenje Štaba 4. NOU divizije od 30. maja 1944. zamjeniku komandanta divizije da zahtijeva od Štaba 8. krajiške brigade da postupi po već izdatim naređenjima

Naređenje Štaba 4. NOU divizije od 2. avgusta 1944. Štabu 8. krajiške brigade da dijelom snaga drži položaje prema Gorijevcu i Ripču a ostale snage povuče na odmor

Mesečni izveštaj pomoćnika političkog komesara 8. krajiške brigade 4. NOU divizije od 3. avgusta 1944. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu o radu partijske organizacije

Izvještaj Štaba 8. krajiške brigade od 30. septembra 1944. Štabu 4. NOU divizije o toku napada na Banju Luku

Izveštaj Brigadnog komiteta SKOJ-a 8. krajiške brigade 4. NOU divizije od 31. oktobra 1944. Oblasnom komitetu SKOJ-a za Bosansku krajinu o organizacionom stanju i političkom i kulturno-prosvetnom radu

Izvještaj Štaba 8. krajiške brigade od 17. novembra 1944. Štabu 4. NOU divizije o dejstvima na sektoru Zenice

Izvještaj Štaba 8. krajiške brigade od 17. novembra 1944. Štabu 4. NOU divizije o dejstvima na sektoru Zenice

Naredba Štaba 5. korpusa NOVJ od 15. decembra 1944. o pohvali 7. i 8. krajiške brigade i 1. artiljerijskog diviziona 4. divizije za uspjehe u borbama u dolinama rijeka Bosne i Lašve

Izvještaj Štaba 8. krajiške brigade od 15. decembra 1944. Štabu 4. NOU divizije o dejstvima na odsjeku Busovača - Zenica

Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja 8. krajiške brigade 4. NOU divizije od 4. februara 1945. godine

Obavještenje Štaba 4. NOU divizije od 14. februara 1945. štabovima 6, 11. i 13. krajiške brigade o početku napada 7. i 8. krajiške brigade na Gornju Večerisku i Rankoviće

Fotografije

Povezane odrednice

Tifus u ratu Prijedor Borbe u Hrvatskoj 1942. 1. kordunaški partizanski odred 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) 6. krajiška udarna brigada Bosanski Petrovac Glina Beogradska operacija 13. proleterska udarna brigada Rade Končar Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Hrvatskoj 1943. Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Ključ Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 1. proleterska divizija NOVJ Cazin Druga banjalučka operacija Bosanski Novi 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) 4. krajiška divizija NOVJ Operacija Schwarz Banijski partizanski odred Vrhovni štab NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Narodni heroji Jugoslavije 2. pješačka divizija (NDH) Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 11. krajiška udarna brigada Operacija Weiss Travnik 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) SKOJ Žepče 13. krajiška udarna brigada 9. krajiška udarna brigada Simo Šolaja Kozara u oslobodilačkom ratu Petrinja 3. gorski zdrug (NDH) 7. SS divizija Prinz Eugen 7. krajiška udarna brigada Glavni štab Hrvatske Glamoč Napad NOVJ na Travnik 1944. Teslić Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Bolnice u oslobodilačkom ratu Omladina u ratu Desant na Drvar 39. krajiška divizija NOVJ Zasede u oslobodilačkom ratu Četnici u drugom svetskom ratu Ruski zaštitni korpus Bosanska Krupa Josip Broz Tito 10. krajiška divizija NOVJ Bihać 4. banijska udarna brigada 369. legionarska divizija (vražja) Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Bosanska Gradiška Prateći bataljon Vrhovnog štaba Napad NOVJ na Teslić januara 1943. 2. gorski zdrug (NDH) Slunj Politički komesari u NOR-u 373. legionarska divizija Tiger 24. srpska divizija NOVJ Ribnički partizanski odred Mlinište Oklopni vozovi u oslobodilačkom ratu Zenica 7. banijska divizija NOVJ Diverzije u oslobodilačkom ratu Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu