🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

8. preševska brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 8 hronoloških zapisa, 7 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

0. 8. 1944 U s. Ravnom (na pl. Rujanu), od ljudstva iz preševskog kraja, formirana 8. preševska NO brigada.

8. 8. 1944 GŠ NOV i PO za Makedoniju izdao naredbu 8. preševskoj NO brigadi da pripremi napad na ž. st. Bukorevce (kod Preševa), u sklopu opšteg napada na bugarske garnizone na pruzi s. Tabanovce - Vranje.

13. 8. 1944 Osma preševska NO brigada napala ž. st. Bukorovce (kod Preševa), vodila borbu protiv bugarske posade, spalila ž. stanicu i jednu vojnu zgradu i oštetila prugu na tom mestu. Gubici neprijatelja: 1 ranjen i 1 nestao. Brigada je imala 3 poginula borca.

23. 8. 1944 Treća makedonska NOU brigada i jedan bataljon 8. pre.ševske NO brigade napali bugarsku posadu rudnika kod s. Lojane (blizu Kumanova), te uništili centralu, magacin, druge rudničke zgrade i 2 bunkera, zarobili 28 bugarskih vojnika i zaplenili 60 pušaka i 4 p. mitraljeza. Brigada je imala 3 poginula i 6 ranjenih boraca.

24. 8. 1944 Osma preševska NO brigada napala bugarsku posadu u monopolu i na ž. st. u Bujanovcu, te posle kraće borbe zapalila 8 vagona i 2 manje zgrade, oštetila lokomotivu, porušila prugu na 18 mesta i zaplenila dosta tt materijala. Brigada se zatim, kad je bugarskoj posadi stiglo pojačanje iz Vranja, povukla ka s. Ristovcu, gde je dočekana jakom vatrom, pretrpela gubitke od 2 mrtva i 3 ranjena borca.

3. 10. 1944 Na putu Skoplje-Kačanik delovi 8. preševske NO brigade sačekali u zasedi nemačku kolonu od 11 kamiona i 3 kamiona oštetili. Poginulo je 10 nemačkih vojnika a oko 15 ih je ranjeno.

4. 10. 1944 U s. Sinđelićevu (kod Skoplja) 8. preševska NO brigada, posle tročasovne borbe, razbila nemačku posadu od oko 70 vojnika. Brigada je imala 1 poginulog i 4 ranjena borca, dok je neprijatelj imao 22 zarobljena i 5 poginulih vojnika i 1 oficira. Uništeno: 1 tenk, 4 kamiona i 1 motocikl. Zaplenjeno: 1 minobacač, 2 mitraljeza, 12 pušaka, municija i druga oprema.

6. 10. 1944 Na Skopskoj Crnoj gori, od ljudstva 8. i 12. preševske NO brigade, formirana 16. makedonska NO brigada.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Skoplje Preševo Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Vranje 5. makedonska brigada 3. makedonska udarna brigada Borbe u Srbiji 1944. Bitka za Srbiju Bugarska u drugom svetskom ratu Kumanovo Borbe u Makedoniji 1944. Diverzije u oslobodilačkom ratu Bujanovac Glavni štab Makedonije 16. makedonska brigada 12. preševska brigada Zasede u oslobodilačkom ratu