🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

8. preševska brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 8 hronoloških zapisa, 7 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

0. 8. 1944 U s. Ravnom (na pl. Rujanu), od ljudstva iz preševskog kraja, formirana 8. preševska NO brigada.

8. 8. 1944 GŠ NOV i PO za Makedoniju izdao naredbu 8. preševskoj NO brigadi da pripremi napad na ž. st. Bukorevce (kod Preševa), u sklopu opšteg napada na bugarske garnizone na pruzi s. Tabanovce - Vranje.

13. 8. 1944 Osma preševska NO brigada napala ž. st. Bukorovce (kod Preševa), vodila borbu protiv bugarske posade, spalila ž. stanicu i jednu vojnu zgradu i oštetila prugu na tom mestu. Gubici neprijatelja: 1 ranjen i 1 nestao. Brigada je imala 3 poginula borca.

23. 8. 1944 Treća makedonska NOU brigada i jedan bataljon 8. pre.ševske NO brigade napali bugarsku posadu rudnika kod s. Lojane (blizu Kumanova), te uništili centralu, magacin, druge rudničke zgrade i 2 bunkera, zarobili 28 bugarskih vojnika i zaplenili 60 pušaka i 4 p. mitraljeza. Brigada je imala 3 poginula i 6 ranjenih boraca.

24. 8. 1944 Osma preševska NO brigada napala bugarsku posadu u monopolu i na ž. st. u Bujanovcu, te posle kraće borbe zapalila 8 vagona i 2 manje zgrade, oštetila lokomotivu, porušila prugu na 18 mesta i zaplenila dosta tt materijala. Brigada se zatim, kad je bugarskoj posadi stiglo pojačanje iz Vranja, povukla ka s. Ristovcu, gde je dočekana jakom vatrom, pretrpela gubitke od 2 mrtva i 3 ranjena borca.

3. 10. 1944 Na putu Skoplje-Kačanik delovi 8. preševske NO brigade sačekali u zasedi nemačku kolonu od 11 kamiona i 3 kamiona oštetili. Poginulo je 10 nemačkih vojnika a oko 15 ih je ranjeno.

4. 10. 1944 U s. Sinđelićevu (kod Skoplja) 8. preševska NO brigada, posle tročasovne borbe, razbila nemačku posadu od oko 70 vojnika. Brigada je imala 1 poginulog i 4 ranjena borca, dok je neprijatelj imao 22 zarobljena i 5 poginulih vojnika i 1 oficira. Uništeno: 1 tenk, 4 kamiona i 1 motocikl. Zaplenjeno: 1 minobacač, 2 mitraljeza, 12 pušaka, municija i druga oprema.

6. 10. 1944 Na Skopskoj Crnoj gori, od ljudstva 8. i 12. preševske NO brigade, formirana 16. makedonska NO brigada.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Skoplje 3. makedonska udarna brigada Preševo 5. makedonska brigada Bitka za Srbiju Glavni štab Makedonije 12. preševska brigada Bujanovac Kumanovo Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe u Makedoniji 1944. Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Bugarska u drugom svetskom ratu Borbe u Srbiji 1944. 16. makedonska brigada Vranje Zasede u oslobodilačkom ratu