🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

8. ustaška brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 5 hronoloških zapisa, 0 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

22. 5. 1944 Otpočeo napad delova nemačke 1. kozačke konjičke i nemačke 373. legionarske divizije, nemačkog 1. rezervnog lovačkog i 92. motorizovanog puka, nemačkog 55. brdskog izviđačkog bataljona, domobranske 3. brdske i 8. ustaške brigade, domobranskog 10. lovačkog puka i četnika na jedinice 4. korpusa NOVJ u Cazinskoj krajini, na Kordunu i u Baniji. U borbama do 30. maja jedinice 4. korpusa NOVJ su uspele da odbace neprijateljske snage prema Bihaću, s. Otoci, Dvoru na Uni, Kostajnici, Sunji, Petrinji, Karlovcu, s. Generalskom Stolu i s. Tounju. Neprijatelj je imao oko 1200 vojnika izbačenih iz stroja, a jedinice NOVJ 47 mrtvih, 310 ranjenih i 6 nestalih boraca.

13. 6. 1944 Prva udarna brigada -Vasilj Gaćeša- i 2. udarna brigada 7. udarne divizije NOVJ napale delove 8. ustaške brigade koji su osiguravali vijadukt na pruzi Kostajnica-Dvor. Delovi 7. divizije NOVJ su razrušili više bunkera, ali su prinuđeni na povlačenje zbog dolaska neprijateljskih tenkova iz Kostajnice.

9. 9. 1944 Jake nemačke i ustaške snage (delovi nemačke 1. kozačke konjičke divizije i 8. ustaške brigade) iz Petrinje i Siska otpočele dvodnevni napad na jedinice 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša- i 2. udarne brigade i 1. banijskog NOP odreda 7. udarne divizije NOVJ na prostoriji s. Luščani - s. Šušnjar - s. Jabukovac i u rejonu D. Velešnje (kod Gline). Jedinice 7. udarne divizije NOVJ uspele su da odbiju napad i prinude neprijatelja da se povuče u polazne garnizone.

13. 9. 1944 Prva udarna brigada 8. udarne divizije i 1. muslimanska brigada Unske operativne grupe, u sadejstvu sa 2. udarnom brigadom 8. udarne divizije i 2. muslimanskom brigadom Unske operativne grupe, zauzele Cazin, koji je branio 5. bataljon 8. ustaške brigade. Neprijatelj je imao 273 mrtva, 90 ranjenih i 276 zarobljenih vojnika i oficira. Zaplenjeno: 2 haubice, 2 mitraljeza, 7 p. mitraljeza, 167 pušaka i druga ratna oprema. Gubici jedinica NOVJ: 14 mrtvih i 44 ranjena borca.

2. 1. 1945 Jedinice 8. udarne divizije NOVJ i Unske operativne grupe NOVJ u sadejstvu sa 3. brigadom 7. udarne divizije NOVJ, posle trodnevnih borbi protiv delova nemačke 373, legionarske divizije i 8. ustaške brigade, zauzele s. Vaganac i Čelopek (kod Drežnik-Grada). Zaplenjeno je: 2 topa sa 100 granata, 9 minobacača sa 326 mina, 3 mitraljeza, 29 p. mitraljeza, 6 automata, 295 pušaka, 6 pištolja, 107.000 metaka. 798 ručnih i 200 tromblonskih bombi, 3 radiostanice, i dosta druge opreme. Neprijatelj je imao preko 250 mrtvih i više ranjenih, a jedinice NOVJ 35 mrtvih i 200 ranjenih.

Dokumenti

Nema pronađenih dokumenata za ovaj pojam.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Glina 1. muslimanska brigada 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) Petrinja Borbe u Hrvatskoj 1944. Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Hrvatska Kostajnica 2. muslimanska brigada 8. banijska udarna brigada Borbe u Hrvatskoj 1945. Četnici u drugom svetskom ratu Napad NOVJ na Cazin septembra 1944. Banijski partizanski odred Diverzije u oslobodilačkom ratu Karlovac Cazin 7. banijska udarna brigada Vasilj Gaćeša Bihać 373. legionarska divizija Tiger Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 7. banijska divizija NOVJ 1. kozačka divizija Vermahta Sisak Saradnja četnika sa okupatorom 8. kordunaška divizija NOVJ