🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

8. ustaška brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 5 hronoloških zapisa, 0 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

22. 5. 1944 Otpočeo napad delova nemačke 1. kozačke konjičke i nemačke 373. legionarske divizije, nemačkog 1. rezervnog lovačkog i 92. motorizovanog puka, nemačkog 55. brdskog izviđačkog bataljona, domobranske 3. brdske i 8. ustaške brigade, domobranskog 10. lovačkog puka i četnika na jedinice 4. korpusa NOVJ u Cazinskoj krajini, na Kordunu i u Baniji. U borbama do 30. maja jedinice 4. korpusa NOVJ su uspele da odbace neprijateljske snage prema Bihaću, s. Otoci, Dvoru na Uni, Kostajnici, Sunji, Petrinji, Karlovcu, s. Generalskom Stolu i s. Tounju. Neprijatelj je imao oko 1200 vojnika izbačenih iz stroja, a jedinice NOVJ 47 mrtvih, 310 ranjenih i 6 nestalih boraca.

13. 6. 1944 Prva udarna brigada -Vasilj Gaćeša- i 2. udarna brigada 7. udarne divizije NOVJ napale delove 8. ustaške brigade koji su osiguravali vijadukt na pruzi Kostajnica-Dvor. Delovi 7. divizije NOVJ su razrušili više bunkera, ali su prinuđeni na povlačenje zbog dolaska neprijateljskih tenkova iz Kostajnice.

9. 9. 1944 Jake nemačke i ustaške snage (delovi nemačke 1. kozačke konjičke divizije i 8. ustaške brigade) iz Petrinje i Siska otpočele dvodnevni napad na jedinice 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša- i 2. udarne brigade i 1. banijskog NOP odreda 7. udarne divizije NOVJ na prostoriji s. Luščani - s. Šušnjar - s. Jabukovac i u rejonu D. Velešnje (kod Gline). Jedinice 7. udarne divizije NOVJ uspele su da odbiju napad i prinude neprijatelja da se povuče u polazne garnizone.

13. 9. 1944 Prva udarna brigada 8. udarne divizije i 1. muslimanska brigada Unske operativne grupe, u sadejstvu sa 2. udarnom brigadom 8. udarne divizije i 2. muslimanskom brigadom Unske operativne grupe, zauzele Cazin, koji je branio 5. bataljon 8. ustaške brigade. Neprijatelj je imao 273 mrtva, 90 ranjenih i 276 zarobljenih vojnika i oficira. Zaplenjeno: 2 haubice, 2 mitraljeza, 7 p. mitraljeza, 167 pušaka i druga ratna oprema. Gubici jedinica NOVJ: 14 mrtvih i 44 ranjena borca.

2. 1. 1945 Jedinice 8. udarne divizije NOVJ i Unske operativne grupe NOVJ u sadejstvu sa 3. brigadom 7. udarne divizije NOVJ, posle trodnevnih borbi protiv delova nemačke 373, legionarske divizije i 8. ustaške brigade, zauzele s. Vaganac i Čelopek (kod Drežnik-Grada). Zaplenjeno je: 2 topa sa 100 granata, 9 minobacača sa 326 mina, 3 mitraljeza, 29 p. mitraljeza, 6 automata, 295 pušaka, 6 pištolja, 107.000 metaka. 798 ručnih i 200 tromblonskih bombi, 3 radiostanice, i dosta druge opreme. Neprijatelj je imao preko 250 mrtvih i više ranjenih, a jedinice NOVJ 35 mrtvih i 200 ranjenih.

Dokumenti

Nema pronađenih dokumenata za ovaj pojam.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Petrinja Sisak Banijski partizanski odred Saradnja četnika sa okupatorom 1. kozačka divizija Vermahta Glina 8. banijska udarna brigada 7. banijska udarna brigada Vasilj Gaćeša Hrvatska Kostajnica Borbe u Hrvatskoj 1944. Borbe u Hrvatskoj 1945. Napad NOVJ na Cazin septembra 1944. 7. banijska divizija NOVJ Karlovac Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 8. kordunaška divizija NOVJ Diverzije u oslobodilačkom ratu 2. muslimanska brigada 373. legionarska divizija Tiger Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) 1. muslimanska brigada Četnici u drugom svetskom ratu Bihać Cazin