🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

9. dalmatinska divizija NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 42 hronoloških zapisa, 225 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

27. 1. 1943 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito doneo definitivnu odluku o realizaciji operativno-strategijskog plana za protivofanzivu NOVJ radi razbijanja tzv. četvrte neprijateljske ofanzive. Prema toj odluci trebalo je obrazovati tri jake operativne grupacije. Prva grupacija, koju su sačinjavale 1. i 2. proleterska udarna, 3. udarna i 7. divizija NOVJ, treba da bude nosilac protivofanzive prema jugoistoku, na opštem pravcu Prozor - dolina r. Rame - Neretve - Hercegovina. U prvoj fazi protivofanzive (do r. Neretve) učestvovale bi i dalmatinske brigade (9. divizija NOVJ, koja je bila u formiranju) i 9. krajiška NOU brigada. Druga operativna grupa (1. bosanski udarni korpus NOVJ) treba da uporno brani slobodnu teritoriju Bosanske krajine, povlačeći se postepeno pred neprijateljem kako bi ga što duže zadržala i time Glavnoj operativnoj grupi stvorila potrebno vreme i prostor za uspešan razvoj ofanzive i za prelaz preko r. Neretve. Treća operativna grupa (1. hrvatski korpus NOVJ i Primorsko-goranska grupa brigada) treba takođe da uporno brani slobodnu teritoriju Like (koordinirajući svoja dejstva sa dejstvima 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ), a glavni joj je zadatak bio na tome prostoru da vezuje jake italijansko-četničke snage i da ne dozvoli da se italijanske jedinice pregrupišu i upute u pravcu Glavne operativne grupe.

11. 2. 1943 U Livnu završena sednica PK KPH za Dalmaciju na kojoj je reorganizovan PK (kooptirano 6 novih članova), izvršen raspored kadrova za 9. diviziju NOVJ, i formiran Štab grupe NOP odreda za Dalmaciju, koji je dobio zadatak da rukovodi partizanskim odredima posle formiranja 9. divizije.

13. 2. 1943 U Imotskom, po naređenju VŠ NOV i POJ, od 3. udarne 4. i 5. dalmatinske brigade formirana 9. divizija NOVJ, te prestao da postoji Štab 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske.

21. 2. 1943 Na prostoriji pl. Ljubeć - s. Tihaljina - pl. Malić (kod Ljubuškog) ustaške, domobranske i četničke snage napale jedinice 9. divizije NOVJ. U borbama do 26. februara, 9. divizija NOVJ je odbila napad neprijateljskih snaga. Prvog dana borbe na pl. Maliču je poginuo komandant 1. bataljona 3. dalmatinske NOU brigade Stevo (Stevana) Opačić, narodni heroj.

28. 2. 1943 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio GŠ NOV i PO za Hrvatsku da dve najbolje brigade odmah uputi preko s. Martina Broda ka Drvaru ili Bos. Grahovu gde će snagama 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ pružati pomoć da što duže zadržavaju nemačku 7. SS diviziju -Princ Eugen- i nemačku 369. legionarsku diviziju koje su nadirale ka Livnu. Istovremeno je naredio 9. diviziji NOVJ da ispita mogućnost prebacivanja jednog dela ranjenika na pl. Biokovo.

1. 3. 1943 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio 9. diviziji NOVJ da napusti Imotski i Posušje i da se prebaci preko s. Rakitnog, Dugog polja i s. Sovica ka pl. Čvrsnici i osigura operacije Glavne operativne grupe VŠ NOV i POJ u dolini r. Rame i r. Neretve.

29. 3. 1943 Nevesinje ponovo zauzele jedinice 3. udarne i 9. divizije NOVJ, odbacivši četnike prema s. Blagaju. Poginulo je i ranjeno 50 i zarobljeno 30 četnika, dok su jedinice NOVJ imale 20 ranjenih i 3 mrtva, među kojima je bio i komandir čete u 3. bataljonu 5. crnogorske NOU brigade Vasilije Koprivica, narodni heroj.

30. 3. 1943 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito precizirao zadatke i naredio štabovima divizija: da 2. proleterska udarna divizija NOVJ obrazuje južnu grupu, forsira r. Drinu kod s. Broda i napadne Foču; da glavnina 1. proleterske udarne divizije NOVJ, kao severna grupa, pređe r. Drinu u rejonu s. Ustikoline i takođe napadne Foču; da 3. udarna divizija NOVJ, iz Nevesinjskog i Gatačkog polja, razbije četnike i oslobodi Gacko, Avtovac i druga uporišta, a da delovi 10. hercegovačke NOU brigade nastupaju ka Popovom polju; da 7. divizija NOVJ zatvori pravce: Konjic - s. Glavatičevo i s. Trnovo-Kalinovik, a 9. divizija NOVJ pravce: Mostar - Nevesinje - s. Plužine, Prijevorac - Nevesinjsko polje, Rujište-Čehoje i Lokve - s. Kula.

6. 4. 1943 Pet četničkih brigada Nevesinjskog i Romanijskog korpusa i pukovska borbena grupa -Skoti- italijanske divizije -Mesina-, nastupajući od Blagaja, posle trodnevnih borbi, potisnuli ojačanu 9. udarnu diviziju NOVJ prema Kifinom Selu i zauzeli Nevesinje.

12. 4. 1943 Po naređenju VŠ NOV i POJ rasformirana 9. divizija NOVJ, a ljudstvom njene 4. i 5. brigade popunjene 1, 2. i 3. dalmatinska NOU brigada.

8. 9. 1943 U Dalmaciji, po naređenju VŠ NOV i POJ, od 3. i 1. dalmatinske NOU brigade ponovo formirana 9. divizija NOVJ.

8. 9. 1943 Kod s. Vrlike (blizu Knina), po naređenju Štaba 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske, ponovo formirana 3. dalmatinska udarna brigada 9. divizije NOVJ.

12. 10. 1943 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito pohvalio 4. dalmatinsku (splitsku) brigadu 9. divizije NOVJ koja se istakla u borbama za odbranu Splita.

12. 10. 1943 Posušje zauzela 1. dalmatinska udarna brigada 9. divizije NOVJ posle dvodnevnih borbi protiv delova ustaške 5. brigade, manjih delova nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i ustaške milicije, koje je odbacila u Imotski i Široki Brijeg (sada: Listića).

13. 10. 1943 Posušje zauzeli delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i ustaške 5. brigade posle višečasovne borbe protiv 1. dalmatinske udarne brigade 9. dalmatinske divizije NOVJ, koju su potisnuli prema Duvnu.

17. 10. 1943 Prva dalmatinska udarna brigada 9. divizije NOVJ odbila napad manjih delova nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i 5. ustaške brigade iz Posušja ka Duvnu, uz sopstvene gubitke od 6 mrtvih i 5 ranjenih.

19. 10. 1943 Posle dvodnevne borbe na Radovan-brdu 1. dalmatinska udarna brigada 9. divizije NOVJ odbacila u Imotski delove ustaške 5. brigade ali ga je sutradan napustila pod pritiskom jačih delova nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-.

23. 10. 1943 Na poluostrvo Pelješac izvršili desant delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- iz Ploča i Metkovića, uz jednovremen napad delova 7. SS i 118. pešadijske divizije iz Stona. Neprijatelj je iznenadio 13. dalmatinsku brigadu 26. divizije NOVJ, obrazovao mostobran i u trodnevnim borbama odbacio ovu brigadu u pravcu s. Trpnja. Od 26. do 28. oktobra prebačena je iz Podgore na Pelješac i 1. dalmatinska udarna brigada 9. divizije NOVJ. Jake borbe su trajale do 9. novembra, kada je, zbog pogoršane situacije na Biokovu, prebačena u Podgoru 1. dalmatinska udarna brigada, a 13. dalmatinska brigada se povukla na o. Korčulu. Nemačke jedinice su imale 350, a jedinice NOVJ oko 230 mrtvih, ranjenih i nestalih.

5. 12. 1943 Delovi nemačke 118. lovačke divizije i 3. bataljona ustaške 5. brigade, nastupajući iz Aržana, ušli u Duvno. Pokušaj neprijatelja da se probije ka Šujici sprcčila je 3. dalmatinska udarna brigada 9. divizije NOVJ.

21. 12. 1943 Nemačke jedinice, pod pritiskom jedinica 9. udarne divizije NOVJ, napustile Glamoč i povukle se u Livno.

22. 4. 1944 Na jugozapadnim padinama pl. Dinare dva bataljona nemačke 264, pešadijske divizije, 27. ustaški bataljon, 400 domobrana i oko 1000 četnika iz Livna, Sinja, Vrlike i s. Uništa napali na 20. diviziju NOVJ, Dinarski NOP odred i 4. dalmatinsku brigadu 9. divizije NOVJ. U toku 22. i 23. aprila neprijatelj je iz Sinja i Vrlike prodro u s. Vrdovo, s. Bračev Dolac i pred Vještića goru, dok su snage iz Livna zadržane kod s. Han-Prologa. Neprijatelj se 24. aprila povukao u polazne rejone, popalivši sela kroz koja je prošao.

25. 5. 1944 U opštem napadu (za vreme nemačkog vazđušnog desanta na Drvar) 3. proleterska (lička) udarna brigada 6, proleterske divizije NOVJ -Nikola Tesla-, Prateći bataljon VŠ, bataljon 9. divizije 8. korpusa NOVJ i delovi 1. inžinjerijske brigade uspeli da ovladaju crkvom i raskrsnicom puteva u Drvaru, ali napori da se zauzme i Sobića glavica ostali su bez uspeha. Međutim, kako je neprijatelj već bio prodro u Bos. Petrovac i s. Trubar, Štab 6. proleterske divizije NOVJ je obustavio dalji napad i naredio povlačenje jedinica zapadno i severozapadno od Drvara. Nemački 500. SS padobransko-lovački bataljon nije uspeo da uništi VŠ NOV i POJ a izgubio je oko četiri petine svog sastava.

30. 5. 1944 Deveta divizija 8. korpusa NOVJ posle trodnevne borbe zaustavila dalji prodor nemačkog 1. puka -Brandenburg- ka s. Tičevu (kod Drvara). Neprijatelj je imao 130 mrtvih i oko 150 ranjenih, a 9. divizija NOVJ - 3 mrtva i 15 ranjenih.

4. 6. 1944 Na pl. Vijencu (u rejonu vrha Jedovnik) 13. dalmatinska brigada 9. divizije NOVJ i Grahovsko-peuljski NOP odred vodili ogorčenu borbu u okruženju protiv delova nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i 373. legionarske divizije. U toku noći oni su se probili iz okruženja zapadno od komunikacije Bos. Grahovo - Drvar, a štabovi 8. korpusa NOVJ i 9. divizije, sa 3. dalmatinskom udarnom brigadom i savezničkim misijama (sovjetskom i anglo-američkom), ostali su u okruženju na Tisovoj kosi.

31. 7. 1944 Iz Knina, s. Kosova i iz Drniša nemačke snage (delovi 264. pešadijske divizije, 1. puk -Brandenburg- i 92. motorizovani puk), ustaše i četnici, jačine oko 7500 vojnika, otpočeli koncentričan napad s ciljem da prodru u Vrliku i na pl. Kozjaku razbiju 20. diviziju NOVJ. Jedinice 20. divizije i 4. dalmatinska brigada 9. divizije NOVJ, na liniji Maglaj - zap. padine pl. Kozjaka - Oštra glavica - Crna glavica, pružile su jak otpor, ali su se pod pritiskom nadmoćnog neprijatelja morale povući ka pi. Dinari. Borbe su nastavljene do 2. avgusta, kada se neprijatelj povukao u polazne rejone a deo snaga zadržao u Vrliki.

8. 9. 1944 Na putu s. Otrić - Srbski klanac (kod Gračaca) 4. dalmatinska brigada 9. divizije NOVJ napala iz zasede nemačku motorizovanu kolonu, uništila 29 kamiona punih municije i raznog drugog materijala i oštetila 1 tenk.

14. 10. 1944 Treća udarna i 4. dalmatinska brigada 9. divizije NOVJ otpočele napad na Duvno u kome se branilo oko 150 nemačkih vojnika i 200 ustaša sa 8 tenkova. Napad je obnovljen 15/16. i 17/18. oktobra, ali mesto nije zauzeto zbog jakog otpora neprijatelja. Gubici neprijatelja: 64 mrtva i 58 ranjenih, a gubici brigada: 11 mrtvih i 52 ranjena borca.

28. 10. 1944 Treća dalmatinska udarna brigada 9. divizije NOVJ oslobodila Imotski i zarobila 129 neprijateljskih vojnika.

18. 11. 1944 Goneći delove nemačke 118. lovačke divizije iz Duvna prema Širokom Brijegu (sada: Lištica) delovi 9. divizije NOVJ oslobodili Posušje.

27. 11. 1944 Trinaesta dalmatinska brigada 9. divizije i 12. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ, ojačane delovima 10. hercegovačke udarne brigade i 1. tenkovska brigada NOVJ, otpočele napad u cilju zauzimanja Širokog Brijega (sada: Listića). Zbog uporne odbrane glavnine 370. puka nemačke 369. legionarske divizije mesto ni iduće noći nije zauzeto, uprkos obostrano visokim gubicima. Brigade NOVJ su imale oko 80 boraca izbačenih iz stroja a 1 tenk je uništen.

3. 12. 1944 Naredbom GŠ NOV i PO za Hrvatsku 9. divizija NOVJ nazvana udarnom.

21. 12. 1944 Iz Širokog Brijega (sada: Lištica) 370. puk nemačke 369. legionarske divizije, ojačan bataljonom ustaške 9. brigade i četom ustaške milicije, izvršio ispad prema s. Kočerinu (akcija -Mars-) odbacivši 13. južnodalmatinsku udarnu brigadu 9. udarne divizije NOVJ i delove 10. hercegovačke udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ do linije s. Kočerin - s. Buhovo. Neprijatelj je imao oko 100 a jedinice NOVJ oko 30 izbačenih iz stroja.

27. 1. 1945 Delovi nemačke 369. legionarske divizije i ustaško-domobranske snage iz Širokog Brijega (sada: Lištica) i Mostara, posle trodnevne borbe, razbili 4. dalmatinsku udarnu brigadu 9. udarne divizije NOVJ i zauzeli Ljubuški, Čapljinu i Metković.

4. 2. 1945 Četvrta dalmatinska udarna brigada 9. udarne divizije NOVJ i 3. bataljon 12. hercegovačke udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ napali ustaško-domobranske snage i oslobodili Ljubuški.

15. 3. 1945 Po naređenju Štaba 4. armije JA rasformirana 13. dalmatinska udarna brigada 9. udarne divizije JA.

5. 4. 1945 Posle dvodnevnih borbi protiv delova nemačke 392. legionarske divizije, ustaškog 7. senjskog i 3. jurišnog bataljona i jednog nemačkog bataljona, 3. dalmatinska udarna brigada 9. udarne divizije JA sa tri bataljona mornaričke pešadije oslobodila o. Pag. Poginulo je 65 i zarobljeno 160 neprijateljskih vojnika. Jedinice JA su imale 29 mrtvih i 52 ranjena.

12. 4. 1945 Iz Karlobaga, s. Jablanca i sa o. Paga 2, dalmatinska proleterska udarna brigada i 3. dalmatinska udarna brigada 9. udarne divizije JA sa Kvarnerskim odredom mornaričke pešadije izvršile desant i, posle oštre borbe protiv nemačke posade, oslobodile o. Rab. Nemački gubici: mrtvih 190 vojnika i 5 oficira i zarobljenih 325 vojnika i 8 oficira. Desantne snage JA su imale 4 mrtva i 23 ranjena.

24. 4. 1945 Na odseku luka Plomin - Moščenička draga otpočelo iskrcavanje jedinica 9. udarne divizije JA sa o. Cresa u cilju konačnog oslobođenja Istre. Poslednji ešeloni prebačeni su noću 26/27. aprila.

28. 4. 1945 Posle višečasovne borbe protiv nemačkih jedinica 2. dalmatinska proleterska udarna i 3. dalmatinska udarna brigada 9. udarne divizije JA oslobodile Opatiju.

28. 4. 1945 U Istri 4. udarna brigada 9. udarne divizije JA, posle dvodnevnih borbi protiv nemačkih jedinica, oslobodila Labin i rudnik uglja Rašu.

29. 4. 1945 Na putu Boljun-Buzet (u Istri) 3. i 4. dalmatinska udarna brigada 9. udarne divizije JA razbile oko 500 vojnika iz 1047. puka nemačke 237. pešadijske divizije, a na putu Boljun-Pazin razbile nemački 1218. bataljon za osiguranje.

30. 4. 1945 U Istri 3. dalmatinska udarna brigada 9. udarne divizije JA oslobodila Lupogiav i Buzet.

Dokumenti

Izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od februara 1943 god. Vrhovnom štabu o formiranju Devete NOU divizije i teškoćama pri evakuaciji ranjenika

Izvještaj zamjenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od veljače 1943. Vrhovnom štabu o formiranju Devete NOU divizije i teškoćama pri evakuiranju ranjenika

Izveštaj Aleksandra Rankovića od 11 februara 1943 god. Vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu o formiranju Devete NOU divizije

Izvod iz pregleda brojnog stanja i naoružanja jedinica Devete divizije NOV i PO Hrvatske od 11 veljače 1943 godine

Izvještaj Aleksandra Rankovića od 11. veljače 1943. Vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu o formiranju Devete NOU divizije

Izvod iz pregleda brojnog stanja i naoružanja jedinica koje ulaze u sastav Devete divizije NOV i PO Hrvatske od 11. veljače 1943. godine

Obavještenje Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 12. veljače 1943. Okružnom komitetu KPH za sjevernu Dalmaciju o formiranju Devete divizije i Štaba Grupe partizanskih odreda Dalmacije

Zapovijest Štaba Devete dalmatinske NOU divizije od 14 februara 1943 god. potčinjenim jedinicama za zatvaranje pravaca Mostar-Široki Brijeg-Posušje-Imotski; Ljubuški-Stražnica- Grude-Bobanova Draga-Imotski

Izvještaj Štaba Devete dalmatinske NOU divizije od 14 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o napadu posade pomorske postaje Igrane na talijanski ratni brod

Izvještaj Štaba Devete dalmatinske NOU divizije od 14. veljače 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o napadu posade Pomorske postaje Igrane na talijanski ratni brod

Zapovijest Štaba Devete dalmatinske NOU divizije od 14. veljače 1943. potčinjenim jedinicama za zatvaranje pravca Mostar-Široki Brijeg-Posušje-Imotski; Ljubuški - Stražnica - Grude - Bobanova Draga - Imotski

Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 14. veljače 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o formiranju Devete divizije i Grupe dalmatinskih partizanskih odreda

Direktivno pismo Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 16. veljače 1943. Okružnom komitetu KPH za sjevernu Dalmaciju o zadacima Partije na formiranju novih partizanskih jedinica nakon odlaska Devete divizije iz Dalmacije

Izvještaj Štaba Devete dalmatinske NOU divizije od 18 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prilivu novih boraca u jedinice i o nedostatku oružja

Izvještaj Štaba Devete dalmatinske NOU divizije od 18. veljače 1943. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prilivu novih boraca u jedinice i o nedostatku oružja

Izvještaj Štaba Devete dalmatinske NOU divizije od 25 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama na sektoru Imotski-Ljubuški-Mostar

Izvještaj Štaba Devete dalmatinske NOU divizije od 25. veljače 1943. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama na sektoru Imotski-Ljubuški-Mostar

Izvještaj Štaba Devete dalmatinske NOU divizije od 26 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama Treće i Četvrte dalmatinske brigade kod Imotskog i Ljubuškog i podaci o neprijateljskim posadama na teritoriji Hercegovine i Dalmacije

Izvještaj Štaba Devete dalmatinske NOU divizije od 26. veljače 1943. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama Treće i Četvrte dalmatinske brigade kod Imotskog i Ljubuškog i podaci o neprijateljskim posadama na teritoriji Hercegovine i Dalmacije

Izvještaj štaba Devete dalmatinske NOU divizije od marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prodoru neprijatelja u Livno i u Blato na Cetini i o povlačenju divizije na liniju Rakitno-Prozor

Izvještaj Štaba Devete dalmatinske NOU divizije početkom ožujka 1943. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prodoru neprijatelja u Livno i u Blatu na Cetini i o povlačenju Divizije na liniju Rakitno-Prozor

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 1 marta 1943 god. Štabu Devete NOU divizije da se u slučaju jačeg neprijateljskog pritiska povuče u pravcu s. Rakitno - Cvrsnica - Prozor

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 1. ožujka 1943. Štabu Devete NOU divizije da se u slučaju jačeg neprijateljskog pritiska povuče u pravcu s. Rakitno-Čvrsnica-Prozor

Izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 3 marta 1943 god. o pripremama za izvođenje operacija protiv jedinica Devete dalmatinske NOU divizije

Dnevni izvještaj Komande talijanskog Šestog armijskog korpusa od 3. ožujka 1943. o pripremama za izvođenje operacija protiv jedinica Devete dalmatinske NOU divizije

Odobrenje Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 4 marta 1943 god. za izvođenje operacija protiv jedinica Devete dalmatinske NOU divizije

Odobrenje Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 4. ožujka 1943. za izvođenje operacija protiv jedinica Devete dalmatinske NOU divizije

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 4. ožujka 1943. Štabu Devete divizije da hitno evakuiše ranjenike iz Duvna i Divizija izvrši pokret u pravcu Prozorske kotline

Izvještaj štaba Treće dalmatinske brigade od 5 marta 1943 god. štabu Devete dalmatinske NOU divizije o situaciji na sektoru Široki Brijeg-Imotski-Posušje

Obavještenje Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 5 marta 1943 god. o pripremama za izvođenje operacija protiv jedinica Devete dalmatinske NOU divizije

Izvještaj Štaba Treće dalmatinske brigade od 5. ožujka 1943. Štabu Devete dalmatinske NOU divizije o situaciji na sektoru Široki Brijeg - Imotski - Posušje

Obavještenje Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 5. ožujka 1943. o pripremama za izvođenje operacija protiv jedinica Devete dalmatinske NOU divizije

Zapovijest komandanta lijeve kolone od 5. ožujka 1943. podređenim komandantima za napad na Devetu dalmatinsku diviziju na sektoru Imotski-Grude

Zapovest komandanta leve kolone od 5. marta 1943. podređenim komandantima za napad na 9. dalmatinsku diviziju na sektoru Imotski—Grude

Izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 6 marta 1943 god. o pripremama za izvođenje operacija protiv jedinica Devete dalmatinske NOU divizije

Izvještaj Komande talijanskog šestog armijskog korpusa od 6. ožujka 1943. o pripremama za izvođenje operacija protiv jedinica Devete dalmatinske NOU divizije

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 6 marta 1943 god. Štabu Devete NOU divizije da se iz rejona Dugog- Polja hitno prebaci na desnu obalu Neretve

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 6. ožujka 1943. Štabu Devete NOU divizije da se iz rajona Dugog polja hitno prebaci na desnu obalu Neretve

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 7 marta 1943 god. Štabu Devete NOU divizije da razbije četnike na svom pravcu i što pre izbije na Neretvu

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 7. ožujka 1943. Štabu Devete NOU divizije da razbije četnike na svom pravcu i što prije izbije na Neretvu

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 9 marta 1943 god. Štabu Devete NOU divizije za uspostavljanje šireg mostobrana u rejonu Karaula - Jablaniga na levoj obali Neretve

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 9. ožujka 1943. Štabu Devete NOU divizije za uspostavljanje šireg mostobrana u rajonu Karaula-Jablanica na lijevoj obali Neretve

Izvještaj Štaba Grupe partizanskih odreda Dalmacije od 10 ožujka 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o formiranju Devete dalmatinske divizije i stanju u Dalmaciji

Izvještaj Štaba Grupe partizanskih odreda Dalmacije od 10. ožujka 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o formiranju Devete dalmatinske divizije i stanju u Dalmaciji

Obavještenje štaba Treće brigade Devete dalmatinske NOU divizije od 11 marta 1943 god. štabu Sedme NOU divizije o prodoru neprijatelja na Kopno Brdo i o situaciji i rasporedu jedinica na desnoj obali Neretve

Obavještenje Štaba Treće brigade Devete dalmatinske NOU divizije od 11. ožujka 1943. Štabu Sedme NOU divizije o prodoru neprijatelja na Kopno Brdo i o situaciji i rasporedu jedinica na desnoj obali Neretve

Izvještaj štaba Treće brigade Devete dalmatinske NOU divizije od 13 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prodiranju neprijatelja prema Dohjoj Jablanici i o situaciji na lijevoj obali Neretve

Izvještaj Štaba Treće brigade Devete dalmatinske NOU divizije od 13. ožujka 1943. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prodiranju neprijatelja prema Donjoj Jablanici i o situaciji na lijevoj obali Neretve

Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 18 marta 1943 god. štabu Prve proleterske brigade za upućivanje zaplijenjenih minobacača u Devetu dalmatinsku NOU diviziju i obavještenje o ulasku Druge dalmatinske brigade u lijevu kolonu

Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 18. ožujka 1943. Štabu Prve proleterske brigade za upućivanje zaplijenjenih minobacača u Devetu dalmatinsku NOU diviziju i obavještenje o ulasku Druge dalmatinske brigade u lijevu kolonu

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 24 marta 1943 god. Štabu Devete NOU divizije da šefu ekonomskog otseka Vrhovnog štaba stavi na raspoloženje jedan bataljon radi prikupljanja hrane u Nevesinjskom Polju i zadrži u svom sastavu Livanjski bataljon

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 26 marta 1943 god. Štabu Devete dalmatinske NOU divizije da dostavi izveštaj o borbenoj gotovosti divizije

Izvještaj instruktora CK KPJ Svetislava Stefanovića od 26. ožujka 1943. Centralnom komitetu KPJ o vojno-političkoj situaciji u Dalmaciji nakon povlačenja Devete divizije iz Dalmacije

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 29 marta 1943 god. Štabu Devete NOU divizije da s Trećom NOU divizijom učestvuje u razbijanju četničkih formacija na pravcu Nevesinje - Mostar

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 29. ožujka 1943. Štabu Devete NOU divizije da s Trećom NOU divizijom učestvuje u razbijanju četničkih formacija na pravcu Nevesinje-Mostar

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 30 marta 1943 god. Štabovima Treće i Devete NOU divizije da Treća divizija savlada neprijateljska uporišta u Gatačkom i Popovom Polju, a Deveta divizija zatvori pravce koji iz rejona Mostara izvode k Nevesinjskom Polju

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 30. ožujka 1943. štabovima Treće i Devete NOU divizije da Treća divizija savlada neprijateljska uporišta u Gatačkom i Popovom Polju, a Deveta divizija zatvori pravce koji iz rajona Mostara izvode o Nevesinjskom polju

Operativni izvještaj štaba Devete dalmatinske NOU divizije od 1 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o akcijama izvedenim od februara do konca marta 1943 godine

Izvještaj štaba Devete dalmatinske NOU divizije od 2 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o rasporedu brigada na sektoru Nevesinja

Izvještaj štaba Devete dalmatinske NOU divizije od 2 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jutoslavije o moralno-političkom stanju u Diviziji

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 3 aprila 1943 Štabu Devete NOU divizije da dostavi izveštaj o situaciji i obustavi odašiljanje svojih ranjenika u Centralnu bolnicu

Izvještaj štaba Devete dalmatinske NOU divizije od 5 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o situaciji u Nevesinjskom srezu

Saopštenje komandanta Bilećke brigade od 7. aprila 1943. stanovništvu sreza Bileća o borbama četnika protiv jedinica 9. dalmatinske NOU divizije i zauzimanja Nevesinja

Izvještaj štaba Devete dalmatinske NOU divizije od 8 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o zauzimanju Nevesinja od strane četnika i jakom bombardovanju bolnice

Izvještaj sekretara divizijskog komiteta Devete dalmatinske NOU divizije od 9 aprila 1943 god. Centralnom komitetu Komunističke partije Jutoslavije o zaključcima i zadacima sa sastanka komiteta

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 12 aprila 1943 Štabu Devete NOU divizije da od ljudstva čitave divizije formira jaku Treću dalmatinsku NOU brigadu, a ostatak ljudstva uputi za popunu Prve i Druge dalmatinske NOU brigade

Izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 16 aprila 1943 Vrhovnom komandantu drugu Titu o situaciji u zoni dejstva Treće i Devete NOU divizije

Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda Dalmacije od 23 svibnja 1943 god. Štabu Devete divizije NOV i PO Hrvatske o izvršenim akcijama od 23 travnja do 12 svibnja

Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda Dalmacije od 23 svibnja 1943 god. Štabu Devete divizije NOV i PO Hrvatske o stanju na području Dalmacije

Izvještaj Štaba Devete divizije od 14 rujna 1943 god. Štabu Četvrte operativne zone o borbi kod Klisa

Naređenje Štaba Devete NOU divizije od 17 rujna 1943 god. načelniku Štaba divizije da artiljerijskom vatrom tuče neprijateljske položaje u Klisu

Izvještaj Štaba Devete divizije od 18 rujna 1943 god. Štabu Četvrte operativne zone o borbama u Dicmu i napadu na Klis

Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 29 rujna 1943 god. Štabu Devete dalmatinske udarne divizije da izvrši pokret na prostoriju Vrdovo - Vaganj radi zatvaranja pravca Sinj - Livno

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4. oktobra 1943. Štabu Prve proleterske divizije da izvrši predislokaciju snaga na prostoru Bosansko Grahovo - Duvno - Bugojno i da zajedno sa Štabom Devete NOU divizije dođe na sastanak u Vrhovni štab

Izvještaj štaba Devete divizije od 4 listopada 1943 god. Štabu Četvrte operativne zone o mjerama koje su preduzete radi sprečavanja neprijateljskog prodora u pravcu Vagnja i Sinja

Izvještaj Štaba Devete divizije od 9 listopada 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o pokretima neprijatelja prema Sinju i razoružanju seoske milicije u Celebiću i Rujanima

Izvještaj Štaba Devete divizije od 13 listopada 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na Posušje i stanju na području Imotskog

Izvještaj Štaba 9. NOU divizije od 13. oktobra 1943. štabu 8. korpusa NOVJ o situaciji na prostoriji Trilj–Studenci–Imotski

Izvještaj Štaba Devete NOU divizije od 14 listopada 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbi na prostoriji Studenci - Cista - Lovreč

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 15 listopada 1943 god. o stanju na području Daruvara i borbi dijelova Devete dalmatinske NOU divizije na području Imotskog

Izvještaj Štaba Devete NOU divizije od 15 listopada 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbi na prostoriji Studenci - Cista - Lovreč

Izvještaj Štaba Devete divizije od 25 listopada 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama kod Posušja i upućivanju Prve NOU brigade na Biokovo

Izvještaj Štaba 9. divizije od 31. oktobra 1943. Štabu 8. korpusa NOVJ o dejstvima na prostoriji Imotski–Posušje–Duvno

Izvještaj Štaba Devete divizije od 3 studenog 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na području Imotski - Posušje

Izvještaj Štaba Devete divizije od 3. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama na području Imotski-Posušje

Izvještaj Štaba Devete divizije od 4. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama Treće brigade kod Posušja i Imotskog

Izvještaj Štaba Devete divizije od 6. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama Četvrte brigade kod Trilja

Zapovijest Štaba Devete divizije Osmog korpusa NOV Jugoslavije od 7 studenog 1943 god. podređenim jedinicama da napadaju neprijateljsku kolonu na cesti Imotski - Trilj

Izvještaj Štaba Devete divizije od 7. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbi Četvrte i Desete brigade kod Studenaca

Zapovijest Štaba Devete divizije od 7. studenog 1943. podređenim jedinicama da napadnu neprijateljsku kolonu na cesti Imotski-Trilj

Izvještaj Štaba 9. divizije od 7. novembra 1943. Štabu 8. korpusa NOVJ od dejstvima na prostoriji Imotski–Šujice–Duvno–Trilj

Izvještaj Štaba Devete divizije od 12. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o uspostavljanju veze s Imotskim NOP odredom i Jedanaestom brigadom

Izveštaj Politodela 9. divizije od 13. novembra 1943. Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije

Izvještaj Štaba Devete divizije od 13. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama kod Šestanovca, Zadvarja i Postranja

Izvještaj Politodjela Devete divizije od 13. studenog 1943. Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije

Zapovijest Štaba Devete divizije od 15. studenog 1943. potčinjenim jedinicama za napad na Studence i Posušje

Izvještaj Štaba Devete divizije od 17. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbi kod Studenaca, Lovreća i Prova

Izvještaj Štaba Devete divizije od 20. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbi Četvrte brigade kod Studenaca

Izvještaj Štaba Devete divizije od 20. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbi Četvrte brigade kod Studenaca

Izvještaj Štaba Devete divizije od 30. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbi Treće brigade protiv ustaša kod Posušja

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Bosansko Grahovo 8. dalmatinski korpus NOVJ Livno 6. italijanski armijski korpus 5. ustaška brigada 118. lovačka divizija Ranjenici u ratu Vrlika 20. dalmatinska divizija NOVJ Borbe u Istri 1945. Drniš Buzet Centralni komitet KPJ Borbe u Dalmaciji 1943. Knin Trilj Borbe u Hercegovini 1945. Borbe u Hrvatskoj 1945. Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Prozor Četnici u drugom svetskom ratu Bitka na Neretvi Mostarska operacija Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Operacija Weiss 2. oklopna armija Sinj Saradnja četnika sa okupatorom Imotski 29. hercegovačka divizija NOVJ 7. SS divizija Prinz Eugen Komunistička partija Hrvatske Glamoč 1. proleterska udarna brigada Borbe u Hercegovini 1943. Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Glavni štab Hrvatske Josip Broz Tito 10. hercegovačka udarna brigada Donji Lapac Završne operacije u Jugoslaviji 3. udarna divizija NOVJ Široki Brijeg 3. dalmatinska udarna brigada 1. proleterska divizija NOVJ Istra u oslobodilačkom ratu Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Duvno Borbe u Hrvatskoj 1943. 369. legionarska divizija (vražja) 2. proleterska divizija NOVJ 1. dalmatinska proleterska udarna brigada Gračac Borbe na Jadranu 1945. Drvar Vrhovni štab NOVJ Posušje 7. banijska divizija NOVJ Borbe u Dalmaciji 1944. 6. lička proleterska divizija NOVJ Operacija Ziethen 13. dalmatinska udarna brigada (južnodalmatinska) Mostar Borbe u Hrvatskoj 1944. 26. dalmatinska divizija NOVJ 4. dalmatinska udarna brigada Politički komesari u NOR-u 15. brdski armijski korpus 2. dalmatinska proleterska udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Nevesinje Bitka za Prozor 1943. Borbe u Hercegovini 1944. Gacko