🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

9. dalmatinska udarna brigada (trogirska)

Za ovaj pojam je pronađeno 8 hronoloških zapisa, 6 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

0. 9. 1943 U s. Donjem Segetu (kod Trogira), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana Trogirska brigada (9. dalmatinska brigada 20. divizije NOVJ).

28. 10. 1943 Iz rejona Perkovića delovi nemačke 114. lovačke divizije izvršili napad, u više pravaca, ka Trogiru i Splitu, ali ih je 9. dalmatinska brigada 20. divizije NOVJ, posle dvodnevnih borbi, odbacila u polazni garnizon.

5. 12. 1943 Kod o. M. Drvenika (blizu Trogira) saveznička avijacija napala 2 broda s nemačkom vojskom i jedan brod potopila. Drugi brod, oštećen, nasukao se na kopno blizu Trogira. Tu su ga napali i potopili delovi 9. dalmatinske brigade 20. divizije NOVJ. Poginulo je 15, a ranjeno 40 nemačkih vojnika.

15. 12. 1943 Na putu Sinj-Livno jedinice 8. i 9. dalmatinske brigade 20. divizije NOVJ napale nemačke posade u selima Bilom Brigu, Knežici, Trnovim Poljanama, Vagnju i Prologu. Pošto im ovaj napad, kao ni napad ponovljen 16/17. decembra, nije uspeo, te jedinice su se povukle uz gubitke od 10 mrtvih i 17 ranjenih.

20. 1. 1944 Jedinice 9. dalmatinske brigade 20. divizije NOVJ izvršile bezuspešan napad na s. Hrvace (kod Sinja) koje je branilo oko 300 ustaša i 40 žandarma.

25. 1. 1944 Delovi nemačke 1. brdske divizije i 92. motorizovanog puka, napadajući iz Sinja, odbacili 9. dalmatinsku brigadu 20. divizije NOVJ iz s. Zasioka, s. Dabra i s. Bitelića na greben pl. Dinare.

9. 4. 1944 U rejonu s. Miljkovići, s. Perkovići, s. Cubrice dve brigade četničkog 1. bosanskog korpusa iz s. Vrlike i s. Uništa napale 9. dalmatinsku brigadu 20. divizije NOVJ i potisle je ka Debelom brdu na pl. Dinari. Uvođenjem u borbu delova 10. dalmatinske brigade 20. divizije i 3. dalmatinske udarne brigade 9. divizije NOVJ iz rejona s. Vrdova ka s. Bračevu Docu i iz s. Peulja ka s. Cetini, četnici su odbačeni ka Vrlici.

17. 5. 1944 Deveta dalmatinska brigada 20. divizije NOVJ s jednim bataljonom Svilajsko-mosećkog NOP odreda napala ustašku posadu u s. G. Vinovu. Uz pomoć pojačanja iz Drniša, napadnuta posada se povukla, pretrpevši gubitke od 18 mrtvih i 30 ranjenih. Jedinice NOV i POJ su imale 4 mrtva i 15 ranjenih boraca.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Borbe u Hrvatskoj 1944. Borbe u Hrvatskoj 1943. Operacija Delfin 3. dalmatinska udarna brigada 264. pešadijska divizija 10. dalmatinska udarna brigada (cetinska) Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Avijacija u oslobodilačkom ratu Četnici u drugom svetskom ratu 20. dalmatinska divizija NOVJ Centralni komitet KPJ 114. lovačka divizija Brač Borbe u Dalmaciji 1944. Livno Šibenik Drniš Sinj Politički komesari u NOR-u Operacija Jesenji pljusak Vrlika Trogir 1. brdska divizija Vermahta SKOJ Borbe u Dalmaciji 1943. 8. dalmatinska udarna brigada (šibenska) Svilajsko-mosećki partizanski odred