🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

9. makedonska brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 13 hronoloških zapisa, 0 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

4. 9. 1944 GŠ NOV i PO za Makedoniju naredio 9. makedonskoj NO brigadi: stupiti u kontakt s bugarskim jedinicama u rejonu Kavadaraca i privoleti ih da se bore protiv nemačkih okupatora ili, u protivnom, da se razoružaju; u tom kraju u potpunosti organizovati narodnu vlast i od bugarskih okupatorskih vlasti preuzeti arhivu.

13. 9. 1944 U rejonu s. Barova (blizu Kavadaraca), posle jedanaestočasovne borbe, 9. makedonska NO brigada 41. divizije NOVJ razoružala oko 1300 bugarskih vojnika iz mrežičkog i drugih, manjih, garnizona, pošto su odbili saradnju s jedinicama NOVJ i pokušali da se probiju za Bugarsku. Neprijatelj je u tim borbama imao 36 mrtvih i 21 ranjenog vojnika. Brigada je imala 6 mrtvih boraca. Zaplenila je: 16 minobacača, 17 mitraljeza, 8 p. mitraljeza, oko 700 pušaka i drugu ratnu opremu.

21. 9. 1944 U Drenovskoj klisuri, na putu Prilep-Gradsko, 9. makedonska brigada 41. divizije NOVJ porušila most i napala nemačku kolonu, uništivši 3 kamiona i zaplenivši dosta materijala.

28. 9. 1944 U rejonu ž. st. Bistrenci (na pruzi Đevđelija - Titov Veles) 9. makedonska brigada 41. divizije NOVJ porušila dva mosta i železnička postrojenja i sačekala nemačku kompoziciju sa ljudstvom. Otvorivši iznenadnu vatru, nanela je neprijatelju gubitke od oko 70 poginulih i mnogo više ranjenih vojnika. Brigada je imala 10 mrtvih boraca. Uništila je 2 kamiona i zaplenila: p. mitraljez, 3 puške, motocikl i drugu ratnu opremu.

29. 9. 1944 Deveta makedonska brigada 41. divizije NOVJ zauzela ž. st. Demir-kapiju a zatim sačekala nemački transport i nanela mu gubitke od oko 20 mrtvih i 40 ranjenih vojnika, a sama imala 1 poginulog i 1 ranjenog borca. Nešto kasnije, kad je drugi nemački transport naišao na minirani deo pruge i prevrnuo se, zasede 9. brigade, iskoristivši pometnju, otvorile su vatru sa bliskog odstojanja i nanele neprijatelju gubitke od oko 80 poginulih i ranjenih vojnika.

4. 10. 1944 U rejonu s. D. Disana (kod Kavadaraca) jače nemačke snage napale delove 9. makedonske brigade 41. divizije NOVJ i prinudile ih na povlačenje ka s. G. Disanu. Neprijatelj je imao oko 15 poginulih vojnika.

4. 10. 1944 U rejonu s. Miletkova (blizu Udova) delovi 9. makedonske brigade 41. divizije NOVJ, miniravši prugu, srušili dva nemačka transportna voza i porušili most na putu s. Miletkovo-Đevđelija, Prema nepotpunim podacima neprijatelj je imao oko 80 žrtava.

5. 10. 1944 Kod ž. st. Miletkovo (na pruzi Đevđelija-Demir-kapija) delovi 9. makedonske brigade 41. divizije NOVJ napali nemačku posadu. Posle dvočasovne borbe, zbog jakog otpora neprijatelja, oni su se povukli uz gubitke od 3 ranjena borca.

8. 10. 1944 Između ž. st. Sv. Đorđe i s. Gradeca (na pruzi Demir-kapija-Đevđelija) delovi 9. makedonske brigade 41. divizije NOVJ, u trodnevnim akcijama, srušili 5 mostova i oko 300 m pruge. Zbog miniranja pruge kod s. Prždeva i Demir-kapije srušila su se dva nemačka transportna voza sa ljudstvom. Prema nepotpunim podacima neprijatelj je imao preko 100 poginulih i ranjenih, a 9. brigada 3 ranjena borca.

14. 10. 1944 U rejonu s. Smokvica - s. Miletkova (na komunikaciji Đevđelija-Gradec) 9. makedonska brigada 41. divizije NOVJ, posle 20-časovne borbe, uspela da zadrži nemačke snage i da im onemogući dalji pokret u pravcu Velesa (sada: Titov Veles).

15. 10. 1944 U rejonu s. Dubrave (na komunikaciji Đevđelija-Negotino) 9. makedonska brigada 41. divizije NOVJ napala nemački transportni voz i nanela neprijatelju gubitke od oko 40 mrtvih vojnika. Pored toga, ona je porušila prugu na nekoliko mesta, zbog čega je saobraćaj bio prekinut 24 časa, i uništila 1 kamion.

22. 10. 1944 U rejonu s. Petrova (blizu Udova) nemačke snage iznenada napale 3. bataljon 9. makedonske NO brigade i nanele mu gubitke od 6 poginulih boraca.

10. 11. 1944 Štab 15. korpusa NOVJ naredio 5. i 9. makedonskoj NO brigadi da posednu granicu prema Grčkoj i spreče prelaz stranih trupa na teritoriju Jugoslavije.

Dokumenti

Nema pronađenih dokumenata za ovaj pojam.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Borbe u Makedoniji 1944. Negotino 41. makedonska divizija NOVJ Zasede u oslobodilačkom ratu Veles Kavadarci Diverzije u oslobodilačkom ratu Prilep 15. makedonski korpus NOVJ Bugarska u drugom svetskom ratu Gevgelija Grčka u drugom svetskom ratu